W regulaminie sklepu internetowego wiele postanowień wynika wprost z przepisów obowiązującego prawa – i na to mamy niewielki wpływ. Sprzedawcy często chętnie uregulowaliby niektóre kwestie inaczej, tak aby lepiej zabezpieczyć własne interesy, jednak ta część zapisów, która dotyczy konsumentów, rzadko pozwala na wprowadzanie korzystnych zmian i ograniczeń.

O wiele większą swobodę daje natomiast regulacja warunków sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Prawo jest w tej kwestii dużo mniej rygorystyczne i pozostawia nam różne „furtki”, z których – przy odpowiednim rozeznaniu w przepisach – można skorzystać, by zabezpieczyć interesy sprzedawcy. Jedną z takich „furtek”, których używamy w naszych regulaminach, jest możliwość wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Prawnicy Prokonsumencki.pl dbają o zabezpieczenie Twoich interesów jako Sprzedawcy internetowego.

 

Rękojmia w relacjach B2B

Rękojmia to podstawowa zasada odpowiedzialności sprzedawcy za jego produkt, która pozwala klientom na składanie reklamacji w przypadku dostrzeżenia wady zakupionego towaru. Co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej trwa przez 2 lata od momentu wydania produktu klientowi. Stwierdzenie przez klienta wady w tym czasie uprawnia go do żądania naprawy, wymiany, obniżenia ceny czy nawet zwrotu pieniędzy.

O ile w stosunku do klientów będących konsumentami, a zatem osób fizycznych, przepisy nie umożliwiają odrębnego ustalenia zasad reklamacji i odpowiedzialności sprzedawcy, to inaczej wygląda sprawa, kiedy naszymi klientami są także przedsiębiorcy.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.”

– art. 558 §1 Kodeksu cywilnego

Zgodnie z powyższym przepisem nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedawca ograniczył lub nawet całkowicie wyłączył swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec jego klientów, którzy nie są konsumentami. Oczywiście, aby tego typu wyłączenie odpowiedzialności mogło zostać uznane za skuteczne, taka informacja powinna zostać zawarta w regulaminie sklepu internetowego, który klient akceptuje przed składaniem zamówienia. W przygotowywanych przez naszych prawników regulaminach zawsze znajduje się miejsce na osobny rozdział poświęcony postanowieniom dotyczącym przedsiębiorców. Pozwala to w sposób jasny i czytelny zawrzeć w jednym miejscu wszystkie te dodatkowe zapisy i regulacje, które dotyczą tylko niekonsumentów i służą wprowadzeniu jak najbardziej korzystnych warunków dla sprzedawcy, przy poszanowaniu obowiązujących przepisów.

 

Mniejsza odpowiedzialność sprzedawcy

Wyłączenie rękojmi w relacjach między przedsiębiorcami to przede wszystkim minimalizacja ryzyka reklamacji towarów, a tym samym zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy sprzedawcy. Oczywiście, nie oznacza to, że sprzedawca całkowicie pozbawia swoich klientów niebędących konsumentami możliwości dochodzenia swoich praw, jeżeli nieprawidłowo zrealizował zamówienie.

Klienci-przedsiębiorcy mogą bowiem nadal żądać na zasadach ogólnych naprawienia poniesionej przez nich szkody, o ile tylko wykażą tę szkodę oraz że jej bezpośrednim skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży przez sprzedawcę.

Dla sprzedawcy oznacza to, że trudniej będzie pociągnąć go do odpowiedzialności. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi odpowiada on za wady rzeczy niezależnie od jego wiedzy oraz tego, czy jest on tylko sprzedawcą, czy jednocześnie jej producentem lub dystrybutorem. Utrudnia mu to praktyczną obronę przed roszczeniami klientów. Wyłączenie rękojmi natomiast sprawia, że ciężar dowodu przesuwa się zdecydowanie silniej w kierunku klienta niebędącego konsumentem, a to pozwala na sprzedawcy na uniknięcie wielu kosztów oraz problemów związanych z rozpatrywaniem reklamacji.

Możliwość wyłączenia rękojmi w relacjach B2B jest szczególnie korzystna dla sprzedawcy, który prowadzi niewielki sklep internetowy – najczęściej będzie to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli przytrafi mu się klient będący przedsiębiorcą, który okaże się dużym, profesjonalnym podmiotem, dysponującym odpowiednimi środkami i zapleczem prawnym, by dochodzić swoich racji, to dla takiego sprzedawcy może to oznaczać masę problemów oraz niezdolność do bronienia się przed roszczeniami. Wyłączenie rękojmi stawia w tym momencie sprzedawcę w dużo korzystniejszej pozycji – zakres jego odpowiedzialności staje się znacznie mniejszy, a profesjonalne podmioty zmusza to do wykazania poniesionej szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego między jej poniesieniem a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez sprzedawcę.

 

Podsumowanie – regulamin sklepu internetowego od Prokonsumencki.pl

Każdemu sprzedawcy powinno zależeć na tym, aby z jednej strony mieć regulamin sklepu, który pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a z drugiej – maksymalnie zabezpiecza jego interesy oraz ogranicza odpowiedzialność. W naszym serwisie przygotowujemy regulaminy, których rolą jest właśnie sprostać takiemu oczekiwaniu – wykorzystujemy możliwości, jakie przepisy dają sprzedawcy, by uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

Jednym z najważniejszych postanowień, jakie zawsze stosujemy w naszych regulaminach, jest właśnie wyłączenie rękojmi wobec klientów niebędących konsumentami. Jeżeli sklep internetowy operuje w modelu B2B, prowadząc sprzedaż wyłącznie dla przedsiębiorców – pozbawia to ryzyka reklamacji. Odpowiedzialność sprzedawcy staje się dużo mniejsza, a dodatkowo to klient-przedsiębiorca musi dowieść swojej racji, co upraszcza obronę przed roszczeniami.

3.67 avg. rating (78% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!