Regulamin sklepu internetowego w roku 2017 rozpoczął się zmianami wynikającymi z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Obowiązki sprzedawcy internetowego wynikające z ustawy dotyczą przede wszystkim obowiązku udzielania informacji oraz obowiązku zachowania właściwych procedur dotyczących postępowania reklamacyjnego.

Poniżej omawiamy najważniejsze naszym zdaniem zmiany oraz kwestie prawne, na które powinien zwrócić uwagę sprzedawca internetowy w 2017 r.

Regulamin sklepu internetowego 2017 – zmiany z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa określa między innymi obowiązki przedsiębiorców związane z umożliwieniem swoim klientom korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Ustawa przewiduje dwa główne obowiązki informacyjne dla sprzedawców internetowych:

 1. sprzedawca, który zobowiązał się (nie jest to obowiązkowe) albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy.
 2. w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: (1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo (2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Ważne! Zgodnie z ustawą – jeżeli sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Szczegółowo o nowej ustawie piszemy tutaj: Zmiany w prawie od stycznia 2017 r. – ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa o prawach konsumenta 2017

Rok 2017 to także kolejny rok obowiązywania nowej ustawy o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Mimo, że ustawa obowiązują już od ponad dwóch lat, to do tej pory brak jest szerszego orzecznictwa sądów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które pozwoliłby na lepsze i dokładniejsze zrozumienie niektórych jej przepisów i tym samym prawidłowe ich stosowanie. Wątpliwości budzi przede wszystkim stosowanie niektórych wyjątków od prawa odstąpienia od umowy.

Dlatego w tym roku warto na bieżąco śledzić orzecznictwo sądowe oraz decyzje wydawane przez Prezesa UOKiK, które mogą wpłynąć na regulamin sklepu. Tytułem przykładu można podać orzeczenie dotyczące możliwości stosowania wyjątku od prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktu występującego w bardzo wielu wariantach – to korzystne dla sprzedawców internetowych orzeczenie omawiamy tutaj: Duża ilość kombinacji produktu? Konsument nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy – omawiamy korzystne dla sprzedawców orzeczenie sądu do nowej ustawy o prawach konsumenta

Zmiany w ochronie danych osobowych 2017/2018

Najbliższy rok to także okres intensywnych przygotowań do wejścia w życie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w praktyce przyniesie duże zmiany zarówno dla przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, jak i dla ich klientów, których dane powinny być znacznie lepiej chronione niż teraz, a dodatkowo zyskają oni dodatkowe prawa w zakresie przetwarzania ich danych. Zastosowanie rozporządzenia do uregulowania kwestii ochrony danych osobowych powoduje, że jest ono stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Prawa osoby fizycznej i zwiększenie ochrony jego danych spowoduje nałożenie na przedsiębiorców szeregu nowych obowiązków – najważniejsze z nich postaram się wskazać poniżej:

 • konieczność  samodzielnej oceny ryzyka i dostosowania do niego odpowiednich środków ochronnych
 • rozbudowane obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane, w tym informowanie o profilowaniu
 • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • konieczność oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych związanych z dużym ryzykiem naruszenia praw osób fizycznych
 • obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych w przypadkach przewidzianych rozporządzeniem

Rozporządzenie za nie przestrzeganie jego przepisów przewiduje znaczące kary finansowe. W zależności od rodzaju naruszenia, kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona w wysokości do 10 000 000 EUR lub do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstw – w wysokości do 2 % lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Szerzej o zmianach w ochronie danych osobowych piszemy tutaj: Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym 2017/2018 – omawiamy zmiany

Klauzule niedozwolone 2017

Nowy rok to także kolejny rok obowiązywania nowych przepisów dotyczących naruszeń w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych. Obecnie to Prezes UOKiK jest właściwy w tego typu sprawach i może prowadzić przeciwko sprzedawcom internetowym postępowania w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych. Podobnie Prezes UOKiK dba także o przestrzeganie przez sprzedawców obowiązków informacyjnych (np. regulamin sklepu internetowego).

Za stosowanie klauzul niedozwolonych,  niespełnienie obowiązków prawnych lub nieprawidłowe ich spełnienie grożą Sprzedawcy Internetowemu dwie podstawowe sankcje:

 • posiadanie klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych wiąże się z ryzykiem nałożenia przez UOKiK kary finansowej do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • naruszenie przepisów ustawy o prawach konsumenta grozi grzywna nawet do 5.000 zł.

Przykład nałożenie kary finansowej na sprzedawcę internetowego w wysokości 46 tysięcy złotych opisywaliśmy tutaj: 46 tys. zł kary od UOKIK za błędy w regulaminie sklepu internetowego

Dodatkowo dochodzą sankcje miękkie – pozaprawne, takie jak utrata renomy, utrata zaufania klientów itp.

Inne zmiany w prawie 2017 dotyczące ecommerce

W roku 2017 możemy spodziewać się kolejnych regulacji branżowych regulujących bardziej szczegółowo lub ustanawiających nowe wymagania przy sprzedaży różnego rodzaju produktów – np. sprzedaż zabawek, środków ochrony roślin, czy innych produktów.

Podsumowanie

Jak pokazuje powyższe podsumowanie 2017 roku w prawie ecommerce możemy się spodziewać kolejnych zmian oraz nowych przepisów, do których stosowania muszą się przygotować sprzedawcy internetowi. Ostatnia zmiana wytycznych UOKiK mająca na celu zaostrzenie wysokości nakładanych kar finansowych pokazuje, że Urząd będzie co raz bardziej rygorystyczny dla przedsiębiorców. Warto zatem dbać o dobrą znajomość przepisów oraz posiadanie zgodnego i aktualnego regulaminu sklepu internetowego.

 

 

4.20 avg. rating (84% score) - 10 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!