Zapoznaj się z naszą ofertą

Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki sprzedawcy związane z potwierdzeniem zawarcia umowy

Już 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak powszechnie wiadomo zmieni się wiele kwestii, w tym między innymi potwierdzenie zawarcia umowy. Na wstępie wskażmy jednak podstawowe obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego, których spełnienia od sprzedawcy będzie wymagała nowa ustawa o prawach konsumenta i to najpóźniej w chwili wyrażania przez konsumenta woli związania się umową.

Jest to o tyle istotne, że informacje te muszą być następnie udzielone konsumentowi ponownie na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi (potwierdzenie zawarcia umowy).

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Najpóźniej w chwili wyrażania przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem
 • swoich danych identyfikujących w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu czy faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą
 • adresie pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości- sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia  obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę- także łącznych miesięcznych płatności
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcą procedurze rozpatrywania reklamacji
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie będą mogły zostać wysłane w zwykłym trybie pocztą.
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów
 • braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach w którym konsument traci to prawo, na postawie ustawy o prawach konsumenta
 • obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim
 • czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy- jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć
 • możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Sprzedawca ma obowiązek udzielić powyższych informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.  W praktyce informacje te będą podawane częściowo przy produkcie, a częściowo w trakcie składania zamówienia. Ważne aby były one czytelne, zrozumiałe i jasne dla przeciętnego konsumenta.

Obowiązek przekazania konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje:

 • informacje o których mowa powyżej, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje, na trwałym nośniku przed zawarciem umowy
 • informacje o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach przewidujących prawa odstąpienia od umowy

Co grozi sprzedawcy, który nie przekaże konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy

Ustawa o prawach konsumenta stanowi o kilku potencjalnych sankcjach dla sprzedawcy internetowego za nie przekazanie konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku:

 • możliwość popełnienia wykroczenia zagrożonego karą grzywny,
 • w przypadku treści cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku materialnym konsument nie ponosi kosztów ich dostarczania.

Dodatkowo można wskazać na ryzyko wszczęcia przez UOKiK postępowania w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, które jest zagrożone karą finansową do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Czym jest trwały nośnik informacji

Na koniec należy wskazać jeszcze, co należy rozumieć pod pojęciem trwałego nośnika. Zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta trwały nośnik oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Co istotne dla sprzedawców internetowych takim trwałym nośnikiem jest również posłużenie się pocztą elektroniczną. A zatem wystarczy w tym wypadku przygotowanie potwierdzenia zawarcia umowy i przesłanie go na adres mailowy klienta. Można to zrobić razem z wiadomością, którą klient otrzyma po złożeniu zamówienia, ale zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo trafienia takiej wiadomości do skrzynki spamowej (często niestety wiadomość od nieznanego adresata z załącznikiem może tak zostać potraktowana przez nasz system pocztowy). Dlatego warto takie potwierdzenie przesłać w kolejnej wiadomości.

Podsumowanie

W porównaniu do obecnych przepisów możemy odnotować trzy podstawowe zmiany:

1) po pierwsze zakres obowiązków informacyjnych został znacznie zwiększony

2) po drugie brak potwierdzenia nie skutkuje już przyznaniem konsumentowi wydłużonego terminu na odstąpienie od umowy (są jednak inne sankcje, w tym możliwość popełnienia wykroczenia zagrożonego karą grzywny)

3) po trzecie sprzedawca ma możliwość przekazania potwierdzenia mailowo – dotychczas jedyną dopuszczalną forma była forma papierowa.

Podsumowując – mimo, iż zakres obowiązków został poszerzony, to możliwość przesłania tych informacji mailowo ostatecznie korzystnie wpłynie na sytuację sprzedawców internetowych.

Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki sprzedawcy związane z potwierdzeniem zawarcia umowy
11 votes, 5.00 avg. rating (99% score)

17 komentarzy

 1. Art. 14. 1. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12, utrwalonych na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem

  Artykuł powyższy mówi, że informacje potwierdzające zakup można wysłać mailem (innym trwałym nośnikiem) po potwierdzeniu przez konsumenta. Jak ma być to powierzone? Czy wystarczy w regulaminie zawrzeć punkt, który będzie informował że wszystkie potwierdzenia będą mailowo, czy konieczna jest inna zgoda (np. checkbox) konsumenta?

  Odpowiedz
  • Nie, z pewnością zapis w regulaminie tutaj nie wystarczy. Zgoda powinna być wyraźna i aktywna. Proszę pamiętać, że zapis ten dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i dotyczy np. akwizytorów. W przypadku sklepów internetowych zastosowanie znajdzie ustęp drugi tego przepisu:

   “2. W przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w art. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.”

   Odpowiedz
 2. Czy do przekazania potwierdzenia zawarcia umowy drogą e-mail można załączyć obowiązkowe informacje o terminie zwrotu, procedurze reklamacyjnej itd i wówczas przedsiębiorca zwolniony jest z załączania takich informacji w formie papierowej w przesyłce?

  Odpowiedz
  • Tak, można to zrobić właśnie w mailu. Istotne aby były tam zamieszczone wszystkie wymagane informacje, o których piszemy w artykule.

   Odpowiedz
 3. czy jako sklep internetowy muszę kolejny raz w wiadomości potwierdzającej wpłynięcie zamówienia wysyłać dane sklepu, informacje o możliwości odstąpienia od umowy, reklamacji, kto ponosi koszty zwrotu itp., czy wystarczy, jeżeli cześć danych jest umieszczona w krokach w koszyku, a część w regulaminie, do którego klient ma cały czas dostęp?

  Odpowiedz
  • Tutaj ustawa wymaga aby udostępnić te informacje na trwałym nośniku (np. w mailu). Ich podanie na stronie sklepu i w regulaminie nie spełnia tego obowiązku.

   Odpowiedz
 4. W Art 3 pkt 1 Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:

  jest napisane w pkt 10)
  zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej
  pięćdziesięciu złotych.

  Czy należy to rozumieć, że jeśli wartość zamówienia klienta np. w sklepie internetowym, nie przekracza 50 zł to nie należą mu się nadane ustawą przywileje np. to że przy odesłaniu (zwrot – odstąpienie od umowy) zamówienia muszę mu zwrócić poza wartością przedmiotów także koszty “pierwszej przesyłki” – tej ode mnie do niego?
  Sprzedaję bardzo drobne i tanie rzeczy i mam setki zamówień o wartości np. 40zł + np. 8 zł koszty przesyłki i obowiązek zwrotu klientowi tych kwot powoduje że teoretycznie przy odstąpieniu dokładałbym do transakcji te 8zł co stanowi np. dwukrotność potencjalnego zysku:(

  Odpowiedz
  • Umowa zawierana w sklepie internetowym, to umowa zawierana na odległość, a nie poza lokalem przedsiębiorstwa. Dlatego w tym wypadku ten wyjątek nie będzie miał zastosowania.

   Odpowiedz
 5. Moje pytanie dotyczy interpretacji zapisu o obowiązku umieszczenia głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przemiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem. Czy opis produktu powinien znaleźć się również w koszyku w podsumowaniu zamówienia oprócz obecności na stronie produktu? Jeśli tak, to czy taki opis musi uwzględniach wszystkie istotne cechy produktu czy może być skrótowym opisem, np.

  Dzbanek do herbaty
  czy
  Dzbanek do herbaty
  porcelanowy
  pojemność x
  kolor biały
  etc.

  Odpowiedz
  • Powinien się znaleźć na stronie z podsumowaniem składanego zamówienia. Najlepiej aby był to cały opis, aczkolwiek jeżeli nie jest to możliwe to proszę podać możliwie najwięcej informacji + np. link do strony z produktem. Niestety nie ma tutaj rozwiązania idealnego, gdyż często systemy sklepowe posiadają tutaj ograniczenia.

   Odpowiedz
 6. Co zrobić w sytuacji jeśli klient twierdzi po miesiącu od dostarczenia , że nie otrzymał kompletnego towaru. Dodam tylko , że każda przywieziona rzecz była pakowana osobno , i nic nie zostało na samochodzie u kierowcy ani w magazynie. Mamy także Fv od producenta na której jest dany towar i jest podpisany jako przyjęty oraz jest podpisany na dowodzie dostawy że został dostarczony?

  Odpowiedz
  • Mamy tutaj słowo przeciwko słowu. Jeżeli nie uznają Państwo reklamacji, to proszę ją odrzucić. Ostatecznie w razie sporu wspomniane okoliczności mogą przemawiać na Państwa korzyść, aczkolwiek ostatecznie decyzja należy do Sądu.

   Odpowiedz
 7. Pytanie Adama jest potwierdzeniem, że osoby czytajace ustawy, czesto nie zwracają uwagi na definicje wyrażeń używanych w tresci. W tej ustawie jest rozgraniczenie miedzy umowa zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa i umową zawartą na odległość… 🙂

  Odpowiedz
 8. Mam pytanie. Proszę powiedzieć czy trwałym nośnikiem jest też nagrana rozmowa na telefonie czy tylko potwierdzenie mailem zgody np. na zgode , którą proponuje sprzedawca?

  Odpowiedz
  • Tutaj dużo zależy od tego w jaki sposób taka rozmowa jest utrwalona i czy kupujący także ma do niej dostęp.

   Odpowiedz
 9. Czy dopuszczalne jest w umowie przez telefon, dodatkowo Aneksy do umowy, bez zgody konsumenta, czy można zmieniać wartość towaru w dodatkowej umowie,[ Aneksie.
  nie informując wcześniej konsumenta

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nowa ustawa o prawach konsumenta, a dostarczanie treści cyfrowych – brak wyraźnej zgody może skutkować darmowym 12 miesięcznym korzystaniem z aplikacji przez konsumenta | Prokonsumencki.pl - […] te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy (szerzej piszemy o tym tutaj: Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki…
 2. Nowa ustawa o prawach konsumentaa a dostarczanie treści cyfrowych | Prokonsumencki.pl - […] te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy (szerzej piszemy o tym tutaj: Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki…
 3. Zawarcie umowy przez telefon po 25 grudnia 2014 roku, czyli sprzedaż telefoniczna zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta | Prokonsumencki.pl - […] Nie należy zapominać jednak, że do umowy zawartej przez telefon mają zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość,…
 4. Nowa ustawa o prawach konsumenta, czyli o czym sprzedawca internetowy wiedzieć powinien | Prokonsumencki.pl - […] Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki sprzedawcy związane z potwierdzeniem zawarcia umowy […]
 5. Nowa ustawa o prawach konsumentaa a dostarczanie treści cyfrowych - […] te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy (szerzej piszemy o tym tutaj: Nowa ustawa o prawach konsumenta, a obowiązki…

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
negatywny komentarz allegro
Jak usunąć niesłuszny negatywny komentarz na Allegro wystawiony przez kupującego?

Ogromną popularność w branży sprzedaży internetowej od wielu lat ma serwis Allegro.pl. Wielu sprzedawców internetowych korzysta z tego rozwiązania. Nic...

Zamknij