Zapoznaj się z naszą ofertą

Zwrot towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta

ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ INTERNET PRZEZ KONSUMENTA
(ODSTĄPIENIE OD UMOWY) PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku
dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 roku
PODSTAWA PRAWNA ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) (dalej: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 10 dni
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.
3 miesiące
W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
14 dni
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

12 miesięcy
Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.

Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ 14 dni
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym Sprzedawca otrzyma oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy).
14 dni
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

SPOSÓB ZWROTU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ Przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów nie precyzują sposobu zwrotu wzajemnych świadczeń.Kwestia to została pozostawiona Sprzedawcy i konsumentowi. Przykładowo konsument może odesłać Produkt przesyłką kurierską (warto w regulaminie sklepu wskazać adres do zwrotu). Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.Sprzedawca może zwrócić płatność przelewem na rachunek bankowy konsumenta. Aczkolwiek Sprzedawca nie ma prawa wymusić na konsumencie konkretnego sposobu zwrotu (przykładowo konsument może nie dysponować numerem rachunku bankowego i wymagane będzie dokonanie przekazu pocztowego). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jest to istotna różnica w stosunku do umów zawieranych do 24 grudnia 2014 r. Zgodnie z nową ustawą Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt.Konsument obowiązany jest zwrócić  Produkt Sprzedawcy. Przepisy nie przewidują tutaj konkretnego sposobu, dlatego konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście. Warto np. w regulaminie sklepu internetowego wskazać adres do zwrotu aby ułatwić konsumentowi odesłanie Produktu.
KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta. Przepisy co prawda nie przewidują wprost obowiązku zwrotu konsumentowi kosztów dostawy w pierwszą stronę (to jest od Sprzedawcy do konsumenta), aczkolwiek obowiązek ten utrwalony w orzecznictwie sądów oraz decyzjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (kwestia ta została już jednak wprost wskazana w nowej ustawie o prawach konsumenta).Dodatkowo jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWYGenerator odstąpienia od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.Warto np. w regulaminie sklepu internetowego wskazać przykładowe adresy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy aby ułatwić konsumentowi odesłanie Produktu. Nie można jednak ograniczać możliwości złożenia oświadczenia jedynie do formy pisemnej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.Nowa ustawa o prawach konsumenta zawiera również przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.Warto np. w regulaminie sklepu internetowego wskazać przykładowe adresy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy aby ułatwić konsumentowi odesłanie Produktu. Nie można jednak ograniczać możliwości złożenia oświadczenia jedynie do formy pisemnej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przekroczenie granic zwykłego zarządu rodzi po stronie Sprzedawcy roszczenie odszkodowawcze w stosunku do konsumenta.Należy jednak pamiętać, że przekroczenie granic zwykłego zarządu, a nawet zniszczenie Produktu nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.O znaczeniu zwykłego zarządu szerzej piszemy tutaj: Co oznacza “zwykły zarząd” – czyli co może zrobić konsument z towarem, a następnie go odesłać w ramach odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

Powyższe wyjątki mają zastosowanie, jeżeli strony nie umówiły się inaczej. Oznacza to, że w braku wpisania ich do np. regulaminu sklepu internetowego mogły one nie mieć zastosowania.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego. Aczkolwiek ustawa o prawach konsumenta nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny i warto go spełnić właśnie np. poprzez ich wskazanie w regulaminie sklepu.

POTWIERDZENIE KONSUMENTOWI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

 • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY A UMOWY POWIĄZANE Jeżeli świadczenie konsumenta ma być spełnione z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki udzielonych przez przedsiębiorcę albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

 

Zwrot towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta
6 votes, 5.00 avg. rating (99% score)

210 komentarzy

 1. W końcu sensowne przedstawienie ustawy i czytanie jej ze zrozumieniem. W wielu artykułach widziałem (kopiowaną z innych) bzdurę, że sprzedawca musi zapłacić także za odesłanie towaru przez klienta.
  Dzięki za świetne podsumowanie zmian w przpisach.

  Odpowiedz
  • Witam
   To w końcu sprzedawca ma zapłacić za odesłanie towaru czy nie ma obowiązku? Czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć towar uszkodzony? Jeśli nie ma obowiązku jak ma się tłumaczyć? Czy sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze za uszkodzony towar łącznie z kosztem wysyłki do kupującego i zwrotem od kupującego do sprzedawcy?
   Sprzedawca staje się OFIARĄ.
   Proszę o pomoc

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,

    Proszę o uważne zapoznanie się z artykułem. Znajdują się w nim odpowiedzi na Pani pytania. Jak wskazujemy: “Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.” Natomiast za odesłanie towaru sprzedawca nie zwraca pieniędzy, zwraca jedynie za pierwotną przesyłkę ze sklepu do klienta.

    Pozdrawiamy

    Odpowiedz
 2. Nie rozumiem do końca jak to jest z – “Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.”

  na innej stronie czytam odmienne zdanie – “koszt odesłania towaru ponosi sprzedawca, chyba że klient został wcześniej przez niego wyraźnie poinformowany, że to on pokrywa koszt wysyłki”

  Odpowiedz
  • Wszystko się zgadza 🙂 Sprzedawca zawsze ponosi koszt przesyłki w pierwszą stronę (tutaj z zastrzeżeniem możliwości zwrotu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia dostępnego w sklepie). Natomiast konsument odsyła towar na swój koszt, chyba że sprzedawca go o tym nie poinformował. Podsumowując brak informacji oznacza, że sprzedawca zwraca koszt zarówno w pierwszą, jak i drugą stronę.

   Odpowiedz
   • A co w przypadku jeśli “najtańszy zwykły sposób dostarczenia” to odbiór osobisty (0 PLN)?

    Odpowiedz
    • Odbiór osobisty nie jest sposobem dostarczenia i nie bierzemy go w tym wypadku pod uwagę.

     Odpowiedz
     • Na jakiej podstawie prawnej nie uznaje się odbioru osobistego jako sposobu dostarczenia towaru?

     • Szanowny Panie,

      odbioru osobistego nie traktuje się jako sposobu dostarczenia towaru na podstawie dokonania tzw. wykładni art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

      W tym artykule ustawodawca zamieścił sformułowanie najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Dlatego też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich materiałach uważa, że Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.

      W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

     • Czy dostarczenie do punktu odbioru (paczkomaty, punkty InPost itp.) jest sposobem dostarczenia?

      W konsekwencji, czy mogę zaoferować jako sposób dostarczenia dostarczenie do punków odbioru wyznaczonych przeze mnie i prowadzonych przeze mnie (a nie np. przez InPost)?

      Dalej, czy mogę mieć siec takich punktów złożoną z jednego punktu odbioru? Zdefiniuję godziny otwarcia itd.

     • Szanowny Panie,

      uważamy, że w przypadku paczkomatów InPostu mamy do czynienia z dostarczeniem, a nie odebranie towaru od sprzedawcy. W przypadku otwarcia przez Pana takiego punktu przez Pana jako sprzedawcę istnieje duże prawdopodobieństwo uznania tego sposobu nie za sposób dostarczenia, a odbioru towaru.

      Z poważaniem

   • Dzień dobry,
    wcześniej Państwo pisaliście że to jednak sprzedawca pokrywa koszty przesyłki od kupującego.

    od 25 grudnia 2014 roku kwestię kosztów przesyłki towaru do sprzedawcy reguluje art. 561[2] § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

    Bardzo proszę wytłumaczyć jeszcze raz, jak wygląda taka sytuacja.

    Odpowiedz
    • Szanowna Pani,
     wszystko zależy od podstawy prawnej na której konsument dokonuje zwrotu towaru – jeżeli odstępuje od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, to na nim spoczywać będą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). W przypadku korzystania z rękojmi z kc, to tak jak Pani wskazała kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

     Odpowiedz
 3. a czy jest takie mądre porównanie dla klientów firmowych … muszę w jakiś sposób zrezygnować z umowy z plusem ,proszę o pomoc.

  Odpowiedz
 4. Regulacje dotyczące umów zawieranych przez klientów firmowych (PRZEDSIĘBIORCÓW) w ustawie o prawach KONSUMENTA? Raczej ciężko 😉 Co nie oznacza, że nie można pomyśleć o rozwiązaniu umowy na podstawie przepisów ogólnych.

  Odpowiedz
 5. Michał Kopacz zdaje sobie sprawę ,że przedsiębiorca to nie konsument. Ale pomyślałam , że może Państwo będę wiedzieć coś więcej…ale dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 6. Witam, stoję przed pewnym dylematem, kupiłam przedmiot za pośrednictwem internetu, lecz może z niezamierzonych, ale niedbałości sprzedawcy otrzymałam produkt, lecz bez niezbędnej instrukcji do uruchomienia produktu, po paru ciężkich dniach walki ze sprzedawcą w końcu otrzymałam ją. W rezultacie odesłałam produkt za pośrednictwem poczty jeszcze w terminie odstąpienia (w 8 dzień) wraz z załączonym protokołem odstąpienia dostarczonym przez sprzedającego. Sprzedający twierdzi że przekroczyłam ten termin 10 dni, czy ma rację. Co powinnam brać pod uwagę datę stempla pocztowego czy datę dostarczenia. Proszę o pomoc

  Odpowiedz
 7. Jak się ma zwrot za towar wysłany pierwotnie za pobraniem w stosunku do zapisu ustawy “Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument”. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy na pocztę aby ta znów przesłała je klientowi. A mnie już taki mądry się niestety trafił

  Odpowiedz
  • Jak zwykle ustawa nie odpowiada na wszelkie problemy. W takim wypadku, jeżeli klient nie zgodzi się na przelew, to pozostaje tak naprawdę przekaz pocztowy.

   Odpowiedz
 8. No i wszystko wygląda ładnie i pięknie, jednak dlaczego Sprzedający ma w razie zwrotu towaru zwracać koszty przesyłki??? Patrząc na to ze strony Sprzedającego to często może doprowadzić wręcz do bankructwa! Na przykład – jeśli Sprzedający sprzedaje 10szt przedmiotów po 5zł, koszt wysyłki każdego z osobna wynosi powiedzmy 7zł to w momencie kiedy wszyscy Kupujący zdecydują się na zwrot to Sprzedający zwraca łącznie 120zł. Więc nie dość że nie zarobi tych paru % z 5zł to jeszcze poniesie koszt dodatkowy 70zł! Toż to absurdalne! Przecież Kupujący przez internet sam decyduje się na przesyłkę i na koszty z nią związane. Jeśli nie chce ich ponosić niech kupi w sklepie stacjonarnym!

  Odpowiedz
  • To już pytanie do ustawodawcy, nie do nas 🙂

   Odpowiedz
 9. Witam , a jak ma się ta ustawa do przedmiotu który jest w licytacji i ja ta licytacje wygrywam, czy w tym przypadku mogę zwrócić towar ?

  Odpowiedz
  • Tak, od 25 grudnia można zwrócić towar kupiony także z licytacji.

   Odpowiedz
 10. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 23.04.64r., przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru (wydanie rzeczy).W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia, czyli nieistotna jest data stempla pocztowego.
  podrawiam biuro http://www.ledtechnika.sklepna5.pl

  Odpowiedz
 11. Witam. Jak wg. nowego prawa ma postąpić firma od której zakupiony towar został odebrany osobiście, a zwrot w terminie 14 dni został odesłany kurierem? Czy nabywca mimo odbioru osobistego towaru może żądać zwrotu kosztów gdy zwróci go również osobiście?

  Odpowiedz
 12. A jak to jest z towarem kupionym na aukcji internetowej (jeden licytujacy – o ile to wazne) i odstapieniem od umowy?

  Odpowiedz
  • Od 25 grudnia można odstąpić także od umowy zawartej w drodze licytacji. Oczywiście pod warunkiem, że kupującym jest konsument, a sprzedający przedsiębiorcą.

   Odpowiedz
 13. Paulina Kamińska Proszę spojrzeć do umowy, czy przewiduje ona możliwość jej rozwiązanie. Inne sposoby rozwiązania zależą już od konkretnej sytuacji, z uwagi na brak szerszych informacji nie jesteśmy w stanie pomóc.

  Odpowiedz
 14. Sprzedawca zwraca koszt dostarczenia w pierwszą stronę, a konsument odsyła towar na swój koszt. W opisanej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej – te koszty ponosi konsument. Oczywiście zakładamy, że taka informacja została prawidłowo zamieszczona w regulaminie sklepu.

  Odpowiedz
 15. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oznacza to, że w tym wypadku znaczenie ma data stempla pocztowego i jeżeli przesyłka została nadana przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to termin ten został zachowany.

  Odpowiedz
 16. Czy przedsiębiorca miał prawo przed wejściem zmiany ustawy przy zakupie na odległość np.przez Internet, wyłączyć ze swojego regulaminu osobę fizyczną w rozumieniu art.2 2(1)K.c.? Jakie bądą konsekwencje prawne dla konsumenta, jeśli po wejściu w życie, przedsiębiorca nie dokonał aktualizacji regulaminu do ustawy z 30 maja 2014r o Prawach konsumenta a konsument skorzysta z oferty szkoleniowej wystawionej przez Sprzedawcę Internetowego?

  Odpowiedz
 17. Patrząc na nowe prawa konsumenta dostrzegam pewna niezgodność : Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu… Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  Pomijam już fakt chorego układu w którym sprzedający ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki w jedną stronę. Ale z w/w zapisu wynika, że sprzedający mimo, ze nie otrzymał jeszcze zwróconego towaru ma obowiązek wypłacić zwrot. Pytam ponieważ właśnie mija dziś termin a klient jeszcze nie odesłał towaru tłumacząc, że w tym przypadku allegro nie daje mu możliwości wydrukowania listu nadawczego z in postu. Prosiłbym o informacje czy mimo tego, ze nie otrzymałem towaru z powrotem musze odesłać zwrotny przelew ?

  Odpowiedz
 18. czy powyższa ustawa dotyczy także transakcji zawartej na allegro pomiędzy dwoma fizycznymi kontrahentami?

  Odpowiedz
  • Jeżeli są to osoby prywatne, nie prowadzące działalności gospodarczej, to nie.

   Odpowiedz
 19. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

  Odpowiedz
 20. Ustawa w sumie obowiązuje już kilka miesięcy, ale widze, że wiele sklepów nadal nie przestrzega nowego – 14 dniowego terminu odstapienia od umowy. Z perspektywy Konsumenta nowe prawo ma w praktyce same korzyści i jest zdecydowanie na plus względem poprzednich zapisów. Z perspektywy przedsiębiorcy dostrzegam jednak wiele minusów nowej ustawy i zgadzam się z przedmówcami, że miejscami postanowienia zapisów nie są fair względem przedsiębiorców. O ile z wszelkimi niuansami duże przedsiębiorstwa dadzą sobie spokojnie radę i po prostu realizację nowych zapisów wpuszczą sobie w koszta, o tyle małe – często jednoosobowe firmy prowadzące działalność głównie przez Internet, mogą już wyraźbie odczuć finansowe skutki nowych zapisów.

  Odpowiedz
  • W tym wypadku należy maksymalnie wykorzystać atuty małego sklepu, np. indywidualny kontakt z klientem i maksymalne dopasowanie do jego potrzeb.

   Odpowiedz
 21. Witam, chciałbym zapytać czy prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni obowiązuje również w przypadku towarów robionych na zamówienie, dopasowanych indywidualnie do klienta takich jak na przykład okulary, sukienka, buty ? Towar taki nie nadaje się już do ponownej sprzedaży. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 22. Witam,

  moje pytanie dotyczy zwrotu towaru rzekomo niezgodnego z opisem. Czy kupujący może żądać zwrotu pieniędzy przed odesłaniem towaru?

  Odpowiedz
  • Nie, ma Pani prawo wstrzymać się do odesłania towaru.

   Odpowiedz
 23. Witam,
  Co z sytuacją w której konsument nie dokona zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia? Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru ( i zwrotu zapłaty) jeżeli termin ten został przez klienta przekroczony?

  Odpowiedz
  • Nie, odstąpienie jest skuteczne. Sprzedawca ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania towaru. Dodatkowo proszę wezwać klienta do odesłania towaru.

   Odpowiedz
 24. W jaką pierwszą stornę? Jeżeli kupuję coś przez internet to zawsze za przesyłkę płacę ja, jako konsument a nie sprzedawca.

  Odpowiedz
  • Zgadza się, ale przy odstąpieniu od umowy sprzedawca powinien konsumentowi zwrócić ten koszt (z zastrzeżeniem zasady najtańszego dostępnego sposobu dostawy dostępnego dla tego towaru).

   Odpowiedz
   • A gdy klient kupił towar przez internet i wybrał przesyłkę kurierską np. za 15 zł, podczas gdy najtańsza forma przesyłki oferowana przez mój sklep wynosi 9 zł to w przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) powinnam zwrócić koszt towaru + 9 zł czy tylko koszt towaru?

    Odpowiedz
    • Powinna Pani zwrócić koszt towaru oraz koszt najtańszej przesyłki.

     Odpowiedz
   • w taki sposób, to sprzedawca jest stratny, bo poniósł koszt wysyłki przedmiotu

    Odpowiedz
 25. A co w przypadku gdy sprzedawca nie zwróci pieniędzy do 14 dni(po otrzymaniu zwrotu towaru wraz z wnioskiem o odstąpieniu) właśnie jestem w takiej sytuacji???
  Co mi się należy z takiego tytułu?? Odsetki????Gdzieś zgłosić trzeba???

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do zapłaty. Ma Pan prawo naliczać odsetki za opóźnienie w zwrocie pieniędzy. Może Pan również skontaktować się z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów.

   Odpowiedz
 26. Witam, kupiłam w sklepie internetowym lifemedia.pl telefon komórkowy, który nie jest oryginalny. Wczoraj go otrzymałam przesyłką z Singapuru… Jak tylko go zobaczyłam, natychmiast napisałam list e-mail z informacją o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zaczęłąm czytać na ich stronie informacje (fakt, za późno…) i wedle tej firmy nie mogę skorzystać z przysługującego mi prawa do zwrotu towaru, gdyż został on wysłany spoza granic Polski a w regulaminie przeczytałam, że firma sprzedająca produkty na stronie lifemedia.pl zarejestrowana jest w Stanach Zjednoczonych… Pomocy, tak tandetnego telefonu sobie nigdy nie wybaczę. I siebie tak nie ostrożnej…

  Odpowiedz
 27. witam, mam zapytanie, klient zamawia towar i opłaca najtańszą formę przesyłki jaką jest list zwykły, po nadaniu listu zwykłego np dnia 1 czerwca do kiedy konsument ma prawo wysłać oświadczenie dotyczące zwrotu? od którego dnia liczony jest termin 14 dni skoro nie mamy potwierdzenia odebrania przesyłki przez konsumenta, czy więc będzie to 14 dni od daty nadania bo w innym przypadku konsument może poinformować nas że otrzymał przedmiot dużo później niż było to rzeczywiście? dziękuje bardzo za pomoc w tej sprawie która jest dla mnie niejasna

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   ustawa o prawach konsumenta stwierdza jedynie, że termin do odstąpienia od umowy przez konsumenta rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W opisanym przez Pana przypadku termin ten zacznie biec od dnia odebrania towaru przez konsumenta.

   Ponadto listy zwykłe nie są rejestrowane.

   Daje to możliwość tym mniej uczciwym konsumentom do kilkudniowej manipulacji terminem odebrania towaru, tak aby udało im się zmieścić w terminie odstąpienia od umowy. Jedynym wyjściem z tej sytuacji wydaje się nieudostępnianie konsumentom tej możliwość dostawy.

   Odpowiedz
 28. Jeżeli jest 14 dni na zwrot środków, licząc od daty odstąpienia, czy jest przepis regulujący co zrobić, gdy sprzedający ociąga się ze zwrotem. Co z odsetkami itp.

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   zgodzę się, że przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (por. art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

   Proszę pamiętać, że ta sama ustawa w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, umożliwia mu wstrzymanie się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Jeżeli jak Pan określił, sprzedający ociąga się ze zwrotem, to konieczne będzie wysłanie mu Ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, a nawet skierowanie sprawy do Sądu.

   W kwestii odsetek wydaje się, że zastosowanie będą miały odsetki ustawowe z Kodeksu Cywilnego (por. art. 481 KC).

   W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

   Odpowiedz
 29. Czy sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszt odesłania produktu, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu niesprawności przysłanego produktu (smartfon)?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   czy odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, czy związane było z reklamacją? Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło na mocy art. 27, to konsument ponosi tzw. dodatkowe koszt dostarczenia rzeczy – gdy wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez przedsiębiorcę, np. gdy konsument wybrał przesyłkę kurierską za 15 zł, a sprzedawca oferuje list zwykły za 7,5 zł, to konsument poniesie “dodatkowy koszt” w wysokości 7,5 zł.

   W przypadku reklamacji koszty reklamacji ponosi sprzedawca. Pisaliśmy już o tym: https://prokonsumencki.pl/blog/kto-ponosi-koszty-nieuzasadnionej-reklamacji-towaru/

   W razie problemów zalecam zwrócić się po pomoc do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Z poważaniem.

   Odpowiedz
 30. Dziękuje bardzo za odpowiedź.

  Odpowiedz
 31. Witam,

  proszę o odpowiedź,

  1) kupiony strój kąpielowy przez internet (kup teraz u przedsiębiorcy). Sprzedawca twierdzi, że jest to produkt higieniczny i nie podlega zwrotowi (odstąpienia od umowy), produkt nie był w hermetycznym opakowaniu, tylko w zwykłej foliówce , który i tak był wyciągany (sprzedawca twierdzi, że są sprawdzane przed wysyłką) Przyszedł z plamami i chcę go oddać i zwrot gotówki, a sprzedawca kręci.
  Jak to jest z tymi produktami higienicznymi? Strój to produkt higieniczny?
  2) Odesłałem strój pocztą polską priorytetem (15zł)- czy sprzedawca musi też mi oddać koszt odesłania produktu?

  pozdrawiam maciek

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   przedsiębiorca próbuje podciągnąć strój kąpielowy pod wyjątek z art. 38. pkt 5 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Jako przykłady takich towarów w doktrynie wskazuje się na m.in. opatrunki, strzykawki do zastosowań medycznych, czy szminki, a przez zapieczętowane opakowanie należy rozumieć jego sterylne zamknięcie, które chroni rzecz przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego. (M.Namysłowska, D. Lubasz, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. 2015). Należy uznać, że sprzedawca nie ma racji.

   W przypadku problemów proszę zgłosić się do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pod tym linkiem znajdzie Pan wiecej informacji https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Niestety, na mocy art. 34 ust. 2 to Pan poniesie koszty zwrotu towaru.

   Odpowiedz
 32. Witam

  a więc jeżeli sprzedam w swoim sklepie internetowym towar za 2000 + koszt wysyłki na palecie za 200 zł
  Razem 220 zł brutto

  Po 9 dniach kupujący odsyła bo produkt już mu się nie podoba ( miał imprezę w domu i chciał się popisać ) i mam zwrócić pieniądze za towar + transport ??

  Przecież usługa transportu została wykonana. Więc sprzedając takich szafek 20 miesięcznie i dokonując zwrotu to mam w plecy 4000 zł

  Przecież to chore i można firmę zamykać .
  Przecież to sklep a nie wypożyczalnia !!!

  Nie zgadzam się z tym – idealny sposób żeby położyć konkurencję .

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   proszę o więcej informacji. Czy kupującym był konsument?

   Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 33. ustawy o prawach konsumenta jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednakże w nauce prawa podkreśla się, że ocena, czy dany sposób dostawy jest zwykły w rozumieniu art. 33, powinna być odnoszona również do danego rodzaju rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz o większym gabarycie, trzeba zweryfikować, jakie sposoby dostawy są zwykłe na rynku dla danego rodzaju rzeczy. (red. M. Namysłowska, D. Lubasz, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa, 2015)

   A w przypadku, gdy konsument odstępuje od umowy w ciągu 14 dni, to on ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zgodził się Pan je ponieść lub nie poinformował Pan go o konieczności poniesienia tych kosztów.

   W razie wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

   Odpowiedz
   • Przedmówca słuszną rzecz zauwazył, zakładajac ze konsument w mysl ustawy i zgodny z jej definicją odstepuje od umowy zawartej na odleglosc i robi to w sutawowym terminie a produkt jest wolny od wad to sprzedawca zwraca caly koszt rowniez za usluge transportowa, ktora przez forme transportowa zostala wykonana prawidlowo.

    Owszem konsument tez ponosi koszt odeslania towaru, jednakze stawiajac sie w sytuacji sprzedawcy, to on w wyniku transakcji i nowych przepisow jest stratny – np w g wyliczen przedmowcy.

    A konsument wlasciwie moze zyskac bo zamiast zakupic towar za 2000 zl na jedna impreze wlasciwie miał ten towar za przykladowe 200 zł.

    Jest to niekorzystne dla sprzedawcow, jesli trafia na kombinatora, ale takie prawo.

    Odpowiedz
 33. Witam,
  zamówiłam w sklepie internetowym 4 bluzki, otrzymałam przesyłkę z 3 bluzkami. Od razu zgłosiłam, że brakuje towaru i dostałam informację, że natychmiast go doślą. Bluzki nr 4 jeszcze nie dostałam, a termin 14 dni od dostarczenia przesyłki już minął. Chce oddać 2 z tych 3 bluzek i czekam na tą 3 bo nie wiem czy ją także zostawię. I teraz pytanie czy można to uznać za niekompletność zamówienia i liczyć te 14 dni dopiero od dnia otrzymania ostatniej bluzki?

  Dziękuję za informację.

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   w opisanym przez Panią przypadku trzeba zastanowić się, czy możliwe byłoby zastosowanie art. 38 pkt 1 b, zgodnie z którym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

   Przyjmując, że tak, to termin na odstąpienie od umowy zacznie biec od otrzymania ostatniej bluzki.
   W razie problemów zalecam zgłosić się po pomoc do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 34. Szanowny panie,
  Prowadzę sprzedaż wysyłkową, wystawiam paragony fiskalne i faktury Vat.
  Klient kupił poprzez Allegro 2 szt tarcz polerskich. Po odebraniu poinformował mnie, że dokonał złego wyboru odnośnie wymiaru 1 sztuki. Prosi o wymianę na większy rozmiar i wyliczenie dopłaty związanej z inną- wyższą ceną. Kto ponosi koszty odesłania tego produktu przez klienta do mnie i ode mnie do klienta? Klient nie jest przedsiębiorcą.

  Pozdrawiam Lucyna

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   przepisy nie przewidują tzw. wymiany produktu, np. w opisanym przez Panią przypadku wymiany rozmiaru produktu. Stoimy na stanowisku, że taka możliwość jest dobrą wolą sprzedawcy, którą może dowolnie ukształtować (w regulaminie sklepu) określając kwestie m.in. kosztów przesyłki wymienianego towaru.

   Jeżeli jest Pani zainteresowana dodaniem możlwości wymiany do regulaminu zachęcam do skontaktowania się z nami – prawnik@prokonsumencki.pl

   Odpowiedz
 35. witam.
  na wstępie gratuluje czytelnej,świetnie prowadzonej strony
  Proszę o informacje odnośnie zwrotu towaru zakupionego przez firmę (zakup na F-VAT)
  Jestem również przedsiębiorcą,prowadzę sprzedaż wysyłkową,wystawiamy paragony oraz faktury vat,klient zakupił u nas towar i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy,czy jako firma ma taką możliwość ??

  drugie pytanie:jeżeli ma taką możliwość,czy ma obowiązek odesłać F-VAT,na podstawie której wystawimy korektę i zwrócimy należność.
  druga część pytania,jest zadana trochę na wyrost,ale mam doczynienie z klientami którzy odsyłając towar twierdzą iż nie muszą odsyłać dokumentu sprzedaży (paragonu) jak jest z fakturą?
  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   dziękujemy za miłe słowo.

   Pragnę wyjaśnić, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom.

   Art. 27 ustawy o prawach konsumenta wprost stanowi, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. .

   Z uwagi na to w przypadku zakupu dokonanego “na firmę” z wystawioną fakturą VAT, kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 36. Witam ,

  proszę o informacje czy moge zwrócić perfumy kupione przez internet , które były 1 raz użyte dla sprawdzenia, ale zapach zupełnie mi sie nie podoba ?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   nie możemy przesądzić tej kwestii, lecz możemy się zastanowić na możliwymi rozwiązaniami.

   Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W doktrynie wskazuje się, że konsument ma prawo sprawdzić daną rzecz tak jak w sklepie stacjonarnym. Należy pamiętać, że zazwyczaj każdy perfum ma swój tester, umożliwiający zapoznanie się z jego zapachem.

   Sprzedawca, może spróbować powołać się na wyjątek od prawa odstąpienia od umowy wynikający z art. 38 pkt 5 – dotyczący rzeczy dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Uważa się, że przepis ten dotyczy wszelkich opatrunków, strzykawek, choć pojawiają się również głosy, że pod wyjątek ten podpadają również szminki (tak Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. red. nauk. M. Namysłowska, D. Lubasz).

   Jak widać sprawa zwrotu perfum jest otwarta. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek problemów może się Pani do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pod tym adresem znajdzie Pani więcej informacji https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 37. Witam.

  Postanowiłem dokonać zwrotu towaru zakupionego przez internet. Sprzedawca po rozmowie telefonicznej zgodził się na odesłanie towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Otrzymał on na adres mailowy odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Towar – w stanie nienaruszonym – został starannie zapakowany i wysłany na adres sklepu. Niestety nie został przez sprzedawcę odebrany, dostawca (Poczta Polska) zostawił awizo (co potwierdza śledzenie na stronie PP) . Sprzedawca twierdzi, że awizo do niego nie dotarło i nie odbierze towaru z placówki pocztowej, bo “nie ma czasu”. Towar będzie ponownie awizowany za tydzień, po czym zostanie odesłany do nadawcy (po kolejnym tygodniu). Prosiłbym o informację co w takiej sytuacji zrobić. Czy sprzedawca ma podstawy do nie odebrania paczki osobiście z poczty i nie zwracania należnej kwoty na konto? Zwrot odbył się się oczywiście przed upływem 14 dni od zakupu.

  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 38. Gratuluję świetnego portalu połączonego z przydatnymi (bardzo) poradami dla klientów. Mój problem jest taki. Kupiłem podzespoły komputerowe, do których było dołączone darmowe oprogramowanie (firmware, programy narzędziowe). Żeby sprawdzić, czy sprzęt działa wgrałem to oprogramowanie. Teraz sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu ze względu na otwarcie płyty CD z oprogramowaniem. Moim zdaniem nie o to chodziło ustawodawcy. Przedmiotem zakupu były podzespoły a nie oprogramowanie (o którym nawet nie wiedziałem, bo nie było wyszczególnione na stronie). Na dodatek CD nie w zapieczętowanej kopercie tylko z innymi dokumentami w folii (którą trzeba było rozerwać) wrzucone do koperty luzem. Czy sprzedawca ma rację?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 39. Temat: Osoba Prywatna

  Czy jeżeli sprzedaję (załóżmy uzywane trampki) na allegro, nie jako przedsiębiorca,a jako zwykły użytkownik, muszę uwzględnić zwrot?
  Czy kupujący ma prawo obciążyc mnie kosztami przesyłki ?
  Czy mogę zwyczajnie odmówić jako nieprzedsiębiorca?
  Prosze o odpowiedź
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   w przypadku, gdy stronami umowy są dwie osoby prywatne (w uproszczeniu będzie to relacja C2C, choć uogólnienie to nie będzie prawidłowe) nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta.

   Najważniejsza w tej sytuacji będzie treść zawartej umowy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. Kodeksu Cywilnego.

   Odpowiedz
 40. Witam,
  Otrzymałem prezent na urodziny zakupiony przez internet i chciałbym go zwrócić – niestety sprzedawca odmawia przyjęcia towaru (mam paragon i wszystko co potrzebne) ponieważ mówi, że tylko osoba która kupiła może oddać.

  Czy w takim razie nie mam prawa zwrotu i będę musiał darczyńcy robić przykrość a potem jeszcze odebrać od niego pieniądze za zwrot?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   ustawa uprawnia konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

   Z uwagi na powyższe oraz stanowisko Federacji Konsumentów w kwestii zwrotu prezentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,155,709,89,1,zwrot-zakupionego-towaru.html) należy uznać, że zwrotu może dokonać jedynie konsument, który kupił daną rzecz.

   Odpowiedz
 41. Dokonałam zakupu w sklepie internetowym z odbiorem produktu w oddziale sklepu, poza jego główną siedzibą. Płatność dokonana gotówką na miejscu, przy odbiorze.
  Jak mogę dokonać zwrotu towaru i w jaki sposób uzyskać zwrot pieniędzy: w oddziale?, odsyłając do siedziby? Czy zwrot pieniędzy powinien być również w formie gotówki w oddziale? Jeżeli zwrot pieniędzy ma odbywać się tą samą drogą – czy można towar odesłać i czekać na przelew na wskazany rachunek bankowy? Jaki jest czas na dokonanie zwrotu licząc od dnia odbioru towaru w oddziale terenowym sklepu?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   jeśli umowa sprzedaży została zawarta na odległość – w tym przypadku w sklepie internetowym, to wybranie odbioru osobistego nie wpływa na możliwość odstąpienia od umowy na mocy art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Zwrotu może dokonać Pani w oddziale albo również przesłać na adres sprzedawcy. Proszę pamiętać, że ponosi Pani bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

   W kwestii zwrotu dokonanej płatności – zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy zwróci Pani produkt w oddziale, sprzedawca powinien zwrócić Pani gotówkę. Jeżeli odeśle Pani towar, to sprzedawca jeżeli chciałby dokonać zwrotu pieniędzy przelewem powinien skontaktować się z Panią w celu uzyskania zgody na inny sposób zwrotu.

   Z poważaniem.

   Odpowiedz
 42. W ramach walki z konkurencją, wykupuję od konkurentów towar (jako osoba prywatna) po 14 dniach oddaję go. Sprzedawca zablokował mi możliwość kupowania, ponieważ codziennie wykupuję mu cały asortyment, odsyłam towar i żądam zwrotu opłaty za transport. Chciałbym spokojnie wykończyć konkurencję zgodnie z prawem ale sprzedawca uniemożliwia mi zakup w swoim sklepie. Czy sprzedawca prowadząc firmę i sklep może uniemożliwić zakup klientowi?

  Chciałbym też, żeby każdy drobiazg sprzedawca wysyłał w osobnej paczce a oni mi na siłę łączą zamówienie w jedną paczkę. Zdecydowanie większy cios finansowy zadam sprzedawcy u którego kupię 100 drobnych produktów, każdy w osobnej paczce a odeślę mu to w jednej przesyłce. Mój koszt 15 zł jego 1500 zł – szybciej tak wywalę konkurentów z rynku.

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   przedstawiony przez Pana sposób na “wykończenie konkurencji” może zostać uznane za niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

   A także uznane za niezgodne z prawem na podstawie art. 5 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym “nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”. Intencją prawodawcy było rozszerzenie ochrony konsumentów, a nie stwarzanie narzędzi do walki z konkurencją. Ponadto, kwestionowany może być również Pana status. Zgodnie z art. 22[1] zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W opisanym przez Pana przypadku zawierane umowy sprzedaży mogą być uznane za bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

   Zachęcamy do zaprzestania opisanej praktyki.

   Odpowiedz
   • Śmiać się czy płakać. SARKAZM, IRONIA, ZNIESMACZENIE. Dla niektórych widocznie zbyt szerokie i abstrakcyjne pojęcie…

    Odpowiedz
 43. Witam,
  Zakupiłem przez Internet kody, które są treścią cyfrową. Jednak już od momentu zakupu nie byłem w stanie.wykorzystać tych kodów z winy niezależnie i od obu ze stron. Warunki użycia tych kodów zmieniły się i już nie jestem w stanie ich w ogóle wykorzystać. W opisie aukcji sprzedający zapisał, że ich ważność to jeszcze ponad 4 miesiące. W związku z tym zwrócił m się z prośba do sprzedającego o zwrot poniesionych przeze mnie kosztów (ponad 400 zł). On jednak odmawia mówiąc, iż nie ma on możliwości sprawdzenia czy ode.kody zostały wykorzystane i nie widzi powodów do udzielenia zwrotu kosztów. Co mam w tej sytuacji zrobić?

  Odpowiedz
 44. Witam, czy w przypadku gdy konsument ingerował w dostarczony towar (sprzęt elektroniczny), nie uszkadzając go lecz zmieniając parametry (przestrojenie radia) nadal ma prawo do zwrotu ?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   jeżeli przez przestrojenie radia rozumie Pan zmianę częstotliwości odbieranego sygnału, to należy uznać, że konsument wykroczył poza zakres niezbędny do sprawdzenia cech i funkcjonalności rzeczy. Nie może mu Pan jednak odmówić prawa do dokonania zwrotu – istnieje możliwość na mocy art. 34 ust. 4 nałożyć na konsumenta stosownego odszkodowania.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 45. “Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru (wydanie rzeczy)”
  A co w przypadku, gdy po wpłacie należności na konto sklepu, sklep ociąga się z wysłaniem towaru?
  Można wtedy odstąpić od umowy? Nie mamy przecież towaru u siebie

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   w doktrynie wskazuje się, że jest możliwość odstąpienia od umowy jeszcze przed dostarczeniem towaru.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 46. Dzień dobry, kontunuuję temat stroju kąpielowego (być może ten sam sprzedawca, co u przedmówcy Maćka).
  Strój kąpielowy, kupiony u przedsiębiorcy na allegro, opcja kup teraz, po otrzymaniu przesyłki i przymierzeniu odesłałam na drugi dzień z pisemną informacją o zwrocie (nie pasował rozmiarowo). Sprzedawca odesłał strój z powrotem do mnie argumentując, że strój przesiąkł dymem tytonionym (sic!) i nie nadaje się do dalszej sprzedaży. Jest to oczywiście nieprawda, bo strój został odesłany dokładnie w takim samym stanie (no i wszyscy w domu są wrogami papierosów). Nie odpowiadał na moje telefony i maile, dopiero przez Centrum Sporów allegro poinformował, że jego decyzja jest ostateczna, bo tak stanowi jego regulamin i jeśli ponownie zwrócę towar, to go nie odbierze. Jak sprawdziłam, sprzedający ma dwa regulaminy na allegro – jeden w zakładce o mnie, bez informacji o odmowie przyjęcia zwrotu i drugi regulamim, przy sprzedawanym produkcie, że tej odmowy może udzielić w określonych przypadkach, jak w moim.
  Ponownie odesłałam strój oraz wysłałam poleconym zpo przedsądowe wezwanie do zapłaty.
  Czy jeśli sprzedający ponownie odmówi przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy czy nie odbierze wezwania, to pozostaje mi droga sądowa?
  Czy mogę żądać zwrotu kosztów za dwukrotne odesłanie przesyłki?
  Tak, do Rzecznika też jestem umówiona, ale najbliższy termin jest w połowie września.

  Dziękuję z gory i pozdrawiam
  Ana

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   na początek pragnę poinformować, że sprzedawca nie może odmówić przyjęcia zwracanego towaru (chyba, że jest to towar z kategorii opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta), a zapisy takie jak np. “Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony” są klauzulami niedozwolonymi (numer wpisu: 6097).

   Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 34 ust. 2 o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. W Pani przypadku pozostaje kwestia udowodnienia, że sprzedawca nie poinformował Panią o kosztach dokonania zwrotu.

   W kwestii wizyty u Rzecznika i wszczęcia postępowania sądowego. Proszę pamiętać jeszcze o możliwości dochodzenia swoich praw przez sąd polubowny – wykaz sądów znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

   Z poważaniem

   Odpowiedz
 47. Czy ustawa, jeżeli chodzi o zwrot, dotyczy przedmiotów zakupionych na licytacji, skoro art 38 pkt 11 mówi, że nie dotyczy przedmiotów zakupionych na aukcji. Proszę o informację. dziękuję

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   Wyjątek ustawowy dot. aukcji publicznej. Zgodnie z ustawą jest to sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodaje w swojej publikacji, że dotyczy to np. licytacji przedmiotów na sali licytacyjnej. Definicja nie obejmuje zaś aukcji odbywających się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. w internecie, na portalach aukcyjnych), a więc niewymagających fizycznej obecności uczestników. (tak: Lehmann Krzysztof, Vademecum Konsumenta, Warszawa, październik 2014).

   Dlatego też zakup dokonany na aukcji na Allegro nie będzie podlegał pod ten wyjątek.

   Odpowiedz
 48. Witam, zakupiłam drogą internetową sprzęt dj-ski. Otrzymałam do 13 sierpnia 2015r, ponieważ nie był satysfakcjonujący, postanowiłam go zwrócić. Przesyłkę nadałam w 14 dniu od przyjęcia towaru tj 26sierpnia 2015r( wraz z umową odstąpienia ). Towar dotarł do sprzedawcy po 5 dniach tj 31sierpnia. Czy mam podstawę prawną by żądać zwrotu pieniędzy ?

  Odpowiedz
 49. Czy paczka została wysłana w terminie 14 dni? Mogła dotrzeć do Państwa później, np. 16 dnia. Istotne jest kiedy została wysłana. Kolejne pytanie, to czy w paczce był oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Jeżeli nie, a paczka została wysłana z zachowaniem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, to tutaj takiej działanie będzie trzeba oceniać przez pryzmat art. 65 par. 1 kodeksu cywilnego

  Odpowiedz
 50. Jeżeli sprzedawca przekroczy termin 14 dniowy, to konsument może się domagać od niego odsetek za opóźnienie. Istotny jest tutaj dzień zwrotu, czyli dzień, w którym kupujący otrzyma już pieniądze.

  Odpowiedz
 51. Dzień dobry,

  Na wstępie chciałbym pogratulować profesjonalnie prowadzonej strony i merytorycznego podejścia do stawianych zagadnień. Będąc tym zachęcony chciałbym włączyć się do dyskusji z tematem, który wydaje mi się możliwy do zaistnienia i potencjalnie sprzyjający oszustwu. Wyobraźmy sobie następującą sytuację.

  Kupujący w swoim prawie odstępuję od umowy. 13 dnia po informacji do kupującego przedstawia sprzedającemu dowód wysyłki paczki/produktu, ale ogólnie “czegoś”. Na tej podstawie żąda zwrotu pieniędzy, do czego uprawnia go poniższy zapis w Ustawie:

  “…Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem LUB dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej…”

  W praktyce może dojść do sytuacji zwrotu pieniędzy przez sprzedającego, do czego jest zobowiązany poniższym zapisem:

  “..Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności…:

  …i otrzymania przysłowiowej cegiełki.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że dobrze rozumuję? Jeżeli tak, to przypuszczam, że wtedy sprawa o wyłudzenie i słowo przeciwko słowu, co wcale nie musi oznaczać wygranej sprzedającego pomijając już paraliżujący biznes charakter procederu.

  Z góry dziękuję z odpowiedź i pozdrawiam serdecznie,

  Czytelnik

  Odpowiedz
  • Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem kwoty do momentu otrzymania przesyłki bądź potwierdzenia wysłania tej przesyłki. Ustawa wskazuje, że ma to być dowód odesłania tej przesyłki, a zatem to kupujący musi wykazać, że odesłana paczka zawierała właśnie tą konkretną rzecz. Każda przesyłka ma swój indywidualny numer i można po nim sprawdzić kiedy i skąd została wysłana przesyłka, a także jaką miała wagę. W sytuacji, w której faktycznie otrzymał Pan innym towar, jak ten, którego dotyczyło odstąpienie od umowy, powinien Pan spróbować wyjaśnić sytuację z kupującym, a w razie braku takiej możliwości dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Jeżeli takie zachowanie wyczerpie przesłanki przestępstwa, to warto także rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

   Odpowiedz
 52. Witam.
  Mam następujące pytanie.
  Sprzedałem na allegro jako osoba fizyczna przedmiot używany, ale nieuszkodzony i na gwarancji producenta, którą dołączyłem do paczki.
  Kupujący twierdzi, że nie jest zadowolony ze sprzętu ponieważ nie spełnia jego oczekiwań i wymyśla, że sprzęt ma jakieś usterki. Sprzęt był dokładnie sprawdzony przed wysyłką i wszystko działało ok. Poza tym nadal jest na obowiązującej gwarancji producenta więc jeśli byłoby z nim coś nie tak to oddał bym go na gwarancję. czy mam prawo nie przyjąć zwrotu bez konsekwencji prawnych? Kupujący straszy mnie sądem, a wydaje mi się, że nadzwyczajnie się rozmyślił, pobawił się sprzętem, a teraz chcę go oddać i otrzymać zwrot pieniędzy. Jak mam rozwiązać sprawę?

  Odpowiedz
  • Jeżeli uważa Pan, że sprzęt miał w chwili dostarczenia do klienta wszystkie właściwości, jakie powinien mieć, to może Pan nie uznać reklamacji klienta. Jeśli przy sprzedaży rzeczy nie działał Pan jako przedsiębiorca, przy ewentualnym sporze sądowym to na kliencie spoczywałby obowiązek udowodnienia, że wady rzeczy istniały w chwili wydania rzeczy kupującemu. Jeśli działał Pan jako przedsiębiorca przy sprzedaży rzeczy, a kupujący jest konsumentem, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od wydania rzeczy, istnieje domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy kupującemu.

   Odpowiedz
 53. Nie bardzo rozumiem terminy odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. Przyjmijmy, że kupuje buty na allegro u przedsiębiorcy 10 grudnia. Otrzymuję je 14 grudnia. 20 grudnia składam oświadczenie o odstapieniu od umowy. Jaki pozostaje mi termin na odesłanie butów: 14 dni od 14 grudnia czy od 20 grudnia?

  Odpowiedz
  • Termin 14 dni jest terminem na wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a nie na wysyłania w tym terminie towaru. Kupujący ma dodatkowy termin 14 dni od daty odstąpienia od umowy na przesłanie towaru. Termin 14 dni będzie zatem liczony od daty 20 grudnia. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wpłaty do czasu otrzymania rzeczy.

   Odpowiedz
 54. Obiektyw został już używany i kalibrowany pod konkretny aparat. To wykracza poza granice zwykłego zarządu. Teraz pozostaje rękojmia lub gwarancja.

  Odpowiedz
 55. Nie!!!! najtańszy sposób wysyłki (a nie odbiór osobisty). Przecież to są zakupy na odległość. Przy odbiorze osobistym nie byłoby możliwości korzystania z 14 -dniowego odstąpienia od umowy.

  Odpowiedz
 56. Wydaje się że tak. Sklep prowadzi działalność na terenia kraju i godzi się na wysyłkę za granicę. Obowiązuje go więc prawo w Polsce.

  Odpowiedz
 57. Odesłałam towar 🙂 ale co zrobić jeśli sprzedawca nie dotrzyma terminu 14 dni na zwrot pieniędzy? Jednocześnie nie dając żadnej wiadomości co dalej?

  Odpowiedz
  • W sytuacji, w której sprzedawca nie dotrzyma terminu 14 dni na zwrot gotówki możliwym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę postępowania cywilnego.

   Odpowiedz
 58. Witam serdecznie
  działajaca firma sklep internetowy ma siedzibe w USA działa w internecie pod PL domena i prosze jak sobie wymysliła regulamin ,,

  3. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku

  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  zamówień na osobę będąca osobą prawną
  dla towaru zamówionego z zagranicy, kiedy to zamawiający jest importerem towaru

  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie występuje również w przypadku niepodjęcia towaru. Ponadto za nieodebrany towar zgodnie z międzynarodowymi normami Incoterms 2010 reguła CIP odpowiada zamawiający.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenie produktu do sprzedawcy.

  6.Zakupiony towaru należy zwrócić na adres podany przez obsługę sklepu.

  7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  czy to jest zgodne z prawem ? (chodzi mi w szczególnosci o odstapienie od umowy)

  Odpowiedz
  • Podane przez Pana informacje nie wystarczają do stwierdzenia zgodności z prawem opisanych fragmentów regulaminu ponieważ nie znamy regulacji prawa amerykańskiego w opisanym zakresie.

   Odpowiedz
 59. Witam,
  sprzedany przedmiot kosztował np 30zł, miał koszta dostawy: 15zł kurier, 9zł poczta polska polecony priorytetowy. Wybrał kuriera. Klient twierdzi że otrzymał zły rozmiar. (niby wina sprzedającego) Ma odesłać towar przy czym chce zwrotu kosztów poniesionych za zwrot. (8zł PP ekonomiczny)
  Jaki koszt mu się należy?
  1) 30+15+8=53zł ?
  2) 30+(15-9)+8=44zł ?
  3) 30+(15-8)=36zł ?

  Więc zgodnie z podpunktami poniższymi (i jeśli sprzedawca nie zgodził się na zwrot kosztów) konsumentowi w moim przykładzie należy się opcja 3) tak? 36zł

  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  Odpowiedz
  • Kupującemu należy się zwrot kosztów rzeczy oraz kosztów najtańszej dostawy.

   Odpowiedz
 60. Jeszcze to powinno znaleźć się w artykule, bo konsumenci często o tym nie wiedzą.
  Dz.U.2000.22.271 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.
  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  Art. 12.

  1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

  2. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  po zmianach
  Kodeks Cywilny
  „Art. 5431. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu,
  nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
  § 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego
  bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

  Odpowiedz
 61. Witam.jeżeli kupujący nie poinformował mnie o chęci odstąpienia od umowy czy mam obowiązek jako przedsiębiorca odebrania od niego paczki zwrotnej i rozpatrzenia zwrotu?

  Odpowiedz
  • Obowiązkiem konsumenta jest poinformowanie o odstąpieniu od umowy (jest to warunek niezbędny aby ono nastąpiło). Jeśli konsument nie poinformował o odstąpieniu od umowy, sprzedający nie ma obowiązku odebrania paczki zwrotnej i rozpatrzenia zwrotu.

   Odpowiedz
 62. Witam. Prowadzę sklep internetowy z bielizną damską. Z tego co wszędzie czytam i się dowiaduję klientka może kupić np majtki, iść na imprezę po czym może mi je oddać bo takie jest prawo? Lub przymierzyć albo ponosić i odesłać. Nikt nie chce dostać używanej bielizny. Jest to produkt drogi i co z nim zrobić? wyrzucić? Bielizna jest zapakowana w ładne, ekskluzywne pudełka, nie jest zapakowana hermetycznie. To chory przepis, ludzie mogą sobie robić wypożyczalnie albo robić problem tak jak ten “…..” u góry, który chce wykończyć konkurencję. Jedyne co to można nie przyjąć towaru i mówić, że bielizna była używana bo śmierdzi lub jest zniszczona albo coś w podobie i czekać na pismo a wtedy ciągnąć to wszystko bo jak ktoś udowodni, że nie zniszczył skoro samemu można to doprawić?? Żadna kobieta nie chce kupić noszonej bielizny więc nie wiem skąd ten idiotyczny przepis. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Zgodnie z art 34 ust 4 ustawy o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w skutek korzystanie z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W sytuacji, w której po skorzystaniu z rzeczy zmniejszenie wartości rzeczy następuje o 100 %, Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu wpłaty. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

   Odpowiedz
 63. Witam!

  Chciałem zapytać co ze zwrotem kosztów dostawy w przypadku zwrotu tylko CZĘŚCI towaru zakupionego na odległość, konkretnie chodzi o taki przykład:

  Zakupiłem na portalu Allegro u przedsiębiorcy kilka produktów. Koszt dostawy całości wyniósł 16 zł, płatność przelewem.
  Po otrzymaniu przesyłki postanowiłem zwrócić tylko jeden z produktów. Poinformowałem przedsiębiorcę o moim zamiarze i odsyłając produkt dołączyłem stosowne oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w którym zawarłem również prośbę o zwrot kosztów dostawy jakie poniosłem podczas składania zamówienia.

  Teraz pytanie, czy z uwagi na to, że nie zwracałem wszystkich towarów (tylko jeden produkt) należy mi się zwrot kosztu dostarczenia?
  Przedsiębiorca zwrócił mi tylko kwotę odpowiadającą wartości zwracanego produktu.

  A może powinienem dostać zwrot kosztu dostawy, ale tylko zwracanego produktu (którego najniższy koszt dostawy w cenniku wynosił 8 zł), natomiast nie mam prawa do żądania zwrotu odstawy wszystkich produktów (czyli 16 zł)?

  Odpowiedz
 64. Kupujący wybrał opcję dostawy paczki kurierskiej 14,49 zł. Na aukcji oferowana jest również inna, tańsza forma dostawy, np. list ekonomiczny za 8,30 zł. Teraz odstępuję od umowy 2 z 4 zakupionych rzeczy. Koszt dostawy za te dwie pozostawione rzeczy jest taki sam, jak przy wysłaniu tych 4. Kurier paczka do 30 kg – taki sam koszt. W jakiej wysokości powinienem oddać kupującemu koszty przesyłki i czy w ogóle, jeśli koszt wysyłki kurierem pozostawionych 2 rzeczy też wyniósł by 14,49 zł?

  Odpowiedz
 65. Czy zwrot towaru może byc dokonany osobiście? Sprzedawca prowadzi sklep stacjonarny w tym samym mieście. Czy można oczekiwać zwrotu zapłaconej nalezności na miejscu, jako warunek zwrotu towaru. Sprzedawca ma w internecie opinię oszusta.

  Odpowiedz
  • Art 34 ustawy o prawach konsumenta wskazuje, że zwrot ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Ustawa nie zabrania zwrotu towaru osobiście do sklepu stacjonarnego, więc jeśli umowa została zawarta na odległość, to kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić rzecz w dowolny sposób. Zgodnie z art. 32 ustawy o prawach konsumenta sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności. Jeżeli płatność została dokonana przelewem, to konsument nie może domagać się zwrotu na miejscu, chyba, że sprzedawca się na to zgodzi.

   Odpowiedz
   • Witam

    Mam pytanie. Kupujący 14-go dnia od chwili otrzymania towaru odstąpił od umowy kupna sprzedaży. Jednak po przeszło miesiącu od chwili odstąpienia nie odesłał zakupionego towaru. Wg mojej wiedzy wynika, że kupujący ma obowiązek do 14 dni od chwili odstąpienia od umowy kupna sprzedaży odesłać towar. Pracownik Allegro twierdzi, że mimo faktu przekroczenia tego terminu, muszę przyjąć zwrot. Jest to sprzeczne z tym co zostało napisane w ustawie: “Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy”, a także “Art 34 ustawy o prawach konsumenta wskazuje, że zwrot ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy’. Proszę napisać kto ma rację. Czy faktycznie muszę przyjąć zwrot towaru, mimo nie dotrzymania terminów przez kupującego ?

    Odpowiedz
    • Niespełnienie przez klienta obowiązku terminowego zwrotu towaru nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy. Może Pan jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez klienta do czasu otrzymania zwracanej przez niego rzeczy lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania.

     Odpowiedz
     • Czyli jeżeli klient się obudzi po pół roku i mi odeśle towar to ja dalej muszę to respektować?
      Jest jakiś okres maksymalny po którym mogę się tym nie przejmować? Po co w takim razie są te dwa tygodnie w ustawie, jeżeli klient może to przeciągać w nieskończoność?
      Czy wtedy po prostu mam prawo do własnej wyceny zmniejszonej wartości przedmiotu i taką pomniejszoną kwotę mogę odesłać kupującemu?

     • Dzień dobry,

      Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta produktu.

      Pozdrawiamy

 66. Witam, piszę, ponieważ mam wątpliwości co do postępowania sprzedającego, który odmawia mi przyjęcia zwrotu towaru. Otóż zakupiłam podkład, który przychodzi w kartoniku. W kartoniku jest oczywiście buteleczka. Podkład jest tak oryginalnie zapakowany przez producenta, nie ma dodatkowych zabezpieczeń. Przedmiot zakupiłam przez internet w jednej z drogerii. Dokonałam zwrotu w ciagu tygodnia od odebrania przesyłki. Jednak sprzedający zadzwonił do mnie z informacją, że zgodnie z ustawą kosmetyki w ogóle nie podlegają zwrotowi i mój zwrot nie zostanie uznany. Stwierdził rownież, że przez moje widzi mi się musi dokonać utylizacji, zwrotu pieniędzy i przez to jest stratny. Nie jest jednak w stanie powiedzieć, że użyłam w jakikolwiek sposób podkładu, bo zwróciłam go w oryginalnym opakowaniu, tak jak go otrzymałam. I tu moje pytanie- czy ma rację? Bo już wcześniej w innych drogeriach dokonywałam zwrotu kosmetyków i nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Pani Anno,

   prosimy opisać tę samą kwestię na naszej grupie “Reklamacja Towaru”, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

   Ewentualnie, może Pani również zgłosić się po bezpłatną pomoc do rzecznika praw konsumenta, który ma obowiązek udzielić Pani informacji – za darmo. Tutaj lista rzeczników (proszę wybrać tego, który odpowiada Pani miejscu zamieszkania) -> http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie! 🙂

   Odpowiedz
 67. A chciałaby Pani kupić kosmetyk otwierany przez kogoś, czy wolałaby otrzymać jednak nieotwarty?

  Odpowiedz
 68. Przesyłka pobraniowa jest opłacana przez wysyłającego i innej mozliwości nie ma, bo poczta za darmo przesyłki nie przyjmie.
  Jeśli wysłała Pani przesyłką pobraniową (czyli sprzedający musi zapłacić za zwracany towar przy jego odbiorze), to nic dziwnego że go nie odebrał, bo nie wie za co płaci.

  Jesli natomiast paczka nie była pobraniowa, to na pewno ma Pani na to dowód w postaci dowodu nadania i opłaty, a poczta ma dowód odmowy odebrania przesyłki i te dokumenty sa wystarczające by w sadzie uzyskać zwrot koszów z odsetkami.

  Odpowiedz
 69. Irek Łyszczek Nie chodzi o to co kto woli, ale o prawo. Sprawa została wyjaśniona, miałam rację.

  Odpowiedz
 70. Witam,
  w sklepie internetowym zamówiłam części do auta. Po rozpakowaniu okazało sie że towar jest uszkodzony, prawdopodobnie został uszkodzony podczas transportu- ale tego nie wiem na 100% nie spisałam przy kurierze protokołu:( zadzwoniłam do sprzedawcy poinormowac że towar jest uszkodzony i że zamierzam zwrócić towar. sprzedawca stwierdził że nie odbierze paczki nie przyjmie zwotu bo towar jest uszkodzony. co zrobić w takiej sytuacji? czy mogę odstąpić od umowy? zwrócic towar bez podania przyczyny?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Pani Dario,

   prosimy opisać tę samą kwestię na naszej grupie “Reklamacja Towaru”, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

   Ewentualnie, może Pani również zgłosić się po bezpłatną pomoc do rzecznika praw konsumenta, który ma obowiązek udzielić Pani informacji – za darmo. Tutaj lista rzeczników (proszę wybrać tego, który odpowiada Pani miejscu zamieszkania) -> http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie! 🙂

   Odpowiedz
 71. Dzień dobry,

  Niestety nie wskazała Pani czy przesyłka była przesyłką pobraniową czy też nie. Wskazała Pani jedynie, że koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy został zapłacony, a z tego nie możemy jednoznacznie wyczytać czy nie odesłała Pani przesyłki z żądaniem zapłaty kwoty za sam produkt. Zakładam jednak, że nie była to przesyłka pobraniowa. W takiej sytuacji proponujemy skierowanie do Sprzedawcy wezwania do odbioru przesyłki i jednocześnie wezwanie do zapłaty kwoty, którą Sprzedawca powinien Pani zwrócić. Może także domagać się Pani kosztów jakie powstały dodatkowo po Pani stronie z uwagi na nieodebranie przesyłki przez Sprzedawcę.

  W przypadku dalszych pytań zapraszamy na naszą grupę na facebooku "Reklamacja Towaru" => https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/ . Tam znajduje się ponad 4 tys. osób, które stoczyły niejedną walkę ze sklepem, oraz eksperci z dziedziny reklamacji.

  Odpowiedz
 72. Dzień dobry Pani Ewo,

  Wszystko zależy tutaj od tego jak wyglądało zamówienie. Jeżeli faktycznie towar był do Pani wysyłany z Tajlandii to jedyna możliwość to odesłanie produktu do Tajlandii.

  Jeśli ma Pani dlasze pytania, to zapraszamy do grupy "Reklamacja Towaru", gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już niejedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 73. Dzień dobry,

  Ustawa o prawach konsumenta w żadnym miejscu nie wyłącza wprost możliwości odstąpienia od umowy w przypadku kosmetyków. Jeśli kosmetyk faktycznie nie był przez Panią używany i został odesłany w stanie nienaruszonym, to w naszej ocenie jak najbardziej przysługuje Pani odstąpienie od umowy.

  Jeśli ma Pani dlasze pytania, to zapraszamy do grupy "Reklamacja Towaru", gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już niejedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 74. Dzień dobry,

  niestety z treści pytania nie wynika czy termin 14 dniowy został zachowany od pierwotnego otrzymania produktu czy też od otrzymania produktu już po złożeniu reklamacji. prosimy szerzej opisać tę samą kwestię na naszej grupie "Reklamacja Towaru", gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 75. Dzień dobry Panie Jacku,

  ustawa o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym odstąpienia od umowy obowiązuje jedynie w relacjach przedsiębiorca – konsument, a zatem Pan, prowadząc działalność nie ma prawo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca takie prawo Panu zapewnił.

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 76. Dzień dobry,

  Jest to kwestia, która wymaga dokładnie zbadania i przede wszystkim ustalenia po czyjej stronie leży odpowiedzialność za brak zwrotu. Prosimy szerzej opisać tę samą kwestię na naszej grupie "Reklamacja Towaru", gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie!

  Odpowiedz
 77. Dzień dobry Panie Czesławie,

  Towar można zwrócić osobiście, jednakże nie można żądać od Sprzedawcy zapłaty gotówki na miejscu. Sprzedawca ma 14 dni na dokonanie zwrotu gotówki od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o dołączenie do grupy "Reklamacja Towaru" na facebooku, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pan pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 78. Dzień dobry Panie Jakubie,

  Kupującemu z zagranicy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a tym samym uprawnienie żądania zwrotu kosztów przesyłki od Sprzedawcy od Kupującego, jeśli Sprzedawca udostępnia wysyłki za granicę.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o dołączenie do grupy "Reklamacja Towaru" na facebooku, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pan pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 79. Dzień dobry Panie Hubercie,

  w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z kilkoma uprawnieniami, z których skorzystał Kupujący. Koniecznym zatem byłoby ich dokładne zbadanie. W tym celu zachęcamy do dołączenia do grupy "Reklamacja Towaru" na facebooku, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pan pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 80. Dzień dobry Panie Damianie,

  w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma 14 dni na zwrot świadczenia na rzecz Kupującego. W sytuacji, w której termin ten upłynął Sprzedawca pozostaje w zwłoce. Proponujemy skierowanie do Sprzedawcy wezwania do zapłaty określonej kwoty.

  Jeśli ma Pan jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy na naszą grupę Reklamacja Towaru na facebooku: https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Odpowiedz
 81. Dzień dobry Pani Paulino,

  prosimy opisać tę samą kwestię na naszej grupie "Reklamacja Towaru", gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Ewentualnie, może Pani również zgłosić się po bezpłatną pomoc do rzecznika praw konsumenta, który ma obowiązek udzielić Pani informacji – za darmo. Tutaj lista rzeczników (proszę wybrać tego, który odpowiada Pani miejscu zamieszkania) -> http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

  Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie!

  Odpowiedz
 82. Dzień dobry Panie Michale,

  Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w relacjach konsument – przedsiębiorca, a zatem w tym wypadku Kupujący nie ma uprawnienia skorzystanie z odstąpienia od umowy zawartej na odległość, albowiem mamy tutaj do czynienia z relacją konsument – konsument.

  W przypadku dalszych pytań zapraszam na naszą grupę na facebooku, gdzie znajduje się ponad 4tys. osób, w tym eksperci od reklamacji => https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Odpowiedz
 83. Dzień dobry Pani Aleksandro,

  jeśli był to standardowy mebel ma Pani prawo go zwrócić. Jeśli jednak podczas złożenia doszło do jakiś uszkodzeń bądź zmniejszenia właściwości mebla, Sprzedający ma prawo obniżenia Pani kwoty zwrotu. Odstąpienie od umowy nie będzie jednak Pani przysługiwało, jeśli był to mebel tworzony pod Pani indywidualnie zamówienie.

  W przypadku dalszych pytań, zapraszam do przedstawienia ich na naszej grupie na facebooku, gdzie znajduje się ponad 4 ty. osób, w tym eksperci ds. reklamacji => https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

  Odpowiedz
 84. Dzień dobry Pani Kingo,

  Sprzedawca ma obowiązek zwrócić wpłatę w taki sposób w jaki była ona dokonana. Jeśli nie dokonywała Pani zapłaty przelewem to sprzedawca nie może stawiać takiego warunku.

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 85. Dzień dobry Pani Joanno,

  Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w relacjach konsument – przedsiębiorca, a zatem w tym wypadku Kupujący nie ma uprawnienia skorzystanie z odstąpienia od umowy zawartej na odległość, albowiem mamy tutaj do czynienia z relacją konsument – konsument.

  Pozdrawiamy!

  Odpowiedz
 86. Witam,
  Kupiłam na allegro kosmetyki i wybrałam opcję list ekonomiczny. Informacja o ryzyku takiej przesyłki była na stronie sprzedawcy.
  Przesyłka nie dotarła nawet po 14 dniach roboczych. Próbuję dociekać swoich praw ponieważ gdzieś przeczytałam że to sprzedawca jest odpowiedzialny za przesyłkę do momentu jej dostarczenia (a nie poczta). Sprzedawca zasłania się faktem o poinformowaniu mnie o ryzyku i twierdzi ze ma dowod wysłania paczki – jeszcze nie wiem jaki…
  Czy mam jakieś szanse na odzyskanie pieniędzy/towaru?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 87. Witam, wykonuję półki i sprzedaję przez internet. W aukcjach podaję wielkość danej półki oraz przykładowe kilka zdjęć. Do wyboru mam kilkanaście kolorów. Kolory można również łączyć więc opcji wykonania jednej półki jest bardzo dużo. Dlatego normalne jest, że nie mam wszystkich rodzajów półek we wszystkich kolorach na magazynie, tylko wykonuję je po zakupie klienta. Gdy kupujący dokonuje zakupu na aukcji i podaje kolor np. zakup w trzech kolorach, (a ja mając doświadczenie wiem, że półka w tych kolorach przy ewentualnym zwrocie kupującego nie sprzeda mi się w przyszłości) czy jest to półka na indywidualne zamówienie? Pytam, ponieważ miałem już kilka zwrotów takich półek i do dziś one leżą na magazynie bo kupujący wybrał mało popularny kolor. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 88. Dzień dobry.
  Wielka szkoda, że tak późno trafiłem na ten portal ale skoro już trafiłem to mam pytania odnośnie zwrotów towaru w przypadku zawarcia umowy na odległość.
  1. Czy zwrot kosztów wysyłki do Klienta w przypadku odstąpienia przez niego od umowy jest obowiązkowy nawet gdy tenże Klient wiedząc, że zamówił zły towar tego zwrotu nie chce?
  2. Czy w przypadku odesłania produktu bez opakowania lub w zniszczonym może powodować odmowę przyjęcia zwrotu w wyniku odstąpienia Klienta od umowy?
  3. Czy samo odstąpienie od umowy może być przesłane w dowolnej formie pisemnej?

  Odpowiedz
  • Jeżeli chodzi o pierwsze Pana pytanie to zwrot kosztów przesyłki w pierwszą stronę (najtańszej oferowanej przez sklep dla danego produktu) jest obowiązkowy, niezależnie od tego z jakiego powodu klient zwraca produkt. Jeżeli jednak klient nie chce zwrotu i Pan go nie zwróci to problemu być nie powinno, bo klient sam odmówił.
   Co do drugiego pytania to brak oryginalnego opakowania nie może być podstawą odmowy przyjęcia odstąpienia od umowy. Takie zapisy były już wielokrotnie uznawane za klauzule niedozwolone.
   Z kolei odpowiadając na Pana trzecie pytanie – tak, odstąpienie od umowy może mieć miejsce w dowolnej formie. Nie musi to nawet być forma pisemna.

   Odpowiedz
 89. dzień dobry,

  jeśli w regulaminie sklepu internetowego nie ma informacji, że po uszkodzony towar sprzedający wysyła kuriera to:
  – czy mogę zwrócić towar sam po spisaniu protokołu szkodowego
  – czy mogę się domagać zwrotu kosztów poniesionych za dostarczenie wadliwego/uszkodzonego towaru do siedziby sklepu internetowego, w którym dokonałem zakupu
  – na jakiej podstawie sprzedający może mi odmówić zwrotu kwoty za usługę kurierską “od klienta do sprzedawcy”
  dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W przypadku reklamacji zasada jest taka, że produkt odsyła kupujący, ale na koszt sprzedawcy.
   Sprzedawca nie ma zatem obowiązku wysyłania kuriera, ale ma obowiązek zwrócić Panu koszt dostawy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 90. Dzień dobry,
  Idąc za tymi dwoma podpunktami:

  “Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA) przed jego upływem.”
  “Do zachowania terminu (TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ) wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.”

  Zwróciłam swój towar przed upływem 14 dni (jestem konsumentem), a przesyłka została awizowana na poczcie dwa dni później. Sprzedawca do dzisiaj nie odebrał przesyłki. Nie wysłałam mailowo informacji o odstąpieniu od umowy, ponieważ informacja ta była na piśmie w przesyłce. Zrobiłam zdjęcie tej przesyłki, mam też potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

  Z tym, że sprzedawca nie odebrał do teraz przesyłki, a od czasu kiedy ja otrzymałam produkt i go zwróciłam, minęło już 14 dni.

  Czy wysłanie wcześniej maila było konieczne, jeżeli wysłałam informację o odstąpieniu od umowy na piśmie? Czy sprzedawca może jakoś wykręcić się od zwrotu pieniędzy za produkt tylko dlatego, że nie odebrał przesyłki poleconej z poczty?

  Pozdrawiam i liczę na pozytywne wieści, dodam, że towar zwracałam, ponieważ za bardzo różnił się kolorystycznie i wizualnie od pokazanego na zdjęciu, ale tego już chciałam sprzedawcy oszczędzić, bo mógłby się wykręcić, że każda partia wygląda inaczej – to biżuteria.

  Odpowiedz
  • Istotne jest, aby Pani w terminie 14 dni poinformowała Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Z tego co Pani pisze zmieściła się Pani w tym terminie. Fakt, że Sprzedawca nie odebrał przesyłki nie ma tutaj znaczenia.

   Odpowiedz
 91. Witam,
  Klient zrobił w moim sklepie internetowym zamówienie z darmową wysyłką (7 produktów, nie ponosił kosztów ich wysyłki). Z całego zamówienia zwrócił i odesłał 3 produkty kurierem. Czy mam obowiązek zwrócić mu koszty wysyłki?

  Odpowiedz
  • Koszty wysyłki produktu od Kupującego do Sprzedawcy ponosi Kupujący, a zatem tych kosztów Pani nie zwraca.

   Odpowiedz
 92. Witam serdecznie,

  Proszę o odpowiedź na pytanie, czy towar zakupiony na “pokazie” mogę zwrócić po kilku godzinach (na zasadzie odstąpienia od umowy) bezpośrednio u konsultanta i oczekiwać od Niego zwrotu pieniędzy? Zostałam poinformowana, że konsultant nie może ode mnie odebrać towaru z powrotem, może go odesłać do siedziby firmy i czekać na zwrot kosztów. Ciekawi mnie, czy nie zostałam wprowadzona w błąd…

  Odpowiedz
 93. Witam serdecznie,
  Proszę o odpowiedź na pytanie, czy towar zakupiony na „pokazie” mogę zwrócić po kilku godzinach (na zasadzie odstąpienia od umowy) bezpośrednio u konsultanta i oczekiwać od Niego zwrotu pieniędzy? Zostałam poinformowana, że konsultant nie może ode mnie odebrać towaru z powrotem, mogę go jedynie odesłać do siedziby firmy i czekać na zwrot kosztów. Ciekawi mnie, czy nie zostałam wprowadzona w błąd…

  Odpowiedz
  • W przypadku odstąpienia od umowy ma Pani obowiązek zwrócić produkt. Dopiero później Sprzedawca zwraca zapłaconą cenę.

   Odpowiedz
 94. Witam
  Kupiłem agregat pradtworczy przez internet i po uruchomieniu niestety ,ale nie spełnia moich wymagan odnosnie mocy ,jest za słaby,chciałem odstapic od umowy ,ale sprzedawca powiedział ze agregat nie moze przyjac gdyz był juz uzywany,aby uruchomic agregat musiałem nalac olej i benzyne,czy wtakim razie moge odstapic od umowy do 14 dni i co wtakim razie zrobic skoro sprzedawca nie chce przyjac agregatu
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Sprzedawca ma obowiązek przyjąć agregat, ale jeśli faktycznie był użyty może wówczas potrącić odpowiednią kwotę w stosunku do stopnia utraty na wartości.

   Odpowiedz
 95. Witam, zamówiłam przez internet nadrukowanie materiału wybranym przeze mnie wzorem (na materiale i z bazy wzorów sprzedającego). Towar otrzymałam i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że nadruk jest wykonany w szerokość zamiast po długości. Czyli jak uszyję zasłonę kwiaty z łodyżką zamiast iść z góry na dół leżą z prawej na lewą stronę. Zaznaczę, że kwestia sposobu nadruku nie była wcześniej poruszona przez żadną ze stron. Dla mnie naturalne było, że wzór na materiałach zawsze idzie po długości beli a nie po szerokości. Problem zgłosiłam sprzedającemu i usłyszałam, że oni zawsze nadruk robią w ten sposób. Chciałam odstąpić od umowy i odesłać towar i dowiedziałam się od sprzedającego że nie przyjmują zwrotów bo jest to produkt na indywidualne zamówienie. Czy sprzedający ma rację?

  Odpowiedz
  • Jeśli chodzi o odstąpienia od umowy to jest ono niemożliwe jeżeli produkt jest faktycznie tworzony pod indywidualne zamówienie klienta. To, że był szyty dopiero po złożenia zamówienia nie oznacza, że jest on na indywidualne zamówienie. Problemem jest tutaj jednak to, że był on szyty pod konkretny wzór i tutaj sytuacja może wyglądać rożnie – zależy to m.in od tego ile możliwości wyboru dał sprzedawca.
   Proponuję udać się do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który po dokładniejszym zbadaniu sprawy powinien pomóc. My niestety znamy zbyt mało szczegółów.

   Odpowiedz
 96. Zapis: “Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności”

  Sytuacja:
  Klientka 1.10 zgłasza chęć zwrotu towaru, bezzwłocznie otrzymuje dane do odesłania towarów.
  14.10 nadal nie dotarły produkty. Klientka nie odpisuje na maile.
  7.11 dociera zwrot produktów – zwrot został nadany 3.11.

  Czy w takiej sytuacji:
  – jestem zobowiązana 14.10 oddać klientce pieniądze mimo, że nie otrzymałam zwrotu towarów? Tak wynika z tego zapisu.
  – czy mam obowiązek przyjąć zwrot, który jest “przeterminowany”?
  – jeśli tak – to na jakiej podstawie prawnej?
  – jeśli nie – to co w takiej sytuacji zrobić z produktem? Zutylizować, odesłać klientce? Jeśli tak – to kto pokrywa koszty tej odesłania?

  Odpowiedz
  • Klient powinien odesłać produkt w terminie 14 dni. Ustawodawca nie przewidział jednak sankcji dla kupującego, który odsyła towar po upływie tego terminu. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone w terminie, a jedynie zwrot nastąpił później, to mimo to odstąpienie od umowy jest skuteczne i ma Pani obowiązek odesłania zapłaconej kwoty.

   Sprzedawca z kolei ma obowiązek odesłania zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może się wstrzymać ze zwrotem do czasu otrzymania przesyłki lub potwierdzenia jej nadania w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

   Jeśli zatem oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone w terminie, a jedynie produkt został odesłany później to powinna zwrócić Pani cenę produktu + koszt dostawy w pierwsza stronę.

   Jedyne co w takiej sytuacji pozostaje sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania za opóźnienie ze strony konsumenta, przy czym sprzedawca musiałby wykazać tutaj szkodę.

   Odpowiedz
 97. Witam
  Mam pytanie dotyczące zwrotu zakupionego towaru .
  Czy jeśli klient odesłał towar bez powiadomienia mnie o fakcie odstąpienia od umowy to czy ja taką przesyłkę jako sprzedawca muszę odebrać ?

  Odpowiedz
  • Powinien Pan odebrać taką przesyłkę, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być częścią przesyłki (może znajdować się w przesyłce). Klient może poinformować o odstąpieniu od umowy np. drogą pocztową, a zatem tym samym może dołożyć oświadczenie do zwracanej przesyłki.

   Odpowiedz
 98. Dzień dobry,
  Jestem sprzedającym i mam następującą sytuację, proszę o pomoc.
  Kupujący kupił towar, który się wyprzedał i w związku z tym zaproponowałem mu od razu zwrot pieniędzy. Zwróciłem całą kwotę zakupu natomiast kupujący żąda ode mnie również zwrotu 3zł za koszt wykonania przelewu za swój zakup. Czy w takim przypadku zwrot się należy?

  Odpowiedz
  • Niestety kupujący ma do tego prawo.

   Jako sprzedawca ma Pan obowiązek sprzedawać produkty, które są dostępne. Jeśli jakiś produkt jest niedostępny wówczas należy zwrócić zapłaconą kwotę, ale kupujący może dodatkowo domagać się odszkodowania za niewykonanie umowy. W takiej sytuacji zatem lepiej oddać 3 zł.

   Odpowiedz
 99. Witam serdecznie,

  Zamowilam z sklepie produkkt ceramiczny do lazienki, po przyjsciu towaru, okazalo sie ze nie moze zostac zamontowany ze wzgledow technicznych, towar pozostal caly czas zapakowany oryginalnie na palecia, jedynie rozerwano na gorze opakowanie, aby zajrzec do srodka. Towar wazy ok 80 kg. Po ogledzinach karton zostal zapakowany/zaklejony w miejscu rozerwania i zwrocony na oryginalnej palecie, z oryginalna tasma zabezpieczajaca do sklepu. Sklep przyjal towar, jednak oswiadczyl., ze sa zarysowania na ceramice i nie chce zwrocic pieniedzy. Nie mialam mozliwosci rozpakowania towaru, wiec nie wiem, czy istotnie jakies zarysowania byly, ale jesli tak, to wylacznie w winy sklepu. Jakodzyskac pieniadze ? Oswiadczenie o odstapieniu od umowy bylo wyslane w ustawowym terminie, niestey minelo juz 3 tyg i sklpe nie zwraca pieniedzy.
  uprzejmie prosze o porade.

  Odpowiedz
  • Witamy,

   Tutaj proponuję udać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów. On powinien Pani pomóc.

   Odpowiedz
 100. Witam,
  Kupujący zwrócił 2 zakupione w sklepie mydła. Jedno z nich jest rozpakowane i użyte 1 raz (o czym klient wspomina w odstąpieniu od umowy). Absolutnie nie nadaje się ono do odsprzedaży. Klient stwierdził, że ma prawo do jednorazowego sprawdzenia charakteru i funkcjonalności tego produktu. Czy Konsumentowi należy się zwrot za używany już produkt niezdatny do odsprzedaży?

  Odpowiedz
  • Jeżeli mydło była zapieczętowane wówczas może się Pani powoływać na wyjątek od odstąpienia od umowy, który wskazuje na to, że odstąpić od umowy nie można w stosunku do produktów, które są zapieczętowane a nadto których otwarcie jest niemożliwe ze względów higienicznych.

   Odpowiedz
 101. Witam.
  Mam pytanie. Co w sytuacji kiedy na aukcji internetowej wieloprzedmiotowej kupujący zakupi np 15 sztuk i wybierze przesyłkę kurierską w której wszystko się zmieści. Najtańsza opcja dostawy to inpost za 3,94 gdzie mieszczą się 4, a później paczkomat 8.60 gdzie zmieści się 30. Czy w takim wypadku zwrot kosztów przysługuje od najtańszej opcji dostawy tj 3,94 w której nie da się wysłać 15 sztuk w 1 paczce, czy zwrot 8,60 w której zmieści się 15 sztuk

  Odpowiedz
  • Najtańszym sposobem dostawy jest sposób możliwy dla danego zamówienia. Jeżeli przy 15 produktach najtańszym sposobem jest wysyłka kurierem wówczas nie można powoływać się na przesyłkę inpostem, bowiem przy takiej ilości produktów nie byłaby ona najtańsza.

   Odpowiedz
 102. Informowałem konsumenta, e ma odesłać towar w taki sposób, żebym mógł sprawdzić czy w niego nie ingerował (sprzęt elektroniczny), a dopiero później zwrócę koszty. Konsument jednak postanowił odesłać towar w formie pobrania.
  Czy sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu odesłanego “za pobraniem”? I czy konsument może odsyłac go aż do skutku? co z terminem zwrotu towaru, przedawnia się czy nie?

  Odpowiedz
 103. Witam,
  sprzedałem używany telefon na aukcji internetowej, który był w 100% sprawny. Kupujący twierdzi, że telefon nie jest w pełni sprawny. Czy muszę uwzględnić taki zwrot wierząc “na słowo” bo nie mam jak inaczej zweryfikować danej usterki czy raczej powinienem zażądać jakieś potwierdzenie, że owa usterka w telefonie występuje? Co jeśli po otrzymaniu zwrotu okazuje się, że zgłoszone usterki nie występują? Telefon nigdy nie był naprawiany, to też na pewno można sprawdzić i potwierdzić jego nienaruszalność plomb.
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Konsument powinien odesłać telefon na Pana koszt w celu jego zbadania. Jeżeli po zbadaniu okaże się, że wada nie występuje, proszę odpowiedzieć odmownie na reklamację i odesłać telefon, niestety w przypadku konsumenta, również na Pana koszt.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 104. Witam,
  chciałabym się dowiedzieć, czy jako konsument mogę zażądać pokrycia kosztów zwrotu produktu zakupionego przez internet w momencie, gdy otrzymałam produkt niezgodny z umową ( przysłano mi buty o innym rozmiarze niż ten zamawiany).
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 105. Zakupiłem krzesło, odstąpiłem od umowy i odesłałem je. Sprzedawca chce obniżyć kwotę zwrotu, nie wiem nawet o ile bo mnie o tym nie poinformował, za krzesło tłumacząc się, że widać iż było ono używane ponieważ siłownik krzesła był rozłożony i krzesło było zapakowane dodatkowo w szary papier (dla bezpieczeństwa produktu), gdyż oryginalne opakowanie (worki foliowe!!!) lekko się zużyły w trakcie rozpakowywania (dla ścisłości oryginalne opakowanie czyli worki były pod papierem). Krzesło było przeze mnie złożone bo inaczej nie było możliwości jego sprawdzenia, ale nie było użytkowane. Sprawdzenie krzesła w sklepie wyglądałoby tak samo. Zresztą nie wydaje mi się, że sklepikarze przechowują worki od krzeseł… Czy sprzedawca ma prawo do takich praktyk? Czy może on dowolnie potrącać sobie “wymyślony” koszt? Mam wrażenie, że nie chce on dokonać pełnego zwrotu za zwrócony towar by nie ponosić kosztów przesyłki.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 106. Witam
  mam pytanie odnośnie odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów za przesyłkę w przypadku darmowego zwrotu in postem, czy sprzedawca powinien mi zwrócić koszty dostawy jak nie ponoszę kosztów związanych ze zwrotem. Sprzedawca ma prawo odmówić mi zwrotu za przesyłkę?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Sprzedawca powinien zwrócić koszty przesyłki.

   Pozdrawiamy,

   Odpowiedz
 107. Dzień dobry,
  Taka sytuacja:
  1. Kupujący zamawia i kupuje w moim sklepie internetowym buty za 100zł, do tego dochodzi koszt przesyłki 14 zł. Kupujący odstępuje od umowy – zwracam 100zł + 14zł.
  2. Kupujący kupuje 2 pary butów za 100zł + koszt transportu 14 zł. Odstępuje od umowy ale zwraca tylko jedną parę butów.
  Pytanie: ile muszę zwrócić Kupującemu w takim przypadku? 100zł czy 114zł?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W takim przypadku należy zwrócić tylko koszty produktu.

   Pozdrawiamy,

   Odpowiedz
 108. Proszę o pomoc w następującej sprawie. Kupujący zakupił towar przez internet, zapłacił po czym odmówił przyjęcia towaru od kuriera i zwrot przyszedł na mój koszt, koszt sprzedającego. Czy w takim przypadku mam obowiązek zwrócić koszty wysyłki?

  Odpowiedz
 109. Aż miło się czyta. I ile można wynieść z tego artykułu.
  Po prostu super

  Odpowiedz
 110. Dzień dobry, na indywidualne zamówienie klienta wykonałem nośniki reklamowe. Nadrukowany został projekt przesłany przez klienta, który nie jest zadowolony z jakości. Ja jako wykonawca, po konsultacji z innymi osobami z branży, stwierdzam że pracę wykonałem należycie i jest to jakość odpowiednia do używanej przeze mnie techniki druku. Klient odesłała mi cały zamówiony towar, jednak w przesyłce nie zawarł informacji o przyczynie zwrotu. Wezwałem klienta mail’owo, do pisemnego wyjaśnienia, dlaczego dostałem zwrot.
  Co mam zrobić z przedmiotami odesłanymi przez klienta, a wykonanymi na jego indywidualne zamówienie ?
  Czy mogę je z powrotem odesłać ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Proszę dopytać klienta o przyczynę zwrotu. Wygląda na to, że nie jest to zwrot konsumencki, tylko reklamacja.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 111. Klient kupił towar w sklepie internetowym z płatnością przy odbiorze przesyłką kurierską 20 zł. Dokonuje odstąpienia od umowy. Ile należy mu zwrócić – niezależnie od pobrania najtańszy sposób wysyłki (jest nim list przy płatności z góry), czy też najtańsze pobranie ( cenniku Poczta 12 zł)?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Zawsze należy zwracać koszt najtańszej przesyłki dostępnej w Państwa sklepie dla danego produktu, niezależnie od tego czy klient wybrał przesyłkę pobraniową czy zwykłą.

   Pozdrawiam,

   Odpowiedz
 112. Witam, moje pytanie dotyczy możliwości zwrotu bielizny zakupionej przez internet. Sprzedawca zastrzegł w regulaminie sklepu, że tego rodzaju towar nie podlega zwrotowi (cyt. z regulaminu sklepu: “Majtki oraz rajstopy należą do kategorii bielizny osobistej i ze względów higienicznych, a także zdrowotnych nie podlegają zwrotowi.”). Zakupiona przeze mnie bielizna (majtki) nie była mierzona, została tylko rozpakowana, obejrzana i zapakowana z powrotem w oryginalne opakowanie. Chcę zwrócić towar, ponieważ “na oko” widzę że rozmiar jest za duży i materiał za gruby. Sprzedawca jednak twierdzi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Proszę o podpowiedź, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem. Towar nie jest jakiejś wielkiej wartości, dla mnie jednak nie przydatny. Poza tym chodzi o zasadę, czy tego rodzaju klauzula jest zgodna z prawem?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 113. Dzień dobry,

  Proszę zwrócić się do hurtowni o odesłanie produktu do Pana. Klientowi będącemu konsumentem należy jednak zwrócić cenę.

  Pozdrawiamy

  Odpowiedz

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nowa ustawa o prawach konsumenta, czyli o czym sprzedawca internetowy wiedzieć powinien | Prokonsumencki.pl - […] Zwrot towaru zakupionego przez Internet […]
 2. Zwrot towaru zakupionego przez internet - cała prawda o odstąpieniu od umowy przez konsumenta - […] Zwrot towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co z…  […]
 3. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 roku zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta | Prokonsumencki.pl - […] Zwrot towaru zakupionego przez Internet […]
 4. RAPORT KLAUZULOWY | 27 nowych klauzul niedozwolonych w październiku 2015 r. - KlauzuleNiedozwolone.pl - […] Pragniemy jedynie przypomnieć o różnicach wprowadzonych ustawą o prawach konsumentach w zwrocie towaru – zwrot towaru zakupionego przez Internet…
 5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 roku zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta - […] Zwrot towaru zakupionego przez Internet […]

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru...

Zamknij