Zapoznaj się z naszą ofertą

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 roku zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta

Sprzedawców internetowych powinna ucieszyć informacja, że lista wyjątków od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 r. zostanie wydłużona. I to prawie dwukrotnie – z obecnych 7 do 13. Zmiany te zostaną wprowadzone nową ustawą o prawach konsumenta. Poniżej wskażemy wszystkie możliwe wyjątki. Szczegółowo omówimy te, które mogą mieć zastosowanie w sklepach internetowych.

O samym zwrocie towaru zakupionego przez Internet szczegółowo przeczytasz tutaj: Zwrot towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmieni nowa ustawa o prawach konsumenta

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014

Zanim przejdziemy do wskazania poszczególnych wyjątków musimy uczulić na dwie kwestie:

 1. po pierwsze wszystkie wyjątki zawsze interpretujemy zwężająco („Exceptiones non sunt extendendae”). Oznacza to, że nie możemy rozszerzać danego wyjątku na inne sytuacje niż wskazane w ustawie. Takie postępowanie będzie uznane za stosowanie klauzul niedozwolonych.
 2. po drugie konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Oznacza, to że nie możemy tworzyć innych wyjątków niż te wskazane w ustawie, nawet jeżeli konsument wyrazi na nie zgodę. Tak samo ryzykowne będzie podawanie np. w regulaminie sklepu internetowego kazuistycznych przykładów danych wyjątków.

Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten dotyczy świadczenia usług i pokazuje jak istotne jest dostosowanie strony sklepu lub serwisu internetowego do nowej ustawy o prawach konsumenta. Aby wyjątek ten miał zastosowanie należy należy konsumenta wyraźnie poinformować, że rozpoczęcie i wykonanie świadczenia (usługi) będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy i uzyskać jego wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi.

Taką wyraźną zgodę można uzyskać np. za pomocą checkboxa w trakcie składania zamówienia. Sam zapis w regulaminie może być tutaj niewystarczający. Ciężar udowodnienia, że taka informacja została przekazana konsumentowi, obciąża przedsiębiorcę.

Wyjątek ten będzie miał zastosowanie do sprzedaży usług, a nie rzeczy ruchomych.

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten będzie dotyczył nielicznej grupy sprzedawców sprzedających towary, których ceny są mocno uzależnione od wahań na rynku finansowych.  Przykładowo można tutaj wskazać np. sprzedaż surowców (gaz, złoto itd.)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Prokonsumencki.pl – jest to jeden z ważniejszych wyjątków dla sprzedawców internetowych. Będzie on dotyczył sprzedaży rzeczy na specjalne zamówienie konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Istotne jest tutaj aby taka rzecz – tak jak mowa w przepisie – była nieprefabrykowana, wyprodukowana według konkretnej specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W skrócie mowa tutaj o rzeczach, których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich wykonanie według specyfikacji klienta w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, albo dopasowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Przykładowo można wskazać tutaj zakup biżuterii z wygrawerowanym napisem zaproponowanym przez konsumenta, zakup garnituru szytego na miarę lub zakup mebli do zabudowy przygotowanych pod konkretny wymiar podany przez klienta.

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten dotyczy towarów, o których mowa w przepisie. Będą to w szczególności artykuły spożywcze, ale także inne towary, które mają krótki termin do użycia lub ulegające szybkiemu zepsuciu – np. zanęty wędkarskie.

Zwracamy uwagę, że ustawa nie precyzuje co oznacza “szybkie zepsucie” oraz “krótki termin”, dlatego też terminy te będą się zapewne jeszcze kształtowały w praktyce. Można przyjąć, że granicą będzie tutaj co najmniej 30 dni, gdyż przyjmując terminy ustawowe na odstąpienie od umowy i zwrot towaru, po takim terminie towar ponownie wróci do sprzedawcy i ponownie będzie mógł być przedmiotem sprzedaży.

Należy także wskazać, że sprzedawca powinien wyraźnie i przed zawarciem umowy informować konsumenta, że dany towaru cechuje się krótszym terminem ważności, odbiegającym od normalnego lub ulega szybkiemu zepsuciu. W ten sposób konsument będzie mógł świadomie podjąć decyzję o zakupie.

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Prokonsumencki.pl – jest to bardzo oczekiwany wyjątek od prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy on towarów, których zwrot i ponowna sprzedaż byłby ryzykowny z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Co istotne jednak, to wyjątek ma zastosowanie jedynie w wypadku, gdy towar jest w zapieczętowanym opakowaniu i nie zostanie ono otwarte po dostarczeniu przez konsumenta.

Przykładowo można wskazać tutaj towary lecznicze, które po otwarciu mogą stracić swoje właściwości. Czy wyjątek ten znajdzie zastosowanie do np. do sprzedaży bielizny jeszcze trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Będziemy się tutaj na bieżąco przyglądać orzecznictwu i decyzjom UOKiK w tej sprawie.

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten dotyczy rzeczy, które są następnie łączone z innymi rzeczami i to nierozłącznie (nierozerwalnie). Przykładowo można tutaj wskazać pigmenty, które następnie zostaną zmieszane z farbą albo różnego rodzaju kleje, silikony itd. Istotny jest tutaj charakter połączenia – takie połączenie powinno być nierozerwalne, co oznacza rozłączenie tych rzeczy powinno być niemożliwe albo znacznie utrudnione.

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

Prokonsumencki.pl – z uwagi na obecny zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet nie będziemy szerzej omawiać tego wyjątku. Odsyłamy do lektury naszego wpisu: Czy sprzedaż alkoholu przez Internet jest legalna?

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Prokonsumencki.pl – tutaj w zasadzie wyjątek został szczegółowo omówiony w samym przepisie i nie ma potrzeby jego doprecyzowania. Wyjątek bardzo potrzebny, gdyż obniża koszty tego rodzaju działalności uniemożliwiając w tym wypadku konsumentowi odstąpienie od umowy.

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Prokonsumencki.pl – jest to wyjątek, który uniemożliwia konsumentowi skorzystanie z nagrania lub programu komputerowego, a następnie odstąpienie od umowy. Istotne jest tutaj aby nagranie lub program został klientowi dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie została otwarte po dostarczeniu. W przeciwnym wypadku konsument będzie mógł odstąpić od umowy. Dlatego uczulamy na te dwie przesłanki.

Doprecyzujemy, że mowa tutaj o rzeczach ruchomych, a nie treściach cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku – w tym wypadku zastosowanie może znaleźć wyjątek numer 13 poniżej.

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten ma celu ochronę sprzedawcy przez np. skopiowaniem, skserowaniem danego dziennika, czasopisma i następnie odesłaniem w ramach odstąpienia od umowy. Nie dotyczy on jednak np. sprzedaży książek – tutaj konsument może odstąpić od umowy. W skrócie można stwierdzić, że wyjątek dotyczy nośników informacji o krótkim terminie przydatności (gazeta po przeczytaniu traci wartość dla kupującego).

Wyjątek nie dotyczy jednak umowy o prenumeratę – tutaj konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

Prokonsumencki.pl – aukcja publiczna to sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

Zwracamy jednak uwagę, że wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro. Tutaj konsument ma pełne prawo odstąpić od umowy, chyba że dany towar będzie podpadał pod inny wyjątek wskazany w niniejszym wpisie.

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Prokonsumencki.pl – wyjątek ten dotyczy świadczenia usług (nie sprzedaże rzeczy ruchomych) wskazanych w przepisie, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Uzasadnieniem wprowadzenia takiego wyjątku jest znaczna trudność, a czasami i niemożność ponownej sprzedaży tej usługi.

Przykładowo wyjątek ten będzie dotyczył zakupu biletów na koncert lub do teatru.

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prokonsumencki.pl – ten wyjątek dotyczy treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. W tym wypadku podobnie jak w przypadku pierwszego wyjątku konsument musi wyraźnie zgodzić się na rozpoczęcie świadczenia (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz zostać poinformowany o tym skutku.

Taką wyraźną zgodę można uzyskać np. za pomocą checkboxa w trakcie składania zamówienia. Sam zapis w regulaminie może być tutaj niewystarczający. Ciężar udowodnienia, że taka informacja została przekazana konsumentowi, obciąża przedsiębiorcę.

Więcej o sprzedaży treści cyfrowych od 25 grudnia 2014 r. piszemy tutaj: Nowa ustawa o prawach konsumenta, a dostarczanie treści cyfrowych – brak wyraźnej zgody może skutkować darmowym 12 miesięcznym korzystaniem z aplikacji przez konsumenta

Podsumowanie

Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża listę wyjątków od prawa odstąpienia od umowy. Z punktu widzenia sprzedawcy należy to ocenić zdecydowanie pozytywnie. Niektóre wyjątki były dość mocno wyczekiwane przez przedsiębiorców, niektóre zostały doprecyzowane. Należy to ocenić zdecydowanie pozytywnie.

Praktyka pokaże zakres obowiązywania tych wyjątków, dlatego będziemy się na bieżąco przyglądać orzecznictwu oraz decyzjom UOKiK w tym zakresie i informować na łamach naszego bloga.

Jeżeli masz jakieś pytania do wpisu to zostaw je w komentarzu poniżej albo napisz na kontakt@prokonsumencki.pl Na pewno odpowiemy!

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 roku zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta
5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

65 komentarzy

 1. Zwracamy jednak uwagę, że wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro." Na jakiej podstawie ten osąd? Przecież opis w ustawie to idealny opis aukcji np. serwisu allegro.

  Odpowiedz
 2. Ustawa definiuję, że aukcja publiczna to sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

  Zwracamy uwagę na fizyczne uczestnictwo, które nie ma miejsca w przypadku korzystania z serwisu internetowego.

  Dodatkowo sama dyrektywa o prawach konsumentów, na podstawie której została wydana polska ustawa wprost wskazuje, że korzystanie z takich platform nie będzie uznawane za aukcję publiczną.

  Odpowiedz
 3. A!!!! Chapeau bas! "fizycznie"

  Co Państwo sądzicie o kwestii "Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów."
  Czy za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę można uznać opcję odbioru osobistego w cenie 0,00 zł?

  Odpowiedz
  • Odpowiedź znajdziemy w pytanie 🙂 Odbiór osobisty nie jest sposobem dostarczenia, dlatego też w tym wypadku nie znajdzie zastosowania wskazany przepis.

   Odpowiedz
 4. Czy pkt “5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu” ma również zastosowanie do kosmetyków? Czy klient, który zakupił kosmetyk, otworzył go i użył może produkt oddać? Co z sytuacji gdy zakupiony produkt zostanie przez klienta uszkodzony?

  Odpowiedz
  • Niestety nie odpowiemy tutaj tak albo nie. Ostatecznie to praktyka wyznaczy znaczenie tych wyjątków, w szczególności decyzji UOKiK i orzeczenia sądów. Proszę pamiętać, że wyjątki powinny być wyjątkami.

   Odpowiedz
 5. Witam serdecznie,

  mam pytanie odnośnie nowej ustawy konsumenckiej a dokładnie odstąpienia od umowy i zwrot kosztów przesyłki.
  Witam,
  Czy kupując od sprzedawcy, który miał na aukcji wyraźnie napisane, iż przesyłka jest wysłana na koszt odbiorcy na indywidualne życzenie kupującego , tzn. płacę za nią dopiero pracownikowi poczty a za towar od razu przelewem- przy ewentualnym zwrocie mogę się ubiegać kosztów jej zwrotu w całości lub części ?

  Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację?

  Z poważaniem

  Odpowiedz
  • Naszym zdaniem można się domagać kosztów przesyłki w pierwszą stronę. Taki zapis sprzedawcy prowadziłby do obejścia tych przepisów.

   Odpowiedz
 6. więc jedno przeczy drugiemu ponieważ ustawa dotyczy sprzedaży na odległość i przedstawiono tu wyjątki odstąpienia od umowy na odległość więc w jaki sposób jest tu możliwe fizyczne uczestnictwo ? .Jeśli uczestniczymy fizycznie w licytacji to nie zawieramy umowy na odległość i według mnie nie mają tu zastosowania przepisy tej ustawy .
  Proszę o wyjaśnienie gdyż już całkiem się pogubiliśmy w interpretacji tego punktu ustawy

  Odpowiedz
  • Proszę się zapoznać z definicją ustawową:

   6) aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

   Odpowiedz
 7. bzdura, w przypadku obecności fizycznej nie ma mowy o sprzedaży przez interent!!! nie macie pojecia o czym piszecie. Problem jest w tym że w Polsce wystawianie oferta na Allegro zaczęto nazywać “aukcją” co jest oczywistym nonsensem. Aukcja publicznoa to inaczej licytacja czyli jest cena wywolawcza i dalej klienci licytują i tutaj jeśli ktoś coś kupi na takiej aukcji-licytacji na Allegro to nie ma prawa zwrotu. A jesli bedzie na aukcji fizycznie- osobiście to jaki ma to związek ze sprzedażą przez internet (na odległość)???

  Odpowiedz
  • Obawiam się, że nie ma Pan racji. Tutaj dyrektywa w sprawie konsumentów, na podstawie której została wydana nasza ustawa o prawach konsumentów wyraźnie precyzuje: Korzystanie w celach aukcyjnych z platform internetowych dostępnych dla konsumentów i przedsiębiorców nie powinno być uznawane za aukcję publiczną w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

   Odpowiedz
 8. Jak widać nowa ustawa pozwala już zwracać towary nabyte w drodze licytacji, nie tylko te które kupiliśmy przez Kup Teraz. To istotna zmiana.

  Odpowiedz
  • To prawda, warto o tym pamiętać. Istnieje co prawda wyjątek zakupu na aukcji publicznej, ale zakup w aukcyjnym serwisie internetowym co do zasady nie mieści się w tej definicji.

   Odpowiedz
 9. Mam pytanie czy jeśli jesteśmy dystrybutorem sprzedającym obudowy podwodne do aparatów możemy odmówić odstąpienia od umowy na podstawie punktu 1, 2, 3? Sprzedawane przedmioty są produkowane na zamówienie w Japonii, każda sztuka przechodzi osobne testy w komorze ciśnieniowej przed wysłaniem do nas. Usługa sprowadzenia trwa około 2-3 tygodnie. Cena jest zależna od aktualnych kursów dolara bo jest to import. Zlecana usługa zawiera cło i VAT importowy którego nie da się odzyskać z tego co wiem po imporcie. Produkt sam w sobie jest niszowy. Jedna osoba na 1000 nurkuje a jedna na 100 z nich fotografuje. Każda obudowa jest przystosowana pod konkretny aparat fotograficzny klienta. Wszystko to moim zdaniem zahacza o punk 1, 2, 3 … 3 w szczególności. Pytanie czy według prawa możemy zastrzec brak możliwość odstąpienia od umowy

  Odpowiedz
 10. Witam,
  Produkuję oraz sprzedaję tekstylia dla dzieci-min kocyki, pościel itp. Mam w ofercie możliwość realizacji indywidualnych projektów klientów. Na stronie sklepu udostępniłam link do sklepu z tkaninami, w którym klienci mogą wybrać tkaniny i przesłać mi opis wymarzonego projektu. Jeśli klient korzysta z tej opcji i wskazuje mi wzory, kolory tkanin, ich zestawienia i/lub rozmiar produktu, to czy w takiej sytuacji mogę uznać, że ten produkt jest na specjalne zamówienie konsumenta lub służy zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb? Czasami klienci proszą o wyhaftowanie imienia dziecka-rozumiem, że wtedy sytuacja jest całkowicie jasna ale co, jeśli takiego namacalnego dowodu na realizację indywidualnego zamówienia nie mam? Czy wystarczą np ustalenia mialowe z klientem? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Jeżeli produkt wykracza poza standardową ofertę, a naszym zdaniem ma to miejsce w tym wypadku, to ma Pani prawo odmówić prawa odstąpienia od umowy.

   Odpowiedz
 11. A jeżeli dostarczam do “punktu odbioru osobistego” w cenie 0,- złotych to nie jest to dostarczenie ? Jaka jet prawna definicja dostarczenia ?

  Odpowiedz
  • Dostarczyć, to inaczej doręczyć. Dostarczenie do punktu odbioru osobistego nie jest doręczeniem klientowi.

   Odpowiedz
 12. Zgodnie z Art.38 pkt1 jeśli usługa zostanie wykonana (dostarczona przesyłka) a konsument poinformowany, że po spełnieniu świadczenia (odebraniu przesyłki) utraci prawo odstąpienia od umowy (dostarczenia przesyłki) to przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu za koszty wysyłki w przypadku zwrotu towaru,. bo są to dwie osobne umowy.
  Mam wrażenie, że prawnicy interpretują nową ustawę na korzyść konsumentów, mimo że ustawodawca nie miał takiego celu (np Art.35.1) czego wielu nie dostrzega.

  Odpowiedz
  • Proszę to zatem odnieść do poniższego przepisu nowej ustawy, który jednoznacznie informuje o obowiązku zwrotu kosztu dostarczenia:

   Art. 32.
   1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

   Odpowiedz
 13. A jeśli sprzedaje się tkaninę na metry (i wielokrotność metrów kwadratowych) czy można traktować takie zamówienie jako indywidualne? W sklepie można kupić 1m2 często to wypada np 70 cm bieżących. Trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację w której w ramach odstąpienia od umowy mam na stanie trzy takie paczki po metrze. A kolejny klient po zamówieniu otrzyma ode mnie trzy kawałki po metrze zamiast trzech metrów w jednym kawałku… Co na to Prokonsumencki.pl?

  Odpowiedz
  • Prokonsumencki.pl na to, że może Pan spróbować tutaj powołać się na jeden z wyjątków dotyczących produktu nieprefabrykowanego. Nie dajemy gwarancji powodzenia, ale jest sporo argumentów, o których Pan także wspomniał, aby ten wyjątek miał w tym wypadku zastosowanie. Niestety ustawa jest na tyle nowa, że brak jest jeszcze orzecznictwa oraz decyzji UOKiK, które doprecyzowałoby tak wrażliwe kwestie jak wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

   Odpowiedz
 14. Co jeśli sprzedawca ma w informacjach “o mnie” zawartą treść, że nie przyjmuje zwrotów z licytacji? Czy kupujący i tak ma prawo do zwrotu?

  Odpowiedz
  • Od 25 grudnia można dokonać zwrotu towaru zakupionego także na licytacji. Zapis przeciwny będzie stanowił najprawdopodobniej klauzulę niedozwoloną – oczywiście musielibyśmy zbadać całość strony O mnie aby się upewnić.

   Odpowiedz
 15. Punkt 1 naszym zdaniem nie znajdzie zastosowania, gdyż sprzedają Państwo ostatecznie gotowy produkt, a nie usługę.

  Odnośnie do pkt. 2 i 3 zalecalibyśmy ostrożność.

  Punkt drugi można interpretować bardzo szeroko i obawiamy się, że tutaj pierwsze decyzje UOKiKu sprowadzą sprzedawców na ziemię. W komentarzach podaje się tutaj jedynie takie przypadku jak zakup paliwa, złota itp. W skrócie: surowce. Niemniej na ten moment nie ma wprost zakazu powołania się na tej wyjątek w opisanej przez Pana sytuacji. Tutaj dodatkowym argumentem może być komunikowanie uzależnienia ceny od wahań, o których mowa w tym wyjątku. Powstaje pytanie, czy klient jest i w jaki sposób o tym informowany.

  Odnośnie do pkt. 3 to również nie należy interpretować go zbyt szeroko. Jeżeli ten produkt jest standardowy i równie dobrze pasuje do tego samego modelu aparatu u innych klientów, to raczej ten wyjątek nie znajdzie zastosowania. Celem tego wyjątku jest wyłączenie produktów, których po prostu w przypadku odstąpienia w zasadzie nie będzie możliwości dalszej odsprzedaży z uwagi na nadanie im indywidualnych cech przez kupującego.

  Odpowiedz
 16. Do: Doradca Sprzedawcy dnia 19 lutego 2015 w 22:48

  SUPER, czyli odbiór na poczcie i w paczkomacie również nie jest sposobem dostarczenia produktu w rozumieniu ustawy, bo nie jest doręczeniem.
  Proszę mi zatem wskazać gdzie są określone „zwykłe sposoby dostarczenia” w Państwa rozumieniu ustawy, bo zawiera ona takie wyrażenia jak: „w zwykły sposób odesłana pocztą”, a w żadnej sytuacji nie przewiduje odbioru osobistego zakupionego produktu, jedynie dostarczenie go. A synonimem „dostarczyć” jest również „wydać”.

  Zagadka.
  Konsumenta nie było pod wskazanym adresem, kurier zostawił awizo, konsument sam odebrał produkt w magazynie kurierów.
  Był to odbiór czy dostarczenie?

  pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • Nasze rozumienie ustawy nie jest tutaj istotne, w końcu to nie my, a np. UOKiK będzie kontrolował przedsiębiorców i nakładał kary. Ustawa wprost nie rozstrzyga problemu, o którym Pan pisze. Dlatego do momentu pierwszych rozstrzygnięć, czy to sądowych, czy ze strony UOKiK, bezpieczniej z punktu widzenia wyjść nieco przed szereg niż ryzykować nałożeniem kary finansowej. Proszę pamiętać, że może ona sięgać nawet 10 % przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy (przychodu, a nie dochodu).

   Oczywiście jeżeli w tej sprawie pojawi się stanowisko sądu lub UOKiK, to postaramy się pierwsi o tym poinformować na łamach naszego bloga.

   Odpowiedz
 17. Do: Doradca Sprzedawcy dnia 19 lutego 2015 w 22:46

  I dodatkowo ustawodawca swoją jasną intencję wskazuje w Art.12. pkt 11), czyli informację o “obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35,
  jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
  A według Państwa interpretacji przedsiębiorca miałby ponosić finansowe koszty za jednostronną decyzję i odpowiedzialność konsumenta (to jakaś forma kary?).

  Odpowiedz
  • Trzymam kciuki za Pana interpretację i jak tylko potwierdzi ją jakieś orzeczenie sądowe lub UOKiK, to na pewno o tym poinformujemy. Do tego czasu zalecamy jednak trzymać się przepisów i zwracać klientowi koszt dostawy w pierwszą stronę.

   Odpowiedz
 18. W takim razie chcę zwrócić uwagę na wyrażenie ‘nie powinno’, które jednak znacząco różni się od NIE WOLNO. Zatem chyba nie do końca macie rację pisząc, że aukcje Allegro nie są aukcjami publicznymi – w takim razie czym są, jakimi aukcjami: tajnymi, zamkniętymi, ograniczonymi? Teraz to dopiero doszliśmy do absurdu semantycznego!

  Odpowiedz
  • Nasze stanowisko w tej sprawie jest zbieżne z dyrektywą oraz stanowiskiem UOKiK. Allegro nie jest aukcją publiczną.

   Odpowiedz
 19. witam, co ja przedsiębiorca mam zrobić , jestem ciekawy kiedy doprowadzi mnie państwo polskie do ruiny ?

  np: nabyłem rower od producenta za 1000 zl sprzedałem na licytacji za 1100 zl wysłałem do konsumenta ,po 10 dniach konsument pisze że rower zwraca ok,,, rower przychodzi i widać ze był trochę używany !!! oddaję pieniądze .

  teraz wystawiając go ponownie na licytację nie napisze >> NOWY<< TYLKO UŻYWANY i teraz pytanie. kto teraz da za używany rower 1100 zl – NIKT !!! wezmę za niego 600 zl kto teraz pokryje moje straty?

  następny przykład kupiłem stymulator mięśni compex od producenta za 5000 zl sprzedałem na licytacji za 5200 zl po tygodniu zwrot konsumencki ,oddaje pieniądze. przychodzi compex widać ze UŻYWANY co jest w pamięci urządzenia ,,, i teraz jak mam go ponownie sprzedać jako NOWY:) czy może troszkę używany ? jak ktoś da ponad 5000 zl za używkę nikt !!! jeżeli sprzedam go poniżej zakupu kto odda mi stratę ,,,,,,nikt ?!!!

  mało tego 13 dnia napiszą ze zwracają towar, przychodzi po następnych 13 dniach i miesiąc czasu nie mam towaru który traci na wartości z racji leżenia u konsumenta,,

  takich przykładów miałem już bardzo dużo, tylko co dalej gdzie ja jestem chroniony ? chyba tylko przez agencje ochrony której płace !!!

  tak zdarza się co raz częściej i tylko patrzeć jak padnę na gębę i pójdę z torbami ,,,

  co mam zrobić w takich przypadkach ?

  Odpowiedz
 20. noo, to dostawa np. INPOSTEM do Paczkomatu też nie jest doręczeniem?

  (bo jest dostarczone do punktu odbioru!)

  Odpowiedz
  • Jest to bardzo ciekawe pytanie i z jednoznaczną odpowiedzią radzimy poczekać do momentu aż zajmie się tym zagadnieniem np. UOKiK albo sąd. Co prawda mamy tutaj do czynienia z dostawą, ale tylko do Paczkomatu. Nieodłącznym elementem jest tutaj konieczność odbioru przesyłki przez klienta. A zatem gdyby dosłownie traktować tutaj dostawę jako doręczenie klientowi, to trudno w tym wypadku uznać przesyłkę paczkomatową za sposób dostawy. Aczkolwiek z drugiej strony nie jest to z pewnością także odbiór osobisty.

   Będziemy obserwować tutaj stanowisko UOKiK oraz sądów i będziemy Was informować na bieżąco.

   Odpowiedz
 21. Ja mam problem ze zwrotem bielizny. Często kobiety nie znają swojego rozmiaru, pomimo, że na stronie są wszystkie potrzebne wymiary i zwracają towar. Jednak baaardzo trudno jest sprzedaż potem taką rzecz, bo 1. komuś musi się spodobać dany typ bielizny, 2. musi nosić taki rozmiar. Z doświadczenia wiem, że jest to praktycznie niemożliwe. Czy muszę przyjmować takie zwroty?

  Odpowiedz
  • W tym wypadku może się Pani zastanowić nad powołaniem na wyjątek numer 5 opisany w artykule:

   “5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu”

   Istotne aby bielizna była tutaj sprzedawana w zapieczętowanym opakowaniu. Czy ten wyjątek w tym wypadku nie będzie zakwestionowany przez np. UOKiK pewności niestety nie ma, ale naszym zdaniem więcej argumentów przemawia za jego zastosowaniem.

   Odpowiedz
 22. A vo w przypadku jezeli sprzedawca oferuje w swojej ofercie na allegro zakup dowolnych inicjałów wykonanych z pianki- inforumuje ze dostępne są wszystkie listery, a te które chcemy należy podać w wiadomości przy zamowieniu- czy jest to produkt na indywidualne zamówienie ktorgo nie mogę zwrócić? Teoretycznie jest to po prostu wybranie produktu z gamy oferowanych takze nie powinien być to produkt na indywidualne zamówienie, ale z drugiej strony są to litery wskazane przeze mnie.. Czego mogę oczekiwać w takiej sytuacji?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   poruszana przez Panią kwestia tzw. nieprefabrykatów nie jest jeszcze dobrze opracowana w doktrynie, brakuje również orzeczeń sądów w tej kwestii. Naszym zdaniem, jeżeli konsument wybierze litery z oferowanej gamy (tj. font, krój), to nie będą one nieprefabrykatem. Jeżeli jednak klient zamówiłby inicjały wycięte fontem nie znajdującym się w ofercie sprzedawcy, to mogłyby one podlegać pod wyjątek i nie można byłoby ich zwrócić.

   Zachęcam do sięgnięcia pomocy od Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów – więcej informacji znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 23. Nie znam się na prawie, ale wiem doskonale co to jest prefabrykat i co to znaczy prefabrykować czy nawet sprefabrykować 🙂
  Ale “rzecz nieprefabrykowana”? Nie macie wrażenia, że to troszkę nie po polsku? Nie wiem czy słowo użyte w ustawie w ogóle znajdują się w słowniku języka polskiego? No chyba, że gdzieś znajduje się precyzyjna definicja rzeczy nieprefabrykowanej? Co o tym sądzicie? Jasne i klarowne, czy jednak w wielu przypadkach interpretacja może być trudna?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   wskazuje Pan na bardzo ciekawe zagadnienie, otóż nie ma definicji legalnej nieprefabrykatu.

   Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, którą zaimplementowała ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nieprefabrykatami są „Towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta” zostały w art. 2 ww. dyrektywy zdefiniowane jako „towary nieprefabrykowane, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta”. W motywie 49 Dyrektywy jako przykład towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych wskazano „zasłony wykonane na zamówienie”.

   W doktrynie wskazuje się, że zgodnie z wykładnią językową prefabrykatem jest element budowlany, który jest fabrycznie gotowy, a następnie łączony na miejscu budowy w całość z innymi elementami. Na podstawie tej definicji w doktrynie wskazano, że przez rzecz nieprefabrykowaną należy rozumieć taką, która nie jest produkowana w sposób masowy, lecz wymaga indywidualnego wytworzenia. (tak: Witold Chomiczewski w: Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz., Lubasz D. (red.), Namysłowska M. (red.), WK, 2015).

   W wytycznych do ww. Dyrektywy wskazano, że Wydaje się, że wyjątek ten powinien obejmować na przykład: owary, dla których konsument podał specyfikacje, na przykład wymiary mebli lub rozmiar tkaniny; towary, które zgodnie z życzeniem konsumenta mają mieć określone cechy indywidualne, na przykład specjalne elementy konstrukcyjne samochodu wytwarzane na zamówienie lub określony podzespół komputerowy, który musi być indywidualnie sprowadzony na potrzeby konkretnego zamówienia i który nie stanowił części ogólnej, kierowanej do nieoznaczonego kręgu osób, oferty przedsiębiorcy; etykiety adresowe zawierające dane kontaktowe konsumenta lub podkoszulki ze zindywidualizowanym nadrukiem.

   Dlatego można się zgodzić, że interpretacja tego pojęcia jest trudna.

   Odpowiedz
 24. Sporo czasu upłynęło od wejścia w życie ustawy, czy są już jakieś “nowe” informacje w tej sprawie. Chodzi tutaj głównie o obniżenia wartości i wyjątki w tej sprawie.
  Najbardziej nurtuje mnie sytuacja “zmiany decyzji” klienta. Klient kupuje czajnik, używa czajnik przez 10dni, odsyła czajnik zgłaszając odstąpienie. Odsyłamy np 50% kwoty bo towar używany. Klient zaczyna “walkę” jakim prawem nie dostał całości kwoty.
  Po wyjaśnieniach stwierdza ( sprawa zamknięta, pieniądze ma już na koncie) że w takim razie on zgłasza niezgodność z tytułu rękojmi bo dioda nie świeci. Pytanie czy może po jednym uznanym i zakończonym zgłoszeniu rozpocząć drugie niezależne gdzie pierwsze na nie nie wpływa? Moim zdaniem nie. Konsument wybrał na co się powołuje i zgodnie z jego uprawnieniami zostało to rozpatrzone.

  Odpowiedz
  • W sytuacji, w której konsument zwrócił już towar i otrzymał za niego zwrot wpłaconej kwoty, nie może zgłaszać niezgodności towaru z tytułu rękojmi i z tego tytułu żądać dodatkowych uprawnień. Konsument wybrał już przysługujące mu uprawnienie odstąpienia od umowy. Nie może zgłosić niezgodności towaru z umową, skoro nie ma już umowy sprzedaży.

   Odpowiedz
 25. Mam takie o to Pytanie. Jestem przedsiębiorcą i uzyskałem zwrot od klientki w postaci bluzki w kolorze ecru. Bluzka posiada 4 żółte plamy plus obwódkę wokół dekoltu.
  Dodatkowo widać że, metka (kartonowa) została przypieczona żelazkiem bo nie ma już białej naklejki, gdyby tego było mało metka jest przegięta na pół co wygląda jakby osoba kupiła tą rzecz i nosiła. Kolejnym faktem jest że, bluzkę otrzymała w piątek a w wtorek miałem już zwrot. Co w takim układzie powinienem zrobić? Jestem tak zdenerwowany że, w dobie “typowych cebulaków” są ludzie którzy mają czelność wysyłać używane rzeczy do sklepów.
  Proszę o odpowiedź
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 26. Witam,
  A, jak się ma sprawa w przypadku sprzedaży w serwisie “allegro” tylko i wyłącznie drogą licytacji rzeczy używanych-ubrania (jak stwierdzić, że dana np. sukienka nie była użyta na weekendową imprezę a następnie odesłana). Ustawa jak to zwykle w Polsce, każdy interpretuje jak chce.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   to zależy czy sprzedaje Pan jako firma czy osoba prywatna. Jeśli jako osoba prywatna, to wszelkie zapisy ustawy konsumenckiej nie obowiązują, ponieważ ukierunkowane są one na relacje sprzedawca-konsument.

   Odpowiedz
 27. Witam mam pytanie odnosnie firan na metry. Towar kupuje w belkach po 30 metrow klient zamawia np. 3 metry – czy ma prawo zwrocic towar?

  Odpowiedz
 28. Zwrot biżuterii – bardzo ciężko określić czy towar był używany (noszony, założony jak zwał tak zwał). Czy można np. założyć plombę plastikową w taki sospob że pozwala zapoznać się z towarem tak jak “goły” produkt w sklepie, a w regulaminie napisać że zerwanie plomby (w mojej ocenie równorzędne z odpakowaniem płyty CD) jest podstawą do odmowy zwrotu towaru ? Owszem płytę można skopiować a pierścionek nie, ale szanse na zwrot biżuterii oceniam na gigantyczną… Było takie sformułowanie “o ile strony nie ustaliły inaczej” ale to chyba działało przed 24.12.2014 bo teraz nie mogę znaleźć. Jak uważacie ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Proszę zwrócić tutaj uwagę na to, że nowa ustawa wskazuję, że Państwo mogą dokonać potrącenia za zmniejszenie wartości rzeczy. Jeśli nawet klient założył biżuterię, ale nie ma na niej żadnych śladów użytkowania to nie będzie tutaj możliwe dokonanie potrącenia, bo produkt nie stracił na wartości.

   Jeśli chodzi z kolei o plomby na biżuterii to to nie będzie zmieniało uprawnień konsumenta. Wyjątek brzmi “Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu”. Te dwa wyjątki muszą być spełnione łącznie: 1. opakowanie; 2. względy higieniczne. Ciężko tutaj biżuterię zaliczyć do produktów, które nie mogą być używane ze względów higienicznych. Jedynie można by tego doszukiwać się w przypadku kolczyków, ale także będzie to trudne do udowodnienia.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 29. Witam.
  Jak to wygląda z sadzonkami, roślinami? Czy podlegają zwrotowi? Jeśli tak to jaki termin? Bo wydaje mi się, że nie, ale jak jest naprawdę zgodnie z prawem?
  Często sprzedawcy w regulaminach piszą:
  “Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczane są do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu…”
  Czy taki zapis jest zgodny z prawem?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Zwrotowi nie podlegają te rośliny, które można zaliczyć to towarów szybko psujących się np. kwiaty cięte. Pozostałe rośliny podlegają zwrotowi.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 30. Proszę o wskazówki i interpretację przypadku: Klient zakupił za pośrednictwem sklepu internetowego kosmetyk – żel do kąpieli, po otrzymaniu zgłosił brzydki zapach produktu/produkt określono jako zjełczały. Przyjęto zgłoszenie reklamacyjne. Zaproponowano bezpłatne odesłanie produktu do weryfikacji. Po weryfikacji odmowa reklamacji – zapach odpowiedni, przyjemny, typowy dla kosmetyku naturalnego. Odesłany produkt miał widoczne ślady użycia – pompka dozująca ze śladami dozowania żelu. Klient po odrzuceniu reklamacji domaga się zwrotu kwoty na zasadzie zwrotu konsumenckiego. Uznaje że użycie dozownika jest niezbędne do zapoznania się z cechą produktu. Żąda zwrotu pełnej kwoty. Produkt nie nadaje się do powtórnej sprzedaży. Nie jest pełnowartościowy. Co w takim przypadku? Odesłanie produktu – niezasadna reklamacja – kto ponosi koszt dosłania(w tym przypadku darmowy) i odesłania do Klienta? Czy użycie produktu (zabrudzenie dozownika/użycie produktu) mieści się w zakresie wymienionym przez ustawę) podlega zasadom zwrotu konsumenckiego? Będę wdzięczna za wskazówki w temacie 🙂

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Jest to sytuacja na granicy przepisu mówiącego o zakresie dopuszczalnego użycia. Mogą Państwo spróbować zmniejszyć zwracaną klientowi kwotę (nawet do 100% ceny produktu) z powołaniem na przekroczenie zakresu dopuszczalnego użycia, natomiast nie ma 100% że nie będzie to kwestionowane.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 31. Dzień dobry,

  zamówiłam przez Internet sukienkę szytą na miarę. Nadesłana została w terminie, jednak jej wymiary różniły się od tych podanych przeze mnie (sukienka była za duża) oraz nie została wykonana prawidłowo (np. źle wszyty rękaw). Sukienkę reklamowałam (jednak nie przez żadne formularze, a konwersację na FB – sklep nie ma strony internetowej, a jedynie konto na facebooku). Niestety suknia, pomimo reklamowania, została jedynie w części poprawiona, część jej błędów nadal jest widocznych. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy a nie kolejnej reklamacji?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 32. Dzień dobry! Kupiłam sukienkę szytą pod indywidualne zamówienie, niestety sukienka nie jest uszyta zgodnie z podanymi wymiarami, dodatkowo część elementów jest wykonana nieestetycznie. Już raz reklamowałam sukienkę u sprzedawcy, czy podczas drugiej reklamacji mogę żądać zwrotu pieniędzy? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 33. Dzień dobry,
  Mam zatem pytanie ponieważ sprzedaje towar za pośrednictwem sklepu internetowego – plansze kartonowe. Koszt jednej planszy to 1,00,- brutto. Koszt wysyłki ze względu na większe gabaryty i specyfikę starannego zapakowania aby nie uszkodzić planszy to tylko i wyłącznie usługa kurierska warta z opakowaniem 16.00,-. Zatem w razie zwrotu powinienem oddać klientowi 17,00 czyli 17 razy więcej niż jest warty produkt i 34 razy więcej niż marża?;-)
  Proszę o odpowiedź ponieważ nie bardzo chce mi się wierzyć, ze w takich przypadkach te absurdalne przepisy też mnie dotyczą.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Prawo odstąpienia od umowy obowiązuje niestety również w przypadku produktów o niskiej wartości. Jeżeli Pana produkty nie kwalifikują się do któregoś z wyjątków opisanych w tym artykule, konsument będzie mógł produkt zwrócić. Proszę pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcom. Niska wartość produktów sprawia także, że również klient ponosi nieproporcjonalne koszty ich odesłania, co powinno ograniczyć ilość tego typu zwrotów.

   Pozdrawiamy,

   Odpowiedz
 34. Witam,

  Sprzedaję koszulki, na których wykonuje nadruki z różnymi wzorami. Oczywiście nadruk zostaje wykonany dopiero po zamówieniu przez klienta, ponieważ mam kilkanaście rodzajów koszulek, kolorów i rozmiarów, co stanowi kilkaset kombinacji.

  W momencie zakupu klient zaznacza checkbox. “Akceptuje zapisy regulaminu i polityki prywatności. Dodatkowo konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in w przypadku produktów nieprefabrykowanych oraz świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Wszystkie produkty w naszym sklepie są produkowane na zlecenie klienta według wybranego przez niego nadruku po złożeniu zamówienia, a więc prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje. (Przeczytaj regulamin)”

  Klient chce odstąpić od umowy i twierdzi: “Kupilem gotowy produkt taki jaki byl dostepny na waszej stronie, nie zamawialem koszulki z wlasnym, wymyslonym napisem tylko to co sprzedajecie. Dodatkowo, jak widac, sprzedajecie produkty ktorych nie macie”.

  Kto w tym wypadku ma rację?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Aby można było uznać produkt za nieprefabrykowany, konsument musi wybrać co najmniej kilka cech jednego produktu, z dużej ilości opcji dostępnych dla każdej cechy. Wybór z wielu produktów dostępnych w sklepie nie spełnia tego warunku. Nie ma również znaczenia wykonanie produktu dopiero po zamówieniu. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli wybierze z dużej ilości kombinacji, ale dotyczących jednego produktu, nie z dużej ilości kombinacji dotyczących wszystkich produktów w sklepie. Produkt będzie nieprefabrykowany również wtedy, gdy klient zaproponuje własny napis lub wzór.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ustawa prawa autorskie, ustawa prawo autorskie, ustawa prawo konsumenckie
Zawarcie umowy przez telefon po 25 grudnia 2014 roku, czyli sprzedaż telefoniczna zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która zrewolucjonizuje zawieranie umów przez telefon. Właściwie już teraz...

Zamknij