Zapoznaj się z naszą ofertą

Ustawa o prawach konsumenta w pytaniach i odpowiedziach

Sprzedawco! Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania Sprzedawców związane z nową ustawą o prawach konsumenta. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania napisz w komentarzu – na pewno odpowiemy.

Zapraszamy do lektury!

Czy ustawa o prawach konsumenta dotyczy również usług, których świadczenie następuje na podstawie umowy zawartej przez internet?

Prokonsumencki.pl Tak. Nowa ustawa zawiera szereg regulacji dotyczących takich umów oraz pewne odrębności np. w zakresie prawa odstąpienia od umowy.

Czy Voucher podarunkowy jest uznawany za produkt cyfrowy?

Prokonsumencki.pl Zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta treść cyfrowa to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Przykładem treści cyfrowych jest np. ebook, plik mp3, aplikacja. Taki voucher nie powinien być uznany za produkt cyfrowy, aczkolwiek zastrzegamy, że każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i odnieść także do regulaminu takich voucherów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROT TOWARU)

Czy konsument może zwrócić towar używany? Czy prawo przewiduje przypadek zużycia i zniszczenia produktu?

Prokonsumencki.pl Ustawa o prawach konsumenta stanowi, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

Kto odpowiada za uszkodzenie powstałe w transporcie w sytuacji, kiedy konsument odstępuje od umowy sprzedaży i odsyła towar sprzedawcy?

Prokonsumencki.pl W przypadku przesyłki w pierwszą stronę nie ma wątpliwości – odpowiedzialność za przesyłkę do momentu jej wydania konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie ponosi sprzedawca.

Natomiast w opisanej sytuacji obowiązek zwrotu ciąży na konsumencie i w związku z tym, to on będzie odpowiedzialny za należyte odesłanie towaru. Pamiętajmy jednak, że w tym wypadku znajdują zastosowanie różne domniemania prawne – przykładowo powierzenie przesyłki profesjonalnemu przewoźnikowi znacznie ogranicza odpowiedzialność konsumenta. Dlatego w takim wypadku warto odbierając towaru od kuriera dokładnie go zbadać i w razie potrzeby zażądać od kuriera spisania protokołu.

Czy nowa ustawa o prawach konsumenta dopuszcza możliwość ograniczenia prawa odstąpienia od umowy zawartej przez internet w przypadku tzw. towaru na zamówienie?

Prokonsumencki.pl Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje 13 wyjątków od tego prawa, czyli sytuacji w których konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Wyjątki te są wskazane w art. 38 ustawy.

W opisanej sytuacji może mieć zastosowanie wyjątek dotyczący umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Istotne jest tutaj aby taka rzecz – tak jak mowa w przepisie – była nieprefabrykowana, wyprodukowana według konkretnej specyfikacji konsumenta lub służyła zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W skrócie mowa tutaj o rzeczach, których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich wykonanie według specyfikacji klienta w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego albo dopasowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Proszę mieć jednak na uwadze, że wyjątki należy zawsze interpretować zwężająco i jeżeli produkt nie będzie spełniał powyższych przesłanek, to klientowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.

Ile czasu ma sprzedawca na zwrot pieniędzy za zwrócony towar, po uprzednim odstąpieniu od umowy przez konsumenta?

Prokonsumencki.pl Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż  terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Czy ustawa przewiduje przypadek podania błędnego adresu mailowego przez konsumenta?

Prokonsumencki.pl Nowa ustawa tutaj nic nie zmienia. Konsument ma obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Każdą taką sytuację należy rozpatrywać indywidualnie i w miarę możliwości należy skontaktować się z konsumentem w inny sposób.

Czy w przypadku niespełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego odstąpienia od umowy i uzyskania przez klienta dodatkowego czasu – 12 miesięcy – na zwrot towaru, sprzedawcę obowiązuje zwrot odsetek?

Prokonsumencki.pl Nowa ustawa o prawach konsumenta nie przejęła dotychczasowej regulacji dotyczącej konieczności zwrotu konsumentowi odstępującemu od umowy obok ceny towaru, kosztów przesyłki także odsetek ustawowych od dnia dokonania przedpłaty. Sprzedawca będzie obowiązany jednak zapłacić konsumentowi takie odsetki, jeżeli będzie w zwłoce ze zwrotem płatności konsumentowi. Przykładowo konsument odstąpi od umowy i zwróci towar, a sprzedawca mimo to nie zwróci mu płatności.

“Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.” Czy w wyżej wymienionym przepisie jest mowa o najtańszym sposobie dostawy dostępnym dla danego towaru czy najtańszym dostępnym w całym sklepie?

Prokonsumencki.pl Przepis należy stosować dla danego towaru. Gdyż tylko w takim wypadku mówimy mówić o zwykłym sposobie dostarczenia dla towaru, od którego zakupu odstępuje konsument.

Czy przepisy dotyczące zwrotu towaru, a dokładnie terminu 14-dniowego i kosztów dostawy dotyczą również dostawy za granicę?

Prokonsumencki.pl Tak, tutaj przepisy nie rozróżniają, czy dostawa ma miejsce na terenie kraju, czy do innego państwa. Proszę jednak pamiętać, aby był to zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę.

Co tekst ustawy mówi na temat opakowania towaru zwracanego?

Prokonsumencki.pl Ustawa nie precyzuje szczególnych zapisów odnośnie opakowania produktu. Od razu należy dodać, że zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu nie może być warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy – taki zapis będzie mógł zostać uznany za postanowienie niedozwolone.

Czy w przypadku przekazania konsumentowi wyraźnej informacji, że towar jest sprowadzany na zamówienie klienta stosuje się wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy?

Prokonsumencki.pl Taki zapis może być bezskuteczny. Istotne jest czy taki towar będzie się mieścił w ramach wyjątku o którym mowa w ustawie.

W takim przypadku może mieć zastosowanie wyjątek dotyczący umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Czy w przypadku, gdy klient zamawia 10 produktów, a zwraca tylko jeden z nich również występuje obowiązek zwrotu kosztów przesyłki?

Prokonsumencki.pl Ustawa nie precyzuje takiej sytuacji. W takim wypadku najbezpieczniej jest zwrócić koszt przesyłki proporcjonalnie do wartości produktów.

Czy jeśli najtańszym sposobem dostawy jest paczkomat należy przyjąć kryterium odległości od miejsca zamieszkania konsumenta, żeby uznać go za dostępny?

Prokonsumencki.pl Tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie będziemy nawet sugerować jaka to miałaby być odległość. Przepisy nie przewidziały takiej sytuacji i niestety ryzyko określenia tej odległości spocznie na sprzedawcy. Oczywiście należy się tutaj kierować regułami zdrowego rozsądku i bacznie obserwować ewentualnie decyzje Prezesa UOKiK w tym zakresie.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON

W jaki sposób można przedstawić wycenę lub potwierdzić zamówienie produktu w przypadku , gdy klient zechce złożyć zamówienie telefonicznie, a nie korzysta z poczty e-mail? Czy przesłanie takich informacji za pomocą SMS-a jest spełnieniem obowiązku informacyjnego czy należałoby przesłać informację w inny sposób?

Prokonsumencki.pl Naszym zdaniem oraz zdaniem Komisji Europejskiej SMS jest trwałym nośnikiem, co pozwala przyjąć że może być on wykorzystany do zawarcia umowy przez telefon.

Proszę jednak pamiętać, że w takim wypadku (SMS) przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy. Pozostałe informacje można podać odsyłając w wiadomości np. do strony sklepu internetowego.

Jakie będą skutki przyjęcia zamówienia przez telefon bez utrwalenia potwierdzenia zamówienia na trwałym nośniku?

Prokonsumencki.pl Brak potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy na trwałym nośniku oraz brak utrwalenia oświadczenia konsumenta, o którym mowa powyżej skutkuje bezskutecznością złożonego przez konsumenta oświadczenia woli. Oznacza to w skrócie, że umowa nie została skutecznie zawarta (mimo nawet, że konsument w trakcie rozmowy telefonicznej zgodził się na zawarcie umowy).

W takim wypadku spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę (np. wysłanie towaru) będzie uznawane za spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i nastąpi na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.

Działanie takie może stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny- zgodnie z art. 139b Kodeksu wykroczeń kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, podlega karze grzywny.

Dodatkowo żądanie w tym wypadku zapłaty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta będzie stanowiło agresywną nieuczciwą praktykę rynkową. To z kolei rodzi kolejne sankcje dla sprzedawcy zarówno ze strony konsumenta, jak i Prezesa UOKiK.

REKLAMACJA TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ INTERNET

Czy jest możliwa reklamacja produktu spersonalizowanego?

Prokonsumencki.pl Produkty spersonalizowane podlegają tym samym zasadom reklamacji, jak każdy inny produkt. Personalizacja produktu może mieć znaczenie natomiast w przypadku prawa odstąpienia od umowy. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje 13 wyjątków od tego prawa, czyli sytuacji w których konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Wyjątki te są wskazane w art. 38 ustawy.

W tej sytuacji może mieć zastosowanie wyjątek dotyczący umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Czy w przypadku gdy rozpatrywanie reklamacji będzie trwało dłużej niż 14 dni np. z powodu przesłania towaru do producenta w celu uzyskania opinii, można poinformować klienta, że reklamacja będzie trwała dłużej?

Prokonsumencki.pl Nie, tutaj należy w terminie 14 dni konkretnie ustosunkować się do reklamacji. Poinformowanie, że rozpatrywanie reklamacji będzie trwało dłużej nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy niestety odrzucić reklamację, a jeśli producent wyda decyzję pozytywną, zmienić dezycję o odrzuceniu reklamacji na zasadną.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

“Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płat-ności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;”

W nawiązaniu do powyższego zapisu: Czy podając rzeczywiste koszty dostawy towaru możemy podać cenę przesyłki kurierskiej wraz z kosztami pakowania i opakowania?

Prokonsumencki.pl Nowa ustawa wymaga aby poinformować konsumenta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia .

Z powyższego wynika, że należy poinformować o łącznej cenie produktu oraz o dodatkowych opłatach związanych z dostarczeniem produktu. Tutaj ustawa wymienia przykładowe opłaty, jak np. opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe.

Odpowiadając na pytanie – bezpieczniej dla sprzedawcy będzie wyszczególnić wszystkie składniki składające się na koszt przesyłki produktu do klienta. Takie też rozwiązanie sugerujemy.  Co prawda można przyjąć , że to wszystko składa się na koszt przesyłki, aczkolwiek dopiero praktyka zweryfikowana np. przez działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokaże, czy taki sposób będzie wystarczający. Niemniej na tym etapie, jeżeli istnieje taka możliwość, to należy te koszty wyszczególnić.

Jest to też o tyle istotne, że jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, to konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

Jak skutecznie poinformować o kosztach odesłania towaru zwracanego?

Prokonsumencki.pl Warto to zrobić na kilka sposobów – np. w regulaminie sklepu internetowego, w osobnej zakładce na stronie sklepu oraz w mailu po złożeniu zamówienia.

 

Sprzedawco, masz pytanie dotyczące nowej ustawy o prawach konsumenta? Napisz w komentarzu poniżej. Na pewno odpowiemy!

Ustawa o prawach konsumenta w pytaniach i odpowiedziach
3 votes, 3.67 avg. rating (78% score)

93 komentarze

 1. Witam,

  Załóżmy, że konsument zostanie wyraźnie poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej zawarciu (dokonaniu zakupu) np. poprzez checkbox (umowa byłaby wykonywana automatycznie po dokonaniu płatności).

  Jak tutaj wygląda sprawa reklamacji? Czy reklamacja jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy? Czy może mimo to, że nie może odstąpić od umowy, to może reklamować to, co otrzyma po dokonaniu płatności?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Oczywiście, że może reklamować. To są dwie odrębne kwestie.

   Odpowiedz
 2. Mam także dodatkowe pytanie. Jeżeli w regulaminie jest opisana procedura reklamacji, w której zawarta jest informacja, że takowe są przyjmowane tylko drogą pocztową (listową) na adres siedziby, to co wówczas z ewentualnymi reklamacjami, które są wysyłane na emaila?

  I pytanie uzupełniające: co w przypadku, kiedy ktoś reklamuje produkt w sposób niepełny, który uniemożliwia mi nawet określenie który klient dokonuje tej reklamacji? Czy takie reklamacje (w dodatku wysłane w niewłaściwe miejsce) można kolokwialnie olać, czy mam obowiązek drążyć i dopraszać taką osobę sam o szczegółowe informacje? Przy usługach elektronicznych na bardzo dużą skalę takowe sytuacje są bardzo częste…

  Odpowiedz
  • Nie można ograniczać drogi składania reklamacji tylko do drogi pisemnej – ustawa nie przewiduje tutaj takich ograniczeń. Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób.

   Odnośnie do drugiego pytania, to zalecamy mimo wszystko w terminie 14 dni ustosunkować się do reklamacji, a przed upływem tego terminu proszę wezwać klienta do podania dodatkowych informacji. Nie ma to jednak wpływu na powyższy termin.

   Odpowiedz
 3. W myśl Ustawy konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy (oczywiście poinformuje sprzedawcę zgodnie z przepisami wysyłając stosowne oświadczenie) oraz kolejne 14 dni na zwrot zakupionego towaru (wystarcza że w tym terminie przesyłka zostanie wysłana) to daje razem 28 dni.
  Proszę mi wyjaśnić następująca kwestię: Konsument przez 27 dni używa danego produktu (np kurtki) po czym zwraca towar sprzedawcy. Przy czym o odstąpieniu od umowy poinformował sprzedawcę zgodnie z Ustawą i wysłał produkt do sprzedawcy zgodnie z Ustawą. Wszystkie terminy są zachowane zgodnie z Ustawą. Co w takiej sytuacji? Co z ewentualnymi uszkodzeniami odzieży, jego zużyciem?

  Odpowiedz
  • Zgodnie z ustawą Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Należy dodać, że od momentu odstąpienia konsument nie ma prawa już korzystania z towaru.

   Odpowiedz
 4. “(…) przedsiębiorca (…) może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

  Bardzo dobry zapis dla oszustów. Oszust wysyła sprzedawcy spreparowany dowód odesłania przesyłki i sklep musi oddać w 14 dni pieniądze. Sklep oddaje pieniądze, a paczka nigdy nie dociera, bo nie była nigdy nadana! I teraz bujaj się z takim gościem po policjach za rzecz o wartości powiedzmy 80zł… a jeszcze okaże się, że dane gościa jakie posiada sklep były na wpół fałszywe.

  Odpowiedz
  • Jest taka możliwość, każdy przepis można użyć w niewłaściwy sposób.

   Odpowiedz
 5. Witam!

  A co w przypadku próbek perfum których pudełka zabezpieczone są przed otwarciem, gdy klient stwierdza że według niego jest połowa fiolki 1ml? My jako sprzedający nie możemy chyba otwierać i sprawdzać przed wysyłką zawartości zabezpieczonego oryginalnie opakowania.

  No i co w przypadku kiedy konsument do nas napisze iż nie podoba mu się np: zapach danych perfum. Mamy obowiązek przyjęcia takiej reklamacji?

  Odpowiedz
 6. Witam!

  Mam pewien problem z interpretacją poniższych punktów.

  Cytat – 1 Co tekst ustawy mówi na temat opakowania towaru zwracanego?
  Prokonsumencki.pl Ustawa nie precyzuje szczególnych zapisów odnośnie opakowania produktu. Od razu należy dodać, że zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu nie może być warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy – taki zapis będzie mógł zostać uznany za postanowienie niedozwolone.

  Cytat 2 – Czy konsument może zwrócić towar używany? Czy prawo przewiduje przypadek zużycia i zniszczenia produktu?
  Prokonsumencki.pl Ustawa o prawach konsumenta stanowi, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

  Według tego co napisaliście można zrozumieć że klient może zamówić perfumy – zafoliowane opakowanie zabezpieczone przez producenta plombą (naklejką) przed otwarciem i po 3 dniach używania (dolać trochę alkoholu) i oddać bo np. nie podoba mu się zapach? albo kolor lub ogólnie “nie bo nie” ???

  Proszę o odpowiedź bo to dla mnie bardzo ważne. Choćby w formie “tak lub nie” 🙂

  Wcześniej ustawa precyzowała to chyba w inny sposób: że można oddać produkt w oryginalnym nie naruszonym opakowaniu (nietrafiony prezent itd.)

  Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz
 7. Czy koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący a sprzedający zwraca tylko koszty dostarczenia tego towaru do klienta ?

  Odpowiedz
 8. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym w Media Expert wprowadził mnie w błąd sprzedając kamerę 30.12.2014r w której miała być wewnętrzna pamięć 16GB a jak się okazało nie ma jej (jest ponoć w modelu wyższym). Dodatkowo druga osoba ze sklepu sprzedała mi do tego ubezpieczenie od kradzieży rabunkowej a jak się okazało po przeczytaniu w domu wszystkich punktów, ubezpieczenie dotyczy tylko kradzieży z włamaniem. Dodam, że wziąłem na to fakturę VAT na firmę. Jak można zwrócić jedno i drugie?

  Odpowiedz
  • Proszę złożyć reklamację i domagać się zwrotu pieniędzy.

   Odpowiedz
 9. Proszę o szczegółowe opisanie obowiązku informacyjnego. Mam problem z interpretacją co i kiedy powinien otrzymać klient. Czy dane z art.12 ust.1 wystarczy zawrzeć w regulaminie czy muszą być też dostarczona do klienta mailem lub wraz z dostawą?

  Odpowiedz
 10. Witam,
  Zakupiłam w sklepie stacjonarnym buty ( 5 stycznia 2015) i chciałam je zwrócić zaznaczam że są nie używane sprzedawca poinformował mnie ze nie ma takiej możliwości może mi je jedynie wymienić na inny model . Cy to jest zgodne z prawem?
  i drugie pytanie: buty oddalam do reklamacji ponieważ się rozkleiły mogę żądać zwrotu pieniążków ???? Sprzedawca poinformował mnie ze buty będą naprawione a ja nie chce ich naprawiać.

  Odpowiedz
 11. Czy ja dobrze rozumiem? W sytuacji kiedy Klient otrzymał towar i się rozmyślił (bo tak), to po odesłaniu towaru zwracam mu wszelkie przez niego dokonane płatności? Czy w takim razie Sprzedawca ponosi koszt wysyłki towaru do Klienta?

  Odpowiedz
 12. Chciałam zapytać, co w przypadku naruszenia przez klienta plomb? Zerwanie plomb wiąże się z utratą gwarancji, ale co z odstąpieniem od umowy? Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy?

  Odpowiedz
 13. W tej kwestii nic się nie zmieniło, jedyna różnica to taka, że teraz nie będzie Pan musiał doliczać odsetek od dnia zapłaty za towar.

  Odpowiedz
 14. W dalszym ciągu nie jest wymagany zwrot oryginalnego opakowania.

  Odpowiedz
 15. Mam pytanie
  Czy kupiony używany przedmiot na aukcji można zwrócić w ciągu 14 dni. zgodnie z ustawą

  Odpowiedz
  • Jeżeli zakup był po 25 grudnia 2014 r. i od przedsiębiorcy, a kupujący był konsumentem, to tak.

   Odpowiedz
 16. Witam. Mam pytanie odnośnie odpowiedzialności za wysyłkę. W przypadku sprzedaży, np. na allegro, gdzie Klient nie ma możliwości wybrania przewoźnika, za przesyłkę odpowiada sprzedawca. A co w przypadku, w którym Klient ma do wyboru kilku przewoźników? W ustawie jest chyba zapis, że w takiej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie ?

  Odpowiedz
 17. “Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu”

  Ustawa zobowiązując sprzedającego do zwrotu kupującemu kosztu dostawy wyrządza szkodę sprzedającemu, ponieważ przewoźnik nie zwraca w takim przypadku kosztu dostawy w wyniku, czego sprzedający otrzymane środki od kupującego na pokrycie kosztu dostawy wykorzystał na dokonanie wysyłki i dokonujący wypłaty kupującemu dopłaca kupującemu do przedmiotowej transakcji, przez co zostaje wyrządzona szkoda sprzedającemu

  Zgodnie z kodeksem Art., 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

  Wniosek z tego taki, że skarb państwa zobowiązany jest do zwrotu sprzedającym dokonywanych wypłat kupującym celem naprawienia wyrządzonej szkody powstałej w wyniku wprowadzenia obowiązku zwrotu kupującemu kosztu dostawy na podstawie niedopracowanej ustawy

  Odpowiedz
  • Wielu Sprzedawców ucieszyłoby się z takiej możliwości 🙂 Naszym zdaniem jest to jednak rozwiązanie ze sfery law-fiction 🙂

   Odpowiedz
 18. Mam pytanie odnośnie obowiązków informacyjnych sprzedawcy w sklepie internetowym. Art 12 ust.2 ustawy o prawach konsumenta mówi, że jako sprzedawca mam poinformować konsumenta o swoich danych identyfikacyjnych, w szczególności o firmie itd.
  Czy informując o firmie będącej jednoosobową działalnością gospodarczą mogę podać skrócona nazwę firmy czy też jestem zobowiązany podać pełną nazwę firmy ze swoim imieniem i nazwiskiem?

  Odpowiedz
  • Imię i nazwiska to właśnie firma przedsiębiorcy 🙂 Dlatego też należy te dane również podać.

   Odpowiedz
 19. Witam
  Czy mając na uwadze art.34 ust.2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta mogę napisać w regulaminie e-sklepu, iż konsument chcący odstąpić od umowy w terminie 14 dni PONOSI KOSZTY WYSYŁKI towaru (od sprzedawcy do klienta), to jako sprzedawca nie muszę oddawać pieniędzy za wysyłkę?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz
 20. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru bez podania przyczyny. Taka możliwość istnieje tylko w wypadku sklepu internetowego. Odnośnie do możliwych żądań w ramach reklamacji piszemy tutaj: http://prokonsumencki.pl/blog/reklamacja-towaru-przez-konsumenta-przed-i-po-25-grudnia-2014-roku-czyli-co-zmieni-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta/ Sprzedawca ma prawo zaproponować naprawę w tym wypadku.

  Odpowiedz
 21. Nie. Ten przepis dotyczy kosztów przesyłki zwrotnej, to jest od klienta do sprzedawcy. Koszty przesyłki w pierwszą stronę jest Pani obowiązana zwrócić (ustawa dopuszcza tutaj możliwość zwrotu kwoty stanowiącej równowartość najtańszego zwykłego sposobu dostawy).

  Odpowiedz
 22. Witam,
  Czy na stronie z finalizacją zamówienia koniecznie muszę umieścić check box do odhaczenia, że klient:
  – Zapoznał się treścią regulaminu wraz z zapisami dotyczącymi prawa
  odstąpienia od umowy
  – Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
  wykonania Usług

  Czy może wystarczyłby sam zapis pod przyciskiem KUP TERAZ o treści np.

  Klikając na przycisk “KUP TERAZ” akceptujesz regulamin w wraz z zapisami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.

  Odpowiedz
  • Zalecamy aby potwierdzenie zapoznania się z regulaminem widniało na stronie – ułatwi to Pani związanie klienta regulaminem. Odnośnie do zgody na przetwarzania danych, to do samej realizacji umowy taka zgoda nie jest potrzebna.

   Łączenie checkboxów w treści przycisku nie jest dobrą praktyką, gdyż nie pozwala konsumentowi na wyraźne złożenie oświadczeń.

   Odpowiedz
 23. Witam. Jak ma się sprawa z następującą sytuacją. Prowadzę stacjonarny sklep. Klient zakupił uniwersalny pilot tv. Następnego dnia przyszedł chcąc zwrócić towar, gdyż jak twierdzi pilot nie działa ( sprawdzony na miejscu przeze mnie i działa). Być może chodziło mu o to, że nie działa na jego TV. Jak w takiej sytuacji powinna wyglądać reklamacja i co powinienem zrobić ja jako sprzedawca?
  Dziękuję. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 24. Interpretujesz tylko wg miejsca siedzenia wszystko a nie jak to wynika z przepisów
  Jest art w k.c ? nie obowiązuje ? może zaszły zmiany w ostatnich dniach ? 🙂

  Odpowiedz
 25. Witam, w poprzednim tyg. 15.04.2015 r. zawarłam umowę o usługi internetowe w CP, dnia 16.04.2015 r zawarłam w ramach pakietu SmartDom telewizję i telefon za 1,00zł w Plusie. Niestety prędkość internetu nie pozwala na surfowanie i oglądanie telewizji internetowej, za niska prędkość. Pytanie jeżeli zawarłam umowę w punkcie sprzedaży, to czy mogę odstąpić od umowy w ciągu 7 lub 14 dni?

  Odpowiedz
  • Nie, pozostaje reklamacja usługi. Zachęcamy do kontaktu z rzecznikiem praw konsumentów.

   Odpowiedz
 26. zakupiłam przez internet maszynke do włosów 18.12.2014 o wartości 300zł maszynka się pposuła i odeslałam na gwarancję! stwierdzono że nie da się jej naprawić! w zamian oferując mi nową!! ja jednak nie chcialabym tego modelu z obawy na psucie!!i koszty ponownych wysyłek reklamacji! czy mogłabym starać się o zwrot gotówki?

  Odpowiedz
  • Proszę się zapoznać z kartą gwarancyjną. Tam znajdzie Pani odpowiedź.

   Odpowiedz
 27. Witam zamówiłam w sklepie okna lecz sprzedawca nie zawarl w umowie ze chce cieple ramki. Ja nie dopatrzylam. Zorientowalam sie dopiero gdy okna zostaly zamontowane. Jak odsapic od umowy. Gdyz okna nie spelniaja moich oczekiwan.

  Odpowiedz
 28. Kupiłam w stacjonarnym sklepie (na zamówienie) płytki ścienne i listwy dekoracyjne. Listwy okazały się produktem wykonanym z innego materiału niż poinformował mnie sprzedawca. Sprzedawca przyjął zwrot 29.07.2015 r. Do dnia dzisiejszego 01.09.2015 r. nie otrzymałam zwrotu pieniędzy.Faktura korygująca wystawiona 20.08. Sprzedawca potrącił 130! zł za transport zwróconego towaru. Niestety nie dokonał przelewu na moje konto. Czy sprzedawca miał prawo potrącić sobie tak wysokie koszty zwrotu (mała paczka)? Ile czasu ma na zwrot pieniędzy? Moje telefony są ignorowane. Maile również.

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,

   czy kupiła dane produkty jako konsumentka? W treści komentarza wskazuje Pani, że wystawiono fakturę korygującą – czy była to faktura konsumencka?

   Proszę najlepiej na piśmie, wysłanym za potwierdzeniem odbioru wezwać sprzedawcę do zwrotu należności. W przypadku, gdy jest Pani konsumentką zalecam skontaktować się z właściwym Miejskim/Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – najbliższego znajdzie Pani na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Odpowiedz
 29. Tutaj zalecamy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który szczegółowo i bezpłatnie przeanalizuję Pani sprawę. Naszym zdaniem sprzedawca powinien uznać zwrot i ewentualnie domagać się odszkodowania za przekroczenie dozwolonego korzystania z rzeczy.

  Odpowiedz
 30. Witam.
  Pół roku temu zakupiłam mikrofalówkę,która przestała działać. Poszłam do klepu w celu, aby naprawiono szkodę, gdyż nie wynikła ona z mojej winy. Sprzedawca odmówił twierdząc, że tego i tak nie naprawią. I co teraz? Mam jakąś szansę na to że zostanie ona naprawiona? Czy dać sobie spokój?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Może Pani skorzystać z rękojmi. Zgodnie z art. 556(2) k.c. jeżeli konsument stwierdził wadę przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Przepisy o rękojmi nakładają na sprzedającego obowiązek naprawienia szkody lub zamiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad. Może zatem domagać się Pani naprawienia wady.

   Odpowiedz
 31. Witam kupiłam w sklepie sukienkę w domu ubrałam sukienkę i kilka osób powiedziało mi że ta sukienka na mnie nie pasuje gdyż jest za długa . Chciałam d=oddać sukienkę w sklepie ale pani sprzedawczyni odmówiła zwrotu pieniędzy powiedziała że tylko można ją wymienić na inną . Nawet gdybym chciała wymienić sukienkę na inną to i tak żadna z nich mi nie pasuje co mam zrobić ?? Proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Polskie prawo nie przewiduje zwrotów niewadliwych lub zgodnych z umową towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych. W tym przypadku możliwość odstąpienia od umowy wynika jedynie z dobrej woli sprzedającego. Może on zastrzec możliwość wymiany towarów, wyłączając równocześnie ich zwrot.

   Jeżeli jednak zakup był dokonany w sklepie internetowym wówczas ma Pani 14 dni na zwrot.

   Odpowiedz
   • A co z prawem do informacji w sklepie stacjonarnym? Chodzi o INFORMACJĘ O BRAKU ZWROTÓW. Czy sprzedawca powinien o tym informować? Czy powinna być to drukowana info przy kasie?
    A jeśli tego w sklepie nie ma? Traktować to trzeba jako ZATAJENIE informacji do której mam podstawowe prawo!!!

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,

     Sprzedawca nie musi informować o braku zwrotów w sklepie stacjonarnym, ponieważ prawo do zwrotu jest dodatkowym przywilejem konsumenta występującym tylko w określonych sytuacjach np. przy sprzedaży na odległość. To o występowaniu takiego dodatkowego prawa należy informować.

     Pozdrawiamy,

     Odpowiedz
 32. Witam
  Mam takie pytanko. W ustawie nie znalazłem, żadnego odniesienia do przepisu ustawy poprzedniej z dnia 2 marca 2000 Art. 12. 2 tj. przypadku w którym przedsiębiorca nie jest w stanie spełnić świadczenia. Jak to teraz wygląda?

  Odpowiedz
  • Obecna ustawa przewiduje bezwzględny obowiązek przedsiębiorcy do spełnienia świadczenia z umowy konsumenckiej. Należy oferować tylko takie produkty, które są faktycznie dostępne i które przedsiębiorca może dostarczyć. Gdyby było to niemożliwe, należy poinformować o tym fakcie konsumenta i zwrócić mu pieniądze. W takim przypadku klient może jednak dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy.

   Odpowiedz
 33. Ile – zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta- sprzedawca ma czasu na dostarczenie konsumentowi towaru zakupionego przez internet ( poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały maksymalnie 30 dni).
  Będę wdzięczna za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Obecnie również towar należy dostarczyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni. Można jednak w umowie zastrzec, że dostarczenie danego towaru będzie trwało dłużej. Wtedy jednak trzeba określić ten dłuższy czas dostawy przez podanie maksymalnego terminu.

   Odpowiedz
 34. witam,kupiłam buty na fakturę,które nastepnie zareklamowałam i uznano mi zwrot gotówki,czy pieniądzę dostane ja czy firma kótra jest na fakturze?

  Odpowiedz
  • Jeśli kupującym było przedsiębiorstwo, to zwrot pieniędzy otrzyma przedsiębiorstwo (to on jest stroną umowy sprzedaży, a nie Pani). Drugorzędna jest jednak kwestia na jakie konto ten zwrot nastąpi. Może Pani skontaktować się ze sprzedawcą i wskazać, na jakie konto ma zwrócić pieniądze (zakładamy, że jest Pani do tego upoważniona przez firmę wskazaną na fakturze).

   Odpowiedz
 35. Witam. Od wielu lat mam umowę bezterminową na usługi telekomunikacyjne z Netii.
  20.08.2015 r. pracownik Netii- telefonicznie zaproponował mi obniżenie abonamentu do 1 zł przez okres 3 m-cy a później faktury miały by być takie same jak do tej pory. Miałam też powiedziane,że jeszcze otrzymam pismo do domu w tej sprawie. Pisma nie otrzymałam w tej sprawie i po miesiącu przedzwoniłam do Netii z zapytaniem o co faktycznie chodzi w tej propozycji, czy to faktycznie był telefon od nich z taką propozycją – to mi odpowiedziano, że zgodziłam się telefonicznie na taki zaproponowany układ i za tą przysługę w mojej nieterminowej umowie na usługi z Netią został dodany termin tj.15.IX.2017 r.umowy wiążącej. Czyli do tej daty muszę korzystać z usług Netii.To mnie bardzo zdenerwowało i 7.X.2015 r . odstąpiłam telefonicznie od takiej umowy i miało być dalej bezterminowo. Po tygodniu Netia odwołała moją rezygnację. Stwierdzili, że już nie mogę zrezygnować. Pytam się więc co mam zrobić. Wczoraj dzwoniłam do Netii. Straszyła mnie pani wysokimi kosztami zerwania umowy z nimi, bo przecież przez 3 miesiące (po 15 zł abonament) płaciłam tylko po 1 zł. Powiedziałam, że zwrócę im te pieniądze ale niestety zagrożono mi wysoką karą za zerwanie umowy. Mam pierwotną umowę . Żadnej nowej z nowymi warunkami nie otrzymałam i nic nie podpisywałam. Co mam zrobić ? Korzystam przeważnie z tel.komórkowego i niepotrzebnie opłacam stacjonarny. Nie mogę zrezygnować bo zapłacę wysoką karę ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Pani Karino,

   prosimy opisać tę samą kwestię na naszej grupie “Reklamacja Towaru”, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

   Ewentualnie, może Pani również zgłosić się po bezpłatną pomoc do rzecznika praw konsumenta, który ma obowiązek udzielić Pani informacji – za darmo. Tutaj lista rzeczników (proszę wybrać tego, który odpowiada Pani miejscu zamieszkania) -> http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie! 🙂

   Odpowiedz
 36. Witam,

  Klient zamówił towar ok miesiąc temu, bluzę ze spodniami. Po miesiącu przysłał informację, że spodnie są 2 razy większe niż góra (pomylone rozmiary, tutaj wina z naszej strony) ale produkt był już używany. Co w takim przypadku mamy zrobić? Przyjąć towar? Zwrot pieniędzy? Czy tutaj leży wina też po stronie klienta bo ma obowiązek sprawdzić towar, który otrzyma – czy to już nie była akceptacja wady towaru?
  Proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Pani Izo,

   klient ma prawo zwrócić towar do 14 dni bez powodu. Natomiast jeśli wspomniany czas minął, to pozostaje konsumentowi wysłanie reklamacji z tytułu rękojmi – na odpowiedź ma Pani 14 dni kalendarzowych – to od Pani zależy jak zostanie rozpatrzona reklamacja – nie musi Pani jej uznawać. Natomiast jeśli towar faktycznie nie zgadzał się z opisem, to proponujemy uznanie reklamacji – inaczej konsument może wnieść pozew do sądu.

   Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie!

   Odpowiedz
 37. Witam

  Zakupiłam kran na portalu Allegro. Niestety wymiary kranu nijak się miały do rzeczywistości, kran jest wyższy o 3cm niż podany na portalu. Otrzymałam fv za zakupiony towar. W związku z faktem , że kran jest za wysoki, zgłosiłam mailowo odstąpienie od umowy zawartej na odległość, prosząc o podanie adresu , na który odesłać zakupiony towar. Odesłałam towar z fv na podany przez sprzedającego adres. Po kilku dniach otrzymałam maila, że sprzedający otrzymał towar i proszą o podpisanie fv korygującej i odesłanie jej. Wydrukowałam fv korygującą , podpisałam, zrobiłam zdjęcie i odesłałam mailem. Niestety sprzedający żąda, ode mnie odesłania podpisanej fv korygującej pocztą, pisząc : “… Niestety ale musimy mieć u siebie kopie , tak wymaga od nas księgowa : … ”
  Czy sprzedający ma prawo, aby żądać fv korygującą pocztą, w momencie kiedy otrzymał podpisaną fv kor. mailem i wystarczy ja wydrukować ? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.
  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 38. Czy sprzedawca może odmówić wystawienia faktury VAT z powodu zbyt niskiej kwoty zakupów?

  Odpowiedz
  • Niestety nie.

   Odpowiedz
 39. Witam

  W dniu 29-08-2016 zamowilem laptop z wyprzedazy w Media Markt i nastepnego dnia dokonalem zaplaty 2372 zl przelewm bankowym. 31-08-2016 MM zawiadomil mnieo braku mozliwosci wykonania zamowienia z powodu wyczerpania zapasow.
  W tym samym liscie zapowiedzial niezwloczny zwrot wplaconych srodkow. Tej obietnicy nie wykonal mimo listow i telefonow z mojej strony. Na listy nie odpowiadaja.

  Gdzie powinienem zlozyc skarge? Do UOKiKu?

  Pozdrawiam
  A

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 40. Witam, mam pytanie kupiona podkaszarka elektryczną, straciła obroty, moja sugestia wada fabryczna. Wysłałem sprzęt do naprawy do sprzedawcy naprawa się przeciągła o dwa miesiące więc zażądałem zwrotu pieniędzy lub nową podkaszarkę. Sprzedający chce zwrócić pieniądze za towar ale za przesyłkę kurierską nie bo sprzęt był używany. Myślę że skoro gwarant nie naprawił sprzętu to powinien dostać całą kwotę wpłaconą na konto sprzedawcy. pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W takiej sytuacji ma Pan rację. W przypadku reklamacji, co do zasady, sprzedawca powinien zwrócić również koszt dostawy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 41. Witam,

  Zakupiłam ostatnio oprogramowanie AVS Studio do nagrywania obrazu z komputera, ale program niestety jest bardzo niedopracowany… Podczas przerabiania 3 połączonych małych projektów, program się zawiesza… Również gdy podczas nagrywania jednego projektu zminimalizuję program i spróbuję zmaksymalizować go, także zawiesza się, przez co cały projekt nie może zostać zapisany i muszę rozpocząć nagrywanie na nowo. Mój komputer nie jest słaby, więc nie ma mowy o tym, aby leżała tutaj wina po stronie mojego komputera.

  Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji (np. reklamacja) ? Czy w takiej sytuacji sprzedawca musi przyjąć reklamację i naprawić te błędy?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W takiej sytuacji proponuję złożyć reklamację i poczekać na jego stanowisko.

   Odpowiedz
 42. Witam,
  mam pewien problem. Poprzez sklep internetowy zamówiłam opony, dostałam maila z potwierdzeniem zamówienia włącznie z datę przesyłki oraz danymi kontaktowymi do firmy kurierskiej i link do śledzenia przesyłki wraz z numerem listu przewozowego. W dniu, w którym miała być dostarczona przesyłka zadzwoniłam do firmy kurierskiej żeby ustalić godzinę dostarczenia i okazało się, że sklep nie dostarczył jeszcze towaru do kuriera. Tego samego dnia zadzwoniono do mnie ze sklepu internetowego, że mam odstąpić od umowy, ponieważ opony które zamówiłam są uszkodzone i zaproponowali mi inne w podobnej cenie tylko gorsze parametrami. Postanowiłam sprawdzić na stronie internetowej sklepu i okazało się, że są dostępne te same opony tylko już o 250zł droższe na sztuce. Wychodzi na to, że potwierdzili zamówienie i zorientowali się, że za niska cena i wymyślili całą sytuację oczekując, że złożę rezygnację. Posiadam potwierdzenie zamówienia wraz z parametrami oraz print screen strony, że są nadal dostępne identyczne tylko, że już droższe. Co w takiej sytuacji? Czy muszą dopełnić zamówienia? Dodam, że w regulaminie sklepu jest adnotacji, że zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy tylko w sytuacji kiedy okaże się, że nie mają tego towaru na magazynie a dostarczenie ich będzie dłuższe niż 30 dni.

  Odpowiedz
  • Zapis mówiący o tym, że sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy będzie mógł zostać uznany za klauzulę niedozwoloną.
   Sprzedawca ma obowiązek sp[sprzedawać produkt, który jest dostępny.
   Jeśli dokonał Pan zamówienia produktu to ma Pan prawo domagać się realizacji zamówienia za taką cenę jaką Pan zapłacił, a sprzedawca ma obowiązek takie zamówienie zrealizować, nawet gdyby miał być na tym stratny ta kwotę 250 zł, którą Pan wskazał.

   Odpowiedz
 43. Witam,

  czy jako konsument kupując odzież na Allegro mogę domagać się od sprzedającego podania nazwy producenta? Wiele sprzedających pisze w opisie aukcji, iż jest to polski produkt. Jednak mi osobiście nic, to nie mówi.

  I czy można zwrócić się o podanie nazwy producenta? Przyznam że za każdym razem spotykam się z odmową , no to jak mam zdecydować się na zakup, skoro ufam tylko wybranym firmom. Nie chodzi tu o firmy komercyjne i tzw. sieciówki tylko o polskie firmy sprzedające odzież hurtowo, którą produkują w Polsce- odzież zazwyczaj trafia do butików z różnorodnymi markami .

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 44. Witam, proszę o informację ile czasu sprzedawca ma na odesłanie uznanej reklamacji? Reklamowałem saszetkę z zepsutym fabrycznie zamkiem, po 13 dniach dostałem informacje sms ze reklamacja została uznana. Minęły kolejne 3 tyg i saszetka nie dotarła do punktu odbioru. Mogę zatem ubiegać się o zwrot należności?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 45. Firma organizuje program , motywacyjny , lojalnościowy, w której osoby fizyczne za określone czynności nabywają prawa do nagrody, Organizatorem jest spółka uczestnikami osoby fizyczne czyli konsumenci , czy w tej relacji prawnej zachodzi wymóg stosowania zapisów o prawach konsumenta , pomimo że konsument nie ma żadnych zobowiązań wobec organizatora, a przystąpienie do programu jest dobrowolne.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W takiej sytuacji także mają Państwo obowiązek stosowania ustawy o prawach konsumenta, bowiem ona określa nie tylko obowiązki konsumenta, ale również jego uprawnienia jak np. prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli taki program lojalnościowy jest organizowany za pośrednictwem internetu powinni mieć Państwo również regulamin, który będzie określał jego zasady, a nadto spełni wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz z kodeksu cywilnego.

   Pozdrawiamy
   Zespół Prokonsumencki.pl

   Odpowiedz
 46. czy jako sprzedawca mam obowiazek poinformowac kupujacego o zasadach uzytkowania obuwia

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Sprzedawca jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego obuwia.

   Pozdrawiamy,

   Odpowiedz
 47. Witam, zakupiłem opony w sklepie internetowym, w dostawie koszty miałem 0zł, i chce odstąpić od umowy, sprzedawca podaje mi koszty zwrotu 25Euro bo to zwrot za granice oraz 10% wartości produktu czy to zgodne z prawem??

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 48. Witam, mam pytanie 26.04.2017 sklep pobrał mi dwukrotnie pieniądze z konta za te same zakupy. Mija 2 miesięc i do tej pory nie otrzymałam zwrotu. Ile sklep ma czasu na zwrot pieniędzy? Czy mogę ubiegać się od odszkodowanie od sklepu, za podwójne zapłacone zakupy i długi czas oczekiwania na zwrot? Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście w sklepie byłam kilkakrotnie oraz dzwoniłam kilka razy domagając się zwrotu.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Oczywiście może Pani domagać się zwrotu nadpłaconych pieniędzy, co powinno nastąpić niezwłocznie (z dnia na dzień).

   Natomiast uprzejmie informuję, że w naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Zapraszamy więc do zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz

Trackbacks/Pingbacks

 1. e-kreatywnie | Regulamin sklepu internetowego e-kreatywnie - […] potrzebujesz więcej informacji – polecam to miejsce. […]

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzupełnij brakującą liczbę: * *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ustawa konsumencka, ustawa konsumencka 2014, ustawa o konsumentach, nowa ustawa o prawach konsumenta
SMS, czyli proste rozwiązanie na zawarcie umowy przez telefon zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta

Wejście w życie dnia 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta spowoduje istotne zmiany w zakresie umów zawieranych na...

Zamknij