Sprzedajesz produkty spoza UE? Zobacz co zmieni się w zakresie odpowiedzialności za importowane produkty już 16 lipca 2021 r.

Sprzedajesz produkty spoza UE? Zobacz co zmieni się w zakresie odpowiedzialności za importowane produkty już 16 lipca 2021 r.

Unia Europejska wprowadza zmiany w zakresie sprzedaży importowanych produktów. O tym jakie wymogi mogą być stawiane takim produktom pisaliśmy na przykładzie zabawek w tym artykule. Dnia 16 lipca 2021 r. czekają przedsiębiorców kolejne zmiany – wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

 

Czego dotyczy nowe rozporządzenie

 

Wspomniane na wstępie rozporządzenie dotyczy produktów importowanych spoza Unii Europejskiej, które podlegają wymogom unijnym, a poświadczeniem ich spełnienia jest m.in. deklaracja zgodności i umieszczenie na nich oznakowania “CE”. Zmiany mają zapewnić jeszcze wyższy stopień ochrony, aby na rynku unijnym udostępniane były wyłącznie produkty spełniające wymagania zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona konsumentów, czy też ochrona środowiska.

Pełna nazwa rozporządzenia to: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011

 

Ważne definicje zawarte w rozporządzeniu

 

Rozporządzenie definiuje szereg istotnych pojęć mających znaczenie w kontekście jego stosowania – poniżej zamieszczamy kilka ważniejszych:

  1. „udostępnienie na rynku” oznacza dostarczenie produktu do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;
  2. „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu na rynku Unii po raz pierwszy;
  3. „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i sprzedaje ten produkt pod własną nazwą lub własnym znakiem towarowym;
  4. importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii i wprowadza do obrotu w Unii produkt pochodzący z państwa trzeciego;
  5. dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt na rynku;
  6. dostawca usług realizacji zamówień” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która świadczy, w ramach działalności handlowej, co najmniej dwie z następujących usług: magazynuje, pakuje, adresuje i wysyła produkty, nie będąc ich właścicielem, z wyjątkiem usług pocztowych zdefiniowanych w art.
Czytaj dalej wpis
Zmiany w prawie istotne dla producentów oraz dystrybutorów zabawek

Zmiany w prawie istotne dla producentów oraz dystrybutorów zabawek

Temat naszych rozważań będzie szczególnie ważny dla producentów, importerów i dystrybutorów zabawek. Omówimy najnowsze rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 października 2016 roku w sprawie wymagań dla zabawek. Zmiany w prawie mają za zadanie jak najbardziej uchronić dzieci i osoby trzecie przed zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia.

Należy pamiętać, że przede wszystkim każda zabawka powinna zawierać przymocowane na etykiecie lub opakowaniu i, jeżeli to konieczne, w instrukcji użytkowania dołączonej do zabawki, ostrzeżenia, które mają zwracać uwagę na ryzyko i zagrożenia urazu oraz sposób ich uniknięcia. W przypadku małych zabawek sprzedawanych bez opakowania odpowiednie ostrzeżenia umieszcza się na przymocowanych etykietach. Ostrzeżenia muszą być umieszczone w sposób czytelny, łatwo widoczny, zrozumiały i dokładny. Natomiast ostrzeżenia, od których zależy zakup produktu (np. wiek minimalny i maksymalny) umieszcza się w miejscu wyraźnie widocznym dla konsumenta przed zakupem- np. na opakowaniu.

Przed wprowadzeniem do obrotu

Procedura oceny zgodności jest pierwszym etapem kontroli zabawki przed wprowadzeniem jej do obrotu.… Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!