Zapoznaj się z naszą ofertą

Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY
PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU

PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi
DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku
dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 roku
PODSTAWA PRAWNA ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

niezgodność towaru z umową

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Produktu domniemywa się, że jest on zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu. W przypadkach nieobjętych powyższymi przypadkami domniemywa się, że Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Produkt jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym Produkt tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Produkt odpowiada oczekiwaniom dotyczącym Produktu tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Produktu lub reklamie, odnoszące się do właściwości Produktu, w tym także terminu, w jakim Produkt ma je zachować.Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza Produkt do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego. Za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez Klienta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

wada fizyczna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter dwuetapowy, co oznacza, że Klient ma możliwość przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu:

1) Etap: naprawa / wymiana

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2) Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Od Umowy Sprzedaży Klient nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu i cel jego nabycia.

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

> Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE 2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności

Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6 miesięcy domniemania istnienia niezgodności w chwili wydania Produktu

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Produktu domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności SprzedawcySprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI Sprzedawca ma obowiązek określenia (np. w regulaminie sklepu internetowego) miejsca i sposobu złożenia reklamacji oraz stosowanej procedurze reklamacyjnej.
OPIS REKLAMACJI Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji towaru. Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.
DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Ustawa przewiduje jednak domniemanie uznania żądania za uzasadnione w przypadku o którym mowa poniżej. W pozostałych przypadkach warto Sprzedawcy wyznaczyć odpowiedni termin na ustosunkowanie się.Jeżeli Klient żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, a Sprzedawca który otrzymał od kupującego powyższe żądanie  i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to uważa się, że uznał je za uzasadnione. Więcej można o tym przeczytać tutaj:Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Ustawa przewiduje jednak domniemanie uznania żądania za uzasadnione w przypadku o którym mowa poniżej. W pozostałych przypadkach warto Sprzedawcy wyznaczyć odpowiedni termin na ustosunkowanie się.Tutaj domniemanie uznania żądania za uzasadnione zostało dodatkowo rozciągnięte na żądanie obniżenia ceny – jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJNEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ Jeżeli Klient żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, to Sprzedawca powinien uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu i cel jego nabycia.W przypadku żądania obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny / oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
KOSZTY REKLAMACYJNE Naprawa i wymiana Produktu na nowy dokonywana jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamację Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.Odsyłamy także do:

Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:

 1. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
 2. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta
9 votes, 4.33 avg. rating (87% score)

166 komentarzy

 1. Ciekawe porównanie. Serdecznie dziękuję 🙂
  Czyli z tego co zrozumiałem sprzedawca ponosi koszty transportu "reklamowanego" produktu od klienta? Czyli najlepiej aby sprzedawca zamówił na własny koszt kuriera do odbioru w ustalonym terminie "reklamowanego", aby uniknąć niejasności co do wartości zwrotnych kosztów transportu. Niejasne jest dla mnie określenie: "W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie." – czyli z tego wynika że sprzedawca ma zwrócić pieniądze niezwłocznie i "łaskawie" czekać na zwrot produktu?? Toż to raj dla oszustów i naciągaczy! Raz sprzedawca nie ma towaru, a dwa ma oddać pieniądze… Czyli konsument ma i towar (który może nie być w ogóle wadliwy) i jego wartość… KPINA! Czy sprzedawca może odmówić bez konsekwencji przyjmowania zwrotów przesłanych w formie pobrania?

  Odpowiedz
  • Odnośnie do kosztów przesyłki i organizowania dostawy, to jest to już kwestia indywidualnych uzgodnień. Ustawa nie ingeruje, w to kto zamawia kuriera. Istotne jest natomiast, że reklamacja jest nieodpłatna dla konsumenta.

   Odnośnie do zwrotu pieniędzy, to proszę mieć na uwadze, że w większości przypadków towar będzie już u sprzedawcy – zostanie on wcześniej przesłany celem ustosunkowania się do reklamacji. W pozostałych i wątpliwych sytuacjach natomiast sprzedawca może powiadomić konsumenta o gotowości zwrotu pieniędzy niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

   Odpowiedz
   • Jak się ma data dostarczenia reklamacji na piśmie, do daty dostarczenia produktu do sprzedawcy – produkt dociera kilka dni później, niż reklamacja. Czy nie powinna być to ta sama data? Czy samo pismo, bez produktu, czyli żadnej możliwości weryfikacji przez sprzedającego, jest reklamacją z obowiązującymi 14 dniami na odpowiedź?

    Odpowiedz
    • Klient nie ma obowiązku zgłaszania reklamacji wraz z dostarczeniem produktu.
     Sprzedawca ma z kolei obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a nie produktu.

     Odpowiedz
 2. Produkt który zostaje zwrócony nie jest już produktem nowym. Jak sprzedawca ma ten produkt sprzedać, czy jako nowy, używany czy odnowiony? A jeżeli jako nowy to będzie to oszukiwanie drugiego konsumenta, jeżeli jako używany lub odnowiony to kto pokryje różnicę w cenie (ustawodaca, państwo (podatnicy), producent, sprzedawca, kosmita, itd)? Jeżeli sprzedawca to wtedy niech się nie dziwią urzędnicy że coś jest sprzedawane poniżej ceny zakupu.

  Odpowiedz
  • Ma Pan na myśli towar zwrócony w ramach reklamacji? Tutaj sprzedawca może sprzedać taki towar, ale musi dokładnie opisać jego stan i istniejące wady. Z pewnością nie będzie to towar nowy.

   Odpowiedz
 3. Odnośnie do kosztów przesyłki i organizowania dostawy, to jest to już kwestia indywidualnych uzgodnień. Ustawa nie ingeruje, w to kto zamawia kuriera. Istotne jest natomiast, że reklamacja jest nieodpłatna dla konsumenta.

  Odnośnie do zwrotu pieniędzy, to proszę mieć na uwadze, że w większości przypadków towar będzie już u sprzedawcy – zostanie on wcześniej przesłany celem ustosunkowania się do reklamacji. W pozostałych i wątpliwych sytuacjach natomiast sprzedawca może powiadomić konsumenta o gotowości zwrotu pieniędzy niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

  Odpowiedz
 4. Ma Pan na myśli towar zwrócony w ramach reklamacji? Tutaj sprzedawca może sprzedać taki towar, ale musi dokładnie opisać jego stan i istniejące wady. Z pewnością nie będzie to towar nowy.

  Odpowiedz
 5. Oczywiste jest, że sprzedawca ponosi koszty transportu i naprawy w przypadku reklamacji zasadnej i uznanej ale kto ponosi koszty transportu w przypadku, gdy reklamacja klienta jest bezzasadna (np. klient reklamuje towar uszkodzony mechanicznie)? Koszty transportu do sprzedawcy i koszty zwrotu towaru klientowi – nie jest to dla mnie jasne.

  Odpowiedz
 6. Czyli może się zdarzyć tak, że konsument najpierw zgłosi żądanie, a dopiero po 2 tygodniach wyśle produkt (kiedy już mamy domniemanie, że sprzedający uznał reklamację)?

  Odpowiedz
  • Może się tak zdarzyć. W takim wypadku sprzedawca w braku możliwości merytorycznego ustosunkowania się do reklamacji powinien ją odrzucić w terminie 14 dni, gdyż później nie będzie miał już takiej możliwości.

   Odpowiedz
 7. Witam, a co w sytuacji jeśli sprzedawca ma do wyboru wysyłkę towaru np za 5 zł listem poleconym i przesyłkę za 14 zł PACZKA48 ale z opłatą przerzuconą na adresata. Jeśli wybiorę opcję przerzuconą na adresata czy mam prawo ubiegać się o zwrot kosztów przesyłki jeśli sprzedawca nie otrzymał ich tylko uisciłam je prtzy odbiorze przesyłki poczcie polski, czyli sprzedawca otrzymał przelew ode mnie za sam towar?

  Odpowiedz
  • Proszę doprecyzować w jakiej sytuacji będzie się Pani ubiegać o zwrot, nie wynika to z pytania.

   Odpowiedz
 8. Witam , mam pytanie?? zakupiłam obuwie, które rzekomo było ze skóry( tak zapewniał mnie sprzedawca).Po tygodniu uzytkowania owa skóra zaczęła się marszczyć i odpadać płatami. W wyniku oceny rzeczoznawcy z PIPS okazało sie ,że nie jest to skóra. Czy w takim przypadku mogę rządać od sprzedającego zwrotu gotówki za te buty?? Czy mam tu do czynienia z niezgodność towaru z umową??Z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Tak, proszę złożyć reklamację.

   Odpowiedz
 9. Mam problem ze zrozumieniem terminu “ustosunkowanie sie do reklamacji”.
  Co to właściwie znaczy dla mnie jako dla konsumenta? Czy ustosunkowaniem sie do reklamacji jest odpowiedź na maila ze zgłoszeniem reklamacji i przekazanie dalszych instrukcji postępowania czyli np odesłanie sprzętu na wskazany adres? Czy ustosunkowaniem sie jest informacja od sprzedawcy, ze zakupiony sprzęt został wysłany do serwisu i trzeba czekać aż stamtąd wróci?
  Obecnie mam problem z jednym sklepem internetowym.
  W dniu 2.12.2014 zakupiłam laptopa i po ekspresowej wysyłce, w dniu 04.12.2014 okazało sie ze niestety nie działa prawidłowo – po prostu sie nie włączył, ekran pozostał ciemny, w związku z tym od razu na drugi dzień wypełniłam formularz reklamacyjny (oczywiście nie ma możliwości kontaktu telefonicznego z działem reklamacji). W formularzu zawarłam stwierdzenie ze nie interesuje mnie naprawa tego laptopa, ponieważ zapłaciłam za nowy, działający sprzęt i taki chce otrzymać. W ciagu dwóch godzin otrzymałam odpowiedz ze mam wysłać na podany adres laptopa, na mój koszt, ktory zostanie mi zwrócony jeśli reklamacja okaże sie zasadna. Laptop wysłałam tego samego dnia (piątek) i dotarł na miejsce w poniedziałek po weekendzie.
  Od tamtej pory zaczęła sie moja gehenna. Okazało sie ze laptop wysłano do serwisu i gdy z niego wróci to zostanie mi odesłany albo nastąpi zwrot pieniędzy. Podkreslilam jeszcze kilkakrotnie ze interesuje mnie wymiana sprzętu na nowy a nie naprawa. Kontakt ze sklepem to dramat, doradca od reklamacji nie odpisuje na moje maile, na infolinii nic nie wiedza i zachowują sie w stosunku do klienta opryskliwie. Dzisiaj zostałam potraktowana na infolinii poniżej krytyki. Bo przeciez powinnam siedzieć cicho i czekać aż serwis łaskawie naprawi mój laptop. Zadzwoniłam nawet do federacji konsumentów i doradca polecił mi napisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy co uczyniłam i w dniu dzisiejszym wysłałam wraz z kopia dowodu zakupu na adres działu reklamacji sklepu. Teraz nie wiem czy dobrze zrobiłam. Czy dotychczasowe działania sklepu to ustosunkowanie sie czy jeszcze nie? Bardzo proszę o odpowiedź. Zamrozilam pieniądze w tym durnym sklepie, nie mam sprzętu a pilnie potrzebuje go do pracy, na kolejny nie mam pieniędzy i boje sie zreszta by znowu nie zamrozić kolejnej kwoty. Chciałabym załatwić te sprawę jak najszybciej.

  Odpowiedz
  • Ustosunkowanie się do reklamacji, to decyzja sprzedawcy o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji.

   Odpowiedz
 10. Dla mnie też to nigdy nie było jasne. Gdzieś jednak przeczytałem orzeczenie UOKiKu, że Konsument nie może zostać obciążony kosztami przesyłek w przypadku niezasadnej reklamacji gdyż nie jest on "specjalistą" 🙂

  Odpowiedz
 11. Prokonsumencki.pl Raczej chodziło o towar zwrócony w ramach odstąpienia od umowy w terminie 10/14dni. Też mnie to bardzo ciekawi. Konsument zwraca mi towar (np. myszkę), który ma uszkodzone opakowanie i posiada ślady użytkowania (przytarte ślizgacze). Taki towar warty jest (w zależności od ceny pierwotnej) od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych mniej. Nie dość, że w przypadku takiej transakcji dołożyłem (zwróciłem konsumentowi koszt transportu ode mnie do niego, za który mnie nikt nie zwróci bo firma kurierska/poczta usługę wykonała) to zostałem jeszcze z niepełnowartościowym towarem, który wypadałoby sprzedać. I co? Mam go sprzedać jako nowy, czy jako używany. Trochę nie pojmuję logiki tych przepisów, a właściwie osoby, która je tworzyła, działają one bowiem ewidentnie na niekorzyść sprzedawcy i przynoszą mu straty w przypadku takiego zwrotu. Oczywiście, można kombinować i nie sprzedawać zwróconego towaru, chomikować go do czasu kiedy trafi się reklamacja na taki sam sprzęt i wymienić klientowi go w ramach "wymiany produktu na wolny bez wad". Tylko czemu znów mamy kombinować, żeby nie stracić? Z góry dzięki za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • To już nie pytanie do nas tylko do Ustawodawcy 🙂

   Odpowiedz
 12. Jeśli kupujacym jest przedsiębiorstwo, nie osoba fizyczna, czy nadal obowiazuje 12 miesięcy możliwości reklamacji i czy od złożenia reklamacji rękojmia również nie biegnie na nowo?

  Odpowiedz
  • W takim przypadku (sprzedaży B2B) mogą Państwo wyłączyć rękojmię.

   Odpowiedz
 13. Kamil Błaszczyk Nie moze byc obciazony kosztami "ekspertyzy/diagnozy" w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

  Odpowiedz
 14. Witam! Nowa ustawa bardzo mnie zainteresowała. W marcu tego roku kupiłam buty, które w maju okazały się uszkodzone. Reklamowałam je dopiero w sierpniu i sprzedawca odmówił przyjęcia reklamacji, gdyż przekroczyłam dwumiesięczny termin zgłoszenia wady. Interesuje mnie czy mogę reklamować je teraz zgodnie z nowymi przepisami ? Nie minął jeszcze rok od daty zakupu.

  Odpowiedz
  • Nie, do umów zawartych przed 25 grudnia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

   Odpowiedz
 15. Witam, nowa ustawa obowiązuje dla umów zawartych po 25 grudnia br.

  Odpowiedz
  • Od 25 grudnia 2014 r. (od tego dnia włącznie).

   Odpowiedz
 16. Witam.
  Jak mam sie odniesc do zakupu w sieci Tesco dnis 5 listopada tego roku tablet marki Lark Free MeX2 9 v.2 w KATOWICACH,tablet po 2 tyg przestal dzialac.27 listopada oddany w sklepie do naprawy na gwarancji.
  Moim podejrzeniem udzkodzenia byla ladowarka.
  Wczoraj odebralismy pismo z sklepu Tesco ze naprawna nie moze byc zrealizowana w ramach gwarancji udzielonej przez producenta.W urzadzeniu stwierdzono mechaniczne uszkodzenie panelu dotykowego.
  Szasowany munimalny koszt naprawy to 199zl.(tyle co kosztowal tablet po cenie promocyjnej) koszt naprawy moze ulec zmianie tj byc wyzszy!!!
  Jednoczesnie informuja w pismie ze serwis nie dysponuje podzespolami niezbednymi do naprawy..co moze spowodowac wydluzenie czasu realizacji reklamacji.!!!!
  Dzwonilam dzis do Tesco(nr tel inny w pismie – na ktory sie zle dodzwonilam..znalazlam w.necie odpowiedni)
  Tam Pan od reklamacji potwierdzil pismo z serwisu!!
  Co moge zrobic??
  Uzytkowany tablet ok2 tyg.wylacznie przez osobe dorosla.
  Dodam ze ten sam tablet,kupiony w tym damym sklepie dla mojej mamy popsol sie w tym damym czasie i oddany rowniez do naprawy tylko w innym miescie!!!
  Czyz producent obnizajac cene ok 140 zl..na kwote 199zl…nie wiedzial ze to BUBEL!!!
  A teraz domaga sie kosztow naprawy 199zl..wartosci tabletu. NA MOJ KOSZT…CO MOGE ZROBIC?
  Pomozcie …jestem samotna matka,nie pracujaca i koszta naprawy sa dla mnie nie realne!!! Mam wyrzucic 199 zl do kosza .?
  To moj meil tinka93@o2.pl
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Proszę skorzystać z pomocy lokalnego rzecznika praw konsumentów, który zapewni Pani bezpłatną pomoc w tej sprawie i zapewne poradzi ponowne złożenie reklamacji, ale już na podstawie ustawowej lub uzyskanie opinii rzeczoznawcy.

   Odpowiedz
 17. To podchodzi i pod gwarancję i pod rękojmię. Ja bym z decyzją PIPS'u powoływał się na rękojmię (większe możliwości)

  Odpowiedz
 18. Pod nową ustawę podlegają wyroby kupione po 25 Grudnia bo 25 sklepy były zamknięte 😉 Więc nie gadajcie…

  Odpowiedz
 19. Witam serdecznie.
  Prowadzę firmę i sprzedałem klientowi produkt w którym klient zauważył wady, w związku z tym żąda od razu zwrotu pieniędzy. Czy ma do tego prawo czy raczej na początku jest naprawa albo wymiana towaru i dopiero po tym jeśli nadal wady będą widoczne ma prawo żądać zwrotu pieniędzy.

  Odpowiedz
  • Proszę przeczytać uważnie artykuł w zakresie możliwych żądań. Jeżeli umowa jest zawarta po 25 grudnia 2014 r., to klient może od razu domagać się zwrotu gotówki. Pan jednak pod pewnymi warunkami może tego uniknąć – informacja w artykule.

   Odpowiedz
 20. A co w sytuacji gdy ktoś podpisał umowę przedwstępna przed nowymi przepisami ale umowę finalną podpisze już w 2015?

  Odpowiedz
  • Rozumiem, że ma Pan na myśli tutaj umowę sprzedaży. Jeżeli umowa przyrzeczona będzie zawarta już po wejściu w życie nowych przepisów, to do niej będą miały zastosowanie nowe przepisy – jest to odrębna umowa od umowy przedwstępnej.

   Odpowiedz
 21. Proszę skorzystać z pomocy lokalnego rzecznika praw konsumentów, który zapewni Pani bezpłatną pomoc w tej sprawie i zapewne poradzi ponowne złożenie reklamacji, ale już na podstawie ustawowej lub uzyskanie opinii rzeczoznawcy.

  Odpowiedz
 22. Proszę przeczytać uważnie artykuł w zakresie możliwych żądań. Jeżeli umowa jest zawarta po 25 grudnia 2014 r., to klient może od razu domagać się zwrotu gotówki. Pan jednak pod pewnymi warunkami może tego uniknąć – informacja w artykule.

  Odpowiedz
 23. Halo, halo,
  To bardzo proste o czym Pani pisze. Sprawa dotyczy odstąpienia od umowy w ramach terminu 10-dniowego.
  “ustosunkowanie się do reklamacji”, to ostateczne uznanie albo odrzucenie Pani reklamacji/żądania.
  Odstąpienie od umowy ma ważność natychmiastową z Pani strony.
  Pani wypełniła Formularz Reklamacyjny. Powinna Pani wypełnić Formularz zwrotu 10-dniowego – powinien być Pani załączony przy sprzedaży – jeśli nie był, to sprzedawca naraża się na duże kłopoty przy zgłoszeniu jego praktyki w UOKiKu. Ale poprzez określenie, że interesuje Panią tylko zwrot pieniędzy oraz dosłanie na nowo swojego żądania odstąpienia właściwie Pani to żądanie skonkretyzowała i ujednoznaczniła, że chodzi o zwrot. Oceniam Pani działania za wystarczające oświadczenie woli.
  Sprzedawca czeka na opinię serwisu, aby potwierdzić/wykluczyć usterkę, oraz aby dowiedzieć się, czy Pani się przyczyniła bądź nie do powstania tej usterki.
  Oczywiście sprzedawca zwróci Pani koszt niezwłocznie.
  Jeśli będzie Pani wina, to sobie potrąci obniżenie wartości sprzętu ale resztę powinien zwrócić.
  Jeśli wada się potwierdzi, to nie musi Pani akceptować naprawy, albo wymiany, ale może podtrzymywać żądanie zwrotu gotówki. Jeśli sprzęt będzie sprawny, to również Pani nie musi akceptować jego odbioru, bo do zwrotu 10-dniowego nie jest to potrzebne.
  Inna sprawa jakiej marki jest ten sprzęt. Niektórzy producenci mają i respektują tzw. procedurę DOA, która służy rozliczeniu sprzętu wadliwego od nowości. To tylko na marginesie i raczej jest to ważne dla sprzedawcy.

  Odpowiedz
  • Z informacji zawartej w komentarzu nie wynika na jakiej podstawie odstąpiono od umowy, dlatego proszę nie wprowadzać w błąd. Konsumentka złożyła tutaj reklamację i następnie złożyła oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Dopiero po poznaniu podstawy tego odstąpienia możemy się do tego ustosunkować.

   Odpowiedz
 24. Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 25. pytanie o taka rzecz jak baterie a konkretnie baterie do e-papierosa. w jednym ze sklepow jest informacja ze baterie podlegaja 3 mies gwarancji. Czy w takim wypadku moge po uplywie tychze 3 mies skladac reklamacje czy nie ? pozdr

  Odpowiedz
  • Proszę odróżnić gwarancję od rękojmi. Są to dwa osobne uprawnienia do składania reklamacji. Przy czym udzielenie gwarancji jest dobrowolne i może nastąpić na okres 3 miesięcy. Natomiast rękojmia trwa co do zasady 2 lata.

   Odpowiedz
 26. mam jeszcze jedno pytanie. Przepraszam ze tak na raty. Od kiedy liczy sie czas do mozliwosci skladania reklamacji towaru w przypadku sklepow internetowych ? czy jest to data zlozenia zamowienia, data na paragonie, czy termin dostawy ?

  Odpowiedz
  • Okres rękojmi liczy się od dnia wydania towaru.

   Odpowiedz
 27. Witam, 14 dni temu oddałam wadliwy telefon do salonu Orange z tytułu niezgodności towaru z umową , który się nie włączał.Zaznaczone było, że żądam wymianu towaru na nowy. Do dziś nie dostałam odpowiedzi czy będą naprawiali ten telefon, czy go wymienią (był tam zapis, że jeżeli wymiana przewyższa koszty, to wtedy naprawiają). Czy to znaczy, że zaakceptowali moje żądanie, jeżeli nie dostałam żadnej odpowiedzi? Czy 6 stycznia, bo był dniem wolnym liczy się jako dzień w tych czternastu dniach? I zdziwiła mnie reakcja Pani przyjmującej zgłoszenie, ponieważ gdy zapytałam czy jest możliwość, abym otrzymała telefon zastępczy, odpowiedziała, że oni takich nie posiadają.

  Odpowiedz
  • Wygląda na to, że sprzedawca uznał Pani żądanie poprzez brak ustosunkowania się. 6 stycznia się wlicza. Prosimy o kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenta, który ma obowiązek Pani bezpłatnie pomóc.

   Odpowiedz
 28. witam serdecznie.
  W dniu 2 stycznia oddałam do reklamacji cxzajnik bezprzewodowy, który kupiłam zaraz po świętach czyli czajnik był u mnie 2 czy 3 dni. nie wyłączał się. Trzeba było go wyłączać poprzez wyciągnięcie wtyczki z kontu. oddałam do reklamacji 2 stycznia. dopiero dziś tj. 20 stycznia zadzwoniono do mnie,że mam do odebrania nowy czajnik. Ale ja już nie chcę nowego. po upływie 14 dni kupiłam sobie inny. czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?

  w dniu

  Odpowiedz
 29. Taaa nowa ustawa – dajcie im jeszcze prawo do ubezwłasnowolnienia i będą mieli full service! I nie dziwcie się że Polacy otwierają firmy zagranicą ! Skoro konsument ma więcej praw niż sam Pan Bóg .
  1

  Odpowiedz
 30. Nie. W pierwszej kolejności zawsze wymieniają towar na nowy.

  Odpowiedz
 31. witam serdecznie
  w dniu 10 stycznia odalam telefon do reklamacji i do dzisiaj nie dostalam zadnej odpowiedzi chcialam sie dowiedziec jaki jest okres reklamacyjny

  Odpowiedz
 32. dlaczego nie napiszcie kto ponosi koszty transportu w przypadku odrzuconej reklamacji czyli winy kupującego? Tylko jak przenieść wszystkie koszta na sprzedawcę.

  Odpowiedz
 33. Art.34.4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował
  konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

  Odpowiedz
 34. Witam.
  Ponieważ chodzi o sprzedaż konsumencką, zwracam się z pytaniem czy to ja jestem w błędzie, czy też Państwo nie napisaliście trafnie jednej kwestii.
  Mianowicie stwierdzacie Państwo cyt.: “2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

  Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu”. Należy zatem rozumieć, że zgodnie z prawem obowiązującym do 24.12.2014, klient, któremu uznano reklamację np. ostatniego dnia jej obowiązywania i wymieniono mu produkt na nowy ma znów pełne 2 lata gwarancji? Jeśli tak jest to proszę o informację w jaki sposób zinterpretować w tym kontekście stwierdzenie Art. 1 pkt 4 “Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z
  dnia 23 kwietnia 1964 r.” – USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego1)?
  Powstaje także pytanie jak w związku z przepisami, które weszły w życie z dniem 25.12.2014 należy podchodzić do takich właśnie kwestii?
  Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź, ponieważ w niedługim czasie więcej osób będzie musiało sobie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

  Odpowiedz
  • Proszę nie mylić reklamacji na podstawie ustawy i gwarancji. Możliwość takiego przedłużenia umożliwia reklamacja na podstawie ustawy – na pewno w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie. W przypadku umów zawartych po tym terminie nie ma niestety w tym zakresie jednoznacznego przepisu i zapewne ta kwestia zostanie jeszcze doprecyzowana. W przypadku gwarancji tylko jeżeli karta gwarancyjna tak stanowi.

   Faktycznie zatem może być tak, że w przypadku wymiany produktu w ostatni dzień klient może reklamować towar przez kolejne 2 lata. Nawet więcej – w razie kolejnej wymiany ten termin ulega kolejnemu wydłużeniu. Ciekawy artykuł na ten temat napisano tutaj: http://reklamacjatowaru.pl/6-lat-odpowiedzialnosci-sprzedawcy/

   Odpowiedz
 35. Dot. towaru kupionego przed 25 grudnia, roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, żądanie – wymiana towaru na nowy
  Czy jeśli sprzedawca odmówi wymiany towaru, w zamian proponując jego naprawę (ze względu na jej niższy koszt) mam prawo do odmowy realizacji reklamacji w takiej formie i odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, czy nie? (niezgodność produktu z umową jest jak najbardziej istotna)

  Odpowiedz
  • Tak, ale musiałby Pan tutaj wykazać, że naprawa naraża Pana na znaczne niedogodności.

   Odpowiedz
 36. Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc. 10 stycznia zakupiłam telefon, który jak zauważyłam po ok 6 dniach ma martwy piksel na wyświetlaczu. Zgłosiłam wadę do sprzedawcy. reklamacja nie została uznana, bo nie wykryto wady ( ?) Chce zgłosić odwołanie, czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?

  Odpowiedz
 37. Kamil Błaszczyk to nie jest trudne pytanie – klient/konsument zwraca towar taki jaki zakupił – jeżeli równi się z powodu np. używania 1) nie jest nowy, więc nie może go oddać, 2) nosi ślady używania więc wyceniamy go do wartości rynkowej w obecnym stanie i tyle zwracamy informując o tym klienta – ustawa Tu jest dość precyzyjna …

  Odpowiedz
 38. Witam,
  Zareklamowałem obuwie (z tytułu niezgodności towaru z umową) w martes sport gdyż w obu butach wycierają się wpiętki wewnątrz obuwia. W odpowiedzi otrzymałem opinię wystawioną przez pracownika ds. obsługi reklamacji (oczywiście pracownika firmy Martes Sport), który cytuję: „po oględzinach organoleptycznych (…) nie stwierdziliśmy żadnych wad fabrycznych”. Jak ww. pracownik piszę: „Uszkodzenie tego typu powstają najczęściej na skutek niewłaściwego dopasowania obuwia do budowy kostnej stopy”. Pracownik wskazuję również, że wada powstała po 15 miesiącach i „nie obowiązuje tu przepis ustawy”. Sprawę zgłosiłem do rzecznika, który moim zdaniem dosyć lakonicznie wystosował pismo do sklepu (nawiązując do interwencji…zwracam się o informację w jaki sposób sprawa zostanie ostatecznie załatwiona. Reklamacja konsumenta została przez Was oddalona. Konsument twierdzi, że buty użytkował zgodnie z przeznaczeniem a wina tkwi w materiale).
  Otrzymałem też odpowiedź ze sklepu:…podtrzymuję odmowną decyzję wydaną w sprawie reklamacji. Dalsze postępowanie na drodze sądowej.

  Proszę o pomoc

  Odpowiedz
 39. Co oznacza w tej sytuacji ustosunkowanie się sprzedawcy? ( tj. gdy reklamowany sprzęt nie dotarł w terminie 14 do sprzedawcy) Wystarczy napisanie stosownego protokołu ad. akta? A może trzeba też w tym terminie (14 dni od złożenia reklamacji) poinformować nabywcę? W jakiej formie poinformowanie nabywcy jest skuteczne? Może być e-mail? Telefon? A jeśli nie mamy e-maila do klienta, nie odbiera telefonu i chcemy wysłać odpowiedź listownie to za skuteczne poinformowanie liczy się data wysłania listu, czy data doręczenia go konsumentowi? Czy sprzedawca faktycznie powinien być obarczany odpowiedzialnością nie ustosunkowania się w terminie, skoro nie miał tak naprawdę możliwości z powodu braku reklamowanego towaru …. Kraj absurdów i ustawodawców idiotów? 😉

  Odpowiedz
 40. Kamil Błaszczyk Prosta sprawa. W takim wypadku odlicza Pan od kwoty zwrotu kwotę jaka panu wyjdzie z oszacowania obniżenia wartości towaru. Generalnie zależy od sytuacji bo nie zawsze warto kłócić się o 5 czy 10 zł. Ale jeśli ktoś ewidentnie naciąga nas na zwrot towaru to warto tą technikę zastosować.

  Odpowiedz
 41. A ja nadal nie rozumiem Państwa odpowiedzi na zapytanie pana Jana Szwaji z 13 lutego. Mam podobny przypadek z butami. Dlaczego sprzedawcy i rzeczoznawczy nie uznają relamacji ponieważ wada powstała po 15 miesiącach?? Przecież rękojmia trwa 24 miesiące. Bardzo proszę o konkretną i merytoryczną odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Podstawą nie uznania reklamacji nie jest kwestia terminu, tylko braku wady.

   Odpowiedz
 42. Najlepiej udać się/zadzwonić do rzecznika praw konsumenta. Jeśli chodzi o termin złożenia reklamacji sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji:"Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca musi bowiem się ustosunkować do żądania kupującego w ciągu właśnie 14 dni",ale jeśli chodzi o termin naprawy, nie jest on określony w prawie, ma on być krótki. Proszę zapoznać się z tym artykułem:http://www.infor.pl/prawo/reklamacje/terminy/686791,Ile-czasu-powinna-trwac-naprawa-telefonu.html oraz skontaktować się z rzecznikiem praw konsumenta, pomoże "nastraszyć" sprzedawce oraz sporządzić pismo.

  Odpowiedz
 43. Na przyszłość – lepiej złożyć reklamację na podstawie ustawy, w tym wypadku niezgodności towaru z umową (umowa zawarta przed 25 grudnia 2014 r.). W tym wypadku sprzedawca musiałby się ustosunkować w terminie 14 dni kalendarzowych (nie roboczych). Piszemy o tym tutaj: http://prokonsumencki.pl/blog/masz-14-dni-na-ustosunkowanie-do-reklamacji-klienta-i-ani-dnia-wiecej/

  Do tej obecnej reklamacji to zalecamy zapoznanie się z kartą gwarancyjną – tam powinna być uregulowana procedura reklamacyjna. Jeżeli ostatecznie nie powiedzie się reklamacja na podstawie gwarancji, to proszę jeszcze raz złożyć reklamację ale już na podstawie ustawowej, o której piszemy powyżej.

  Odpowiedz
 44. Jeżeli jest Pani przedsiębiorcą (jako sprzedawca) to konsumentka ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli nie, to takiego prawa nie ma. Mogłaby ewentualnie odstąpić w ramach reklamacji, ale tutaj nie ma do tego podstaw – produkt był zgodny z opisem.

  Odpowiedz
 45. "dowiedziałam się, że jeśli zakup został dokonany na Firmę, nie przysługuje mi prawo zwrotu towaru. "
  Niestety, jest to zgodne z prawem.
  Prawo do takiego zwrotu mają osoby prywatne, nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej.

  Odpowiedz
 46. Może ktoś odpowie na moje pytanie. Szperam tu i tam ale nigdzie nie mogę nic znaleźć. Co z uszkodzeniami mechanicznymi (które ewidentnie są spowodowane przez konsumenta) kiedy reklamuje towar z tytułu rękojmi?

  Odpowiedz
 47. Może ktoś odpowie na moje pytanie. Szperam tu i tam ale nigdzie nie mogę nic znaleźć. Co z uszkodzeniami mechanicznymi (które ewidentnie są spowodowane przez konsumenta) kiedy reklamuje towar z tytułu rękojmi?

  Odpowiedz
  • W tym wypadku nie będą one stanowiły wady towaru i na tej podstawie może Pan odrzucić reklamację.

   Odpowiedz
 48. Mam pytanie. W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej było 2 miesiące na złożenie reklamacji od chwili zauważenia wady (niezgodności). A jak jest po nowemu, bo nie jest tu jednoznacznie podane. Zależy mi, więc pilnie czekam na odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Nowa ustawa nie określa tutaj terminu, nie ma więc takiego ograniczenia.

   Odpowiedz
 49. Witam,
  Ile dni kalendarzowych ma klient na odesłanie towaru sprzedającemu po zgłoszeniu reklamacji. Czy jeśli towar otrzymałam dziś to mam 14 dni kalendarzowych na zgłoszenie reklamacji i kolejnych 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru do sprzedawcy?

  Odpowiedz
  • Ustawa nie określa takiego terminu, ale ma Pani obowiązek przesłać towar do reklamacji – im szybciej to Pani zrobi, tym szybciej sprzedawca będzie mógł się ustosunkować do reklamacji.

   Odpowiedz
 50. Witam
  mam pytanie do tej pory stosowało się ustawę o szczególnych warunach sprzedaży konsumenckiej a teraz jaka jest podstawa prawna jaki przepis sie stosuje?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku stosuje się nadal ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002 Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

   W stosunku do umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku stosujemy już przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz znowelizowany właśnie ww. ustawą Kodeks Cywilny.

   Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.

   Odpowiedz
 51. W maju zlozyłam reklamacje na sweter kupiony w pazdzierniku, ktory po pierwszym praniu sie rozciągnął tj w listopadzie. Reklamacja została odrzucona. W związku z tym kieruję pytanie: w jaki sposób zawrzec roszczenie w odwołaniu aby reklamacja została zaakceptowana?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   niestety nie wiemy na jakiej podstawie i z jakiego powodu sprzedawca odrzucił Pani reklamację.

   Pragniemy podkreślić, że w Pani przypadku zastosowanie mają przepisy wcześniejszej ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

   Zalecamy udanie się z kompletem dokumentów do właściwego Miejskim/Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani ma stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 52. Witam,
  mam taki kłopot- dostałam pierścionek z firmy Apart (około 2 tysiące), dostałam na niego dwa lata gwarancji. W czasie gwarancji wypadł mi jeden diamencik i gwarancja wydłużona była o czas gdy pierścionek był w reklamacji- miesiąc. Naprawili. W czasie tego dodatkowego miesiąca znowu mi wypadł diamencik (ten sam) i naprawili. Już mi się skończyła gwarancja, i po raz trzeci wypadł mi diamencik. Proszę napisać czy po upływie gwarancji nadal mam jakieś prawa? trzecia naprawa tego samego elementu? pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   proszę dokładnie policzyć okresy, w których pierścionek był naprawiany i dokładnie przeczytać kartę gwarancyjną, może jak Pani wskazała okres gwarancji wydłużył się o te okresy i jeszcze się nie skończyła?
   Proszę pamiętać, że zawsze może się Pani zgłosić do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
   Z poważaniem

   Odpowiedz
 53. Przy zgłoszeniu reklamacji-wymiana- i przekazaniu przedmiotu reklamacji ( ruter wi-fi),sprzedawca wypełnił formularz w którym określił termin rozpatrzenia reklamacji-25 dni kalendarzowych. Reklamacja ta podlega nowym przepisom.Muszę dodać,że złożyłam podpis na tym formularzu. 1.Czy to jest zgodne z przepisami? 2.Biorąc pod uwagę,że upłynęło już 15dni,czy mam prawo odstąpić od umowy? BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDZ.

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   rozumiem, że jest zakupu routera dokonała Pani jako konsumentka? W przypadku konsumentów sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do żądań konsumenta w ciągu 14 dni. Przekroczenie tego terminu skutkuje automatycznym uznaniem żądania konsumenta. Przepisy te są semiimperatywne, co znaczy, że możliwa jest ich modyfikacja jedynie na korzyść konsumenta. Z uwagi na fakt upłynięcia tego terminu może Pani żądać wydania nowego routera.

   Proszę się zgłosić do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 54. Witam serdecznie,
  proszę o poradę. Czwarty raz zgłosiłem reklamację do operatora komórkowego na wadliwy telefon. Operator przesłał telefon do serwisu producenta, Gwaranta. Przy ostatnim zgłoszeniu powołałem się na punkt karty gwarancyjnej, w której mowa jest o wymianie telefonu przez Gwaranta na nowy – w przypadku trzykrotnej naprawy. Operator przed upływem 14 dni powiadomił mnie o możliwości odbioru telefonu, podobno został znów naprawiony. Jednak nie o to występowałem przy zgłoszeniu. Czy w obecnej sytuacji przyjmuje się, że brak jest ustosunkowania się do żądania do 14 dni ? Kto w tej sytuacji jest odpowiedzialny operator czy Gwarant ?

  Odpowiedz
 55. Witam, mam pytanie odnośnie terminu odpowiedzi na reklamację przez sprzedawcę. W kwietniu odebrałam od dealera nowy samochód (zamówiony do produkcji). Okazało się, że ma braki w wyposażeniu w porównaniu z tym co mieliśmy przedstawione przy składaniu zamówienia. 18 czerwca złożyliśmy reklamację, w której napisaliśmy że chcemy doposażenia samochodu. Odpowiedź na reklamację (negatywną) dostaliśmy 06 lipca (list nadany 2 lipca). Czy można uznać, że sprzedawca spóźnił się z odpowiedzią? Nadał list 14 dnia od złożenia reklamacji, więc nie mógł oczekiwać od poczty że dostarczy mi list tego samego dnia, a z tego co zrozumiałam, liczy się fakt dostarczenia odpowiedzi, tak? I drugie pytanie: jeśli w reklamacji żądaliśmy doposażenia samochodu, a sprzedawca uzna to za niemożliwe, to czy możemy żądać takiego samego jak nasz, ale nowego samochodu, który posiada te wyposażenie? z góry dziękuję z a pomoc

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   czy kupiła Pani ten samochód jako konsument, czy może dokonała Pani zakupu, uproszczając, na firmę?

   Jeżeli dokonała Pani zakupu jako konsument, to (jak pisaliśmy już na naszym blogu https://prokonsumencki.pl/blog/masz-14-dni-na-ustosunkowanie-do-reklamacji-klienta-i-ani-dnia-wiecej/) znaczenie ma data poinformowania klienta, a nie data nadania przesyłki listowej na poczcie (por. np. Wyrok z Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-23 (sygnatura akt VIII C 797/13)).

   Z uwagi na powyższe należy uznać, że sprzedawca uznał żądanie z reklamacji. W tej sytuacji proszę wezwać sprzedawcę do doposażenia samochodu. W przypadku problemów polecam również skontaktować się z właściwym Miejskim/Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – na tej stronie znajdzie Pani niezbędne informacje https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
   • Dziękuję za odpowiedź. Auto kupiłam jako konsument. Dzisiaj napisałam pismo do sprzedawcy samochodu, jutro mu je dostarczę. Zgodnie z Państwa poradą i Miejskiego rzecznika konsumenta wezwałam sprzedawcę do doposażenia samochodu w terminie 7 dni, a jeśli przekroczy ten termin zażądałam nowego samochodu z owym brakującym wyposażeniem. Zobaczymy jaki będzie odzew. A czy sprzedawca może odmówić mi zarówno doposażenia jak i wydania nowego samochodu? Nie chcę wypowiadać umowy, ponieważ przy kupnie zostawiłam samochód w rozliczeniu, a bardzo mi zależy szczególnie na jednym z brakujących elementów wyposażenia.

    Odpowiedz
    • Szanowna Pani,

     cieszy nas, że postąpiła Pani zgodnie z naszą poradą. Odpowiadając na kolejne pytanie zalecam dalsze korzystanie z pomocy Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Co prawa nie może on zmusić sprzedawcy do spełnienia Pani żądań, jednakże pisma Rzecznika mogą zadziałać na sprzedawcę. Proszę również pamiętać, że M/PRK na mocy art. 63[3] Kodeksu Postępowania Cywilnego może w sprawach o ochroną konsumentów wytoczyć powództwo w sądzie.

     Odpowiedz
 56. Witam, co w przypadku kiedy zaginęła mi karta gwarancyjna ale mam potwierdzenie zakupu?

  Odpowiedz
 57. Witam Zwrot towaru:Klientka zakupiła u nas w czerwcu 2015 r wózek dziecięcy ,użytkowała go przez tydzień po tygodni odesłała z powrotem twierdząc że ma 14 dni na przetestowanie produktu a że kupiła przez internet może go zwrócić bez podania przyczyny zgodnie z nową ustawą.Nadmienię że koła są zdarte ,plamy na tkaninie obiciowej a klientka żąda zwrotu gotówki .Po informacji że będzie musiała pokryć koszt nowych kół ,to stwierdziła niezgodność towaru z umową ponieważ budka w jednym miejscu jest niedoszyta…..co z tą ustawą?

  Odpowiedz
 58. Tak jest ustawa że 14stu dni możesz zwrócić towar ale musi napisać do Państwa w tym celu oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży ,następnie odesłać towar, ale towar nie może być naruszony, musi być oryginalny z metkami itp. Zapakować go może jak chce i wysłać. W przypadku wózka myślę, właśnie że koła przede wszystkim nie mogłby być naruszone.Jeżeli stwierdziła niezgodność towaru z umową ponieważ budka w jednym miejscu jest niedoszyta to od razu powinna Państwa o tym informować, a nie wózek testować jak się jej podoba. Tutaj bardzo fajnie wszystko napisali 🙂 https://prokonsumencki.pl/blog/zwrot-towaru-zakupionego-przez-internet-przez-konsumenta-nowa-ustawa-konsumencka/

  Odpowiedz
 59. Zalecamy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który bezpłatnie sprawdzi przebieg reklamacji. Naszym zdaniem decyzja sprzedawca nie jest tutaj wystarczająco uzasadniona, ale bez dobrej woli sprzedawców może Pani próbować jedynie kontaktu z rzecznikiem, inspekcją handlową i na końcu ewentualnie drogi sądowej.

  Odpowiedz
 60. I-like-to-cook dobrze pisze. Generalnie konsument może zrobić z towarem tyle ile w sklepie stacjonarnym. Pisaliśmy o tym tutaj: https://prokonsumencki.pl/blog/konsument-ma-prawo-korzystac-z-towaru-przed-odstapieniem-od-umowy-tylko-tak-jak-robilby-to-w-sklepie-stacjonarnym/

  Powstaje problem przy ocenie zużycia, ale tutaj w razie potrzeby można powołać rzeczoznawcę, jeżeli konsument będzie kwestionował stopień zużycia.

  Co do reklamacji klienta, to w pierwszej kolejności odstąpił od umowy, co oznacza, że umowa nie została zawarta. Tym samym nie ma on już prawa podnosić roszczeń z tytułu reklamacji, skoro nie jest już stroną umowy.

  Odpowiedz
 61. Witam
  W zeszły tygodniu zakupiłam ,,krzesło ortopedyczne” dla córki. Po złożeniu okazało się, że nie nadaje się dla córki. Niestety krzesła nie da się rozmontować. Oczywiście pokryję koszty demontażu, (jeżeli się da) ale czy mogę odesłać do sklepu zmontowany towar? Osoba, z która się kontaktuje, twierdzi, że nie.

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   uważamy, że może Pani odesłać zmontowany towar, proszę jednak pamiętać o możliwości obarczenia Panią kosztami za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Pojawia się jednak pytanie czy bez złożenia krzesła w ogóle możliwe byłoby sprawdzenie charakteru, cech i funkcjonalności. Uważa się, że konsument ma prawo sprawdzić przysłaną rzecz tak samo rzecz jak mógłby zbadać ją w sklepie stacjonarnym. Pamiętać trzeba, że najczęściej w sklepach prezentowane są już złożone krzesła.

   W razie problemów zalecamy zgłosić się po pomoc do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 62. Serdecznie dziękuję za odpowiedz. Zakupu dokonałam jako konsumentka. Chciałabym,jeszcze dopytać- 1.Czyli określenie dłuższego(25dni) terminu przez sprzedawce na formularzu,który podpisałam,nie powoduje skutków prawnych, w postaci wydłużenia się czasu ustosunkowania się do żądania klienta-wymiana? Jeżeli opisane działanie jest niezgodne z nową ustawą,to przy przekroczeniu 14dni, mam prawo odstąpić od umowy? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   jak wcześniej wskazaliśmy nie jest możliwa zmiana terminu na ustosunkowania się do żądań konsumenta (ale tylko dla wymiany, naprawy albo obniżenia ceny) na jego niekorzyść.

   Po przekroczeniu tego terminu może Pani zażądać od sprzedawcy wykonania roszczenia wskazanego w reklamacji, a jego praktykę jako naruszającą interesy konsumentów może Pani zgłosić do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Federacji Konsumentów, czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   Odpowiedz
 63. Bardzo dziekuję panie Mecenasie za odpowiedz. Pozdrawiam,Anna.

  Odpowiedz
 64. Dzień dobry
  Kupiłam na Allegro płyn do soczewek. Płyn został wysłany w kopercie bąbelkowej poprzez Paczkomaty, po odbiorze stwierdziłam, że butelka jest otwarta a w kopercie znajdują się śladowe ilości płynu. W związku z tym, że jest to produkt higieniczny mam obawy co do jego stosowania. Poinformowałam o tym fakcie kupującego, lecz ten każe mi zgłaszać reklamację do Paczkomatów.
  Z tego co wiem, to sprzedawca odpowiada za dostarczenie produktu bez wad. Proszę napiszczcie na jaki artykuł i jakiej ustawy mam się powołać, żeby przemówić sprzedawcy do rozumu. Dziękuję

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   zgodnie z art. Art. 74 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
   Proszę jak najszybciej zgłosić się do przewoźnika.

   Odpowiedz
 65. Dzień dobry,

  reklamowałem telefon z tytłu niezgodności towaru z umową, pismo z odrzuceniem reklamacji dotarło po 14 dniach, Sprzedający bez problemów uznał reklamację i zaproponował wymianę telefonu na nowy. Problem w tym, że ten model telefonu już nie jest dostepny, został zastąpiony przez kolejne generacje, nazwijmy je A i B. Generacja A jest teraz tańsza niż reklamowany telefon w momencie zakupu, generacja B jest droższa o kilkaset złotych. Jakie są możliwości w takiej sytuacji?
  1. Tańszy telefon A i zwrot różnicy w gotówce (czy jest ku temu podstawa prawna?) czy też dobranie jakiegoś towaru ze sklepu, co zasugerował sprzedawca?
  2. Droższy telefon B w cenie reklamowanego, czyli bez dopłaty z ojej strony?
  3 Droższy telefon B z dopłatą ?
  4. Zwrot gotówki, choć na tym rozwiazaniu mi nie zależy?
  5. Inne możliwości?

  Nie mogę znaleźć odpowiedzi na te pytania, dlatego proszę o pomoc.

  Pozdrawiam,

  Jarek

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   na początku ustalmy czy sprzedawca uznał Pana roszczenie? Uznaję, że tak, skoro, jak pisaliśmy już na naszym blogu https://prokonsumencki.pl/blog/masz-14-dni-na-ustosunkowanie-do-reklamacji-klienta-i-ani-dnia-wiecej/) znaczenie ma data poinformowania klienta, a nie data nadania przesyłki listowej na poczcie (por. np. Wyrok z Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-23 (sygnatura akt VIII C 797/13)).

   Po drugie, czego Pan żądał? Wymiany na nowy czy naprawy telefonu?
   Proszę pamiętać, że w przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową zastosowanie ma art. 8. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego ust. 1. jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

   Jako jeden z powodów niemożliwości można uznać właśnie zaprzestanie produkcji danej rzeczy, wtedy zgodnie z ust. 4 przytoczonego przepisu konsument ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna.

   Proszę wezwać sprzedawcę na piśmie do wydania nowego towaru, a w razie problemów skontaktować się z najbliższym Powiatowym/Miejskim Rzecznikiem Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pan na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 66. Dzień dobry! Jestem w trakcie postępowania reklamacyjnego z firmą, która sprzedała mi wadliwy telefon. Po 3ciej reklamacji, na podstawie opinii Federacji Konsumentów, wysłałam telefon wraz z pismem reklamacyjnym o odstąpieniu od umowy i żądaniem zwrotu ceny towaru – pismo z 10 lipca. Firma otrzymała je 13.07. W dniu 22.07. otrzymałam odpowiedź z pozytywnym ustosunkowaniem się do mojej – czwartej – reklamacji wraz z propozycją naprawy telefonu i obniżenia ceny o 30%. W mojej odpowiedzi z dnia 27.07. podtrzymałam swoje stanowisko chęci zerwania umowy. W tym czasie, niestety, firma wysłała do mnie telefon. Po otrzymaniu mojego pisma poprosili o kolejny – piąty – zwrot towaru. 30.07. telefon został dostarczony do firmy wraz z pismem o żądaniu zwrotu ceny na konto do 31.07. (niezwłocznie) – firma odpisała, że zwrot nastąpi w ustawowym terminie. Do tej pory nie otrzymałam tej kwoty – ile mają czasu na zwrot pieniędzy? Wyczytałam, że mają to zrobić NIEZWŁOCZNIE – czyli kiedy? Kiedy mam zacząć podejmować kolejne kroki w celu odzyskania pieniędzy? Moje drugie pytanie – mam potwierdzenia nadania i odebrania paczki przez firmę kurierską, niestety nie posiadam potwierdzenia uiszczenia opłaty za każdą wysyłkę, ponieważ dostaję od firmy DPD fakturę zbiorczą – czy pomimo tego mogę żądać zwrotu kosztów tych pięciu wysyłek na podstawie art. 566 par. 1 KC i ogólnego cennika usług firmy DPD? Proszę o odpowiedź Emotikon smile

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   w opisanej przez Pana sytuacji może się już Pan zwrócić do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pan pod adresem https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php M/PRK ma możliwość wystosowania pisma do sprzedawcy, w którym będzie żądał od niego złożenia wyjaśnień, a także w przypadku skierowania sprawy do sądu może on w nim Pana reprezentować.

   Pozdrawiam

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 67. Czy na sprzęt zakupiony przed 25 grudnia 2014 obowiązuje 2 letnia gwarancja? Własnie przestał działać repeater zakupiony w maju 2014.

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   na wstępie należy odróżnić gwarancję od niezgodności towaru z umową. Gwarancja jest dobrowolnym uprawnieniem nadanym kupującemu przez gwaranta (najczęściej producenta); niezgodność towaru z umową było uprawnieniem przysługującym konsumentowi na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata, aby nie stracić tego uprawnienia musi poinformować sprzedawcę o ujawnieniu się wady najpóźniej 2 miesiące po tym fakcie.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 68. Witam,

  Zakupiłam dość drogie okulary, które po użytkowaniu ok 40 min okazały się, że boli mnie od nich głowa. Mają w sobie polaryzację, której do tej pory nie miałam. Następnego dnia pojechałam je zwrócić, ale sklep nie chce oddać mi pieniędzy, nie mogę też ich wymienić bo twierdzą, że nosi ślady użytkowania i są gdzieś porysowane. Mam przy sobie ksero paragony z wpisaną odręcznie datą oddania do sklepu (1 dzień później). Nie widziałam ich jeszcze, bo dzisiaj dopiero dzwonili do mnie ze sklepu. Dziwi mnie, że po tak krótkim czasie użytkowania są porysowane. Specjalnie pojechałam od razu do sklepu je oddać, by nikt mi nie zarzucił, że używałam i mi się znudziły.

  co mogę w takiej sytuacji zrobić?

  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   czy kupiła Pani te okulary za pośrednictwem sklepu internetowego, czy w sklepie stacjonarnym?

   Jeżeli w sklepie stacjonarnym, to sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć od Pani zwrotu. Tzw. prawo do namysłu przysługuje tylko konsumentom, którzy dokonali zakupów przez internet i w takim przypadku sprzedawca nie może odmówić przyjęcia zwrotu. W przypadku zniszczenia rzeczy może domagać się jednak od konsumenta odpowiedniego odszkodowania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta).

   Odpowiedz
 69. Dziękuję za wyjaśnienie. Jednak czy awarie sprzętu można traktować jako niezgodność towaru z umową , tzn. czy można powołać się na ustawę o której Pan wspomina? Wartość sprzętu to ok. 60 zł, sprzedawca grozi 30zł opłatą, jeśli zgłoszenie jest nieuprawnione.

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,

   złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową wymaga przez Pana udowodnienia, że przyczyna awarii (wada towaru) tkwiła już w momencie wydania towaru. Może się to wiązać z kosztami uzyskania opinii od rzeczoznawcy.

   Proszę pamiętać, że przerzucanie na konsumentów kosztów nieuzasadnionej reklamacji już dawno zostało uznane przez prezesa UOKiKu za naruszający dobre obyczaje i interes konsumentów – pisaliśmy już o tym https://prokonsumencki.pl/blog/kto-ponosi-koszty-nieuzasadnionej-reklamacji-towaru/?nabw=2

   Odpowiedz
 70. Proszę o pomoc.
  Sprzedałem klientce odzież i okazało sie, że na opakowaniu była inna naklejka z rozmiarem niż zamówiła kupująca.
  Klientka odesłała odzież na wymianę na właściwy rozmiar i odesłała przesyłka kurierską o wartości ponad 70zł.
  U mnie maksymalna opłata za przesyłke to 12zł.
  Rozumiem, że muszę zwrócić poniesiony koszt przesyłki.
  Czy jest gdzieś w prawie okreslona kwota do której muszę zwrócić koszty przesyłki, czy nie ma ona ogranoczenia?
  Pozdrawiam.
  Arek.

  Odpowiedz
  • Nie ma obowiązku zwrotu kosztów najdroższej przesyłki. Zgodnie z art 33 ustawy o prawach konsumenta, ma pan obowiązek zwrotu kosztów najtańszej proponowanej przez siebie przesyłki.

   Odpowiedz
 71. czy zgłoszenie telefoniczne (wielokrotne) wady produktu
  (zepsucia) jest ważne w swietle prawa czy musi byc to zgłoszone na pismie?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Pani Klaudio,

   niestety pytanie jest dość niedoprecyzowane: nie wiemy czy chodzi o reklamację, odstąpienie od umowy bądź inną kwestię. Jeśli chodzi o odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni – tak, liczy się.

   Pozdrawiamy!

   Odpowiedz
 72. Witam,
  proszę o informację, czy jeśli Klient zakupił towar w lipcu 2014 roku i zgłasza reklamację w sierpniu 2016- przy czym twierdzi, że wadę zauważył już w maju 2016 roku to czy ta powinna zostać uznana?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   O ile nie jest Pani w stanie wykazać, że wada została stwierdzona po upływie 2 lat, należy rozpatrzyć reklamację.

   Pozdrawiam,

   Odpowiedz
 73. Czy w piśmie reklamacyjnym z tytułu rękojmi warto zaznaczać, że towar był użytkowany w sposób prawidłowy i nie był narażony na żadne uszkodzenia mechaniczne ani też na niekorzystne warunki atmosferyczne, czy wilgoć (dot. sprzętu elektronicznego)? Mam aparat o wartości 2500 PLN i 1,5 roku po dacie zakupu nagle wystąpiła awaria, która uniemożliwia mi wykonywanie zdjęć. Chcę zaznaczyć, że nie ma w tym mojej winy, w razie gdyby sprzedawca miał wątpliwości. Czy w takim przypadku mogę żądać wymiany sprzętu na nowy czy tylko w grę wchodzi naprawa?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 74. Dzień dobry,
  jakiś czas temu zakupiłem telewizor w sklepie dużej sieci handlowej. Było to jeszcze przed 25 grudnia 2014 roku. Dwa tygodnie temu przestał działać i reklamowałem go u sprzedawcy. Podpisałem zgłoszenie wypełnione przez sprzedawcę na jego formularzu. Jako podstawę prawną reklamacji sprzedawca zaznaczył „Gwarancja”, a w rubryce termin realizacji zgłoszenia wpisał: „Podany w momencie przyjmowania zlecenia”,oraz podał datę, z której wynika, że to 21 dni. Jako roszczenie klienta zaznaczony jest zwrot pieniędzy.
  Czy w takiej sytuacji sprzedawca również ma ustawowe 14 dni (już minęły) na ustosunkowanie się do reklamacji, czy muszę cierpliwie czekać i nic się z tym nie da zrobić?
  Serdecznie pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Jeżeli jako podstawa reklamacji została wpisana gwarancja wówczas obowiązuje termin wskazany w gwarancji. 14 dni ma zastosowanie w przypadku rękojmi.

   Odpowiedz
 75. Witam.
  Zakupiłam w EURO RTV AGD płytę indukcyjną (kwota około 2 tys. zł). Następnie sklepie Media Markt zakupiłam patelnię Tefala (za 150 zł) przystosowaną do płyt indukcyjnych. Po jej użyciu mam porysowaną płytę indukcyjną. Rysy są tak głębokie, że złożyłam reklamację do Media Markt aby oddali mi pieniądze za patelnie bo nie chce takiej, która nie spełnia swoich funkcji oraz zażądałam zwrotu kosztów za naprawę płyty. Po 14 dniach (minął ten termin) dostałam odpowiedź pocztą, że mi nie uwzględnią reklamacji bo po ich ekspertyzie przedmiotowa płyt nie rysuj płyt. Ujęli to w ten sposób, że reklamacja jest bezzasadna. Napisałam odwołanie, strasząc Sądem itd. Czekam na odpowiedź. Co mogłabym jeszcze zrobić?

  Odpowiedz
  • Jeżeli Sprzedawca nie zmieścił się w terminie 14 dni wówczas Pani reklamacja została uznana. Proszę zatem domagać się zwrotu gotówki.

   Odpowiedz
 76. Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc. Miesiąc temu zakupiłam w sklepie internetowym laptop. Po czterech dniach zostal odeslany do sprzedawcy, poniewaź bardzo glosno pracowal. Mial to byc bardzo cichy laptop z najnowszym dyskiem SSD, ktory jednak pracowal tak glosno jak mój 10 letni komputer stacjonarny. Sam pracownik sklepu przyznal, ze pracuje za glosno. Laptop byl wysylany 2x do serwisu, niestety serwis dwukrotnie uznal, ze komputer jest sprawny. Laptop wraca do mnie, poniewaz telefonicznie uzyskalam informacje, ze nie moge odstapic juz od umowy, poniewaź serwis nie znalazl usterki, a 14 dniowy czas na zwrot juz minal. Z tym, ze laprop byl u mnie 4 dni, a nastepny miesiac w serwisie, poniewaź sam sprzedawca uznał, ze nie jest to stan normalny. Sam sprzedawca pisal reklamcje i wydaje mi sie, ze osoba sprzedajaca taki sprzet zna sie lepiej niz ja. Gdybym wiedzial, ze taka bedzie sytuacja, zwróciłabym towar od razu, a nie bawiła się w reklamacje, Czy ja teraz moge odstapic od umowy?

  Odpowiedz
  • Niestety termin 14 dni obowiązuje od chwili uzyskania przedmiotu, a zatem termin ten już minął. W takiej sytuacji pozostaje Pani jedynie reklamacja produktu, a jeśli nie zostanie uznana to droga sądowa.

   Proponuję zwrócić się z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta – on powinien Pani pomóc bezpłatnie.

   Odpowiedz
   • mam pytanie czy okres odpowiedzialności sprzedawcy na podst ustawy, tj. niezgodności towaru z umowa przedłuża się o czas naprawy tego samego urządeznia na podst. gwarancji?? Dwukrotnie reklamowałam urządzenie na pods gwarancji, zakup dokonany w październiku 2014 r, teraz zepsuł się ponownie- czy mogę reklamować na podst ustawy, zażądać odstąpienia od umowy? w sumie to będzie moja 3 reklamacja; czy niestey okres odpowiedzialnośći sprzedwacy juz upłyną,
    Proszę o odpowiedź,

    Odpowiedz
    • Niestety nie jesteśmy w stanie Pani pomóc, bowiem raz wskazuje Pani na reklamację z tytułu gwarancji, innym razem z tytułu rękojmi. Nie wiemy zatem na jakiej podstawie tak naprawdę reklamowała Pani produkt.

     Polecamy udać się do najbliższego Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który powinien bezpłatnie Pani pomóc.

     Odpowiedz
 77. Nie mogę nigdzie znalezć, ile czasu musi czekać konsument reklamujący towar, po 1,5 roku, na podstawie ustawy, gdy żąda zwrotu gotówki- z powodu istotnej usterki ( towar nie nadaje się do użytkowania). Ustawa tego nie precyzuje, czyli sprzedawca może przeciągać sprawę w nieskończoność? Przecież musi być jakaś bardziej precyzyjna wykładnia niż- “niezwłocznie” Bardzo proszę o odpowiedz. Anna.

  Odpowiedz
  • Odpowiedź powinna zostać udzielona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku żądania zwrotu gotówki nie ma jednakże domniemania, że jeśli odpowiedź nie została udzielona w tym terminie to reklamacja została uznana.
   Jeżeli chodzi z kolei o termin na sam zwrot gotówki to niestety termin ten nie jest nigdzie wyraźnie wskazany. Ustawodawca wskazuje tutaj jedynie, że powinno być to niezwłocznie. W każdej indywidualnie sprawie termin ten może być zatem różny.

   Odpowiedz
 78. Zakupiłem przez internet biurko. Po rozpakowaniu kartonu, odpakowaniu pojedynczych elementów okazało się, że są one porysowane, poplamione jakimś klejem – ogólnie nie wyglądają jak nowy produkt z katalogu. Powiadomiłem sprzedawcę, wypełniłem formularz reklamacyjny na stronie sklepu, a kurier dostarczył go do serwisu sprzedawcy. W formularzu (jestem laikiem) zaznaczyłem, że reklamacja jest z tytułu niezgodności towaru z umową. Z tego co czytam powyżej to źle się powołałem, czy tak? W każdym razie minęło już 16 dni roboczych od dnia, w którym przedmiot został dostarczony do kuriera i nadal zero kontaktu. Szczerze mówiąc mam już dość czekania i takiego traktowania i najchętniej kupiłbym gdzie indziej to biurko. Czy mogę teraz żądać zwroty pieniędzy skoro minął termin na ustosunkowanie się do reklamacji?

  Odpowiedz
  • Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni pod rygorem przyjęcia, że reklamację uznał, ale reklamacja powinno zawierać żądanie. Z Pana pytania nie wynika z kolei czy oprócz złożenia reklamacji wskazał Pan czego się domaga – naprawy, wymiany, obniżenia kwoty, zwrotu gotówki?.

   Odpowiedz
 79. Witam zakupiłam wannę w sklepie internetowym ,po rozpakowaniu okazało się ,że wanna ma wadę fabryczną mianowicie dziurkę niedomalowaną która była przykryta folią ochronną . Natychmiast wysłałam email do sprzedawcy razem ze zdjęciem pokazującym wadę przedmiotu . Sprzedawca poinformował mnie iż zgłosił reklamację do producenta . Zaznaczę ,iż wanna była na zamówienie i czekałam na nią 3 tyg . Teraz wychodzi na to ,że muszę czekać 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i potem na wymianę wanny też nie wiem ile .Chcę odstąpić od umowy bo mam na to 14 dni ale muszę wówczas ponieść koszty transportu niemałe bo towar ciężki i na palecie . Otrzymałam towar wadliwy i tak naprawdę czuje się oszukana . Proszę doradzić co w takiej sytuacji zrobić .Jeśli poczekam na reklamację to kto ponosi koszty transportu wanny do sprzedawcy a jeśli odstąpię od umowy .

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 80. Mam pytanie jak bardzo zmieniły się w tej chwili przepisy?
  Czy porównanie wyżej jest nadal w całości aktualne?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Zmiana przepisów nie wpływa na powyższe porównanie. Jest ono cały czas aktualne.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 81. Witam. W czerwcu 2016 r zakupiłem smarfona w sklepie internetowym, sprzęt kupiłem jako nowy, nieużywany. Od samego początku działał wadliwie, (kłopot z z działaniem przycisków) zgłosiłem sprzedawcy, sprzedawca zachował się wzorowo, natychmiast przysłał kuriera po wadliwy sprzęt. Pakując smarfona, wkładałem także kartę gwarancyjną, wtedy zauważyłem że sprzęt był już naprawiany przed sprzedażą! Kupiłem nieświadomie naprawiany smarfon. Usterkę naprawiono. Po krótkim czasie, nastąpiła kolejna usterka, nie można było ładować smarfona, ponownie zgłaszam, sprzedawca odbiera sprzęt, mija kuż ponad 2 tyg.dnie, nie mam odpowiedzi co się dzieje ze sprzętem ani ostanie realizacji reklamacji. W rozmowie tel. ze sprzedawcą oraz w maailu do niego, prosiłem o zwrot pieniędzy lub nowy, inny smarfon. Do dziś – cisza. Co powinienem teraz zrobić, co mi przysługuje w tej sytuacji, na co sie powołać w ewentualnym kontakcie ze sprzedawcą. Ciągle płacę abonament, a praktycznie od samego początku pozbawiony jestem sprzętu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 82. Witam, jak wygląda sprawa z reklamacją TV w ramach rękojmi jeśli minął rok od zakupu? TV ma problem z ciemnymi plamami na matrycy, serwis zaleca wymianę matrycy, ale to nie naprawi przyczyny problemu, ponieważ TV ma wadliwą konstrukcję i kurz wpada pod matrycę, więc takie rozwiązanie nie ma sensu, ponieważ po gwarancji będę musiał płacić za czyszczenie matrycy. Sklep stwierdził, że to ja osobiście muszę udowodnić wadę TV. Czy to prawda, czy można wysłać TV do sklepu w ramach rękojmi bez udowodniania wady?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 83. Mam problem z roślinami. Kupiłam ich kilka w jednym z dużych marketów – jednak w domu zobaczyłam, że niektóre liście są popękane. Przeszukałam internet i okazałało się, że jest to grzyb, na dodatek znalazłam jeszcze kilka innych chorób roślin, które rozwijają się w okresie letnim i w szklarniach. Rośliny kupiłam na początku lutego, więc nie jest to możliwe, żeby u mnie zachorowały, zresztą mam je od 3 dni w domu. Po przyjrzeniu się roślinom, okazało się, że chorych liści jest więcej. Proszę o informację czy mogę to reklamować jako wada sprzedawcy.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 84. Witam serdecznie, chciałabym się dowiedzieć czy w sytuacji którą zaraz opiszę mam prawo do wymiany towaru przy “pierwszym podejściu” nie korzystając z naprawy gwarancyjnej.

  Kupiłam synowi (10 lat) na Święta Bożego Narodzenia tablet, znanej firmy o wartości ponad 1000zł ( czyli nie taka tania zabaweczka) i dzisiaj podczas gry ekran zrobił się czarny i przestał kompletnie reagować.Oczywiście nie jest tu winna bateria, a tablet reaguje wibracją na podłączenie lub odłączenie ładowarki. Sprzęt bardzo zadbany, od pierwszego dnia folia ochronna na wyświetlaczu, tablet cały czas w etui, nigdy nie upadł. Nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, nigdy nie miał żadnej styczności z płynami.
  Chciałabym go wymienić zgodnie z Ustawą Konsumencką jako produkt, który nie spełnia swoich funkcji. Niestety czytając wiele historii o tym jakie sztuczki stosują serwisy ( zalewają sprzęt uznając naprawę gwarancyjną jako bezzasadną) boję się oddać go na naprawę gwarancyjną. Niestety nie mogę go sama otworzyć aby np. zrobić zdjęcia iż nie został on zalany gdyż nie posiadam do takich czynności uprawnień.
  Czy w tym przypadku bez problemu mogę powołać się na wymianę towaru na nowy powołując się na warunki Ustawy Konsumenckiej?

  Będę wdzięczna za każdą odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 85. Dzień dobry.
  Proszę o wyjaśnienie mi mojej wątpliwości. W styczniu 2013 roku zakupiłem telewizor plazmowy z 24-miesięczną gwarancją. Po 16 miesiącach użytkowania zepsuł się panel plazmowy telewizora i został wymieniony w ramach gwarancji. Po kolejnych 9 miesiącach usterka się powtórzyła. Ponieważ minęło 25 miesięcy od sprzedaży odmówiono mi usunięcia usterki (styczeń 2015) powołując się na „Ustawę o szczególnych warunkach …” z 2002r. Odwołałem się powołując się na zapis w gwarancji: “W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego” a konkretnie art. 581 par.1 KC, który powoduje, że gwarancja na części wymienione biegnie od początku.
  Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie i panel został powtórnie wymieniony.
  Po upływie kolejnych 21 miesięcy nastąpiła kolejna taka sama usterka.
  Zgłosiłem ten fakt do Gwaranta na tej samej podstawie co poprzednio. Gwarant jednak odmówił bezpłatnej naprawy gwarancyjnej. Kolejne odwołanie zostało odrzucone z informacją, iż druga naprawa miała charakter warunkowy. Chociaż Gwarant nie poinformował Klienta, że naprawę dokonał w innym trybie niż na zasadach określonych w gwarancji.
  Pytanie kto ma rację? Gwarant czy klient.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 86. Witam. W listopadzie 2016 roku zakupiłam buty w sklepie CCC, po dwóch miesiącach użytkowania buty się rozkleiły, więc udałam się do sklepu z paragonem i butami, żeby dokonać reklamacji. Stwierdziłam, że jeśli po tak krótkim czasie buty nie nadają się do użytkowania to nie chce kolejnej takiej samej pary, ani naprawy, tylko zwrot gotówki. Pani w sklepie przyjęła buty, w formularzu zaznaczyła tak jak chciałam- zwrot gotówki. W terminie do 14 dni otrzymałam telefon, że mam zgłosić się do sklepu. Oddano mi moje rozklejone buty i pismo w oparciu o ustawę maja 2014 r., że wada jest nieistotna, można ją usunąć i przywrócić pierwotny stan obuwia, wobec czego nie mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki.
  Teraz moje pytanie, czy mogę się od tego odwołać i żądać dalej zwrotu gotówki w oparciu o ustawę z grudnia 2014r.?
  Proszę o radę 🙂

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 87. Zakupiłem w grudniu 2013 roku ekspres do kawy. Zareklamowałem go w lipcu 2015 roku i otrzymałem nowy sprzęt. Ekspres w tym miesiącu zepsuł się ponownie. Przed 25 grudnia 2014 roku gwarancja na wymieniany produkt nie liczyła się od nowa, zaś po tym terminie jak coś reklamuję i otrzymuję w ramach reklamacji nowy produkt to gwarancja jest naliczana od początku.
  W takim razie jeżeli wymieniono mi ekspres na nowy w 2015 roku to mogę go ponownie zareklamować?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 88. Prowadzę sklep z rajstopami dla kobiet. Ich żywotność rzadko przekracza 3 m-ce. Nie ma na rynku rajstop które wytrzymałyby dłużej niż rok. Zgodnie z zasadą “domniemania wady ukrytej” w pierwszych 12 m-cach od daty zakupu wynika, że wszystkie moje klientki mają prawo do składania reklamacji w nieskończoność i nowe rajstopy należą im się dożywotnio. Czy to pora na pożegnanie z tym biznesem?
  Niektóre rzeczy nie są produktami trwałego użytku. W swojej naturze mają ograniczoną żywotność. W jaki sposób nimi handlować aby roszczeniowy konsument nie doprowadził do bankructwa?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Domniemanie nie dotyczy istnienia wady. Występuje ono dopiero w momencie, kiedy nie ma wątpliwość, że produkt jest wadliwy. Wtedy domniemywa się, że wada tkwiła w produkcie w momencie wydania go konsumentowi. Natomiast, jeżeli niska trwałość rajstop jest ich normalną właściwością, można bronić stanowiska, że w wielu przypadkach tego typu uszkodzenie nie stanowi wady tkwiącej w produkcie, a właśnie jego standardową właściwość, jaką jest delikatność, a co za tym idzie, niska trwałość.

   Pozdrawiamy,

   Odpowiedz
 89. Witam. W listopadzie ubiegłego roku miejscowa firma reklamowa wykonała mi podświetlany kaseton. W kwietniu zauważyłem, że przednia pleksi się powyginala. Montowali w zimę, teraz zrobiło się cieplej i materiał zrobił swoje, wygląda to nie ładnie. Oprócz tego podświetlenie kasetonu przestało działać. Czy jest jakaś szansa, żeby wykonawca to mi naprawił, czy pomimo zapłacenia dość sporych pieniążków będę musiał to robić we własnym zakresie ?

  Odpowiedz

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nowa ustawa o prawach konsumenta, czyli o czym sprzedawca internetowy wiedzieć powinien | Prokonsumencki.pl - […] Reklamacja towaru na podstawie ustawy […]
 2. [FAQ] Kiano Elegance 8 3G - […] wymiany na nowy. Podkreślam wymiany nie godzić się na naprawę. Przeczytaj jakie masz prawa: Nowe Prawo Konsumenta - porównanie…
 3. Dziwne linie na ekranie - Strona 2 - […] weszła nowa ustawa dotycząca Praw Konsumenta i trzeba było z niej skorzystać. Nowa ustawa: Nowa Ustawa (porównanie do starej)…
 4. Agencja Interaktywna AWEO.pl, pozycjonowanie stron WWW Poznań » Nowy regulamin sklepu internetowego w pigułce - […] o reklamacji – prokonsumencki.pl […]
 5. Gwarancja Samsunga. UWAGA! - Strona 69 - HDforum - […] […]
 6. Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej - […] Reklamacja towaru na podstawie ustawy […]
 7. 8 pytań od sprzedawców - reklamacje, zwrot towaru, obowiązki prawne sprzedawcy - Regulamin sklepu internetowego wolny od klauzul niedozwolonych | Blog ekspercki Prokonsumencki.pl - […] Reklamacja towaru na podstawie ustawy […]
 8. 8 pytań od sprzedawców - reklamacje, zwrot towaru, obowiązki prawne sprzedawcy - Regulamin sklepu internetowego wolny od klauzul niedozwolonych | Blog ekspercki Prokonsumencki.pl - […] Udzielanie gwarancji nie jest ustawowym obowiązkiem dlatego może ona zostać udzielona przez Państwa na dowolny czas. Jednakże proszę pamiętać…

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
zwrot w sklepie stacjonarnym
Nieuczciwe praktyki rynkowe – czyli o czym musisz pamiętać organizując promocję lub konkurs w sklepie internetowym

W niniejszym wpisie omówimy czym jest nieuczciwa praktyka rynkowa i na jakie aspekty powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy w ich kontekście....

Zamknij