Planujesz zorganizować konkurs z nagrodami dla klientów Twojego sklepu internetowego? Chcesz zachęcić klientów do kupowania u Ciebie oferując im program lojalnościowy w sklepie internetowym? Z pewnością zastanawiasz się więc, czy w wyniku tych akcji handlowych powstanie obowiązek podatkowy.

W artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. W tym celu będziemy analizować przepisy podatkowe oraz poglądy organów odpowiedzialnych za ich stosowanie – administracji podatkowej i sądów administracyjnych.

Kluczową kwestią jest stwierdzenie, czy planowane przedsięwzięcie ma charakter konkursu, sprzedaży premiowej, czy też rabatu kwotowego. Rozstrzygać nie będzie nazwa, ale charakterystyka tych pojęć ukształtowana w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Aktualizacja kwoty zwolnienia od 1 stycznia 2018 r. – 2000 zł zamiast 760 zł

 

Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT został zmieniony ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która wchodzi w życie 1.01.2018 r. Przepis w nowym brzmieniu stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2018 r.

Zmiana podwyższyła limit zwolnienia z 760 zł do 2000 zł – poniżej pełna treść zmienionego przepisu:

Art. 21 ust. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy lekturze dalszej części artykułu. 

 

 Sprzedaż premiowa

 

Ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, jeśli klient może otrzymać dodatkowo produkt za darmo np. w wyniku udziału w program lojalnościowy w sklepie internetowym. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.06.2015 r. (sygn. II FSK 1540/13

Nagroda [związana ze sprzedażą premiową], o której mowa w przywołanych przepisach stanowi dodatkowe świadczenie, przyznawane według reguł ustalonych przez nagradzającego bez ekwiwalentu ze strony nagrodzonego, a jej celem jest zachęcie do dalszych zakupów. Istotnym jest, że wyrażenie to nie zostało zdefiniowane w języku prawnym, co nie pozwala na jego definiowanie przy pomocy wykładni systemowej zewnętrznej, w tym za pomocą ustawy Kodeks cywilny. Skoro zatem pojęcie “sprzedaż premiowa” zostało zaczerpnięte z języka potocznego, to jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy należy przyjąć w znaczeniu potocznym, co oznacza sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego.

Podobnie wywodzi  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15.01.2010 r. (III SA/Wa 1189/09):

(…) premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie.

Nagroda w ramach sprzedaży premiowej co do zasady podlega podatkowi ryczałtowemu w wysokości 10% jej wartości. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT):

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (…)

2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa o PIT przyznaje jednak ważne zwolnienie w tym zakresie. Zgodnie z jej art. 21:

1. Wolne od podatku dochodowego są:
(…)
68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Tak więc, w przypadku sprzedaży premiowej, nagrody dla konsumentów i rolników o wartości do 2000 zł nie są opodatkowane. Zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rabat kwotowy

 

Nagrodę w programie lojalnościowym należy uznać za rabat kwotowy, jeśli w jej ramach klient ma możliwość zakupienia dodatkowego produktu za obniżoną cenę. Takie obniżenie nie prowadzi do powstania przychodu. Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11.12.2013 r. (sygn. IBPBII/1/415-873/13/MK):

Udzielenie rabatu kwotowego nie stanowi więc nagrody związanej ze sprzedażą premiową i kwota udzielonego rabatu nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie klientów sklepów (uczestników programu lojalnościowego) nie powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do klientów Spółki, tj. osób trzecich, do wystawienia stosownych informacji podatkowych od udzielonych rabatów.

Jeśli więc w ramach program lojalnościowy w sklepie internetowym klient może kupić produkt za obniżoną cenę, od tak rozumianej „nagrody” nie jest należny podatek. Pamiętajmy jednak, że próby wykorzystania tej reguły do obchodzenia obowiązku podatkowego od sprzedaży premiowej, mogą nie być skuteczne. Ostatnio nasz klient zadał nam pytanie czy uniknie podatku jeśli nagrodą w programie lojalnościowym będzie możliwość kupienia u niego produktu za 1 grosz. Naszym zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że organy podatkowe nie uznają takiej interpretacji i naliczą podatek ryczałtowy w wysokości 10%. Lepiej skorzystać z opisanego przy sprzedaży premiowej zwolnienia z podatku w przypadku nagród dla konsumentów o wartości do 2000 zł.

 

 Konkurs

 

Pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. Pomocne mogą być tu rozważania zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15.10.2014 r. (III SA/Wa 1115/14):

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. Zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich winno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu winne zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu..

Wygrana w konkursie jest opodatkowana na podobnych zasadach, jak nagroda przy sprzedaży premiowej. Zgodnie z cytowanym już art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT:

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (…)
2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Do niedawna przedsiębiorcy w przypadku konkursów liczyli na podobne zwolnienie, co przy sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ustawy o PIT:

1. Wolne od podatku dochodowego są:
(…)
68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Organizatorzy konkursów argumentowali, że wyliczenie środków masowego przekazu w tym przepisie jest przykładowe i że Internet również jest takim środkiem. W związku z tym, wygrane w konkursach organizowanych przez Internet, powinny być zwolnione z podatku. Stanowisko to jest obecnie bardzo wątpliwe.

Jak stwierdził w kluczowym dla tej kwestii wyroku z 27.02.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 414/13):

W przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik “i” w wyrażeniu “organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Oczywistym jest, że sklep internetowy nie należy do kategorii środków masowego przekazu. W przypadku wygranej w konkursie organizowanym przez sklep internetowy podatek ryczałtowy w wysokości 10% obowiązuje więc bez względu na wartość nagrody, ani na konsumencki status zwycięzcy konkursu.

Podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa

Rabat kwotowy

Konkurs

Na czym polega Klient może otrzymać dodatkowo produkt za darmo np. w wyniku udziału w program lojalnościowy w sklepie internetowym. Klient ma możliwość zakupienia dodatkowego produktu za obniżoną cenę.

Klienci współzawodniczą wykonując określone zadania, a ci którzy wykonali zadania najlepiej otrzymują nagrody.

Podatek dochodowy

10% od wartości nagrody brak 10% od wartości nagrody
Dostępne zwolnienie podatkowe Nie są opodatkowane:

nagrody dla konsumentów i rolników o wartości do 2000 zł.

nie dotyczy Nie są opodatkowane:

wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu.

Uwagi Podatek od nagrody dla konsumenta o wartości powyżej 2000 zł pobiera i rozlicza organizator akcji promocyjnej. Do wartości nagrody można doliczyć odpowiednią kwotę na poczet podatku. Rabat, który prowadzi do sprzedaży za symboliczną kwotę np. 1 grosz może być zakwestionowany przez organy podatkowe.

Dla uzyskania zwolnienia koniczne jest aby mass medium było również organizatorem konkursu. Sklep internetowy co do zasady nie jest mass medium.

Podsumowanie

 

Podatkowo najbardziej korzystny jest program lojalnościowy w sklepie internetowym z rabatem kwotowym. Taki rabat nie jest opodatkowany, i to niezależnie od jego wartości, ani od faktu, czy klient, który go otrzymał jest przedsiębiorcą, czy konsumentem. Podatek nie będzie się należał również, gdy w programie lojalnościowym konsument otrzyma dodatkowo za darmo produkt o wartości do 2000 zł. W pozostałych przypadkach należy liczyć się z podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody. 

 

 

5.00 avg. rating (99% score) - 7 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!