Zapoznaj się z naszą ofertą

Sprzedawco! Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej

Jesteś sprzedawcą i właśnie otrzymałeś reklamację konsumenta? Zegar ruszył. Na poinformowanie klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji masz dokładnie 14 dni i ani dnia więcej. Poinformowanie oznacza ustosunkowanie się do reklamacji konsumenta, czyli konsument w tym terminie musi wiedzieć, czy reklamację uznajesz, czy odrzucasz. W niniejszym wpisie omówimy skutki niezachowania tego terminu. Poradzimy również co zrobić w sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu jest w zasadzie niemożliwe z uwagi np. na konieczność skorzystania z opinii rzeczoznawcy.

Aktualizacja zgodnie z nową ustawą konsumencką

Ten wpis zaktualizowaliśmy już zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta. W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego termin na ustosunkowanie nie uległ zmianie i nadal wynosi 14 dni. Jedyną różnicą jest rozszerzenie uznania reklamacji w przypadku braku odpowiedzi także w wypadku żądania obniżenia ceny (poprzednio domniemanie miało zastosowanie jedynie w przypadku żądania naprawy lub wymiany towaru). Wyczerpujące porównanie obu stanów prawnych znajdziesz tutaj: Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta

Czego może żądać konsument składając reklamację

Obecnie uprawnienia konsumenta mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

 • 1 Grupa: obniżenie ceny / zwrot pieniędzy
 • 2 Grupa: naprawa towaru / wymiana towaru na nowy

W przypadku pierwszej grupy i pierwszej reklamacji sprzedawca może uchylić się od obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to ma jednak zastosowanie jedynie przy pierwszej reklamacji.

Dokładnie o możliwe drodze reklamacji piszemy tutaj: Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta 

14 dni kalendarzowych na odpowiedź na reklamację

W tym wpisie skupiamy się natomiast na terminie ustosunkowania się sprzedawcy do reklamacji konsumenta. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu  dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Podstawa prawna: art. 561[5] Kodeksu cywilnego

Pamiętaj, że chodzi tutaj o 14 kolejnych dni, czyli o dni kalendarzowe, a nie dni robocze. Potwierdza to poniższa klauzula niedozwolona wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych i stan prawny w tym zakresie nie zmienił się od 25 grudnia 2014 r.:

Klauzula niedozwolona: “Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Większość towarów market sprowadza z zagranicy i w tych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu”

Wpis numer 1890 w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK

Co oznacza domniemanie, że sprzedawca uznał reklamację

Uznanie żądania konsumenta za zasadne oznacza nie tylko, że sprzedawca powinien takie żądanie spełnić, ale zawiera w sobie także stwierdzenie, że towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania. Bez znaczenia jest tutaj późniejsze wykazywanie przez sprzedawcę nawet faktycznego braku takiej niezgodności. Istnienie niezgodności towaru z umową (obecnie wady) jest podstawowym warunkiem odpowiedzialności sprzedawcy i w wypadku przekroczenia powyższego terminu prowadzenia postępowania dowodowego w tym kierunku jest zbędne. W razie sporu przed sądem klient nie musi zatem nawet wykazywać istnienia niezgodności towaru z umową, wystarczy że wykaże fakt przekroczenia czternastodniowego terminu – a w praktyce to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że dochował tego terminu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Podstawa prawna: art. 556[1] Kodeksu cywilnego

Czy oczekiwanie na opinię rzeczoznawcy wstrzymuje 14-dniowy termin

Nie można się uchylić od odpowiedzi na reklamację w powyższym 14-dniowym terminie ze względu na np. oczekiwanie na informację od rzeczoznawcy, czy też producenta danego towaru, co do istnienia wady. Ustawa nie przewiduje takich wyjątków i sprzedawca, który nie czuje się kompetentny do ustosunkowania się do konkretnej reklamacji, powinien raczej z automatu ją odrzucić i następnie poczekać na obiektywną opinię specjalisty. W razie pozytywnej opinii nie ma przeszkód aby taką reklamację następnie uznać, a w razie negatywnej opinii sprzedawca ma drogę wolną do wykazywania braku niezgodności przed sądem.

Jak skutecznie poinformować konsumenta o wyniku reklamacji

Częstym błędem jest wysyłanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie w ostatnich dniach 14-dniowego terminu – należy pamiętać, że znaczenie ma tutaj data poinformowania klienta, a nie data nadania przesyłki listowej na poczcie.

W praktyce warto uzgodnić z klientem, w momencie składania reklamacji, jak najbardziej elastyczny sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, np. pocztą elektroniczną (e-mail), SMSem bądź ostatecznie telefonicznie. Nie zalecamy jednak tego ostatniego sposobu ze względu na późniejsze trudności dowodowe wykazania faktu poinformowania klienta. Podkreśliliśmy wyżej słowo uzgodnić, gdyż narzucenie konsumentowi, np. w regulaminie, formy zawiadomienia o decyzji w sprawie reklamacji również może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną. Jak to wygląda w wypadku reklamacji butów CCC można przeczytać tutaj – reklamacja CCC.

Klauzula niedozwolona: „Klient zobowiązuje się w terminie 14 dni odebrać decyzję dotyczącą ustosunkowania się sprzedawcy do żądania kupującego bez dodatkowego powiadomienia”

Wpis numer 679 w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK

Istotne aby informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji była jasna i zrozumiała. Dlatego na wstępie należy napisać, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona. W dalszej części sprzedawca może zamieścić ewentualne uzasadnienie takiej, a nie innej decyzji. Warto też pamiętać, że oświadczenie powinno być tutaj złożone osobiście przez sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę – nie wystarczy np. przesłanie samej negatywnej opinii rzeczoznawcy zatrudnionego przez sklep.

Sama informacja o tym, iż reklamacja została rozpatrzona, w związku z czym można się zgłosić po odbiór towaru jest niewystarczająca. Należy jasno wskazać w terminie 14 dni, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona.

Podsumowanie

Podsumowując – 14 dniowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji jest bardzo istotny. Ważne, aby konsument w tym terminie faktycznie otrzymał decyzję sprzedawcy – nie wystarczy samo jej wysłanie w ostatnich dniach terminu . Brak zachowania terminu w wypadku żądania naprawy bądź wymiany towaru powoduje uznanie przez sprzedawcę takiego żądania za zasadne i przyjęcie, że towar jest niezgodny z umową. W takim wypadku konsument może bardzo łatwo wyegzekwować swoje żądanie przed sądem, a przy spełnieniu szczególnych przesłanek ma także możliwość przejścia do drugiej sekwencji żądań, tj. do obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu pieniędzy.

pomocprawnika2

14 dniowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji w orzecznictwie – przegląd najważniejszych orzeczeń

Kwestia 14 dniowego terminu na ustosunkowanie się do reklamacji i skutki niezachowania tego terminu były wielokrotnie przedmiotem orzeczeń sądów. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych orzeczeń wraz z fragmentami uzasadnień:

Wyrok z uzasadnieniem Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-23 (sygnatura akt VIII C 797/13)

Z treści wskazanego wyżej przepisu art. 8 ust. 3 powołanej ustawy bowiem jednoznacznie wynika, iż sprzedawca, który nie udzielił odpowiedzi na żądanie naprawy lub wymiany towaru, w terminie 14 dni, nie może w toku procesu uchylać się od odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową kwestionując istnienie czy też udowodnienie tej niezgodności.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało ponadto, iż strona pozwana nie ustosunkowała się do reklamacji powódki w terminie 14 dni. Zgodnie z przepisem art. 62 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2013-05-28 (sygnatura akt II Ca 259/13)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 powołanej ustawy, jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Zważyć należało, że celem komentowanego przepisu ma być zdyscyplinowanie sprzedawcy w zakresie wyrażenia stanowiska odnośnie zgłoszonej niezgodności z umową i ze względu na nią – żądania nabywcy co do sposobu doprowadzenia do stanu zgodności.

W wyroku z dnia 5 lipca 2012r. (IV CSK 75/2012, Biul. SN 2012/10/12) Sąd Najwyższy orzekł, iż sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie określonym w art. 8 ust. 3 wymienionej ustawy odpowiedzi na żądanie naprawy albo wymiany towaru, nie może następnie w procesie kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Pogląd ten Sąd Okręgowy w całości popiera.

W uzasadnieniu, Sąd Najwyższy zaznaczył, że przyjęte rozumienie znaczenia i celu unormowania przyjętego w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy, odpowiada ogólnym jej celom, mającej, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumenckich i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE L 1999.171.12), którą inkorporuje, zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, rzeczywistą i efektywną realizację ich praw i wzmocnić zaufanie konsumenta.

Również w piśmiennictwie wyrażono podobny pogląd: „Z milczeniem sprzedawcy w związku ze zgłoszonym żądaniem przez kupującego w terminie 14 dni ustawodawca wiąże zastosowanie reguły interpretacyjnej, na podstawie której brak reakcji oznacza uznanie roszczenia za uzasadnione. Powyższe pozwala na przyjęcie w pierwszej kolejności przyznania przez sprzedawcę okoliczności niezgodności towaru z umową jako podstawowej przesłanki jego odpowiedzialności względem nabywcy, także w przypadku nieobjętym domniemaniem z art. 4 ust. 1 in fine, tj. w razie stwierdzenia niezgodności towaru po upływie 6 miesięcy od jego wydania. Ponadto brak odpowiedzi sprzedawcy na żądanie kupującego należy uważać za wyrażenie zgody co do jego treści, a zatem sposobu zadośćuczynienia obowiązkowi doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową „ (vide: Komentarz do przepisu art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Lex, el. 2003r.).

Analogiczne stanowisko wyraził w piśmiennictwie Robert Stefańskiw publikacji „Ochronakonsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” – Wolters Kluwer, Zakamycze2006r., które to stanowisko Sąd Okręgowy aprobuje.

Zaznaczył on, że brak odpowiedzi sprzedawcy na zgłoszone żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową oznacza uznanie przez profesjonalistę kontrahenta faktu niezgodności. Zostaje zatem w ten sposób spełniona podstawowa przesłanka odpowiedzialności ustawowej sprzedawcy wobec kupującego. Brak reakcji sprzedawcy na żądanie kupującego należy co do zasady uznać za wyrażenie zgody na sposób zadośćuczynienia obowiązkowi doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli został on przez uprawnionego określony w treści żądania. Oświadczenie sprzedawcy po tym terminie, tak, że nie zadośćuczyni żądaniu, będzie natomiast bezskuteczne, profesjonalista nie może zatem przekreślić wskazanego w tym przepisie skutku. Ponadto, zaznaczenia wymagało, że w myśl obecnie obowiązującej ustawy, wszelkie zastrzeżenia umowne, ograniczające lub wyłączające uprawnienia ustawowe konsumenta w tym skuteczność art. 8 ust. 3 nie są wiążące.(…). Ponadto takie rozumienie powołanego przepisu jest zgodne z celem regulacji dotyczących ochrony konsumentów. Odmienne rozumienie powołanego przepisu prowadziłoby do ograniczenia praw konsumenta wprost wyartykułowanych w ustawie. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, iż w razie niedochowania przez sprzedawcę 14-dniowego terminu, dochodzi do automatycznego uznania przez sprzedawcę niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Niezgodność ta stanowi natomiast punkt wyjścia do roszczeń konsumenta. Brak było zatem jakichkolwiek podstaw prawnych do uznania, iż pomimo upływu ustawowego terminu sprzedawca zachował uprawnienie do kwestionowania zgodności towaru z umową. W takiej sytuacji, przepis art. 8 ust. 3 byłby zbyteczny, formułowałby bowiem jedynie fikcyjne uprawnienie konsumenta.

W świetle niniejszej sprawy rozważenia wymagało także, co należy rozumieć przez ustosunkowanie się sprzedawcy. Otóż przez owo ustosunkowanie należy rozumieć złożenie oświadczenia w zakresie zasadności roszczenia oraz kwestii jego wykonania. Bieg terminu winien być wyznaczony na zasadzie analogicznej jak z art. 61 k.c. stosowanej do oświadczeń woli, tj. moment początkowy wyznacza chwila doręczenia żądania sprzedawcy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, podobnie złożenie przez sprzedawcę odpowiedzi w ww. sposób winno nastąpić przed upływem terminu 14-dniowego.

Przepisu ustawy nie zawierają wymogu, co do formy złożenia przez kupującego swego żądania. Brak też takiego wymogu w odniesieniu do czynności ustosunkowania się przez sprzedawcę do wniosku konsumenta. Przyjąć więc należy, że ustosunkowanie się może nastąpić w dowolnej formie, zarówno ustnie jak i pisemnie, a nawet w sposób dorozumiany (zwrot pisma reklamacyjnego). Jednakże pamiętać należy, że w takiej sytuacji ciężar dowodu zachowania terminu obarcza sprzedawcę.

Przyjmuje się, iż sprzedawca w zaistniałej sytuacji jest związany rodzajem żądania konsumenta zgodnie z treścią zgłoszenia reklamacyjnego tj. w niniejszej sprawie naprawą uszkodzonej kosy spalinowej. Jednakże w razie niemożności zrealizowania żądania, kupujący może skorzystać z dalszych przewidzianych ustawą środków. Tak więc może on odstąpić od umowy w przypadku gdy: nie można dokonać naprawy, gdy koszty naprawy byłyby nadmierne, gdy sprzedawca w odpowiednim czasie nie wywiązał się z obowiązku naprawy albo wymiany, gdy naprawa albo wymiana naraziłaby kupującego na znaczne niedogodności.

Wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-06-20 (sygnatura akt I C 846/11)

Zgodnie więc z treścią art. 8 ust 3 ustawy pozwani zobowiązani byli od udzielenia odpowiedzi powódce w terminie 14 dni pod rygorem uznania, iż sprzedawca uznaje roszczenie reklamacyjne za w pełni uzasadnione. W zakresie terminu wyznaczonego sprzedawcy przez art. 8 ust. 3 należy wskazać, iż jego bieg winien być wyznaczony na zasadzie analogicznej jak z art. 61 k.c. stosowanej do oświadczeń woli. Oznacza to, że moment początkowy wyznacza chwila doręczenia żądania sprzedawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, podobnie złożenie przez sprzedawcę odpowiedzi w wyżej wymieniony sposób winno nastąpić przed upływem terminu 14-dniowego.

W razie braku ustosunkowania się sprzedawcy do zgłoszonego żądania w terminie wymaganym przez art. 8 ust. 3 ustawy, co w okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, przyjąć należy, za treścią ustawy, że przyznaje on okoliczności niezgodności towaru z umową jako podstawowej przesłanki jego odpowiedzialności względem nabywcy, a nadto wyraża on zgodę na żądany sposób zadośćuczynienia obowiązkowi doprowadzenia stanu zgodnego z umową. Kupujący zatem ma prawo oczekiwać zadośćuczynienia jego roszczeniu w odpowiednim czasie.

Wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-29 (sygnatura akt: VIII C 1030/13)

Wobec powyższego na uwzględnienie zasługuje w ocenie Sądu argument powódki, że miała ona prawo do odstąpienia od umowy, gdyż nie została poinformowana przez stronę pozwaną w 14 dniowym terminie o stanowisku w zakresie rozpatrzenia reklamacji, co oznacza, że strona pozwana uznała reklamację za uzasadnioną, nie rozpoznając jej jednak w odpowiednim terminie. Sąd nie podziela zaś kontrargumentacji strony pozwanej w tym zakresie. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na fakt, że z załączonego przez powódkę dokumentu zgłoszenia reklamacji bezsprzecznie wynika, iż zastrzegła pisemny sposób powiadomienia jej o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Strona pozwana zaś w treści uzasadnienia sprzeciwu podkreśliła wręcz, że wybór powiadomienia zawsze należy do kupującego. Zatem skoro powódka wyraźnie dokonała wyboru pisemnego powiadomienia jej o stanowisku strony pozwanej, a strona pozwana przyznała, że powódka miała do tego prawo, uznać należy, że strona pozwana przekazując swoje stanowisko w sprawie co do rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną do sklepu w B. nie uczyniła zadość ustaleniom między stronami i tym samym nie dochowała 14 dniowego terminu. Z powyższego wynika zatem, ze strona pozwana uznała reklamację powódki za zasadną, nie rozpoznając jej jednak w odpowiednim terminie.

Klauzule niedozwolone związane z reklamacją towaru

Temat reklamacji i zwrotów w sklepie internetowym, to jeden z wrażliwszych tematów dla Sprzedawców Internetowych. Nic dziwnego, że wpisują oni do regulaminu swojego sklepu internetowego zapisy, które mają ich teoretycznie chronić przed tego typu sytuacji. Zazwyczaj jednak takie zapisy stanowią klauzule niedozwolone. Ryzyko posiadania klauzuli niedozwolonej to koszt nawet 1000-1500 zł w przypadku wytoczenia pozwu o klauzule niedozwoloną.

W samym rejestrze klauzul niedozwolonych niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK możemy spotkać między innymi poniższe klauzule niedozwolone:

Numer wpisu: 5629 Data wyroku: 2013-03-15 Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie “Reklamacje można złożyć do 6 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacje danej usługi nie będą rozpatrywane”

Numer wpisu: 5596 Data wyroku: 2013-09-26 Tomasz Chmielarczyk – “Tomi” – Tomasz Chmielarczyk w Dzierżoniowie “W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem”

Numer wpisu: 5556 Data wyroku: 2013-12-05 Marcin Ciechański “Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta lub niemożliwości dodzwonienia się, przewoźnika do klienta”

Numer wpisu: 5430 Data wyroku: 2013-08-08 Gemini Hutter sp. j. w Wejherowie “Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (…)”

Numer wpisu: 4831 Data wyroku: 2013-03-21 Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w Warszawie “Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przyczyną reklamacji”

Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji posiadania klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu specjalnie dla Sprzedawców Internetowych przygotowaliśmy propozycję darmowego sprawdzenia regulaminu sklepu internetowego pod kątem klauzul niedozwolonych – bezpłatny audyt regulamin (kliknij). Dzięki temu szybko dowiesz się, czy Twój regulamin je zawiera.

reklamacja-baner-na-dole-postu

Sprzedawco! Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej
11 votes, 4.64 avg. rating (92% score)

284 komentarze

 1. Witam, czy jest w przepisach określony termin jaki jest na naprawę wadliwego przedmiotu? Przyjmując termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, sprzedawca mi napisał że wysłał produkt do producenta / serwisu. Od tego czasu co tydzien mam email w stylu “wysłaliśmy monit, czekamy na odpowiedź z serwisu, czekamy na odpowiedź na monit…” Jak długo może się to ciągnąć w majestacie prawa?
  Dla zainteresowanych mogę udostępnić korespondencję z działem reklamacji pewnego sklepu internetowego. Proszę o info w temacie.

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać do wydania naprawionego towaru z wyznaczeniem odpowiedniego terminu i zagrożeniem odstąpienia od umowy.

   Odpowiedz
 2. Możesz podać jaki to sklep, mam taką samą sytuację?

  Odpowiedz
 3. Witam , wniosłam reklamację usługi fryzjerskiej w dniu 17.02.14 Zażądałam od razu zwrotu kosztów zabiegu wyjasniając przy tym ze nie mozliwe jest naprawienie wady w Tamtym zakładzie gdyz boje sie ze kolejnej wady tego typu moje włosy nie wytrzymają. Skoro Takowa wykonana została raz nie mozna przeciez wykluczyc ze dru raz nie zrobia tego samego . dzisiaj mija 12 dzień zero odzewu . co gdy do czwartku nie dostanę odpowiedzi ?? proszę o pomoc .

  Odpowiedz
  • Termin 14 dniowy nie ma zastosowania w tym wypadku. Proszę wezwać fryzjera do zwrotu pieniędzy.

   Odpowiedz
   • Witam
    A jak wezwac właśnie do zapłaty ? Mam zareklamowane łożko juz 3 raz na te same wady. 3 raz przyjeechała Pan i nie wyraziłam zgody na naprawę , poniewąz znalazł inne jeszcze wady których ja nie widziałam i na druku napisąłam ,ze żadam zwrotu gotówki mineły już 16 dni i od nich żadnej decyzji

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,

     W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

     Pozdrawiamy

     Odpowiedz
 4. A jak się ma kwestia odstąpienia od umowy z wnioskiem o zwrot gotówki (ceny z którą zakupiono towar)? Sporządziłam pismo z terminem 10 dni w sklepie w którym było moje obuwie (reklamowałam wcześniej dwa razy) przyjęto je tylko jako załącznik do formularza reklamacyjnego i wpisano datę 14 dni.
  Dzwonili do mnie przed upływem terminu dwa dni w południe ale nie mogłam odebrać w pracy. W godzinach popołudniowych nie dzwonili. Mają mój adres do korespondencji i pewnie salon wysłał pismo/wyśle które tak jak poprzednio dotrze po terminie (ale wtedy poinformowali mnie tel.).

  Jak postąpić.

  Odpowiedz
 5. Witam oddałam telefon na reklamacje. Odrazu poinformowano mnie że w ciągu 14 dni roboczych będę sie mogła zgłosić po telefon a najlepiej poinformują mnie smsem. Po 14 dniach dostałam smsa “Reklamacja zostaje przedłużona. Czekamy na części zamienne” Co mam teraz robić ?

  Odpowiedz
 6. Witam, oddalem sprzet na gwarancje producenta. Po 15 dniach udalem sie do sprzedawcy i otrzymalem odpowiedz ze wyslali do serwisu i trzeba czekac. Mam rozumiec ze roszczenie zostalo uznane?

  Odpowiedz
  • W przypadku gwarancji to domniemanie nie działa. Proszę jeszcze spojrzeć do karty gwarancyjnej, czy nie ma tam podobnego zapisu, jak w przypadku niezgodności towaru z umową.

   Odpowiedz
  • w tym przypadku masz prawo zarządać nowego towaru, bądz zwrot pieniędzy 🙂

   Odpowiedz
 7. Hej, jak ma się brak podpisu sklepu pod pieczątką na piśmie zawierającym “odmowne ustosunkowanie się do reklamacji” do zachowania formy takiego pisma? Czy mogę uznać że uznali moją reklamację i nie dochowali 14-dniowego terminu, ze względu na brak podpisu na odmowie?

  Odpowiedz
  • Nie, sprzedawca się tutaj ustosunkował. Przepisy nie narzucają tutaj formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   Odpowiedz
 8. Witam, mam pytanie do tego zapisu: “Istotne aby informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji była jasna i zrozumiała. Dlatego na wstępie należy napisać, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona. W dalszej części sprzedawca może zamieścić ewentualne uzasadnienie takiej, a nie innej decyzji. Warto też pamiętać, że oświadczenie powinno być tutaj złożone osobiście przez sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę – nie wystarczy np. przesłanie samej negatywnej opinii rzeczoznawcy zatrudnionego przez sklep.
  Sama informacja o tym, iż reklamacja została rozpatrzona, w związku z czym można się zgłosić po odbiór towaru jest niewystarczająca. Należy jasno wskazać w terminie 14 dni, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona.”
  Jak go interpretować?
  Dostałem jedynie opinię rzeczoznawcy, brak informacji o stanie rozparzenia na formularzu reklamacyjnym.
  Czy odwołanie od zasadności reklamacji rządzi się podobnymi prawami, sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania i powiadomienie mnie o jego decyzji?

  Odpowiedz
  • Termin 14 dniowy, o którym mowa w cytowanym tekście, nie odnosi się do odwołania od reklamacji. Odnośnie do pierwszej reklamacji i przedstawienia w odpowiedzi na nią jedynie opinii rzeczoznawcy, to takie zachowania należy oceniać już indywidualnie. Jeżeli z takiej opinii przekazanej przez sprzedawcę wynika, że reklamacja jest niezasadna, to można uznać, że sprzedawca jest takiego samego zdania i również uważa, że reklamacja jest niezasadna. W przypadku, gdy opinii nie będzie jednoznaczna w tym zakresie, to takie wątpliwości przemawiają z kolei na korzyść konsumenta.

   Odpowiedz
   • Jest tu istne zaprzeczenie, najpierw Państwo piszą:
    “nie wystarczy np. przesłanie samej negatywnej opinii rzeczoznawcy zatrudnionego przez sklep.”
    a później:
    “Jeżeli z takiej opinii przekazanej przez sprzedawcę wynika, że reklamacja jest niezasadna, to można uznać, że sprzedawca jest takiego samego zdania i również uważa, że reklamacja jest niezasadna”

    Opinia rzeczoznawcy jest informacją dla sklepu co ma zrobić, nie powinna być kierowana do mnie, chyba, że o taką poproszę.

    Idąc dalej, jak traktować sms’a z inf.: “zapraszamy po odbiór reklamacji” Nie odebrałem, minęło 15 dni, a nadal nie dostałem osobiście od sprzedawcy informacji o statusie rozpatrzenia. W takim przypadku reklamacja jest zasadna?

    Jak Państwo rozpatrują odwołania? Ile dni jest na jego rozpatrzenie?

    Odpowiedz
    • Odnośnie do opinii rzeczoznawcy, to w artykule piszemy o sytuacji modelowej. To znaczy jak wzorowo powinien się zachować sprzedawca. Aczkolwiek każda taka sytuacja będzie zawsze rozpatrywana indywidualnie i jeżeli Pan jako klient otrzyma od sprzedawcy opinię rzeczoznawcy, to w większości przypadków można uznać że w tym wypadku zdanie sprzedawcy będzie tożsame z opinią rzeczoznawcy.

     Odnośnie do informacji smsowej to nie wynika z niej, w jaki sposób sprzedawca ustosunkował się do reklamacji. A zatem jeżeli złożył Pan reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową, to można przyjąć, że sprzedawca ją uznał. Oczywiście należałoby tutaj jeszcze zbadać, czy sama reklamacja została złożona poprawnie, w szczególności czy żądanie było prawidłowe.

     Odpowiedz
 9. Zareklamowałam dzisiaj buty ze względu na oklejające sie podeszwy. W żądaniach klienta sprzedawca (Deichman) zapisał: zwrot gotówki/wymiana/bez możliwości naprawy (bałam sie, że buty mogą po takiej naprawie dalej się rozklejać). Zastanawiam się, czy to dobra decyzja? I drugie pytanie – sprzedawca zapisał w punkcie “Uzgodniania dokonane po zgłoszeniu niezgodności towaru z umową” termin rozpatrzenia 18 marzec, czyli za 8 dni. mam sie sama zgłosić do sklepu, ale nie jestem pewna, czy będę w stanie to zrobić (jestem z innego miasta). Podany jest też tam mój numer telefonu. Czy mogę czekać na telefon w takim razie? Dziekuje z góry za odpowiedż.

  Odpowiedz
  • Podpisałam sie pod zapisem : “Sposób poinformowania o decyzji: w sklepie” 🙁 czyli jednak musze się zgłosić z tatą 18 marca do sklepu? A jak sie nie zgłoszę? To zadzonią w końcu i poinformują mnie telefonicznie, czy nie muszą?

   Odpowiedz
   • Proszę po prostu do zadzwonić do sprzedawcy tego 18 marca. Co prawda takie narzucenie obowiązku na klienta przez sprzedawcę nie powinno mieć miejsca, nie mniej zgodziła się Pani na to.

    Odpowiedz
 10. Dobry wieczór!
  Reklamowałam buty w jednym z sieciowych sklepów sportowych. W bucie powstały dwie wady, w terminie 4 miesięcy od zakupu. Żądaniem była wyłącznie wymiana butów na nowe (wg. mnie m.in. rozprucie siatki z przodu buta wynika z błędu w trakcie produkcji, za mocne naprężenie materiału w miejscu zszycia). Po zgłoszeniu się do sklepu (po telefonie o rozpatrzeniu reklamacji) okazało się, iż rzeczoznawca stwierdził, że wada jest ‘naprawialna’, nie ma podstaw do wymiany i sugeruje naprawę. Zaproponowano mi więc ją. W związku z moim brakiem zgody na naprawę, reklamacja została odrzucona. Czy sprzedawca ma prawo wpierw proponować naprawę (czyli reklamację uznać), a w momencie braku zgody z mojej strony, odrzucić ją? Na protokole reklamacyjnym nie ma informacji o decyzji, jedynie adnotacja, że odebrałam buty nienaprawione. Będę wdzięczna za odpowiedź!
  Serdecznie pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Sprzedawca może odmówić naprawy, jeżeli wymagałaby nadmiernych kosztów. Proszę w takim wypadku skorzystać z pomocy najbliższego rzecznika praw konsumentów. Ewentualnie proszę przemyśleć zlecenie sprzedawcy naprawy.

   Odpowiedz
 11. Witam,
  Wysłałem do sprzedawcy towar po wcześniejszej korespondencji (zawierała zdjęcia wady) mailowej w celu rozpatrzenia reklamacji, ale nie zaznaczyłem wcześniej nigdy czego oczekuję-wymiany na nowy czy naprawy. Sprzedawca nie powiadomił mnie o tym czy zamierza naprawiać czy wymieniać. Po prostu przesłał maila z informacją, że towar został naprawiony i zostanie wkrótce odesłany. Ja tymczasem oczekiwałem stwierdzenia jedynie stanu faktycznego czy reklamacja się należy czy nie. Dopiero później zamierzałem napisać o tym czy wybieram naprawę czy wymianę. Uważam, że w ten sposób pozbawiono mnie prawa wyboru i w związku z tym zażądałem zwrotu równowartości środków za towar. Sprzedawca odmawia twierdząc, że naprawy już dokonał, a poza tym i tak nie mógłby wymienić na nowy bo modelu nie ma na stanie, nie może go póki co sprowadzić, a poza tym stwierdzona wada jest niewspółmiernie mała i naraziłaby go niewspółmiernie wysokie koszty gdybym upierał się przy wymianie na nowy. Kto zatem ma rację? Z góry dziękuję za odpowiedź!

  Odpowiedz
  • Sprzedawca nie powinien samodzielnie dokonać naprawy, aczkolwiek w świetle jego argumentacji ostatecznie i tak mógłby Pan jej jedynie zażądać. Jeżeli domagał się Pan jedynie stwierdzenie stanu faktycznego, to należało to wyraźnie napisać. Dlatego też zalecamy zaakceptowanie rozpatrzenia reklamacji w ten sposób.

   Odpowiedz
 12. W dn. 24.02. oddałam spódnicę do reklamacji. Do dnia dzisiejszego tj. 18.03 nie miałam żadnej informacji ze sklepu o rozpatrzeniu reklamacji, więc sama zgłosiłam się do sklepu. Na miejscu dowiedziałam się, że reklamacja nie została uwzględniona z dn. 5.03., o czym nei zostałam poinformowana. Na dokumencie tez nie było żadnej adnotacji pracownika o sposobie i terminie poinformowania mnie. Sprzedawca twierdził, że wysłał mi sms-a, którego ja nie otrzymałam, ale nie ma na to potwierdzenia. Czy w takim przypadku można uznać, że Sprzedawca nie zachował 14 dniowego terminu i w związku z tym powinien uznać reklamację?

  Odpowiedz
 13. Witam, Kupiłem kanapę, w sieci Carrefour, która po miesiącu zaczęła się rozdzierać w miejscach zszycia. Po wymianie na nowy egzemplarz, po kolejnym miesiącu występuje ta sama wada.
  Pytania:

  Czy jestem zmuszony przyjmować kolejną trzecią kanapę?

  Czy po wystąpieniu tej samej wady po kolejnej wymianie towaru mogę zażądać zwrotu gotówki?
  Czy producent ma prawo wykorzystywać klienta do znoszenia zepsutego i wnoszenia nowego towaru na 4 piętro przy wadze kanapy ok.30kg i uznaniu reklamacji za zasadną? Producent przysłał tylko kierowcę!

  Minęło właśnie 14 dni od złożenia reklamacji do sieci Carrefour i tym razem ani sklep, ani producent się nie odezwał (przy poprzedniej reklamacji producent uzgadniał wymianę drogą telefoniczną). Co dalej robić, by odzyskać pieniądze za reklamowany towar, gdzyż w kolejną trzecią kanapę nie bardzo wierzę
  pozdrawiam

  Odpowiedz
 14. Witam, mam pytanie dawałem buty na reklamacja gdzie poprosiłem o wymiane, termin do wczoraj owszem sam do nich zadzwoniłem i dostałem info reklamacja owszem przyjeta naprawa.
  termin byl 19.03 dziś jest 20 i własnie otrzymalem sms-a ze mam buty do odebrania ze zostały naprawione.
  14 dni mineło a ja mam sms-a dzień po gdzie wczoraj sam dzwoniłem poinformowali tylko uwzgledniono i ze naprawili.

  prosilem o wymiane, co mam teraz zrobić?

  Odpowiedz
 15. Witam.

  Proszę o info w sprawie reklamacji po 13.06.2014. W radiowych wiadomościach aż huczy, że druga reklamacja towaru na podstawie rękojmi zastępującej niezgodność towaru z umową z automatu ma się kończyć zwrotem pieniędzy. Jest to prawda? Czy handel po 13.06.2014 będzie istniał?
  Przykład. Kupuję jako osoba fizyczna (konsument) auto za 300 000 zł. Reklamuję po roku uszkodzoną np skrzynie biegów na zasadzie rękojmi nie gwarancji. Naprawiają w ASO. Reklamuję po prawie dwóch latach pod byle pretekstem np inny uszkodzony element. Żądam automatycznego zwrotu pieniędzy. Auto po tym czasie warte jest 150 000 zł ale dealer nie ma prawa odmówić jak ma się to dziać z automatu. Dostaję do ręki 300 000 zł. Dealer jest do tyłu o 150 000 zł. Czyli raz wkładając pieniądze można jeździć nowym autem do końca życia? Oczywiście można przenieść to na dowolny towar komputery, telewizory, lodówki, pralki, rowery itd, itd, itd. Znając narodową skłonność do kombinowania uśmiercilibyśmy handel w Polsce.

  Odpowiedz
  • Panie Jurku zapraszam do zapisu na bezpłatne szkolenie z nadchodzących zmian: http://prawoecommerce.pl/ Odnośnie podanego przez Pana przykładu to bylibyśmy ostrożni i zalecamy poczekać na orzecznictwo, które doprecyzuje wykładnię nowych przepisów.

   Odpowiedz
   • Witam
    24 lutego kupiłam spodnie za 149 złw butiku Bubba Gump. 7 marca ze względu na rozchodzace sie nity na kieszeniach i robienie sie dziur oddalam je do reklamacji z zaznaczeniem,że zauważyłam wadę 6 marca. Termin rozpatrzenia reklamacji miał byc 21 marca. 18 marca dostaje tel,że reklamacja odrzucona .Powód :wada zauważna 2 m-ce przed jej złożeniem w sklepie. Poniformowałam Panią,że moje spodnie nie mają jeszcze miesiąca od momentu zakupu :-)) a co dopiero 2 m-ce po stwierdzeniu wady. Panią zatkało i powiedziała “ACHA” to ona przeprasza i informuje,że spodnie zostały wysłane i czekamy. To wzbudziło moją czujność. 21 marca dzwonie do sklepu. Sprzedawczyni informuje mnie wtedy ,że spodnie zostały wysłane do FRANCJI do reklamacji ( te za 149 zł :-))))) i czeeeeeekamyyyy.
    Czy dobrze rozumiem że 22 marca mają już obowiązek albo wymienic mi spodnie albo oddac pieniądze?
    Bardzo prosze o pomoc w tym jak skonstruowac takie krótkir i dosadne pisemko do tego sklepiku. 🙂

    Odpowiedz
 16. Witam,
  03.03.2014 r. oddałam telefon na gwarancję do salonu. Jak każdy wie, żeby oddać telefon do naprawy trzeba dołączyć gwarancję oraz dowód zakupu – inaczej nie ma mowy o przyjęciu sprzętu. 13.03.2014 r. dostałam sms-a z salonu, że proszą o dostarczenie dowodu zakupu i gwarancji bo tego zażądał serwis. Zadzwoniłam do Pani z salonu i jej wytłumaczyłam, że to jakaś kpina bo przecież sama przyjmowała telefon do naprawy i chyba wie jakie procedury ją obowiązują. Powiedziała, że tak oczywiście dokumenty były wysłane ale skoro serwis zażądał czegoś takiego to ona ma obowiązek mnie poinformować. 17.03.2014 r. Pani z salonu zadzwoniła ponownie z informacją, że zamówiła już sobie drugą gwarancję i musi ją wypełnić, żebym podała jej jakieś dane, tym razem niegrzecznie wyjaśniłam, że wszystkie dane ma w systemie bo przecież to u nich kupowałam telefon!
  Moje pytania:
  Czy informacja o rozpatrzeniu sprawy w terminie 14 dni roboczych jest niezgodna z przepisami bo powinno być 14 dni kalendarzowych?
  Czy informacja o rzekomym braku gwarancji i dowodu zakupu jest przerwaniem 14 dniowego terminu rozpatrzenia sprawy i zaczyna się “liczenie” od nowa? Jeśli nie to skoro minęło 14 dni i kalendarzowych i roboczych a odpowiedzi brak to mogę zażądać nowego telefonu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Monika

  Odpowiedz
 17. Witam.

  Mam pytanie w sprawie możliwości wymiany towaru na nowy bądź zwrotu gotówki. Klient nabył notebook w czerwcu 2012 roku z gwarancją do czerwca 2014. Notebook do teraz był trzy krotnie reklamowany – Klient korzystał za każdym razem z uprawnień wynikających z gwarancji jaką otrzymał na sprzęt. Reklamacje dotyczyły różnych podzespołów notebooka. Reklamacje zakończyły się terminowo poprzez wymianę przez serwis gwaranta niesprawnych podzespołów na nowe. Obecnie Klient po odbiorze sprzętu zgłasza pisemnie sprzedawcy żądanie wymiany towaru na nowy bądź zwrotu gotówki. I tu pytanie. Ma do tego prawo? Jeżeli tak to żądanie ma trafić go gwaranta czy do sprzedawcy? Dodam, że Klient nie korzystał z uprawnień dotyczących reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową.

  Odpowiedz
 18. Dobry wieczór.
  Niemal dwa lata temu kupiłem w biedronce tablet. Niestety od początku były z nim problemy, poszedł więc na gwarancję (bezpośrednio do producenta). Naprawił, zwrócił, tablet znów się psuł i był nieużywany. Dwa tygodnie temu pomyślałem, że warto coś z nim zrobić jeszcze zanim gwarancja minie. Oddałem więc tablet do biedronki na drugą gwarancję. Dziś mija 14 dni kalendarzowych i decyzji nie ma (specjalnie poszedłem do sklepu).
  Pytanie:
  Mam czekać aż mi teraz zwrócą naprawiony tablet czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za tablet? Co jeśli gwarancja nie zostanie uznana – mam go przyjąć z powrotem a potem reklamować, czy odmówić przyjęcia? Najchętniej bym się go pozbył odzyskując pieniądze..

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 19. Witam, dziś mija 14 dni od zareklamowania kolczyków u jubilera na podstawie ustawy (o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dn.27 lipca 2002r.) Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi czy uznali moją reklamację. W zgłoszeniu podałam, że żądam wymianę/zwrot gotówki. Czy w takim przypadku mogę żądać zwrotu gotówki?

  Odpowiedz
 20. Witam, sprzedawca poinformował mnie po 14 dniach, że towar zostanie naprawiony , czekam już ponad tydzień informacji brak. Czy to w ciągu tych 14 dni nie powinni towaru naprawić i oddać?

  Odpowiedz
  • Nie, 14 dni jest na ustosunkowanie się do reklamacji.

   Odpowiedz
 21. Witam. W jakim terminie od chwili zgłoszenia reklamacji muszę odesłać towar do sprzedawcy?

  Odpowiedz
  • Najpierw proszę dopytać sprzedawcy, czy odesłanie towaru jest niezbędne do rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli tak to, to proszę odesłać go bez zbędnej zwłoki.

   Odpowiedz
 22. Witam
  Mam pytanie jako sprzedawca w kwestii reklamacji i 14 dniowego terminu. Jeżeli klient składa do reklamacji sprzęt elektroniczny z tytułu niezgodności towaru z umową bo się zepsuł. My jako sprzedawca nie jesteśmy w stanie go naprawić tylko musimy przekazać ten sprzęt do autoryzowanego serwisu więc z automatu nie jesteśmy w stanie zachować tego terminu 14 dni. Czy skuteczne będzie jeżeli w ciągu 14 dni powiadomimy klienta pismem, że sprzęt został przekazany do serwisu w celu usunięcia reklamowanej wady i powiadomimy o tym kiedy sprzęt będzie gotowy do odbioru. A w przypadku gdy mamy podejrzenie w momencie przyjmowania zgłoszenia że wada wynikła z nieprawidłowego użytkowania, wtedy z automatu odrzucić reklamację i czekać na opinię autoryzowanego serwisu. Ale co jak klient po otrzymaniu pisma o odrzuceniu reklamacji zgłosi się po odbiór sprzętu a my go nie mamy bo jest w serwisie gdzieś w Polsce?

  Odpowiedz
  • Bezpieczniej niejako “z automatu” odrzucić reklamację i jednocześnie poinformować o przesłaniu towaru do serwisu celem weryfikacji. Niestety brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni rodzi dla sprzedawcy bardzo niekorzystne konsekwencje.

   Odpowiedz
 23. Witam, jeśli reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, jednak nie chciano mi zwrócić gotówki tylko wymianę na nowy towar, ja się odwołałam i odwołanie nie zostało rozpatrzone to czy nadal reklamacja jest uznana pod względem wady i mogę żądać wymianu towaru na nowy ?

  Odpowiedz
  • * odwołanie nie zostało rozpatrzone pozytywnie

   Odpowiedz
  • Tak, proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

   Odpowiedz
 24. Sprawa jest trochę głupia. Zgłaszałem wadę sprzedawcy kilka ładnych tygodni temu, polega ona na drobnym uszkodzeniu towaru. Sprzedawca napisał, że towar podmieni od ręki i zwróci pieniądze za koszt wysyłki, ale ja nie wysłałem towaru do dziś. Czy sprzedawca może z uwagi na moją opieszałość odrzucić reklamację?

  Odpowiedz
  • Nie, ale proszę jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

   Odpowiedz
 25. Witam,
  Od kiedy liczy się czas tych 14 dni kalendarzowych?
  Od momentu dostarczenia towaru do siedziby sklepu, czy też od momentu gdy kurier odbierze towar od klienta?
  Zakładając, że klient wysłał do nas żądanie reklamacji, my wysyłamy kuriera w umówionym z klientem terminie.

  Odpowiedz
  • Od złożenia żądania przez konsumenta.

   Odpowiedz
 26. Dzień dobry, reklamowałem uszkodzone opony prosząc jednocześnie o sprawdzenie przed wysyłką do mnie nowych, aby uniknąć kolejnej reklamacji. Sprzedać wysyłkowa. Reklamacja została uznana, moje pytanie brzmi: po jakim czasie powinienem otrzymać nowe wolne od wad? Czy w związku z moją prośbą o ich sprawdzenie termin może się wysłużyć? Ponieważ sprzedawca poinformował mnie, że są “w sprawdzeniu”, jak sprawdzą, to wyślą. Podejrzewam, że złośliwie jej przytrzymują, reklamacja została uznana 1 kwietnia po mojej interwencji, bo sprzedawca próbował mi wmówić, że termin rozpatrzenia liczy się od daty otrzymania przesyłki z uszkodzonymi oponami.

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do wydania nowego towaru. Powinien to uczynić niezwłocznie.

   Odpowiedz
 27. WItam a czy wszyscy maja termin 14 dniowy. Pytam poniewaz Orange mówi ze na reklamacje ma czas 30 dni do rozpatrzenia. Czy to prawda Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • W przypadku reklamacji usługi telekomunikacyjnej przedsiębiorca ma 30 dni na odpowiedź.

   Odpowiedz
 28. Dzień dobry,
  Mam pytanie – od kiedy należy liczyć 14 dni na rozpatrzenie reklamacji?

  Zakupiłem obuwie w sklepie internetowym i w dniu ich otrzymania (02 kwietnia) złożyłem mailowo reklamację do Sprzedającego, który poprosił o pilne odesłanie towaru, co miało miejsce dzień później. Sprzedający otrzymał obuwie kilka dni później (07 kwietnia) i teraz mam pytanie: od kiedy Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji: od otrzymania mailowej reklamacji, czy od otrzymania zwróconego towaru?

  Pozdrawiam i dziękuję za komentarz.

  Odpowiedz
  • Od mailowej informacji.

   Odpowiedz
 29. witam, reklamowalam buty. forma powiadomienia mnie o decyzji mial byc sms. po okresie 14 dni zadzwonilam spytac co sie dzieje z butami,majac nadzieje ze reklamacja zostala rozpatrzona. pani w sklepie odpowiedziala ze zostala odrzucona juz na poczatku terminu reklamacji i zostalam powiadomiona o tym sms. co sie okazalo sms zostal wyslany na inny numer ,mimo tego ze moj jest podany poprawny w pismie reklamacyjnym. jak sie do tego odniesc ? moge zadzac zrealizowania reklamacji ponownie lub zwrotu gotowki ?

  Odpowiedz
  • Można uznać, że sprzedawca nie ustosunkował się do Pani reklamacji. Zalecamy kontakt z rzecznikiem praw konsumenta.

   Odpowiedz
 30. Dzień dobry.

  W dniu 11.03.2014 kupiłam pistolet i kilka dni później (15.03.2014) dałam go do reklamacji z powodu uszkodzenia. Kilka dni temu dzwoniłam do sprzedawcy który jak mi się wydaje zapomniał o wysłaniu go do naprawy. Jednak mam kartę reklamacyjną i datą przyjęcia itp. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić do sprzedawcy o zwrot pieniędzy za zwłokę?

  Z góry dziękuje za pomoc.

  Odpowiedz
 31. Witam,

  Dwa tygodnie temu zaniosłem telefon do komisu w celu jego reklamacji. Jutro mija termin 14 dni, w którym sprzedawca ma się ustosunkować do mojego pisma. Czy jeśli nie dostanę do tego czasu odpowiedzi, a telefon wróci od producenta/rzeczoznawcy po tym terminie z odpowiedzią, że reklamacja nie została uznana z jakiegoś tam powodu, to co mam wówczas zrobić?

  Odpowiedz
  • Jeśli reklamacja została złożona na podstawie niezgodności towaru z umową, to należy uznać, że sprzedawca uznał reklamację (w braku odpowiedzi w terminie 14 dni).

   Odpowiedz
 32. Na jakiej podstawie prawnej przyjmujemy w przypadku wysłania korespondencji do klienta że nie liczy się stempel nadania informacji ?

  Odpowiedz
  • Data stempla pocztowego ma znaczenie jedynie w przypadku przesyłek sądowych/urzędowych. W innych wypadkach liczy się dzień doręczenia.

   Odpowiedz
   • bardzo proszę o informację na jaki akt prawny można się tutaj powołać. Mam problem, że sprzedawca wysłał list 09.02 a termin rozpatrzenia reklamacji upływał 10.02. jednak jest 11.02 i ja odpowiedzi “w rękach” nie mam. Nie zostałam także poinformowana telefonicznie, ani żadną inną drogą. Dziękuję!

    Odpowiedz
    • Dzień dobry Pani,

     Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji reguluje kodeks cywilny. W terminie 14 ma Pani mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią, a zatem jeśli np. list został wysłany 09 lutego jako list priorytetowy i 10 lutego jest on już do odbioru (np. pozostawiono awizo) to sprzedawca wywiązał się z obowiązku udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

     Pozdrawiamy
     Zespół Prokonsumencki.pl

     Odpowiedz
 33. Odesłałam pęknięte buty na reklamacje do sprzedawcy. Przez ponad 14 dni od doręczenia przesyłki nie miałam żadnej informacji od sprzedawcy. Po kilku kolejnych dniach sprzedawca odpisał mi, że moja reklamacja została uznana za zasadną i proponuje wymianę na nowy model. Poprosiłam o wysyłkę nowych butów, po czym sprzedawca stwierdził, że tych butów nie ma i żebym sobie wybrała jakieś inne, a jak będą droższe, to żebym dopłaciła. Ja nie chcę innych. Czy sprzedawca ma prawo wymagać ode mnie wyboru innych butów?

  Odpowiedz
  • Nie, powinien wymienić na takie same. W razie ich braku powinien zwrócić pieniądze.

   Odpowiedz
 34. Witam!
  Zgłosiłem do wykonawcy mailowo reklamację na błędnie wykonane prace budowlane (w umowie była dozwolona forma komunikacji mailowej). Maila wysłałem jednocześnie na dwa adresy: oficjalny firmy budowlanej oraz innej firmy (której właścicielem jest wykonawca i który to mail był czasem stosowany do naszych kontaktów). Po wysłaniu maila okazało się, że oficjalny mail firmy budowlanej nie działa (strona internetowa zresztą też). Na moje pytanie sms’owe do wykonawcy na jaki adres internetowy mam mu przesłać reklamację odpowiedział, że na ten drugi pod który ją już wcześniej wysłałem.
  Od momentu wysłania reklamacji nie mam żadnej odpowiedzi ani kontaktu wykonawcy.
  Moje pytania:
  1. Czy tak wysłaną reklamację uznaje się w świetle prawa za prawidłowo doręczoną?
  2. Który dokładnie dzień uznaje się za datę doręczenia reklamacji (dzień wysłania maila, czy dzień jego odczytania)?
  3. Jeżeli w wpowyższym wypdaku uznaje się dzień odczytania, to jak się mogę zabezpieczyć przed twierdzeniem wykonawcy, że nie odczytał jeszcze maila?

  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Teoretycznie dzień wysłania (tj. dzień, w którym wiadomość została zapisana w skrzynce mailowej odbiorcy). W razie problemów zalecamy kontakt z rzecznikiem praw konsumenta.

   Odpowiedz
 35. Witam.Oddałam 7.04 wózek dziecięcy do reklamacji do tej pory nie dostałam żadnej odpowiedzi pisemnej ani telefonicznejNa zgłoszeniu zaznaczono mi naprawa lub wymiana na nowy.Czy w takiej sytuacji mogę żądać zwrotu gotówki za wózek.

  Z kolei 23.10.2013 kupiłam telefon przez allegro w lombardzie.Okazało się że w pudełku nie było karty gwarancyjnej.Prosiłam o przesłanie ale bez skutecznie -byłam zbywana że przesla.W kwietniu telefon się zepsuł więc zadzwoniłam ponownie dostałam smsa że musze go sama wysłać do serwisu.Wnioskuje że karty nie maja a ja nie wiem co dalej. Iwona

  Odpowiedz
  • W pierwszym przypadku proszę wezwać do wykonania reklamacji zgodnie z żądaniem, następnie w razie braku odzewu proszę odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy (warunkiem jest jednak aby wada była istotna).

   W drugim wypadku proszę złożyć reklamacje u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

   W razie problemów zalecamy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów.

   Odpowiedz
 36. Dzień dobry,
  mam pytanie związane z przekroczeniem przez sprzedającego terminu 14 dni omawianym w artykule.
  Sprzedający twierdzi iż informacja o tym, że reklamowany przeze mnie towar został wysłany do producenta, jest wystarczającym ustosunkowaniem się do mojego zgłoszenia. Minęło już 25 dni a decyzji nadal nie ma.
  Czy sprzedający spełnia ustawowy warunek “ustosunkowania się do mojego zgłoszenia” pisząc:
  “Witam serdecznie, Informuję, że sprzęt został wysłany do serwisu producenta w celu diagnozy oraz naprawy lub wymiany. Gdy tylko otrzymam informacje odnośnie Państwa towaru od autoryzowanego serwisu, niezwłocznie je Państwu przekażę.”
  Moim zdaniem nie ale chciałbym się upewnić w swojej opinii. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Nie jest to wystarczające do uznania, że sprzedawca się ustosunkował. Sprzedawca powinien wyraźnie wskazać, czy reklamację uznaje, czy odrzuca.

   Odpowiedz
 37. Czy taka sama zasada obowiązuje w sytuacji kiedy reklamacja jest odrzucona bo upłynął okres rękojmi? (reklamacja została normalnie przyjęta przez sprzedającego później rozpatrzona negatywnie, o czym poinformował mnie dopiero po 1,5 miesiąca po kilku moich telefonach) co w takiej sytuacji???

  Odpowiedz
 38. Witam, chciałbym zapytać co mogę uczynić w przypadku gdy bez mojej zgody przysłano mi inny telefon niż reklamowałem, o gorszych parametrach. Dzwoniłem dziś do serwisu i do jutra pan ma wszystko wyjaśnić i wtedy ze mną porozmawiać. Mój telefon został uznany jako nie do naprawy i miał być wg pana zakupiony nowy taki sam. Inna sprawa, że z tego co popytałem takiego nie ma już raczej w obiegu

  Odpowiedz
  • Na jakiej postawie była złożona reklamacja? Proszę wezwać sprzedawcę/gwaranta do wydania takiego samego telefonu.

   Odpowiedz
 39. Witam
  Zakupiłem sprzęt przez Allegro, sprzęt się popsuł
  zgłosiłem to sprzedawcy informując go telefonicznie że chcę złożyć reklamację z tytułu niezgodności.
  Wysłałem maila na adres podany w sklepie z przypomnieniem że taką reklamacje składam i z prośbą o podanie adresu do odesłania sprzętu ( firma ma siedzibę gdzie indziej niż się fizycznie znajduje magazyn buro itp) w załącznikach załączyłem pismo reklamacyjne z fotokopią paragonu

  1 Czy jeśli sprzedawca nie odpowie mi teraz na moje roszczenia w ciągu 14 dni to można uznać że przekroczył czas na rozpatrzenie?

  2 czy muszę mu to dostarczyć osobiście lub też pocztą jako list papierowy?

  3 czy list elektroniczny o treści “składam reklamację z tytułu niezgodności..i dalej szczegóły….” jest już uruchomieniem z mojej strony reklamacji?

  Niestety sprzedawca nie odpowiada więc zakładam że zlał moją korespondencje
  a nie otrzymałem potwierdzenia odbioru
  Pozdrawiam
  Piotr Krupa

  Odpowiedz
  • Panie Piotrze wszystko zależy od tego jak brzmi reklamacja – jeżeli zażądał Pan naprawy albo wymiany i sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania, to można przyjąć że reklamację uznał. W razie problemów najlepiej kontaktować się już bezpośrednio z rzecznikiem praw konsumentów.

   Odpowiedz
 40. Witam, kupiłem kamerę do konsoli i po jej rozpakowaniu (w domu) okazało się, że posiada mocno widoczne rysy na 2 ściankach obudowy. W związku z tym mam pytanie, czy porysowana obudowa kwalifikuje się do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową? Pomijając rysy kamera jest w pełni sprawna..
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Jeżeli sprzedawca nie poinformował Pana przed dokonaniem zakupu o tych rysach albo nie były one widoczne w chwili zakupu (np. towar był zapakowany), to oczywiście może Pan złożyć na tej podstawie reklamację.

   Odpowiedz
 41. Witam.
  Mam następujące pytanie. Klientka zgłosiła mi drogą elektroniczną reklamację z powodu uszkodzenie zakupionego przedmiot oraz jego zdjęcie, poprosiłem o przesłanie go celem ocenienia na własne oczy uszkodzenia, ta odpisała, że to zrobi, lecz przedmiot do mnie nie dotarł (minął tydzień), więc jestem więcej niż pewien, że tego nie zrobiła.
  W tej sytuacji zastanawiam się, jak to ma się do mojego 14-dniowego terminu ustosunkowania się do reklamacji. Czy muszę jej odpisać? Czy też mogę uznać, iż w związku z tym, iż towar do mnie nie dotarł reklamacja nie została skutecznie złożona i nie robić nic?

  Odpowiedz
 42. witam mam problem z reklamacja narożnika w dniu 26.05.2014 wysłałam email w którym napisałam tak
  :witam chciałabym zgłosić reklamację narożnika (nazwa modelu) zakupionego
  (13.02.2014r)
  oparcie część z zagłówkiem odchyla się do tyłu nad linia mocowani do
  skrzyni wygląda to tak jakby w środku pękła płyta wada została
  zauważona 25.05.2014 numer karty gwarancyjnej ,
  podałam numer i podpisałam się imieniem i nazwiskiem nadal nie dostałam informacji zwrotnej czytałam warunki gwarancji i nigdzie nie pisało ze sama mam napisać jakie mam żądania nawet dzwoniłam do sklepu by uzyskać adres emali by napisać reklamacje i pytałam sprzedawcy co mam napisać to kazał tylko opisać szkodę czy w takim razie mogę odwoływać się o nieprzestrzeganiu terminu 14 dni w czwartek minie 14 dni roboczych i nadal nic dziś wysłałam kolejny mail z żądaniem lecz boje się że odrzucą się bo wada była zauważona ponad 2 tygodnie temu

  Odpowiedz
  • Termin 14 dniowy ma zastosowanie przy reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową, a nie gwarancji (chyba, że sama gwarancja wyznacza taki termin i skutek jego niedochowania). Zalecamy skontaktować się z najbliższym rzecznikiem praw konsumenta – sprawę może Pani założyć także mailowo.

   Odpowiedz
 43. witam mam problem z reklamacja narożnika w karcie gwarancyjnej nie było informacji o sposobie składania gwarancji więc zadzwoniłam do sklepu i zapytałam o jakiś adres uzyskałam adres email wysłałam reklamacje w dniu 26.05.2014 o treści :
  witam chciałabym zgłosić reklamację narożnika enzo zakupionego
  (13.02.2014r)
  oparcie część z zagłówkiem odchyla się do tyłu nad linia mocowani do
  skrzyni wygląda to tak jakby w środku pękła płyta wada została
  zauważona 25.05.2014 numer karty gwarancyjnej
  podałam numer i swoje imię i nazwisko i już zaraz będzie 14 dni roboczych i nadal żadnej odpowiedzi nie napisałam żądania bo nie wiedziałam że muszę myślałam że 1 reklamacja to naprawa i że to sprzedawca stwierdzi czy nadaje się to do naprawy czy do zwrotu gotówki lub wymiany czekałam na email z informacja czy uznają reklamację by podać resztę potrzebnych informacji czy to co napisałam wystarczy by odwoływać siE do nie dotrzymania 14 dni i żądać naprawy lub wymiany towaru narożnik był robiony na zamówienie i kiedy i gdzie mogę zgłosić taką sprawę

  Odpowiedz
  • Termin 14 dniowy ma zastosowanie przy reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową, a nie gwarancji (chyba, że sama gwarancja wyznacza taki termin i skutek jego niedochowania). Zalecamy skontaktować się z najbliższym rzecznikiem praw konsumenta – sprawę może Pani założyć także mailowo.

   Odpowiedz
 44. Dzień dobry,
  Artykuł kończy się na zasadach dotyczących naprawy lub zwrotu. Dyskutując ze sprzedawcą, który w ogóle nie chciał przyjąć reklamowanego towaru, tłumacząc, że prowadzi outlet nie rozmawialiśmy o naprawie. Wymiana nie wchodzi w grę, bo nie ma takiej drugiej pary butów. Prosiłam go więc o zwrot kosztów, buty już ponad dwa tygodnie temu odesłałam.. Sprzedający nie zaproponował naprawy. Minęło 14 dni i nie mam odpowiedzi na reklamację. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy? Proszę o pomoc w temacie.

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do zapłaty z wyznaczeniem np. 7 dniowego terminu. W razie braku woli współpracy po stronie sprzedawcy pozostaje skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika praw konsumentów lub ewentualnie skierować sprawę na drogę sądową.

   Odpowiedz
 45. Dzień dobry,
  Artykuł kończy się na zasadach dotyczących naprawy lub zwrotu. Dyskutując ze sprzedawcą, który w ogóle nie chciał przyjąć reklamowanego towaru, tłumacząc, że prowadzi outlet nie rozmawialiśmy o naprawie. Wymiana nie wchodzi w grę, bo nie ma takiej drugiej pary butów. Prosiłam go więc o zwrot kosztów, buty już ponad dwa tygodnie temu odesłałam.. Sprzedający nie zaproponował naprawy. Minęło 14 dni i nie mam odpowiedzi na reklamację. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy? Proszę o pomoc w temacie.

  Odpowiedz
 46. Witam
  Zareklamowałem tablet Kiano w sieci Avans, po miesiącu tablet poszedł do reklamacji. Otrzymałem go mniej więcej po 14 dniach naprawiony, lecz z drugą wadą spowodowaną przez serwis. Oddałem go powtórnie w sklepie 5 maja i czekam już 1,5 miesiąca. W sklepie twierdzą, że tablet został wysłany pod koniec maja kurierem. Odwiedzam sklep co tydzień otrzymując tą samą informację. Co mam zrobić aby odzyskać pieniądze lub tablet?

  Odpowiedz
  • Proszę sprawdzić dokładnie na jakiej podstawie została złożona reklamacja – czy na podstawie niezgodności towaru z umową, czy też na podstawie gwarancji. Po ustaleniu tej kwestii proszę wezwać odpowiednio sprzedawcę albo gwaranta do wykonania reklamacji zgodnie z żądaniem.

   Odpowiedz
 47. Witam. W dniu 09.05.2014 w jednej z sieci marketów budowlanych zakupiłem baterię wannową. Po zamontowaniu towar okazał się wadliwy mianowicie w wylewce była dziura której w momencie zakupu nie było widać. Dnia 14.05.2014 złożyłem reklamację w sklepie i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi ze strony sprzedającego. Kilkukrotnie dzwoniłem i cały czas słyszę że nie dostali odpowiedzi z centrali firmy. jak można się do tego ustosunkować. Proszę o poradę. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Zgodnie z naszym artykułem jeżeli reklamacja została złożona na podstawie niezgodności towaru z umową i zażądał Pan naprawy albo wymiany, to brak odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni oznacza, że reklamacja została uznana. Proszę wezwać sprzedawcę do wykonania reklamacji.

   Odpowiedz
 48. nie bardzo rozumiem jedną rzecz, czy sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie i poinformowanie mnie o decyzji i 14 dni na naprawienie czy tylko 14 na jedno i drugie? z góry dziekuje za odpowiedź bo czekam już prawie miesiac na oddanie butów z reklamacji

  Odpowiedz
  • Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Po podjęciu decyzji o np. naprawie powinien takiej naprawy dokonać niezwłocznie. Tutaj ustawa nie precyzuje już dokładnego terminu.

   Odpowiedz
 49. Proszę wezwać sprzedawcę do zapłaty z wyznaczeniem np. 7 dniowego terminu. W razie braku woli współpracy po stronie sprzedawcy pozostaje skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika praw konsumentów lub ewentualnie skierować sprawę na drogę sądową.

  Odpowiedz
 50. uwielbiam te braki w niektórych ustawach 🙂 no cóż, bardzo dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
 51. Witam, zakupiłam buty 13.03.2014, zareklamowałam je 09.06.2014 z powodu pęknięcia tworzywa przy pięcie, zażądałam takie same buty lub zwrot gotówki, gdyż nie nadawały się do naprawy. W zgłoszeniu nie było napisane w jaki sposób zostanie przekazana informacja o decyzji. Jest tylko taka adnotacja “sprzedawca oświadcza ,że zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzy w terminie do dnia 23.06.2014” od Sprzedawcy nie dostałam do tego dnia informacji więc zgłosiłam się osobiście 24.06.2014 i zostałam poinformowana że reklamacja została odrzucona. Nie odebrałam obuwia, czy w tej sytuacji mogę powołać się na nie zachowanie terminu? proszę o szybką odpowiedź

  Odpowiedz
  • Tak. Może się Pani na to powołać, gdyż termin 14 dniowy minął 23 czerwca.

   Odpowiedz
 52. Witam mam wielki problem z marketem Obi,zakupiłam tam kosiarkę była w użytku niecałe półtora miesiąca,złożyłam reklamacje,przed upływem 14 dni dostałam pismo że reklamacja zostaje przedłużona jeszcze o czternaści dni bo serwis nie ma części po czym te czternaście dni mija a Obi powiadamia mnie telefonicznie iż kosiarki nadal nie ma ponieważ serwisant dalej nie posiada części..Co robić ??minęło sześć tygodni a ja nie mam ani towaru ani pieniędzy,proszę o pomoc.

  Odpowiedz
 53. witam mam bardzo podobny problem oddałam tablet na reklamacje dnia 30.05 jest dziś 30.06 i brak odpowiedzi żadnej wolała bym zwrot pieniędzy i zakup u konkurencji

  Odpowiedz
 54. Witam. W lipcu 2013 zakupiłam przetwornicę. Po ok. 2 miesiącach oddałam ją na gwarancję ponieważ przestała działać – uznali gwarancję i zwrócili ją w terminie 10 dni. Kolejna reklamacja była w maju 2014r jednak jej nie uznali ponieważ stwierdzili że testy wyszły ok, chociaż nie działała pod urządzeniem, stwierdzili że może być to wina akumulatora bądź podłączonego urządzenia – tu też wyrobili się z terminem. Trzecia reklamacja była w 09.06.2014 bo przetwornica wciąż nie działa pod urządzeniem i jest już 03.07.14 a sprzedawca nie wie co się dzieje z przetwornicą bo twierdzi że jeszcze nie otrzymał informacji od producenta. Czy w tej sytuacji gdy minęło już 14 dni kalendarzowych a ja nie mam żadnych info o przetwornicy, mam prawo aby sprzedawca wymienił mi produkt na nowy bądź zwrócił pieniądze. Nie ukrywam że nie mając przetwornicy mam utrudnioną pracę. Przetwornica została wzięta na firmę. Czekam na jakąś odpowiedź.

  Odpowiedz
  • W przypadku zakupu na firmę nie ma terminu 14 dniowego, po upływie którego przyjmuje się, że sprzedawca uznał reklamację. Proszę wezwać sprzedawcę do wykonania reklamacji i wyznaczyć mu w tym celu termin.

   Odpowiedz
 55. Reklamacja wózka) w czerwcu reklamowałam wózek, termin 14 dniowy mijał 01.07 dnia 30.06 otrzymałam pismo, iż wózek będzie do odbioru w ciągu 14 dni od daty sporządzenia pisma. 14 dni minie chyba jutro?? Sklep jest zamknięty w niedzielę, czy mogę dziś jechać po wózek? Czy ten termin wydłuża się do poniedziałku?

  Odpowiedz
  • W tej sytuacji radzimy poczekać do poniedziałku – skoro sklep jest zamknięty w niedzielę to i tak go Pani nie odbierze. Ewentualnie może się Pani spróbować skontaktować ze sprzedawcą.

   Odpowiedz
 56. Czy jeżeli sprzedawca napisał w piśmie reklamacyjnym “liczy się data stempla pocztowego” zaś klient podpisał takie pismo reklamacyjne, to czy taki zapis jest prawnie wiążący w przypadku, jeżeli sprzedawca nadał decyzję w terminie 14 dni, jednak nie dotarła ona do klienta w tym terminie? czy jest możliwość powołanie się na upływ terminu?

  Odpowiedz
  • Naszym zdaniem nie. Taki zapis może stanowić klauzulę niedozwoloną, a z uwagi na samodzielne jej wpisanie przez sprzedawcę nie może być tutaj mowy o indywidualnym uzgodnieniu.

   Odpowiedz
 57. Widzę, że kolega pewnie kupował w sklepie który w nazwie ma nazwę owocu a za kropką ma net 😉

  Odpowiedz
 58. Naszym zdaniem nie. Taki zapis może stanowić klauzulę niedozwoloną, a z uwagi na samodzielne jej wpisanie przez sprzedawcę nie może być tutaj mowy o indywidualnym uzgodnieniu.

  Odpowiedz
 59. Istotne w tym wszystkim jest to, że sprzedawca uznał reklamację. Teraz proszę go wezwać do wykonania naprawy w terminie np. 7 dni z zagrożeniem odstąpienie od umowy. Po bezskutecznym upływie terminu może Pani odstąpić. Zachęcamy również do kontaktu z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów.

  Odpowiedz
 60. Nie wiem na jakiej podstawie została złożona reklamacja – czy na podstawie gwarancji, czy niezgodności towaru z umową. Zalecamy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który dokładnie przeanalizuje sprawę.

  Odpowiedz
 61. Widzę, że kolega ma podobne przejścia jak i ja z pewnym owocowym sklepem.

  Jak wygląda sytuacja?

  Odpowiedz
 62. Witam co mam zrobić w takiej sytuacji

  Witam serdecznie,
  Sprzęt został wysłany do serwisu – oznacza, że reklamacja została zaakceptowana.
  W przeciwnym przypadku otrzymałby Pan wiadomość, że zgłoszenie zostało odrzucone.

  wcześniej była tylko zawarta informacja w której informowano mnie, że sprzęt został wysłany do serwisu czy takie potwierdzenie jest dobrą formą akceptacji reklamacji?

  Odpowiedz
 63. Jeśli reklamacja była złożona na podstawie niezgodności towaru z umową, co za tym idzie żądaniem był zwrot gotówki – czy brak odpowiedzi oznacza, że sprzedawca musi tę gotówkę zwrócić?

  Odpowiedz
 64. Witam
  Czy jeżeli sprzedawca wysyła do mnie odpowiedz na reklamację to liczy się czas odebrania przesyłki na poczcie (list polecony) czy dotarcia lub pozostawienia awizo ?? Taka sama sytuacja, tylko z e-mailem ?? czy liczy się kiedy email został wysłany, czy fakt że go nie przeczytałem lub nie dostałem, bo np wylądował w spamie działa na moja korzyść ??

  Odpowiedz
  • Odnośnie przesyłki pocztowej – zgodnie z art. 61 par. 1 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Dlatego należy w tym wypadku przyjąć, że pierwszą taką datą jest dzień pozostawienia awizo.

   Odnośnie przesyłki mailowej – zgodnie z art. 61 par. 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. W skrócie oznacza to, że istotna jest data kiedy otrzymał Pan maila na swoją skrzynkę, a nie kiedy go Pan odczytał, czy też wpadł do spamu.

   Odpowiedz
 65. Witam, mam pytanie z drugiej strony. Pracuję w sklepie, przyjmując reklamację pytamy klienta jak chce być informowany, smsem czy emailem. W wiadomości wysyłamy tylko informację o rozpatrzeniu (tj. oddalona, skierowana do naprawy bądź naprawiona i do odbioru lub zasadna). Nie ma tam jednak uzasadnienia dlaczego reklamacja została np. oddalona (z oczywistych względów jest to niemożliwe, zwłaszcza przy dużej ilości zgłoszeń). Zdarzają się sytuację, że klienci dzwonią i pytają o powód oddalenia i tu moje pytanie: czy mam obowiązek udzielać takiej odpowiedzi? Jest to dla nas sytuacja niekomfortowa, telefon jest przy kasie, a reklamacje na zapleczu i zazwyczaj nie ma fizycznej możliwości poinformować klienta o decyzji. Czy mogę zgodnie z prawem pouczyć klienta o konieczności osobistego odbioru decyzji? Czy ta kwestia jest w jakiś sposób prawnie uregulowana? Znaczenie ma też fakt, iż telefonicznie nie jestem w stanie takiego klienta wylegitymować, osobiście musi przyjść ze swoją kopią zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Proszę o pomoc w tej sprawie.

  Odpowiedz
  • Tutaj przepisy stanowią jedynie, że ma Pan obowiązek się ustosunkować do reklamacji. Ustosunkowanie się to przede wszystkim informacja w sprawie odrzucenia bądź uznania reklamacji. Dobrym zwyczajem powinno być podanie również uzasadnienia (ustosunkowanie w szerszym zakresie). Dlatego zalecamy przesłanie uzasadnienia razem z decyzją – mogą Państwo dołączyć np. skan decyzji.

   Odnośnie odbioru osobistego, to nie zalecamy wymuszania na kliencie takiego sposoby odbioru decyzji – klient może być np. z innego miasta i niekoniecznie będzie miał możliwość odbioru osobistego.

   Odpowiedz
 66. Witam,
  Zareklamowałam torebkę, po upływie kilku dni dostałam sms , z informacją, iż torebka z reklamacji zostanie naprawiona (sms data 07.08.2014r). Z tego co wiem w takim przypadku termin może ulec wydłużeniu o kolejne 7 dni. Dziś 14.08.2014r dzwoniłam do sklepu sprzedawca poinformował Mnie, iż “naprawa może trwać długo”. Do ilu dni powinna być taka naprawa?
  Pozdrawiam i Dziękuje za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • Niestety nie ma takiego ścisłego terminu. Przyjmuje się, że naprawa powinna być dokonana niezwłocznie. Proszę wezwać sprzedawcę do wykonania naprawy wraz z wyznaczeniem terminu i zagrożeniem, że po tym terminie odstąpi Pani od umowy.

   Odpowiedz
 67. Dzień dobry,

  2 tygodnie temu złożyłam reklamację z sklepie internetowym. Dotyczyła zakupionych sadzonek – część z nich była wyraźnie chora a liście spalone środkami ochrony roślin. Na stronie producent przedstawia zdjęcia zdrowych i zielonych sadzonek, przy składaniu zamówienia nie zostałam poinformowana, iż sadzonki mogą być bardzo zniszczone i schorowane. Ze względu na specyfikę towaru naprawa jest oczywiście niemożliwa. Uzasadniłam, iż wolałabym nie wymieniać towaru z 2 powodów – 1) koszt wysyłki zwrotnej i wysłanie nowego przewyższyłby jego wartość. 2) Widząc jak chore sadzonki otrzymałam, nie chcę ryzykować ich wymiany, ponieważ nie wiem czy będą lepszej jakości. W międzyczasie otrzymałam telefon od konsultanta w celu dokładnego omówienia sprawy i obietnicą, że decyzję o reklamacji otrzymam niedługo, a być może będzie możliwa jednak wymiana sadzonek. Dziś mija 14 dzień od złożenia reklamacji i wciąż nie otrzymałam odpowiedzi.
  Czy mogę coś w tej sytuacji zrobić? Czy mogę żądać od sprzedawcy opłacenia przesyłki towaru w wypadku jego zwrotu? Czy wciąż mogę żądać zwrotu pieniędzy za zakup? Dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Zasadą jest, że w pierwszej kolejności można żądać naprawy bądź wymiany towary i tylko przy takim żądaniu zastosowanie znajduje domniemanie uznanie reklamacji w razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni. Proszę się skontaktować ze sprzedawcą i dopytać o stan reklamacji. W razie braku możliwości porozumienia proszę wezwać do wykonania reklamacji. O możliwych żądaniach szerzej przeczyta Pani tutaj: http://prokonsumencki.pl/blog/czego-moze-zadac-klient-reklamujac-towar-kompendium-sprzedawcy/

   Odpowiedz
 68. Marta Gos Niestety nie. To domniemanie uznania reklamacji w razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni obowiązuje jedynie przy żądaniu naprawy bądź wymiany.

  Odpowiedz
 69. Witam,
  Mam pytanie i kwestię do rozwiązania.
  Zakupiłam w sklepie stacjonarnym 8 rzedmiotów.
  Po ich otrzymaniu okazało się, że 4 z nich mają wady.
  Na mocy reklamacji poprosiłam o wymianę tych 4 na nowe bez wad.
  Sprzedawca moją reklamację przyjął.
  Po 14 dniach odpowiedział, że nie ma jeszcze towaru mam czekać.
  Po kolejnych 14 dniach (4 tygodnie) nadal towaru dla mnie nie miał.
  Wysłałam do niego oświadczenie, że czekam na towar pozbawiany wad przez nastepne 14 dni w innym wypadku odstapie od umowy kupna-sprzedaży i poproszę o zwrot gotówki.
  Zbliza się termin sprzedawca milczy.
  1. Czy jeśli chce odstapić od umowy to muszę odstąpić od całości zakupu czyli 4 dobre produkty i 4 złe (reklamowane) czy mogę odstąpić jedynie od tych które były reklamowane i nie wymianione na te bez wad?
  2. Czy mogę prosić o podanie parafrafu z KC który mówi o możliwości odstepienia od umowy kupna sprzedazy.
  Dziękuję za pomoc

  Odpowiedz
 70. witam serdecznie kupiłam w sklepie buty NIKE 30 marca tego roku, 2 tygodnie temu 23.08.2014 r złożyłam reklamacje wczoraj czyli 6.09.2014 (14 dzien reklamacji) pojechałam by je odebrac i jedyne co tam zastałam i sie dowiedziałam ze reklamacja jest odrzucona nie dostałam decyzji rzeczoznawcy ani obuwia szef sklepu powiedział ze do odbioru bedą w poniedziałek albo we wtorek co ja mam w tej sytuacji zrobic. nie znam tresci decyzji rzeczoznawcy ale czy to nie jest juz po terminie ?

  Odpowiedz
 71. Witam serdecznie.
  Kupiłam w jednym z marketów czajnik elektryczny. 19.08.2014 oddałam sprzęt do reklamacji powołując się na gwarancję. Do dziś czyli 22.09.2014 nie dostałam żadnej informacji ze sklepu. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

  Odpowiedz
 72. Witam. Końcem kwietnia kupiłam buty sportowe. Po czterech miesiącach użytkowania (niezbyt intensywnego) pojawiły się spękania, a właściwie dziury na wylot w miejscach naturalnych zgięć. Sprzedawca przyjął buty do reklamacji. Pani w sklepie nie zaznaczyła jakiego sposobu rozwiązania reklamacji sobie życzę i poinformowała mnie, ze to ja mam skontaktować się za dwa tygodnie. Ok – mam czas, zgodziłam się. W piątek byłam w sklepie, ponieważ reklamacja nie została uznana. Na protokole wpisano informację, że jest to wada mechaniczna i buty nie podlegają reklamacji. Nie zgadzam się, bo jest to wada fizyczna – zła jakość materiału, z którego wykonano cholewkę. Ale najbardziej zaskoczyło mnie, że ta "opinia" nabazgrana jest kulfonami, bez jakiegokolwiek podpisu i pieczątki – równie dobrze mogła ją napisać sama pani ekspedientka. I tu mam pytanie, czy sklep nie ma obowiązku po taką opinię zgłosić się do rzeczoznawcy?

  Odpowiedz
 73. Witam, zgłosiłem reklamacje na zakupiony smartfon, z telefonem od początku były problemy wiec w ciagu kilku dni od kupna oddałem go do reklamacji, licząc na to ze dostane nowy sprzęt i będę się mógł nim cieszyć, lecz tak nie było obsługa sklepu wysłała sprzed do serwisu gwarancyjnego obiecując mi ze czas reklamacji nie przekroczy 3 tygodni.
  Zgłoszenie nosi nazwę: Zgłoszenie Reklamacyjne
  Data zgłoszenia reklamacji: 2014-08-21 wieści ze strony sklepu do dziś nie ma.
  Mija ponad miesiąc od zgłoszenia reklamacji, sklep odsyła mnie abym zadzwonił na infolinie i zgłosił ta sprawę a ja od 3 dni nie mogę się dodzwonić ponieważ linie są zajęte.
  Co mam zrobić? jak odzyskać sprzed lub pieniądze czuje się oszukany-okradziony.?

  Odpowiedz
 74. a ile czasu ma kupujacy na odeslanie towaru sprzedawcy (zakupiony towar byl uzywany od osoby prywatnej) po zgloszeniu reklamacji? reklamacja zostala zgloszona,a towaru nie odeslano.

  Odpowiedz
  • Nie ma tutaj określonego terminu, proszę wezwać kupującego do wydania towaru z wyznaczeniem terminu.

   Odpowiedz
 75. Witam serdecznie, mam problem z wadą piekarnika elektrycznego w kuchence gazowej, złożyłam reklamację półtora tygodnia temu, telefonicznie, gdyż jest napisane w gwarancji, aby wszelkie reklamacje składać telefonicznie. Od jej złożenia czekamy na serwisanta, miał przyjechać dzisiaj, ale dostaliśmy tel od serwisu, że “nikt nie przyjedzie, ponieważ serwisant nie wyruszył w trasę”, a kiedy wyruszy, oni nie wiedzą. Niestety na podstawie rozmów telefonicznych, nie zanosi się aby zdążył “wyruszyć w trasę”. W gwarancji pisze, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a telefonicznie zapewniają, że serwisant już prawie jest w drodze, tym samym zgadzając się na uzasadnienie. Czy jest jakiś określony czas na naprawę? Czy jest możliwa zamiana u sprzedawcy na inną, która byłaby chociażby tymczasowa?

  Odpowiedz
  • Prosimy złożyć reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową i zażądać naprawy bądź wymiany. W tym wypadku zastosowanie znajdzie termin 14 dniowy, o którym mowa w naszym wpisie. W przypadku gwarancji należy zapoznać się z kartą gwarancyjną i ew. wezwać do wykonania naprawy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

   Odpowiedz
 76. Witam,
  czy jeśli wysyłam buty zakupione w sklepie internetowym do sprzedawcy termin 14 dni liczy się od dnia wysłania butów czy od dnia odebrania przesyłki przez sklep?
  Pozdrawiam
  Kuba

  Odpowiedz
  • Termin liczy się od dnia zawiadomienia sprzedawcy, czyli np. jeżeli wysłał Pan maila z reklamacją przed wysyłką towaru, to liczy się od tego dnia. Natomiast jeżeli wysłał Pan buty bez wcześniejszego kontaktu, to termin ten liczy się od dnia otrzymania butów wraz z żądaniem przez sprzedawcę.

   Odpowiedz
 77. Witam.
  mam taki problem, oddałem swojego smartfona wraz z ładowarka 4.09.2014 r do sprzedawcy (w tym przypadku salon PLAY)(ładowarka nie działała- telefon grzał się oraz gubił zasieg, zrywał połaczenia itp..) Do dnia 22.09.2014r nie dostałem informacji, ale bedąc w poblizu zaszedłem do salonu i zapytałem co z moją reklamacją. Odpowiedziano mi ze w dniu dzisiejszym tj22.09.2014 dostalismy informację z serwisu ze ładowarka jest uszkodzona mechanicznie i koszt naprawy wyceniono na 120 zł.Nie zgodziłem sie na naprawe ładowarki. Kiedy poprosiłem o informacje na temat telefonu, odpowiedziano mi “telefon jest w trakcie naprawy”. W dniu wczorajszym tj.30.09.2014 rok ponownie udałem się do w/w salonu Play w celu informacji co się z moim telefonem dzieje(minęło 26 dni). Odpowiedziano mi ze telefon wrócił z serwisu do salonu bez naprawy ze wzgledu na to ze nie zgodziłem się na kosztorys to odsyłają urzadzenie bez naprawy. Nie odebrałem tego telefonu oraz napisałem pismo ze w związku z zaistniałą sytuacją żądam wymianę mojego telefonu na nowy. Czy dobrze zrobiłem?????? Z góry dziekuje za odpowiedź.
  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Tutaj należałoby najpierw ustalić na jakiej podstawie została złożona reklamacja – na podstawie gwarancji, czy niezgodności towaru z umową. Dopiero wtedy będzie można ustalić właściwy tok postępowania.

   Odpowiedz
 78. Istotne, że sprzedawca ustosunkował się w terminie 14 dni. Proszę odebrać obuwie wraz z opinią. Następnie, gdy opinia wyda się Panu niezasadna, proszę zwrócić się do rzeczoznawcy o wydanie opinii – listę rzeczoznawców znajdzie Pan w najbliższej Inspekcji Handlowej.

  Odpowiedz
 79. Proszę sprawdzić w karcie gwarancyjnej, czy mowa jest tam o terminie rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli nie, to proszę wezwać sprzedawcę do wykonania reklamacji z wyznaczeniem terminu. Ewentualnie proszę ponownie złożyć reklamację, tym razem na podstawie niezgodności towaru z umową. W razie potrzeby proszę skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów.

  Odpowiedz
 80. Nie ma takiego obowiązku. Proszę skorzystać z pomocy rzeczoznawcy – kontakt znajdzie Pani w najbliższej Inspekcji Handlowej. Dodatkowo w razie potrzeby proszę skorzystać z pomocy miejscowego rzecznika praw konsumentów.

  Odpowiedz
 81. Proszę wezwać sprzedawcę pisemnie do wykonania reklamacji z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Istotne jest tutaj na jakiej podstawie została złożona reklamacja. Zachęcam do kontaktu z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który bezpłatnie przeanalizuje sprawę.

  Odpowiedz
 82. Witam serdecznie. Zareklamowałam razem z pismem ustawowym b abym uty ( po dwukrotnym zalozeniu ). Poinformowano mnie ostatniego, 14 dnia o tym, że buty zostaną naprawione. Czy firma może przedłużyć okres trwania reklamacji? Czy w ciągu tych 14 dni powinni je naprawić bądź wymienić abym tego 14 dnia mogła je odebrać? Jakie sa w taki wypadku moje prawa i czy mogę odstąpić od umowy??

  Odpowiedz
 83. Czy jeżeli została reklamacja odrzucana a ja napisałam odwołanie i sprzedawca nie ustosunkował się do tego odwołania w ciagu 14 dniu to znaczy ze uznał moje odwołanie za zasadne. Czy termin 14 dniu obowiązuje tak samo ustawowo do odpowiedzi na odwołanie jak na reklamacje?

  Odpowiedz
 84. Sprzedawca wysłał e-mail informujący o odrzuceniu reklamacji na błedny e-mail, który była w zgłoszeniu reklamacyjnym. Wiadomość o tej pomyłce otrzymałam po miesiącu, po mojej telefonicznej interwencji, czy w takim razie sprzedawca zachował wymagany termin na rozpatrzenie reklamacji?

  Odpowiedz
 85. Sprawą zajął się rzecznik praw konsumentów. Zobaczymy, co będzie dalej.

  Odpowiedz
 86. Witam, kupiłem drzwi do mieszkania, po montażu okazało się, że zacina się jeden z zamków i drzwi są trochę krzywo obsadzone; zgłosiłem reklamację mailowo, Wykonawca nie odpowiedział w ciągu 14 dni w żaden sposób, czekałem kolejny miesiąc w międzyczasie monitując; po tym czasie wysłałem maila, że odstępuję od umowy; o dziwo Wykonawca bez problemu się na to zgodził (mail); ustaliliśmy, że dostanę zwrot poniesionych kosztów w momencie kiedy wykonawca przyjedzie zdemontować drzwi; zapewniłem, że odbędzie się to w ciągu 2-4 tygodni; niestety miałem pewne trudności z zamówieniem innych drzwi i przeciągałem ten termin nie informując wykonawcy; teraz wykonawca zaczął się dopominać kiedy wreszcie może przyjechać zdemontować drzwi i oddać mi pieniądze. Nie wiem co odpowiedzieć, ile mam czasu na taką deklarację? Nowe drzwi będą dopiero za 4 tygodnie. Proszę o poradę, Jurek

  Odpowiedz
  • Pani Jurku powinien Pan zwrócić drzwi sprzedawcy niezwłocznie po wezwaniu. W przeciwnym wypadku sprzedawca może się domagać dodatkowo odszkodowania od Pana.

   Odpowiedz
 87. Jeszcze jedna rzecz – wiadomo, że drzwi są cały czas użytkowane, co będzie jeżeli coś się uszkodzi, zarysuje? Czy sprzedawca może mnie obciążyć za to?
  Jurek

  Odpowiedz
  • Tak, może Pan ponieść odpowiedzialność w tym zakresie w wysokości poniesionej szkody.

   Odpowiedz
 88. Kupiłem w sklepie internetowym pamięci do komputera. Przed upływem dwóch lat uległy uszkodzeniu i zgłosiłem się do sprzedawcy z prośbą o wymianę. Gwrancja opiewa na trzy lata. Ze względu na zgodność ze sprzętem wymiana jest możliwa tylko na ten sam typ/model pamięci. 3 października pamięci zostały dostarczone do serwisu i został jej przypisany numer naprawy. 20 października sprzedawca poinformował mnie, że prosi o numer konta w celu zwrotu zapłaty. Interesuje mnie wymiana ze względu na fakt, że zakupione pamięci kosztowały w dniu zakupu 495 zł a obecnie są znacznie droższe bo ich cena sięga 650-700 zł. Pamięci kupowałem na firmę – faktura VAT. Czy Wobec przekroczenia terminu 14 dni na odpowiedź oraz mojej wcześniejszej deklaracji (wymiana) sprzedawca zobowiązany jest do uznania reklamacji wg mojego życzenia czy też ze względu na charakter zakupu (firma) może sam określić czy zwróci należność tudzież wymieni na towar pozbawiony wad.

  Odpowiedz
 89. Czy te przepisy mają również zastosowanie pomiędzy dwoma Firmami? Składam reklamacje jako Przedsiębiorca (działalność gospodarcza osoba prawna) do Producenta, który jest Sp. z o.o. ??

  Odpowiedz
 90. Wysłałem wczoraj informację, że interesuje mnie wymiana a nie zwrot pieniędzy. Sprzedawca upiera się przy zwrocie bo wymiana na taki sam produkt nie jest możliwa. Poprosiłem o wymianę na produkt równoważny podając aktualnie dostępne na rynku rozwiązania producenta. Czy mogę upiera się na wymianę czy raczej sprzedawca ma prawo zdecydować o formie realizacji gwarancji.

  Odpowiedz
 91. Czy ktoś prowadzi ten portal i utrzymuje kontakt z czytelnikami czy wziął był padł i ducha wyzionął?

  Odpowiedz
 92. jacek.kauch W Pana przypadku (zakup na firmę) termin 14 dniowy nie ma zastosowania – dotyczy on jedynie konsumentów. Z tego co Pan napisał wynika, że złożył Pan reklamację na podstawie gwarancji. Obok gwarancji istnieje jeszcze w Pana przypadku rękojmia, chociaż jej okres wynosi jedynie jeden rok. Proszę zapoznać się dokładnie z kartą gwarancyjną i sprawdzić jakie ma Pan możliwości – to karta gwarancyjna powinna to określać. Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie Panu pomóc.

  Odpowiedz
 93. Nie. Termin 14 dni i związane z nim domniemanie dotyczy jedynie sprzedaży B2C i ma zastosowanie jeżeli to konsument składa reklamację na podstawie ustawy.

  Odpowiedz
 94. Nie. Termin ten dotyczy jedynie pierwszego zgłoszenia reklamacyjnego, a nie odwołania.

  Odpowiedz
 95. Prokonsumencki.pl Gwarancja na ten komponent jest wieczysta. Informacja jest na stronie producenta: http://www.kingston.com/pl/company/warranty#duration
  Zaproponowałem sprzedawcy wymianę na produkt równoważny i podałem dwa produkty tożsame z tym reklamowanym. Stwierdził, że nie są one dostępne w jego kanale dystrybucji. Po czym po dwóch dniach pojawiły się na jego stronie internetowej. Podejrzewam, że sprzedawca uzyskał od producenta wymianę ale nie jest skłonny jej przenieść na mnie gdyż zwracając mi gotówkę za zakup uzyskuje przychód (różnica w cenie towaru pomiędzy zakupem sprzed dwóch lat a obecnie) na poziomie 240 zł. To jest prawie połowa poprzedniej wartości towaru.

  Odpowiedz
 96. Witam

  Mam taki problem oddałem telefon do reklamacji. Nie dostałem żadnej odpowiedzi przez miesiąc , prosiłem się o telefon zastępczy po 1 miesiącu go otrzymałem i pytam co z moim telefonem? czekamy na częśći zamienne w serwisie i bd naprawiony, ja na to dobrze poczekam jeszcze… mineło ponad 10 dni i dzwoni do mnie Babeczka z PLAYA i mówi czy bd Pan płacił 400 zł za naprawę bo została uznana za mechaniczną czy Pan odbiera telefon taki…. co mam zrobić wedle mnie jeśli nie dostałem żadnej info przez 2 tyg a potem byłem okłamywany należy mi się pozytywne zpatrzenie reklamacji ??

  Odpowiedz
  • Jeżeli złożył Pan reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową, to można przyjąć że sprzedawca uznał reklamację i może się Pan domagać jej wykonania. Jeżeli reklamacja została złożona na podstawie gwarancji, to proszę sprawdzić treść karty gwarancyjnej. Zalecamy także kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który bezpłatnie przeanalizuje sprawę i udzieli pomocy.

   Odpowiedz
 97. Przepraszam, że pytam, ale od mojego zapytania minęło już ponad dwa tygodnie i nie dostałem od Państwa żadnej odpowiedzi. Mogę wiedzieć dlaczego?
  Pozdrawiam, Jurek

  Odpowiedz
  • Panie Jurku staramy się odpowiadać na bieżąco 🙂

   Odpowiedz
 98. Ustaliłem z producentem, że wymienią mi owe uszkodzone podzespoły na równoważne. Poprosili o przesłanie uszkodzonych do ich siedziby w UK. Bardzo fajne podejście. Zażądałem od sprzedawcy zwrotu podzespołów a ten, uwaga, zasłania się faktem, że jego dostawca je zutylizował i jedynie może oddać pieniądze. I co teraz mogę począć?

  Odpowiedz
  • W takim wypadku pozostaje w zasadzie jedynie poproszenie o pieniądze. Brak jest tutaj możliwości fizycznego zwrotu.

   Odpowiedz
 99. Dziękuję bardzo za odpowiedź!
  Ale czy jest określony w prawie konsumenckim termin zwrotu przedmiotu umowy po odstąpieniu od niej? Na jakiej podstawie może się domagać odszkodowania?
  Jurek

  Odpowiedz
  • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, to znaczy bez zbędnej zwłoki. Odszkodowania może się domagać na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego.

   Odpowiedz
 100. Mam problem iz kupilem tableta w media expert powiedzialem sprzedawcy co powinien posiadac tablet sprzedawca sprzedal mi tablet ktory wzielem na raty po wzieciu go do domu okazalo sie ze nie posiada gps pojechalem do sklepu wymienili mi na drugi wypisali nowa umowe kredytu tamtego tableta zwrucilem do sklepu a teras zostalem z jednym tabletem ale z dwoma kredytami prosze o pomoc jak napisac pismo do banku aby zmusil sklep do zamkniecia jednego kredytu za tablet ktory oddalem do sklepu

  Odpowiedz
  • Tutaj umowa powinna zostać automatycznie “anulowana” – odstąpił Pan od pierwszej umowy i powinno to tym samym skutkować dla drugiej umowy. Proszę dopytać sprzedawcę, czy przesłali taką informację do banku i jednocześnie poinformować bank o całej sytuacji. W razie konieczności proszę o kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który zapewni Panu bezpłatne wsparcie.

   Odpowiedz
 101. Witam, złożyłam reklamację na buty, w których puścił szew w kilku miejscach w terminie 5 dni od zakupu (wcześniej nie mogła, ponieważ byłam w pracy i było tes po drodze święto 11 listopada.. Wadę zauważyłam już następnego dnia po zakupie (kupowałam wieczorem, możliwe, że szwy już w momencie zakupu były popuszczone a ja tego nie dostrzegłam). W reklamcji podałam termin zauważenia wady oraz miejsca w których one występują. Jako, że w tym sklepie mają pojedyncze pary (taki multibrand) zażądałam wymiany na inny towar. Reklamację oddalono z powodu uszkodzenia mechanicznego poprzez…….no nie wiem co, bo nie mozna doczytać. Sprzedawca przeczytał “zakładanie” znajomy doczytał, ze chodzi o zahaczenie…… Dziś mija 14ty dzień od reklamacji, którą złożyłam ponownie zaraz po odbiorze decyzji po pierwszej reklamacji. Złożyłam drugą reklamację z tytułu niezgodnosci towaru z umową, w opisie wady napisałam, że buty były założone tylko raz (tak było) i że wady tego typu (niedoszycie) świadczą o niezgodności towaru z umową. Mało tego pociągnęłam za nitkę w innym miejscu i but zaczął się pruć przy sprzedawcy i to tez kazałam odnotować, że sprzedawca jest świadkiem na kiepska jakość szycia.
  Zażądałam naprawy lub wymiany na nową, taką samą parę. Nie popuszczę butów które sypią sie zaraz po zakupie.
  Co zrobic jeśli nie ustosunkują się do tej reklamacji, czy mogą ją potraktowac jako odwołanie jeśli zmieniłam żądanie i nie odnosiłam się w żaden sposób do opinii z poprzedniej reklamacji? Jeśli nawet oznacza to, że uznali, to mam zażądać naprawy w dogodnym dla mnie terminie lub odstapić od umowy kupna-sprzedaży i zażądac zwrotu gotówki? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do wykonania reklamacji z wyznaczeniem terminu. W ostateczności pozostaje się zwrócić do rzeczoznawcy o opinię oraz ewentualnie do rzecznika praw konsumentów, który zapewni bezpłatne wsparcie.

   Odpowiedz
 102. Witam. Chciałbym zapytać czy dane “14 dni” dotyczą również przypadku, gdy dany sprzęt wysyłany jest z salonu do głównej firmy danego sprzętu. Sprostowanie: Zgłosiłem wadę w funkcjonowaniu mojego laptopa zakupionego w x-komie, którą zauważyłem 4dni po zakupie. Wiem, że sprzęt będzie wysyłany do głównej siedziby firmy, która wykonała mojego laptopa tj. HP. Reklamacje powołując się na gwarancję złożyłem 01-12-2014 i usłyszałem, że może potrwać miesiąc i “może uda mi się go odzyskać przed świętami”. Ponawiam pytanie, czy termin 14 dni obowiązuje od 01-12-2014 czy też od momentu dostarczenia laptopa do firmy hp przez x-kom.

  Odpowiedz
  • Termin 14 dni dotyczy reklamacji składanej na podstawie ustawowej, a gwarancji jedynie jeżeli karta gwarancyjna tak stanowi.

   Odpowiedz
 103. Co zrobic jak zgubilam kartke z dowodem reklamacji? Minely 2tyg a sklep sie nie ozdzywa. Co zrobic. Pomozcie. Plz

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do wykonania reklamacji. Może Pani skorzystać z bezpłatnej pomocy lokalnego rzecznika praw konsumentów.

   Odpowiedz
 104. Dzień dobry, jakiś czas temu oddałam do reklamacji torebkę (od zakupu minęło około pół roku) ze skóry, która się zaczęła pruć na zewnątrz i w środku odpruła się kieszeń, oprócz tego wytarły się rogi torebki. Reklamację złożyłam 17 listopada, 17 grudnia minęło już 30 dni, a ja nie dostałam żadnej odpowiedzi od sklepu. Zadzwoniłam do właściciela, a on poinformował mnie, 18 grudnia po ponownym moim telefonie, że reklamacja raczej zostanie odrzucona, a na torebkę to jeszcze pewnie poczekam aż do nowego roku, bo do świąt to raczej nie zdążą jej przywieźć. Jakie są w takim wypadku moje prawa? Co mogę zrobić? Czego mam prawo żądać?

  Odpowiedz
  • W tym wypadku sprzedawca przekroczył termin na ustosunkowanie się do reklamacji. Prosimy o kontakt z najbliższy rzecznikiem praw konsumentów, który udzieli bezpłatnej pomocy.

   Odpowiedz
 105. Witam.Piszę do Państwa bardzo proszę o odpowiedź.Cała sprawa dotyczy Tabletu Prestigio zakupionego w znanej sieci.Tablet zakupiony 01.042014 z dodatkową gwarancją za kwotę 499,99.Tablet zakupiliśmy 6-letniej córce ,która była przeszczęśliwa,niestety radość dziecka była krótko.Tablet zaczął się zawieszać i musiał być wyłączony i włączony ponownie żeby zadziałał.Nasza wina ,że nie reklamowaliśmy go od razu ale trudno było dziecku przetłumaczyć,że trzeba go odwieźć do sklepu jak jeszcze się nie nacieszyła.Ale z biegiem czasu zawieszał się co chwila , robił się mleczny ekran i w listopadzie reklamowaliśmy tablet.Za zwrotem czekałam 3tygodnie.Zostało wgrane nowe oprogramowanie-soft.Odebrałam i za 2dni tablet znów zaczął się zawieszać i po półtora tygodniu tablet tnie można było w ogóle uruchomić.Właśnie wróciłam ze sklepu.Tym razem zgłosiłam reklamację z tytułu ustawy.Zażądałam zwrotu gotówki.Mam czekać 2tygodnie na odpowiedź.Poprosiłam o rozmowę z kierownikiem sklepu i przedstawiłam mu swoje prawa , niestety wg.niego muszę czekać 2tyg.za odpowiedzią.Proszę mi powiedzieć czy jeszcze coś mogę zrobić , może jakieś pismo do serwisu?I 14 dni mam liczyć od złożenia reklamacji w sklepie?

  Odpowiedz
  • Sprzedawca ma faktycznie 14 dni na odpowiedź na złożoną reklamację. W razie problemów prosimy o kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumentów, który zapewnia bezpłatną pomoc.

   Odpowiedz
 106. U mnie sytuacja wygląda następująco. Oddałem raz telefon na reklamację (do serwisu) do sieci ORANGE. Z dwóch wad jedną naprawiono, drugiej nie, za to dodano kolejnych kilka. Tak wiec niezwłocznie oddałem, ale tym razem korzystając z ustawy, a konkretnie z niezgodności towaru z umową. W dniu wczorajszym minął 14-dniowy termin. Dopiero w dniu dzisiejszym zadzwoniła pani z ORANGE twierdząc, że telefon mój nie nadaje się do wymiany, gdyż zostanie naprawiony. Powiedziałem, że termin minął w dniu wczorajszym, a ona na to, że pismo zostało wysłane z zachowaniem terminu i powinienem je otrzymać. Ja jej tłumaczę, że termin minął w dniu wczorajszym, a ona swoje, że liczy się termin nadania odpowiedzi. Powiedziałem, by skontaktowała się w tej sprawie z działem prawnym ORANGE i może tam jej wytłumaczą, że termin minął i moje roszczenie (wymiana telefonu) jest z automatu zasadne. Miała oddzwonić za chwilę, ale do tej pory cisza. Proszę o informację co ja mam w tej sytuacji robić. Co jeśli pani z ORANGE będzie się upierać przy swoim? Co jeśli odmówi mi wymiany telefonu na nowy?

  Odpowiedz
  • Proszę wezwać sprzedawcę do wykonanie reklamacji zgodnie z Pana żądaniem. W razie problemów proszę skorzystać z pomocy najbliższego rzecznika praw konsumentów, który ma obowiązek Panu pomóc.

   Odpowiedz
 107. Złożyłem reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową. Otrzymałem listownie (tak jak prosiłem) informację o odrzuceniu reklamacji jednak 15 dnia (pieczątka nadania listu była 10 dnia). Czy srzedawca dochował terminu czy nie ??

  Odpowiedz
 108. Witam. Dokładnie dn. 19 stycznia dałam telefon do reklamacji do znanej sieci. Napisałam, że coś z szybka oraz dotyk. Po 14 dniach roboczych miałam dostać Sms’a, że już telefon jest gotowy i mogę po niego przyjść. Niestety nic, zero odzewu. Poszłam do T-Mobile po czym dowiedziałam się, że telefonu jeszcze nie ma że czasami się zdarza te pare dni dłużej, bo teraz nowy serwis jest. Ok. poczekałam. Minął kolejny tydzień i dalej nic. Zadzwoniłam i dostałam wielce oburzenie, że mam się w cierpliwość uzbroić nowy serwis i może nie mają jakieś części bo to iPhone i nie mogą nic zrobić, dostane sms’a jak przyjdzie telefon. Ok poczekałam kolejne pare dni i zaczęłam czytać forum, że jak po 14 dniach roboczych nie dostaje żadnego odzewu od nich, mam dokument potwierdzający, że 19 stycznia oddawałm telefon do gwarancji to naruszyli przepisy konsumenta i mogę żądać zadość uczynienia (przyjecia reklamacji albo nawet nowy telefon) Kolejny raz zadzwoniłam do operatora po czym dowiedziałam się, że 2 lutego wysłali i że oni nic nie mogą zrobić że mam dzwonić do serwisu gdzie mi go naprawią i tam o niego wypytać- ale rzeczywiscie 14 dni minely. Oczywiscie zadzwoniłam po czym dowiedziałam się że telefon dostali do serwisu wczoraj (tj. 12 luty) !!! To jest chyba jakiś żart. Pani w serwisie powiedziała, że złamali przepisy i nawet powinnam ubiegać się o nowy telefon, ponieważ zamówili kuriera 2 tyg po tym jak oddałam telefon do naprawy. Czy to jest fakt , że powinnam ubiegać się o nowy telefon?
  Czekam i czekam i jak nic tak nic. Operator zrzuca wine na serwis a sam zawinił? Prosze o odpowiedz…

  Odpowiedz
  • Na przyszłość proszę składać reklamację na podstawie ustawowej (niezgodność towaru z umową lub rękojmia), a nie na podstawie gwarancji. W tym drugim wypadku termin, o którym mowa w artykule nie ma zastosowania, chyba że karta gwarancyjna stanowi inaczej. Odnośnie do Pani pytania dot. ubiegania się o nowy telefon, to proszę zapoznać się z kartą gwarancyjną.

   Odpowiedz
 109. Pytanie powiązane z tematem, ale nie chodzi o termin odpowiedzi. Otóż jak wygląda kwestia gwarancji po wymianie produktu na nowy? Załóżmy, że po 20 miesiącach otrzymałem wymieniony produkt na nowy. Czy w takim razie pozostały mi 4 miesiące gwarancji, czy okres gwarancyjny biegnie od nowa?

  Odpowiedz
  • Tutaj proszę się zapoznać z kartą gwarancyjną co stanowi w tej kwestii.

   Odpowiedz
 110. Witam, co zrobić w sytuacji, gdy zamiast oryginalnych lakierów przyszły do mnie podróbki? szły "bezpośrednio od producenta", który okazał się o prostu Chinami. zapłaciłam za dwie przesyłki 60 zł, teraz jeszcze pani mnie poinformowała, że mogę zwrócić, ale muszę zapłacić za przesyłkę, czyli łącznie 120 zł stracone. czy prawo pozwala na zwrot i odzyskanie pełnych kosztów oraz wysyłkę na koszt sprzedawcy?

  Odpowiedz
 111. Witam. Zakupiłem przedmiot na forum od osoby prywatnej i niby wszystko sie zgadza z opisem. Ale po tym jak dotarł do mnie przedmiot okazalo sie, ze jest nieoryginalny. Wiec chciałbym go odesłać. Chciałbym sie dowiedzieć czy przez zakup na forum od osoby prywatnej obowiązuje prawo zwrotu do 14 dni?

  Odpowiedz
  • Nie, ten przepis ma zastosowanie jedynie w umowie B2C.

   Odpowiedz
 112. W regulaminie agito.pl jest zapis “W przypadku gwarancji Agito, termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Agito Sp. z o.o. wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. W tym czasie wysyłamy produkt bezpośrednio do dystrybutora lub producenta. Jeżeli ten stwierdzi, że naprawa lub decyzja o wymianie wymaga dodatkowych ekspertyz lub sprowadzenia części, termin ten może zostać wydłużony do 28 dni roboczych”. Wysłałem produkt na gwarancje i dotarł grubo ponad 14 dni roboczych temu. Nie dostałem żadnej odpowiedzi odmownej ani potwierdzającej uznanie gwarancji. Czy w tym przypadku po upływie 14 dni roboczych (23 dni ogólnie) mogę mieć pewność, że gwarancja została uznana? Proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Artykuł mówi o reklamacji na podstawie ustawy, w przypadku gwarancji sprawa wygląda inaczej. Tutaj gwarant może w inny sposób uregulować termin odpowiedzi na reklamacji i nie musi przyjąć domniemania, że brak odpowiedzi = uznanie reklamacji. Proszę o uważną lekturę kart gwarancyjnej.

   Odpowiedz
 113. witam prowadzę sklep z obuwiem co mam zrobić jeśli kupuję obuwie w hurtowni gdzie nie ma reklamacji .czy mogę powiedzieć że ja w moim sklepie nie przyjmuje reklamacji

  Odpowiedz
 114. Nie, taki zapis byłby uznany za klauzulę niedozwoloną i praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Proszę pamiętać, że Pan jako sprzedawca ma prawo regresu do poprzedniego sprzedawcy – w tym wypadku hurtowni i hurtownia nie może tego prawa Panu ograniczyć. Więcej o tej kwestii piszemy tutaj: https://prokonsumencki.pl/blog/prawo-regresu-przed-i-po-25-grudnia-2014-roku-czyli-jakie-prawa-ma-sprzedawca-w-przypadku-uznania-reklamacji-konsumenta/

  W razie dodatkowych pytań zapraszamy do zadania pytania naszym prawnikom na kontakt@prokonsumencki.pl

  Odpowiedz
 115. Jakie było Pana żądanie przy złożeniu reklamacji i czy składała Pan reklamację na podstawie ustawy, czy też na podstawie gwarancji? Dopiero po ustaleniu tych kwestii możemy jednoznacznie stwierdzić, czy w tym wypadku termin 14 dniowy znajdzie zastosowanie.

  Odpowiedz
 116. Witam. Bardzo proszę o doprecyzowanie metody liczenia 14 dni. Czy odpowiedź wysłana 15-go na zgłoszenie z 1-go, mieści się jeszcze w tym limicie? Jeśli czytam “14 dni liczone od”, to liczenie zaczynam od dnia następnego, czyli od 2-go. Gdyby było “14 dni liczone z dniem”, to przyjąłbym że ostatnim dniem jest 14-y. Który dzień jest ostatecznym, gdy zgłoszenie wpływa n.p. pierwszego dnia miesiąca?

  Pozdrawiam
  RB

  Odpowiedz
  • Termin 14 dniowy liczy się z pominięciem dnia, w którym otrzymali Państwo pismo. Proszę jednak pamiętać, że w terminie 14 dni Kupujący ma już otrzymać odpowiedź, a zatem nie wystarczy ostatniego dnia wysłanie listu.

   Odpowiedz
 117. Czy te zasady dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych czy również towaru kupionego na fakturę VAT przez jednoosbową działalność gospodarczą?

  Odpowiedz
  • Przepisy z zakresu rękojmi dotyczą konsumentów w każdym przypadku, zaś przedsiębiorców jedynie wówczas kiedy Sprzedawca nie wyłączył swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, do czego ma prawo.

   Odpowiedz
 118. Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu kwestii związanych z postępowaniem reklamacyjnym klienta.

  Odpowiedz
 119. Witam,

  Jakie są moje prawa w przypadku zakupu na firmę?
  Czy sprzedawca może przeciągać reklamację nawet parę miesięcy?
  Czy są w tym przypadku jakiekolwiek przepisy, których sprzedawca musi przestrzegać?

  Dziękuję i pozdrawiam,
  Andrzej

  Odpowiedz
  • Jeśli chodzi o reklamację z tytułu rękojmi, to nie ma określonego terminu w jakim powinna zostać rozpatrzona reklamacja pomiędzy przedsiębiorcami. Proszę tutaj przesłać sprzedawcy wezwanie do wykonania reklamacji. Jeżeli z kolei reklamacja była składana na podstawie gwarancji, termin rozpatrzenia powinien być wskazany w dokumencie gwarancyjnym.

   Odpowiedz
 120. Witam, mam pewne pytanie:
  – Kupiłem w grudniu laptopa w Media Markt (stacjonarnie) za 3699 (300 zł przecena z 3999 zł)
  – Reklamowałem lapka bo przestał działać (drugiego dnia)
  – Dzień przed upływem 14 dni (rękojmia) dali znać, że przyjmują reklamację (wymiana na nowy), ALE… nie mogą go zrealizować, boo… nie mają na stanie tego modelu. Znaczy mają jeden “z ekspozycji” (którego raczej bym nie chciał). Na stanie nie ma innych + do końca stycznia na pewno nie będzie zamówienia na ten model. Są jakieś droższe (pewnie od 4 tys. zł w górę), no ale mnie to nie urządza, bo kupiłem lapka głównie przez te 300 zł promocję.
  – Zasugerowali zwrot gotówki.

  Co teraz? Zwrot będzie na kwotę 3699, gdzie nie kupię za nią nigdzie tego modelu (WSZĘDZIE jest za 3999). To stawia mnie trochę w niekorzystnej sytuacji. Czy jest możliwość “wyciągnąć” z tego coś więcej? Mam w tym zakresie jeszcze jakieś prawa czy po prostu przyjmuję gotówkę i reszta nikogo nie obchodzi?

  Odpowiedz
  • Kupujący decyduje o tym czy chce naprawy sprzętu czy wymiany. Jeśli zażądał Pan wymiany, a Sprzedawca nie posiada komputera powinien zwrócić zapłaconą kwotę. Kwota którą Pan zapłacił to 3699 zł, a zatem taka kwota powinna być Panu zwrócona.

   Odpowiedz
 121. -Witam 🙂
  Oddawałam telefon do reklamacji trzykrotnie ( po każdej naprawie działał kilka dni). Za każdym razem wracał po upływie 9-10 dni. Kiedy oddaawałam go 4 raz ( nie działał nawet dobę) zażądałam wymiany telefonu na nowy. Odpowiedź przyszła po 31 dniach – – że telefonu nie da się naprawić i czy zgadzam się na wymianę na inny model, na co przystałam. Mija 15-ty dzień od tego zapytania , a telefon wciąż nie dotarł. Nie ma również żadnej odpowiedzi. Co mogę zrobić?

  Odpowiedz
  • Proponuję w takiej sytuacji wezwać Sprzedawcę do wydania rzeczy, gdyż powinien zrobić to niezwłocznie.

   Odpowiedz
 122. Jak sprawa reklamacji wygląda od strony sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym w przypadku gdy klient:
  1. Dostarcza wadliwy według niego towar do sklepu. Konkretnie jest to cześć motoryzacyjna. Kładzie na ladzie i mówi “nie działa”. Nie przynosi żadnego własnego pisma mówiącego o tym że składa reklamacje tym samym nie przedstawia swoich żądań w których precyzuje czy domaga się wymiany/naprawy lub zwrotu pieniędzy.

  2. Wypełniam protokół reklamacyjny z hurtowni w której mój sklep ową część zakupił. Przedstawiam klientowi wypełniony druk odnośnie towaru i żądam podstemplowania w stosownych miejscach (wymóg hurtowni) przez zakład mechaniki pojazdowej – jako dowód na to ze część był montowana przez osobę ze stosownymi uprawnieniami. Oraz wypełnienie rubryki – opis wady – gdyż “nie działa” jest raczej zbyt ogólnym opisem.

  3. Na powyższym druku znajduje się również klauzula o treści:
  “Termin rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Warunkami Gwarancji, wynosi 30 dni. Jednocześnie informujemy, że termin ten jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta części i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego. Jeśli taka sytuacja zaistnieje – zostaną Państwo o tym specjalnie poinformowani. Wyrażam zgodę na dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji niż wynika z w/w podstawy umownej oraz na telefoniczne/mailowe poinformowanie o wyniku zgłoszonej reklamacji.
  4. Klient po upływie kilku dni dostarcza w/w dokument. Zostaje również poinformowany ustnie iż reklamacja gwarancyjna raczej nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Na co klient przystaje – umawiamy się na kontakt telefoniczny. Rzeczona reklamacja zostaje niezwłocznie odesłana do hurtowni.

  Reasumując – klient dostarcza własną reklamację “na słowo”, nie przedstawia własnych żądań w formie pisemnej, nie ma obiekcji co do dłuższego terminu rozpatrzenia reklamacji (został o tym poinformowany).

  5. Po upływie 14 dni nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do upływu terminu ustawowego.
  6. Przed upływem 30 dni kontaktujemy się telefonicznie i uzgadniamy o przedłużeniu tego terminu.

  Nadal panuje zgoda ustna co do terminu i sposobu realizacji tej reklamacji. Klient nie zgłasza zastrzeżeń.

  7. Po upływie następnych kilkunastu dni – przychodzi z hurtowni odpowiedź odrzucająca tą reklamację wraz z opinią osoby biegłej. “Brak wady materiałowej i jakościowej reklamowanego produktu” – Prawdopodobna przyczyna ewentualnego “nie działania” – błąd montażu.

  8. Tego samego dnia sporządzam pismo odrzucające reklamację powołując się na opinię biegłego i przekazuję je klientowi.

  Oburzony klient idzie do Rzecznika Praw Konsumenta i żąda zwrotu pieniędzy z tytułu … przekroczenia 14-sto dniowego terminu rozpatrywania reklamacji.

  Czy ma do tego prawo skoro sam nie dotrzymał pewnych wymogów jak złożenie pisma reklamacyjnego i wyszczególnienie swoich żądań. A jeżeli chce traktować protokół reklamacji gwarancyjnej (ten który wypełniam do hurtowni) jako dowód, że On tą reklamację złożył – to czy jednoczenie wiążąca jest dla Niego klauzula z tego dokumentu o terminie dłuższym od 14 dni.

  Odpowiedz
  • W opisanej przez Pana sprawie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, albowiem na podstawie przekazanych informacji nie można ustalić dokładnie czy klient złożył reklamację na podstawie rękojmi czy też na podstawie gwarancji – musielibyśmy uzyskać od Pana bardziej szczegółowe informacje.

   Jeśli reklamacja była składana na podstawie gwarancji to termin 14 – dniowy nie musi mieć tutaj zastosowania, bowiem warunki gwarancji mogą określić inny termin. Jeśli z kolei reklamacja była składana na podstawie rękojmi to Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni i nie ma tutaj znaczenia jakakolwiek zgoda Kupującego na przedłużenie tego terminu czy też brak odpowiedzi ze strony Producenta. Po przekroczeniu terminu przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

   Jeśli chodzi z kolei o formę złożenia reklamacji to ustawodawca nie przewidział formy pisemnej, a zatem reklamacja może zostać złożona także w formie ustnej.

   Gdyby był Pan zainteresowany dokładnym wyjaśnieniem przez nas sprawy zapraszamy do kontaktu – kontakt@prokonsumencki.pl

   Odpowiedz
 123. Witam mam problem z reklamacja odkurzacza . Oddałem odkurzacz na gwarancji do naprawy gdyż się zepsuł. Hurtownia u której zakupiłem sprzęt przekroczyła termin 14 dni podania informacji o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.Pracownik tej hurtowni przyznał mi rację że przekroczyli terminy lecz nie naprawią bo gwarantem jest producent który reklamację odrzucił. Czy mam jakieś szanse dochodzenia naprawy odkurzacza gdyż sprzedawca mówi że już się nie poczuwa do naprawy bo to już sprawa producenta.

  Odpowiedz
  • Nie wskazuje Pan czy reklamacja była złożona na podstawie gwarancji czy rękojmi. Nie wspomniał Pan nic o gwarancji, więc przyjmę, że była to reklamacja złożona na podstawie rękojmi. W takiej sytuacji odpowiedzialnym za naprawę jest Sprzedawca, a nie Producent. Sprzedawca ma z kolei 14 dni na ustosunkowanie się do żądania i jeśli nie zrobi tego w tym terminie przyjmuje się, że uznał reklamację. Proponuję zatem wezwać Sprzedawcę do naprawy odkurzacza powołując się na fakt złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, brak odpowiedzi w terminie 14 dni, a zatem tym samym uznanie reklamacji.

   Odpowiedz
 124. Witam, mam problem z reklamacją. Otóż złożyłam reklamację dnia 10.04.2016. W dniu 21.04.2015 otrzymałam informację, iż moja reklamacja została odrzucona. W dniu 27.04.2016 udałam się do sklepu po odbiór reklamacji, jednak w sklepie dostałam informację, że mój towar jeszcze nie wrócił do sklepu. Nie ma nawet dokumentów tłumaczących odrzucenie reklamacji. Chciałam więc zapytać przez jaki czas towar może być przetrzymywany. Czy 14 dni obejmuje tylko rozpatrzenie reklamacji czy również powrót towaru do sklepu?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   prosimy opisać tę samą kwestię na naszej grupie “Reklamacja Towaru”, gdzie znajduje się prawie 4 tysiące osób, w tym eksperci od spraw reklamacji towaru oraz konsumenci, którzy w tej dziedzinie stoczyli już nie jedną walkę ze sklepami. Tam otrzyma Pani pomoc maksymalnie w kilka godzin. Tu link do naszej grupy na facebooku -> https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru/

   Ewentualnie, może Pani również zgłosić się po bezpłatną pomoc do rzecznika praw konsumenta, który ma obowiązek udzielić Pani informacji – za darmo. Tutaj lista rzeczników (proszę wybrać tego, który odpowiada Pani miejscu zamieszkania) -> http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

   Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w tej sprawie! 🙂

   Odpowiedz
 125. Witam, zgłosiłam reklamację sprzedawcy z tytułu rękojmi (o żadnej gwarancji nie było mowy, nie dostałam nawet żadnych warunków gwarancyjnych). Sprzedawca odpisał mi , że przekazał to producentowi. Od producenta dostałam odpowiedź, że nie uznaje zgłoszonej przeze mnie reklamacji, ponieważ uszkodzenie to nie jest objęte gwarancją producenta. Natomiast sprzedawca – sklep internetowy, nie ustosunkował się w terminie 14 dni na moją reklamację. Czy w takim przypadku mogę uznać, że reklamacja została uznana, czy że jako ustosunkowanie się do reklamacji mam powinnam traktować pismo producenta? Z góry dziękuję za pomoc!

  Odpowiedz
  • Przy sprzedaży konsumenckiej to sprzedający odpowiada za wady towaru. W tym przypadku sprzedający uchybił terminowi co skutkuje uznaniem roszczenia za zasadne.

   Odpowiedz
 126. Szanowni Państwo, czy jak wysłałam pismo z wiadomością o wykryciu wady fizycznej samochodu z klauzula “proszę ustosunkować się w ciągu 6 dni” reklamacja jest nie ważna? czy po prostu dać im jeszcze 8 dni dodatkowych?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Reklamacja w tym przypadku jest ważna natomiast klauzula dodana do wiadomości nie będzie dla sprzedawcy wiążąca. Ustawowy termin na rozpatrzenie żądania wynosi 14 dni. Art. 561(5)

   Odpowiedz
 127. Salony Guessa każą podpisywać na formularzu reklamacyjnym że mają prawo rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni roboczych. To jest zgodne z prawem?

  Odpowiedz
  • Jeżeli jest Pani konsumentem to nie. Termin na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi to 14 dni kalendarzowych. Jeżeli jednak reklamacja jest złożona z tytułu gwarancji to tutaj obowiązywać będfzie termin z gwarancji.

   Odpowiedz
 128. Witam co w przypadku gdy wysłany towar nie wraca z reklamacji? 0 kontaktu ze sprzedającym ani tel ani meilowo, gdzie się udać na Policję czy od razu sąd, warto dodać ze sprzedawca po tym co widać w komentarzach ma ogromne problemy bo niektórzy nie dostali nawet na chwile swojego towaru.

  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 129. Witam, mam taki problem. Oddałem moją Lumie 930 do naprawy, gotowała się przy ładowaniu, do pełnego naładowania potrzeba jej było z pół dnia po czym padała w 2-3 godziny ( cały czas gorąca ). Prawdopodobnie płyta główna padła, telefon wzięty w Play na firmę, oddałem na gwarancję no i mija już półtorej miesiąca a telefonu dalej nie ma, dowiedziałem się dopiero przez znajomą że telefon jest na Węgrzech bo w salonie Play nawet nie potrafili mi powiedzieć gdzie on się właśnie znajduję. Z tego co czytam i się wcześniej mi obiło o uszy to mają 28-30 dni na załatwienie problemu, czas dawno już przekroczyli, co mogę zrobić w takiej sytuacji. Prosił bym o podpowiedz od kogoś kto się zna, trudno iść się z nimi kłócić nie mając mocnych argumentów. Dzięki z góry;)

  Odpowiedz
  • W sytuacji, w której reklamował Pan produkt z tytułu gwarancji zastosowanie ma termin wskazany w warunkach gwarancji. Proszę w gwarancji sprawdzić jaki termin został wskazany, gdyż może on być dowolny.

   Jeśli z kolei reklamowałby Pan produkt z tytułu rękojmi Sprzedawca miałby obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.

   Odpowiedz
 130. Witam.Mam problem.Kupiłem od faceta subwoofer wart 450 zł na allegro ,przyszedł do mnie uszkodzony ale działał. Utargowałem obniżenie ceny o 80 zł.Towar zepsuł się po tygodniu odesłałem go.Po 2 tygodniach przyszedł naprawiony z innym głośnikiem z wyglądu oczywiście i uszkodzony w przesyłce znowu.I znów go odesłałem tracąc znowu pieniądze na wysyłkę żądając już zwrotu pieniędzy.Tylko że teraz już nie dostałem ani pieniędzy ani towaru nowego ,brak kontaktu ze sprzedającym.Wczoraj minął termin reklamacji.I pytanie co teraz mam zrobić iść na Policje facet ewidentnie się nie boi.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Pójście na Policję niestety może nie rozwiązać sprawy. Proponuję tutaj w pierwszej kolejności udać się do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Powinien on skierować pismo do sprzedawcy. Być może to pomoże.

   Odpowiedz
 131. Dzień dobry.

  Czy zakup wycieczki od biura podróży i reklamacja/zażalenie wnioskujące o odszkodowanie też ma 14 dni na rozpatrzenie i brak odpowiedzi = akceptacja roszczeń? Co więcej kupiłem od pośrednika (travelplanet) a on umył ręce i kazał rościć od organizatora – czy to jest w porządku?

  Będę wdzięczny za odpowiedź,
  z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Panu,

   Przede wszystkim reklamacja powinna być złożona u sprzedawcy (travelplanet), nie u organizatora. Umowę zawierał Pan z travelplanet i to oni powinny rozpatrzeć Pana reklamację.

   Odpowiedz
 132. Dzień dobry. Jako osoba fizyczna kupiłem pewien przedmiot w sklepie internetowym (a więc b2c).
  28 września 2016 zgłosiłem reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (wymiana na nowy) poprzez formularz na stronie internetowej sprzedawcy i w tym samym dniu otrzymałem potwierdzenie mailowe zgłoszenia z numerem
  29 września 2016 – kurier odbiera paczkę
  30 września – paczka dociera (potwierdzenie firmy kurierskiej)
  5 października – otrzymuję maila że towar został odebrany z zarejestrowany w karcie serwisowej produktu
  Do dzisiaj (14 października) żadnej informacji. Czy ze 100% pewnością mogę przyjąć że sprzedawca nie dochował 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji i MUSI wymienić towar na nowy (lub oddać zapłaconą kwotę)? Zakładam że będzie się bronił że termin biegnie od 5.10… Co teraz powinienem zrobić?
  Dzięki i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Termin 14 dni jest liczony od dnia złożenia reklamacji, nie od dnia otrzymania produktu.

   Odpowiedz
   • Witam. Podobne pytanie – otrzymałam kiedyś odpowiedź ze sklepu, że ustawa nie reguluje dokładnie sposobu liczenia biegu reklamacji i dlatego obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego – w nim jest artykuł, że przy liczeniu terminu nie bierze się pod uwagę samego zdarzenia (na przykład złożenia reklamacji) a dzień następny po zdarzeniu liczy jako pierwszy i że dni wolne ustawowo od pracy wydłużają jej termin. Złożyłam reklamację 30 grudnia. Odpowiedź miałam otrzymać do 12 stycznia, 13 stycznia czy 15 stycznia?
    Pozdrawiam.

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,

     Ma Pani rację, termin upływa zatem 13 stycznia.

     Pozdrawiamy

     Odpowiedz
 133. Witam
  Zakupiłem kocioł kondensacyjny marki xxx kocioł został zamontowany.

  Ale
  Gwarancja na kotły kondensacyjne udzielone jest na 12 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia. Jest możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu gwarancyjnego w okresie 9-12 miesiąc od pierwszego uruchomienia. W ciągu pierwszego roku istnieje również możliwość wykupienia vouchera przedłużającego gwarancję do 5 lat (pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów).

  i druga sprawa

  Kotły firmy xxx są certyfikowane razem z zestawem powietrzno-spalinowym. Jeżeli do usterki kotła doszłoby z winy nie oryginalnego układu powietrzno-spalinowego, to gwarancja nie będzie obowiązywała.

  I oczywiście nie spodobały mi się te warunki szczegolnie tracąc gwarancje przez zestaw powietrzno spalinowy – i o tym nie zostałem poinformowany przez sprzedawcę.

  Co mogę zrobić aby oddać ten kocioł ?

  Główny problem polega na tym iż kocioł był zainstalowany i pewne jego elementy mają ślady zużycia(rurki przyłączeniowe)

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Pan wskazuje tutaj na gwarancję. Proszę pamiętać, że oprócz gwarancji ma Pan także prawo do skorzystania z rękojmi i wówczas te wszystkie zalecenia producenta nie będą skuteczne. Za wady produktu, z tytułu rękojmi, odpowiada sprzedawca na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

   Odpowiedz
 134. Jaki czas na odpowiedź na reklamację mają firmy kurierskie? Dotyczy uszkodzonej paczki.
  Firma Inpost podaje “14-dniowy (lub – w wyjątkowych sytuacjach – 30-dniowy)” termin. Dodaje do tego “Dwa tygodnie mogą nie wystarczyć na rozwiązanie sprawy. W takich sytuacjach, możecie zostać powiadomieni o przedłużeniu terminu rozpatrywania Waszej reklamacji o kolejne dwa tygodnie.”
  Czy w przypadku gdy nie otrzymam odpowiedzi w przeciągu 14 dni, ani nie zostanę powiadomiony o przedłużeniu o kolejne 2 tygodnie reklamacja prawnie powinna zostaś uznana?

  Odpowiedz
  • Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą wówczas nie obowiązuje domniemanie, że w przypadku braku odpowiedzi w terminie 14 dni reklamacja zostaje uznana.

   Odpowiedz
 135. Witam, w trybie rękojmi zgłosiłem wadę urządzenia. Sprzedawca w ciągu 14 dni kurierem przysłał mi odpowiedź z której treści wynika, iż mojego roszczenia naprawy/wymiany nie uznaje. Problem w moim odczuciu pojawia się z formą w jakiej to ustosunkowanie się odbyło. W piśmie, które dostarczył mi kurier było oznaczenie salonu oraz ja jako adresat, następnie treść i na koniec “z poważaniem”. W tym momencie pismo się kończy. Nie ma żadnej pieczątki ani podpisu.
  Moje pytanie: czy można uznać takie ustosunkowanie się jako zachowanie właściwej formy oświadczenia woli? Czy mogę się odwołać do art. 78 KC?

  Odpowiedz
  • Przepisy nie przewidują żadnej formy szczególnej w jakiej sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji, a zatem taka forma będzie poprawna.

   Odpowiedz
 136. Dzień dobry,
  napisałem reklamację do biura turystycznego odnośnie usługi turystycznej niezgodnej z podpisaną przeze mnie umową, żądając określonego zadośćuczynienia za poniesione straty materialne (pokój niezgodny z umową, wysadzenie pod złym hotelem, zniszczenie walizki z powodu pieszego przemieszczenia się do właściwego hotelu, brak WiFi w pokoju), biuro mi odpisało lecz przyznało wg mnie o wiele za niskie odszkodowanie.
  Napisałem odwołanie od tej decyzji i tu mam pytanie ile biuro ma czasu na ustosunkowanie się do niej. Czekam już 7 tygodni na ich odpowiedź. Czy możecie mi Państwo podpowiedzieć co mam robić lub czy jest narzucony czas na odpowiedź.
  Z poważaniem.

  Odpowiedz
  • Niestety prawo nie przewiduje odwołania od decyzji reklamacyjnej. Jest to jedynie sposób wypracowany w praktyce. Nie ma tym samym określonego żadnego terminu na ustosunkowanie się do takiego odwołania, chyba, że regulamin wskazywałby coś innego.
   Jeśli Pana zdaniem odszkodowanie było zbyt niskie to pozostaje jedynie droga sądowa.

   Odpowiedz
 137. Złożyłam reklamacje na walizkę z żądaniem zwrotu gotówki. Odpowiedź powinnam dostać do wczoraj, tj 14.11 jednak dostałam ją dopiero dzisiaj po południu. Decyzja była odmowna. Czy w związku z jednodniowym opóźnieniem mogę uznać reklamację za uznaną? I co dalej powinnam zrobić?

  Odpowiedz
  • Jeżeli faktycznie doszło do opóźnienia to może Pani uznać, ze reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i może się Pani domagać zwrotu gotówki.

   Odpowiedz
 138. Mam zgłoszenie reklamacyjne telefonu z dnia 4.11.2016r. ( opis usterki: pęknięty wyświetlacz, urządzenie nie uruchamia się ) Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji od przyjmującego reklamację. W zgłoszeniu reklamacyjnym przez przyjmującego reklamację nie zostało wpisane żadne żądanie reklamującego ( podałem, że żądam naprawy bądź wymiany na nowy ). W związku z niedotrzymaniem 14 dniowego obowiązku poinformowania mnie o rozpatrzeniu reklamacji jakie prawa mi przysługują i jak je wyegzekwować?

  Odpowiedz
  • W takiej sytuacji można uznać, ze reklamacja została uznana i może się Pan domagać realizacji żądania, które wskazał Pan w treści reklamacji.

   Odpowiedz
 139. Zakupiłam cztery parapety kamienne, jeden z nich miał ubytek na kancie zgłosiłam meilem reklamacje i wysłałam zdjęcie, za dwa dni drogą meilową otrzymałam informację od sprzedawcy, że naprawią ten parapet . Odbiorą go ode mnie sami przy najbliższym transporcie w okolicy której mieszkam (może za tydzień a może za dwa tygodnie ) lub mogę sama go dostarczyć. Moje pytanie, czy sprzedawca powinien naprawić wadliwy towar w 14 dni czy tylko dać odpowiedż pisemną, że uwzględniają bądź nie uwzględniają reklamacji, a sama naprawa toczy się w innym terminie np. podanym przez sprzedawcę.

  Odpowiedz
  • Termin 14 dni dotyczy udzielenia odpowiedzi na reklamację, nie zaś samej naprawy. Produkt powinien zostać naprawiony niezwłocznie, ale nie ma podanego konkretnego terminu. W różnej sytuacji termin ten będzie różny.

   Odpowiedz
 140. Witam, dnia 15 listopada 2016 składałam reklamację dotyczącą obuwia. Składając reklamacje, zostałam poinformowana, iż o wyniku jej powiadomią mnie w formie telefonicznej, Jednakże do dnia 28 listopada (czyli w sumie w dniu kiedy mijał termin 14 dniowy) nie otrzymałam ze strony sklepu żadnej odpowiedzi, zatem wybrałam się do tego sklepu osobiście, było to o godzinie 18:50. Ekspedientka poinformowała mnie, iż w systemie mają informacje że reklamacja nie została uznana, ze względu mechanicznego uszkodzenia, następnie dodała, że ponownie będzie się ze mną kontaktować jeżeli obuwie wróci do sklepu. Po dzień dzisiejszy nie odzyskałam swojej własności, dzisiaj mamy 11 grudnia 2016. Moje pytanie, czy takie uzasadnienie tzn. w formie ustnej może być zasadne? Czy sprawiedliwym jest, iż sama musiałam się pofatygować z własnej dobrej woli do sklepu żeby uzyskać odpowiedź na reklamację, mimo iż poinformowano mnie, ze odpowiedź nastąpi w formie telefonicznej a takiej nie było. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • W przedstawionej przez Panią sytuacji popełniła Pani jeden zasadniczy błąd, który wpłynął na całą sprawę – udała się Pani do sklepu i tam uzyskała odpowiedź na zgłoszoną reklamację. Jak najbardziej odpowiedź może być w formie ustnej.
   Gdyby nie poszła Pani do sklepu i nie otrzymała odpowiedzi ze strony sklepu wówczas można by uznać, że Pani reklamacja została uznana.

   Odpowiedz
 141. Witam, dnia 2 stycznia 2016r. złożyłem reklamację imprezy noworocznej organizowanej w hotelu Tulipan w Ustroniu. Według oferty impreza miała odbyć się w bacówce przy grillu, niestety została przeniesiona na jadalnie, niezgodnie z ofertą. Odpowiedzi niestety nie otrzymałem, po powtórnej reklamacji wysłanej listem poleconym, którą wysłałem dnia: 21.01.2016r. otrzymałem bardzo lakoniczną odpowiedź w dniu 04.02.2016r. oczywiście odmowną. Czy w tym przypadku sprzedawca nie musiał zachować 14 dniowego terminu na odpowiedź, bo Sąd w Cieszynie uważa że NIE ???

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 142. Witam,
  Mam dwa pytania:
  1. Czy jeśli towar przebywa 14 dni u sprzedawcy to czy okres reklamacyjny wydłuża się o te 14 dni? Czyli jeśli zakupiony towar można reklamować od 1 stycznia 2015 do 1 stycznia 2017 a był reklamowane w trakcie tych dwóch lat to czy ponowną reklamację można składać do dalej do 1 stycznia 2017 roku czy wydłuża się on o dwa tygodnie do 15 stycznia 2017 roku?
  2. Co jeśli decyzja reklamacyjna została wydana 15 stycznia a towar odebrałam dwa tygodnie później? Czy mogę te dwa tygodnie też doliczyć do okresu reklamacji czy nie bo późniejszy odbiór nastąpił z mojej winy? A co jeśli sklep nie przygotował towaru z paragonem na czas i odebrałam go później, czy mogę ten czas doliczyć do reklamacji?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 143. Wysłałem na stronie sklepu, w którym zamawiałem informację o niezgodności towaru z umowę. Był to formularz reklamacyjny zalecany do kontaktu w razie reklamacji towaru. Opisałem wadę jaka się pojawiła w produkcie. Niestety nie było możliwości załączenia pliku. Wpisałem numer zmówienia i nr FV oraz informację iż osobno na adres ich sklepu dosłałem fakturę.
  Dostałem potwierdzenie wysłania reklamacji na adres email jednak beż tekstu jaki wysłałem. Czy taka forma reklamacji w formie niezgodności towaru z umową jest akceptowana?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 144. Witam, 1 lutego 2017 reklamowałem z tytułu rękojmi telefon zażądałem odstąpienia od umowy – zwrotu pieniędzy (druga naprawa przy pierwszej wymieniona została płyta główna – te same objawy ,pierwsza była z tytułu gwarancji ) 21 lutego dostałem odpowiedź o nie uznaniu moich roszczeń. Moje pytanie brzmi czy na ustosunkowanie się do moich roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy sklep też ma obowiązek 14 dni -poinformowano mnie że według przepisów 14 dni jest w przypadku: naprawy, wymiany, obniżenia ceny. Jeżeli chodzi o odstąpienie od umowy – zwrot pieniędzy to okres na ustosunkowanie się do roszczenia wynosi 30 dni. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 145. Witam,
  złożyłem reklamację (rękojmia konsumencka) w formie mailowej (23 styczeń), z wnioskiem o określenie formy jaką przesyłką preferuje sklep. Nie otrzymałem odpowiedzi w terminie 14 dni, ponowiłem maila (9 luty) z informacją gdzie i jaką przesyłką zostaje wysłany przedmiot umowy oraz wysłałem (13 lutego). Przesyłka dotarła 14 lutego. W dniu wczorajszym (24 luty) otrzymałem informację na jaki adres ma zostać wysłany przedmiot umowy (mail). Wysłałem adres wraz z informacją że zwracam się przed wysyłką o decyzję (ustosunkowanie się do reklamacji). Informacji nie otrzymałem co z reklamacją, a jedynie informacje o nadaniu przesyłki. Zadzwoniłem do sprzedawcy który nie udzielił mi żadnej informacji, powiedział jedynie, że mam czekać na przesyłkę z decyzją. Mimo iż nalegałem nie udzielił takiej informacji. W dniu dzisiejszym przesłałem maila z informacją że przesyłka nie może być odebrana do 1 marca i że w związku z tym zwracam się o przesłanie decyzji. Sprzedawca odpowiedział, jedynie że nie otrzymał wcześniejszych maili oraz cyt.: “Uchylanie się od odebrania paczki niczego panu nie daje, bo ma pan świadomość o jej istnieniu i że do pana została wysłana. W załączniku pismo jakie jest załączone do odesłanego smartfony jako odpowiedź xxx na pana reklamację z tytułu rękojmi. Pisma ze szczegółową ekspertyzą serwisu nie prześle panu bo oryginał pojechał z telefonem do pana.”. Przesyłka według statusu informuję, że przesyłka nie została jeszcze przekazana kurierowi, więc niezależnie od posiadania, czy nie posiadania ekspertyzy sprzedawca decyzję o reklamacji może przesłać.

  Proszę o podpowiedź:
  – jak powinienem liczyć termin 14 dni
  czy od pierwszego maila (mimo braku potwierdzenia przez sprzedawce o jej odebraniu), od nadania przesyłki, czy jej odbioru?
  – czy w sytuacji wnioskowania do sprzedawcy o decyzję w formie mailowej i jego odpowiedzi, że wyśle w paczce, którą nie mogę odebrać przed 1 marca, termin przez sprzedawcę zostanie zachowany?
  – czy jeżeli otrzymam sam protokół serwisowy nie będący podmiotem w formie sprzedawcy, czy taka forma jest dopuszczalna jako decyzja sprzedawcy?

  Proszę jeszcze o podpowiedź trochę w innym temacie: czy sprzedawca mimo żądania wymiany może przedmiot umowy naprawić i odesłać bez zgody i wcześniejszego powiadomienia konsumenta. Oraz jak powinien się zachować sprzedawca, czy może np: telefon komórkowy rozebrać bez zgody konsumenta do sprawdzenia przyczyny wady mimo, iż wada jest zauważalna bez jego rozbierania (nie działający panel dotykowy), a wada zaistniała do roku czasu, czyli domniemywa się że istniała w chwili wydania? Wydaje mi się że sprzedawca przekracza swoje uprawnienia ponieważ do stwierdzenia wady nie wymagane jest jego ingerencji w urządzenie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Serdecznie pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 146. Witam zakupiłam meble dla dziecka przez pewien sklep internetowy na łączną kwotę ponad 2000 zł. Kupiłam łóżko. komode.regal.skrzynie na zabawki.Szafka nocna i biurko.Łóżko.komoda.regal. skrzynia na zabawki przyjechała kompletna. A co do biurka i szafki nocnej to do szafki nocnej przyjechaly tylko drzwiczki bez korpusu i do biurka też tylko drzwiczki ale z innego zestawu niż zamawiałam a zamiast korpusów do biurka i szafki nocnej przyjechały 2 kartony korpusów do szafy ktorej wogole nie zamawiałam.Wysłałam maila ze zdjęciami przywiezionych mebli i zazyczylam o dostarczenie brakujacych mebli i zabranie tych których nie zamawiałam. reklamacja została od razu przyjeta i napisali że niezwłocznie powiadomia mnie gdy dostaną wiadomość od producenta o sposobie tej reklamacji. Minęły kilka dni i cisza.pisałam maila i cisza.zadzwoniłam i Pani powiedziała że później zadzwonię do mnie i mi przekażę termin realizacji a potem znowu cisza.mail i znowu cisza.ani telefonu ani nic.Co mam w tej kwestii zrobić proszę o poradę.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 147. Witam
  14 lutego wysłałam do zwrotu towar który zakupiłam na Allegro kilka dni wcześniej.
  Sprzedawca napisał mi w mailu, żebym odesłała towar co uczyniłam wraz z załączonym drukiem rezygnacji z towaru.
  Moje pytanie jet takie: od kiedy liczy się 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji, od daty wysłania czy doręczenia przesyłki do sprzedawcy?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 148. Witam
  Proszę o podpowiedź w mojej sprawie. W styczniu w 2017 r. oddałem na reklamację z tytułu rękojmi i żądaniem wymiany na nowy telefon kupiony bezpośrednio z sieci play (czyli sprzedawca), telefon naprawiono, lecz po jego obejrzeniu zauważyłem że ekran od telefonu odstaje, więc po raz drugi oddałem go na reklamacje. Sprzedawcy nie mówiłem już o rękojmi więc w protokole reklamacyjnym jest wpisane reklamacja. Telefon naprawiono, ale i ty razem dopatrzyłem się złego spasowania obudowy więc oddałem go po raz trzeci i w protokole też jest wpisana reklamacja, było to 13.02.2017 r. i minęło już 16 dni kalendarzowych kiedy go reklamowałem po raz trzeci i brak odzewu od sprzedawcy. Czy mogę teraz żądać wymiany na nowy towar?, a jeśli nie to czego mogę żądać?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 149. Witam,

  Mam pytanie,
  Producent Paneli podał oczywiście po 14 dniach, że wymieni Panele na nowe z powodu wady. Niestety nie było takich paneli, bo zakończyli produkcje. Wskazał abym wybrał inny rodzaj i niestety odcień, bo nie miał takiego samego. Panele duzo jasniejsze nie pasowały mi do wykończenia domu i zgłosiłem do reklamacji dodatkowe koszty np koszt architekta wnętrz ( zapłaciłem juz raz za architekta przy poprzednim kolorze)
  Po moim żądaniu, firma zmieniła zdanie i powiedziała, że wymieni tylko pojedyncze panele.

  czy jest to dopuszczalne??

  pozdrawiam

  Artur

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 150. Witam moja mama kupiła sukienkę w sklepie i przy zakupie nie zauważyła że jest ona zaciągnięta. Następnego dnia poszła do tego sklepu żeby zareklamować wadliwy towar jednak ekspedientka odmówiła przyjęcia sukienki. Mama jednak się nie poddała i kolejnego dnia poszła do sklepu ponownie tym razem inna ekspedientka towar przyjęła do reklamacji. Po jakimś tygodniu dostała esemesa że reklamacja została rozpatrzona negatywnie. Dziś tzn ponad dwóch tyg. poszła odebrać. Ów decyzję jednak Pani w sklepie powiedziała że decyzja będzie za tydzień. Co w tej sytuacji kiedy dostaje esa że opinia jest negatywna a w sklepie dowiaduje się że opinia będzie za tydzień czyli od złożenia reklamacji minie ponad 3tyg.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 151. Witam
  Pierwsze pytanie:
  Reklamowałem ekspres do kawy z tytułu rękojmi. W dniu 20-03-2017 otrzymałem (e-mail)informację od sprzedawcy, że reklamowany ekspres został naprawiony i o możliwości odbioru poinformują mnie w kolejnym mailu. Ile czasu sprzedawca ma na zwrot ekspresu?
  Drugie pytanie:
  Jeżeli pierwszy raz reklamowałem ekspres do kawy z tytułu gwarancji i został naprawiony (oddawałem do sklepu) to przy kolejnej reklamacji z tytułu rękojmi (ekspres ponownie zepsuł się po kilku dniach od odbioru z naprawy) mam prawo żądać wymiany na nowy lub odstąpić od umowy i czy sprzedawca ma prawo jednak usunąć wady?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 152. Witam,
  reklamowałam wadliwe obuwie droga mailową, sprzedawca kazał wysłąć zdjecia obuwia po czym “zamilkł” na ponad miesiąc. Po kilku kolejnych moich mailach odezwał sie, ze uznaje reklamacje i mam buty odesłać do Włoch (!), po czym mam teoretycznie dostać zwrot kosztu zakupu butów na kartę kredytową.
  Kto pokrywa koszty wysyłki? Czy z zwiazku z nie zachowaniem terminu 14 dni moge traktować jako reklamacje zasadną i nie odsyłać towaru?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 153. złożyłem reklamacje produktu która została uznana aczkolwiek czekałem na kuriera który miał odebrać przesyłkę ponad 2 tyg po czym przysłano mi nie właściwy produkt i znowu czekałem tydzień na kuriera, zażądałem rekompensaty i otrzymałem ją w postaci kodu promocyjnego na 30zł przy zakupie powyżej 100zł, czy mogę zażądać innej rekompensaty ponieważ nie mam zamiaru robić więcej interesów z tym sprzedawcą ?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 154. Witam. Złożyłam pierwszy raz słuchawki do reklamacji, lewa słuchawka nagle przestała działać. Pani dała mi potwierdzenie złożenia reklamacji, miałam czekać na maila. Minęło 25 dni od daty złożenia a ja do tej pory nie otrzymałam żadnego potwierdzenia. Dodam że wybrałam odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy). Czy w tym przypadku również termin 14 dni obowiązuje i teoretycznie powinni mi zwrócić pieniądze za wadliwy towar?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 155. Chciałabym zapytać, czy jeśli zażądałam zwrotu gotówki na reklamacji obuwia to termin 14 dni nie obowiązuje tylko 30 dni? Nawet jeśli na druku reklamacyjnym jest zaznaczone że odpowiedź nastąpi po 14 dniach?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 156. Witam,
  proszę o opinię do zaistniałej sytuacji:
  11.03.2017 – składam reklamację u sprzedawcy butów sportowych. Popękane szwy i porozklejany język. Śmiesznie, ponieważ lewy but wygląda jak nowy, a prawy ma już defekty.. Buty użytkowane 4 m-ce, wartość 1000 zł. Spisujemy protokół reklamacyjny. Zaznaczam, że jeśli naprawią obuwie to je przyjmę z powrotem. Jeśli jednak nie to żądam wymiany obuwa na nowe. Pracownik sklepu spisuję mój nr. telefonu i adres e-mail. W ciągu 14 dni skontaktują się ze mną. Zgadzam się i wychodzę.
  24.04.2017 – do tego dnia sprzedawca nie daje mi żadnej informacji ww. sprawie. Zadzwoniłem i dowiedziałem się, że lada dzień producent naprawi obuwie.
  Dwa dni później zadzwonił do mnie pracownik sklepu mówiąc, że obuwie zostało naprawione lecz nie w pełni. Część wad usunięto, a część nie.

  Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za towar nie zgadzając się na zaistniałe warunki rozstrzygnięcia mojej reklamacji?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 157. Witam
  Chcialabym się dowiedzieć co w sytuacji, kiedy w 13 dniu reklamacji dostałam smsa ze reklamacja została naprawiona i zostane poinfomowana kiedy towar dojedzie do sklepu gdzie reklamacja została zlozona po czym okazal się ze reklamacja jest w trakcie naprawiania i nie wiadomo jak długo potrwa ponieważ sewris sciaga czesc do naprawy. Zostala belednie poinformowana co mogę zrobić??

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 158. 29.03 złożyłam reklamacje na stół kupiony w AgataMeble, 14dnia sms od salonu że reklamacja jest nadal rozpatrywana i co 14 dni ten sam sms. 8maja wysłałam pismo e-mailem, z żądaniem (7dni) na naprawienie szkody albo odstępuje od umowy, otrzymałam taka odpowiedź : ” że elementy potrzebne do realizacji zgłoszenia znajdują się jeszcze w produkcji. Tym samym zakończenie zgłoszenia w ciągu 7 dni może okazać się niewykonalne. Wizyta serwisu gwarancyjnego celem usunięcia wady planowana jest do 26.05. Proszę oczekiwać na kontakt ze strony serwisu celem umówienia konkretnego terminu wizyty.” I nadal cisza ze salonu i serwisu. Co dalej robić?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 159. Witam,
  Proszę o sprecyzowanie określenia “ustosunkowanie się sprzedawcy” w ciągu 14 dni. Złożyłem reklamację z tytułu rękojmi na telefon komórkowy, po 9 dniach otrzymałem informację od sprzedawcy, że została odrzucona cytuję: “zgłoszona wada towaru nie wynika z niezgodności towaru z umową, a z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Sprzedawcy i niezwiązanych z towarem, jest natomiast skutkiem niewłaściwego użytkowania”. Od moment złożenia reklamacji minęło już 3 tygodnie a wciąż nie odzyskałem reklamowanego towaru mimo odmowy. Dzwoniłem na infolinię konsumencką i poinformowano mnie, że tłumaczenie sprzedawcy jest zbyt lakoniczne i powołując się na art.566 ind.2 powinienem wezwać sprzedawcę do usunięcia usterki wyznaczając mu termin. Czy takie tłumaczenie sprzedawcy jest wystaraczające, aby odrzucić reklamację? Opini serwisu nie otrzymałem do dziś. Proszę o pomoc, gdyż mija prawie miesiąc a towaru nie odzyskałem pomimo że odmówiono mi reklamacji.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 160. Witam. w dniu 06.05.2017 (to była sobota) zgłosiłem poprzez E-maila reklamacje na obuwie, w E-mailu wysłałem zdj uszkodzonych butów, kartonu,fakturę,żądanie reklamacyjne (zwrot pieniędzy lub wymiana butów na nowe). W dniu 08.05.2017 wysłałem paczkę z reklamacja(faktura,buty,żądanie reklamacyjne),oczywiście za potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca odebrał paczkę 10.05.2017 i w tym samym dniu poinformował mnie E-mailem ze” otrzymaliśmy Pańskie zgłoszenie reklamacyjne”. Później tzn. 22.05.2017, sprzedawca poinformował mnie ” w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie informujemy, iż niestety reklamacja została rozpatrzona -odmownie.
  Stwierdzono, iż uszkodzenia nie wynikają z przyczyny tkwiącej w rzeczy reklamowanej.
  Buty wraz z pisemną odpowiedzią i uzasadnieniem zostają odesłane na koszt firmy”. A paczkę z butami i odmową pisemną sprzedawca dostarczył mi 29.05.2017.Pytanie moje jest takie od kiedy liczę 14 dni na ustosunkowanie się sprzedawcy. Bo jeśli od E-maila wysłanego przeze mnie to według mojego liczenia wychodzi że 20.05.2017 mija jego termin. a sprzedawca jak pisałem wcześniej E-mail wysłał mi 22.05.2017. Czekam na odp pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W przypadku reklamacji mailowej, termin na odpowiedź biegnie od dnia wysłania przez klienta maila.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 161. Witam,
  Złożyłam u sprzedawcy mailowo reklamację na towar zakupiony przez internet (żądałam zwrotu gotówki). Sprzedawca poprosił mnie o wypełnienie formularza, zeskanowanie go i odesłanie mailowo wraz ze skanem paragonu oraz poinformował mnie, że reklamację będzie rozpatrywał producent i że do niego będzie trzeba odesłać towar. Następnie otrzymałam maila, którego sprzedawca wysłał do producenta wraz z przesłanymi przeze mnie skanami i prośbą o rozpatrzenie mojej reklamacji. Ani sprzedawca ani producent nie odpisali mi w sprawie tego, na jaki adres mam wysłać reklamowany towar. Minęło już 14 dni od dnia, w którym składałam reklamację. Czy w tej sytuacji mogę domniemywać, że sprzedawca uznał moją reklamację? Czy to ja powinnam dopytywać się o adres na jaki mam odesłać towar czy też jest to bardziej w interesie sprzedawcy? Z tego co przeczytałam, to sprzedawca odpowiada za rozpatrzenie reklamacji i nie może mnie odsyłać do producenta, tudzież uzależniać terminu rozpatrzenia reklamacji od czasu odpowiedzi od producenta, jednak jeśli chodzi o odesłanie reklamowanego towaru to było mi wszystko jedno czy wyślę go do sprzedawcy czy do producenta, więc nie zgłaszałam pretensji, gdy sprzedawca napisał, że mam odsyłać nie do niego, a do producenta.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   W naszym serwisie świadczymy pomoc prawną sprzedawcom internetowym. Konsumentów zapraszamy do zwracania się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, który udziela bezpłatnie takiej pomocy.

   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 162. Czy taka odpowiedź jest wiążąca, jeśli wprost nie było napisane, że reklamacja odrzucona?
  “Podstawą rozpatrzenia reklamacji i obowiązkiem klienta jest sprawdzenie towaru w
  obecności kuriera-niezależnie jak dobrze z zewnątrz wygląda opakowanie…
  W przypadku uszkodzeń mechanicznych niezbędny jest protokół sporządzony przy kurierze w chwili otrzymania towaru. W innym przypadku reklamacja otrzymuje status reklamacji rozpatrzonej negatywnie.”

  Odpowiedz

Trackbacks/Pingbacks

 1. „Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji – osobiście w sklepie” – nowa klauzula niedozwolona | Blog ekspercki | Prokonsumencki.pl - [...] Przypomnijmy, że sprzedawca powinien ustosunkować się do żadania konsumenta w terminie maksymalnie 14 dni (kalendarzowych, nie roboczych), gdyż w…
 2. Regres sprzedawcy do swojego hurtownika z powodu reklamacji składanej przez konsumenta | Blog ekspercki | Prokonsumencki.pl - [...] Pamiętajmy, że jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie naprawy albo wymiany, nie ustosunkował się do tego żądania w…
 3. Czego może żądać klient reklamując towar – kompendium sprzedawcy | Blog ekspercki | Prokonsumencki.pl - [...] > Więcej o tym piszemy tutaj: Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej [...]
 4. Nowa ustawa konsumencka, a rozpatrzenie reklamacji | Darmowy kurs emailowy ze zmian w prawie - […] Dobrze jest prędzej się z nią zaznajomić i przygotować się na zmiany! Zapraszamy do przeczytania artykułu o ustosunkowaniu się…
 5. ALOKAKAK@!EW | KlauzuleNiedozwolone.pl - […] Szerzej o terminie na rozpatrzenie reklamacji można przeczytać tutaj: Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani…
 6. Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmieni nowa ustawa o prawach konsumenta | Prokonsumencki.pl - […] Jeżeli Klient żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, a Sprzedawca…
 7. Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta | Prokonsumencki.pl - […] Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Ustawa przewiduje jednak domniemanie uznania…
 8. "Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie" - nowa klauzula niedozwolona | Prokonsumencki.pl - […] Przypomnijmy, że sprzedawca powinien ustosunkować się do żadania konsumenta w terminie maksymalnie 14 dni (kalendarzowych, nie roboczych), gdyż w…

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzupełnij brakującą liczbę: * *

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
reklamacja towaru
Kto ponosi koszty nieuzasadnionej reklamacji towaru?

W tym wpisie zastanowimy się nad częstym problemem sprzedawców i to nie tylko tych internetowych, a mianowicie kwestią kosztów nieuzasadnionej...

Zamknij