BDO funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r. Wraz z postępem lat i nadejściem licznych wymogów unijnych i krajowych w zakresie ograniczania zanieczyszczeń środowiska, pojawiają się liczne, dodatkowe obowiązki dla podmiotów, które choć częściowo uczestniczą w procesie wprowadzania szkodliwych dla środowiska materiałów. Sprzedając produkty, praktycznie zawsze są one zapakowane w jakiegoś rodzaju opakowanie. W związku z tym, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 ze zm.) wprowadza na takie podmioty sporą ilość obowiązków, które co ważne, są zagrożone karą finansową w postaci grzywny bądź kary pieniężnej do nawet 750 000 zł.

W tym artykule, zwrócimy szczególną uwagę na jeden z nich, jakim jest obowiązek rocznego sprawozdania z tytułu gospodarki opakowaniami.

 

Na jakim przedsiębiorcy ciążą wspomniane obowiązki 

Jest to podstawowe pytanie, gdyż pozwala nam na odpowiedź – czy mnie to dotyczy? Ustawa wymienia wprost przedsiębiorców, którzy spełniają poniższe cechy. Są to podmioty: zajmujące się odzyskiem opakowań, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy:

 1. odpadów opakowaniowych,
 2. produktów w opakowaniach;

dystrybuujące produkty w opakowaniach; eksportujące:

 1. odpady opakowaniowe,
 2. opakowania,
 3. produkty w opakowaniach;

prowadzące recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; wprowadzające opakowania; wprowadzające produkty w opakowaniach.

Podsumowując, zakres podmiotów spełniających powyższe kryteria jest bardzo szeroki.

 

Obowiązki przedsiębiorcy związane z BDO

Następną pytaniem, na które powinniśmy odpowiedzieć jest to, skoro już jestem przedsiębiorca zobowiązanym do obowiązków, to jakie na mnie ciążą? Upraszczając, głównymi obciążeniami są:

 1. wpis do rejestru przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowania oraz torby na produkty,
 2. organicznie ilości opakowań i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 3. wprowadzanie opakowań spełniających odpowiednie wymogi,
 4. zapewnienie odzysku w tym recyklingu opakowań tego samego typu, które się wprowadza, a jeśli nie poniesienie kosztów tzw. opłaty produktowej,
 5. prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarki opakowaniami samodzielnie bądź poprzez odpowiednią organizację,
 6. prowadzenie ewidencji o opakowania wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym,
 7. osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu,
 8. pobieranie opłaty od klienta wybierającego torbę z tworzywa sztucznego,
 9. prowadzenie rocznego sprawozdania.

To właśnie punkt nr 9, czyli roczne sprawozdanie stanowić będzie centralny punkt naszych zainteresowań w niniejszym artykule.

 

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania

Pochylając się nad tym szczególnym obowiązkiem, należałoby najpierw rozjaśnić, czym w rozumieniu powyższej ustawy jest opakowanie.

„Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.”

Jak wynika z art. 45 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

„Przedsiębiorca: wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzający produkty w opakowaniach – jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie (…).”

Zgodnie z przepisami, sprawozdanie to należy złożyć do 15 marca każdego roku kalendarzowego. Jest to termin, którego przekroczenie stanowi wykroczenie i zagrożone jest grzywną. Odnosząc się do wyżej wspomnianego terminu, oczywiste jest to, że każde obowiązki nałożone przez nas przez prawo należy wykonywać terminowo, jednakże jeden bądź dwa dni opóźnienia, tym bardziej jeśli sprawozdanie ma charakter informacyjny, nie powinien powodować po naszej stronie negatywnych konsekwencji, prawda?

 

Czy jeden dzień opóźnienia w sprawozdaniu może skutkować poważnymi konsekwencjami

Niestety, ale w praktyce pojawiło się już orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 6 listopada 2019, sygn. akt. IV 730/19, które w sposób zdecydowany naciska na terminowość nałożonego i wspomnianego powyżej obowiązku.

W przedmiotowej sprawie, obwiniony prezes zarządu spółki, która zajmowała się sprzedażą elektroniki, a który był zobowiązany do złożenia wspomnianego sprawozdania, nie zdążył wysłać go we wskazanym w ustawie terminie. Co ważne, dokonał tego dzień później – tj. 16 marca. Jak wynika z ze złożonego przez niego zeznania, nie dokonał on tego w terminie ze względu na pogrzeb swojej babci jak i obowiązki zawodowe wynikające z wykonywania przez niego zawodu biegłego sądowego. Przedstawione przez niego usprawiedliwienia wydawały się naprawdę silne i uzasadnione. Nie umożliwiło to jednak sądowi uznania go za niewinnego popełnienia czynu zabronionego.

Co jednak najistotniejsze, a wynika z treści samego orzeczenia jest to, że:

„Uwzględniając okoliczności (…) w szczególności (…),  iż dobro prawne w postaci ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki odpadami nie zostało naruszone przez czyn obwinionego. Nie stwierdzono również, iż wykroczenie, którego dopuścił się G. K., doprowadziło do powstania jakiejkolwiek szkody – ani rzeczywistej, aktualnej, ani grożącej w przyszłości. (…) Niedopełnienie ustawowego obowiązku było efektem natłoku obowiązków jakimi został obarczony obwiniony. Należy wskazać, że G. K. przekroczył ustawowy termin tylko o jeden dzień i bez wzywania go do jego nadesłania.”

Tak więc pomimo powyżej wspominanych okoliczności usprawiedliwiających, sąd stanowczo zadecydował, iż obowiązek ten jest bezwzględny i należy karać za niedopełnianie go. Sąd w sposób zdecydowany i wyraźny zaznaczył w wyroku, iż obowiązki nakładane na przedsiębiorców mają charakter bezwzględny i oczekuje się od nich profesjonalizmu oraz terminowości.

Co więcej, wspomniany przez skład orzekający obowiązek nałożony jest zasadniczo na każdego sprzedawcę, w szczególności internetowego. Nawet sprzedaż żywności wiążę się z transportem, który wymaga wykorzystania palet bądź opakowań kartonowych, tak więc podkreślę ponownie, iż obowiązek ten jest bardzo istotny i dotyczy praktycznie każdego sprzedawcy.

Podsumowując powyższe, należy pamiętać, że sprzedając produkty w opakowaniach lub chociażby wykorzystując je do transportu, ciąży na nas obowiązek składania sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do 15 marca każdego roku kalendarzowego, które należy złożyć właściwemu marszałkowi województwa. BDO zbiera wszystkie informacje, więc brak zapłaty wiąże się z karą pieniężną.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie artykuły, bądź potrzebujesz wyjaśnienia informacji. Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@prokonsumencki.pl lub zadzwoń na numer: 61 847 55 18. Pomożemy Ci!

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!