Prowadzenie sklepu podczas koronawirusa-Chcemy w miarę naszych możliwości wesprzeć Sprzedawców w tym trudnym dla wszystkich czasie i pomóc zminimalizować negatywne skutki pandemii koronawirusa dla ich biznesu. Rozsądne i odpowiedzialne podejście do tej sytuacji pozwoli wszystkim zaoszczędzić dodatkowych kosztów i stresu. Przekazujemy poniżej ważne informacje dla naszych wszystkich Klientów w związku z pandemią koronawirusa. Artykuł będziemy się starali na bieżąco aktualizować tak aby zawierał możliwe aktualne informacje i wytyczne oraz nasze rekomendacje – celem wszystkich naszych działań jest minimalizacja negatywnych skutków pandemii dla naszych Sprzedawców. 

Zapraszamy do lektury wszystkich Sprzedawców i zadawania pytań w komentarzach – nasi prawnicy są do Waszej dyspozycji.


# 1 Wsparcie prawne Sprzedawcy, monitoring i aktualizacja regulaminów naszych Klientów, bezpłatny dostęp do platformy szkoleniowej Prawo w Sklepie 

Wszystkie nasze usługi są realizowane bez zmian. Nasi Sprzedawcy objęci aktywnym wsparciem prawnym mogą z niego w pełni korzystać. Podobnie stale monitorujemy regulaminy objęte naszym monitoringiem. Wszyscy nasi pracownicy są dla Was dostępni tak jak dotychczas, ograniczamy jedynie spotkania osobiste. Wdrożyliśmy system pracy zdalnej, aby zminimalizować ryzyko związane z ewentualnymi zachorowaniami. Już teraz możemy wspomnieć, że w najbliższym czasie będziemy przekazywać naszym Sprzedawcom informację o wymaganej aktualizacji regulaminów i innych dokumentów z uwagi na zmiany w prawie dotyczące rozszerzenia praw konsumentów na niektóre jednoosobowe firmy (zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2020 r.).

Szerzej piszemy o tym tutaj: https://prokonsumencki.pl/blog/wazne-zmiany-w-prawie-dotyczace-poszerzenia-ochrony-konsumenckiej-na-jednoosobowe-firmy-i-wymog-aktualizacji-regulaminow-oraz-ows-przed-1-czerwca-2020-r/

Przypominamy także o działaniu naszej Platformy Szkoleniowej Prawo w Sklepie z prawnymi szkoleniami online dla Sprzedawców: http://szkolenia.prokonsumencki.pl/wszyscy nasi Sprzedawcy z aktywną opieką prawną nad regulaminem mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do platformy (dostęp do końca kwietnia 2020 r.). Chcemy w miarę możliwości Was wesprzeć w tym trudnym czasie i pomóc wykorzystać go m.in. na poszerzenie swojej wiedzy z aspektów prawnych prowadzenia sklepu. 

Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie zainteresowani dostępem do platformy szkoleniowej, to jesteśmy do dyspozycji i czekamy na kontakt. 

 

# 2 Siła wyższa i pilna prośba o weryfikację swoich umów handlowych pod kątem siły wyższej

Pandemia koronawirusa z pewnością ma lub będzie miała wpływ także na Wasz biznes. Działania w zasadzie każdej firmy wymagają udziału pracowników, współpracowników, czy też dostawców, którzy nagle, niejednokrotnie wręcz z dnia na dzień, mogą okazać się niedostępni z powodu choroby, kwarantanny czy też innych okoliczności, musimy mieć rękę na pulsie. Jedną z okoliczności, która może uwolnić Was od potencjalnej odpowiedzialności za niewykonanie czy też nienależyte wykonanie umowy jest tzw. siła wyższa. Siła wyższa jest to wydarzenie o charakterze zewnętrznym, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo niewielkie (wręcz jego przewidzenie było praktycznie niemożliwe), i któremu nie można było zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Wszystkie te cechy winny być spełnione łącznie. 

Można zatem przyjąć, iż w wielu przypadkach pandemia koronawirusa będzie stanowiła tzw. siłę wyższą, jednakże co do zasady każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Trzeba bowiem pamiętać, że strona umowy będzie mogła wyłączyć swoją odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie konkretnej umowy, jeżeli przyczyną tego stanu rzeczy nie będzie brak dołożenia należytej staranności, ale właśnie okoliczności siły wyższej związane z konkretnym zobowiązaniem umownym. Sam fakt epidemii nie oznacza bowiem, że na siłę wyższą można automatycznie powołać się w stosunku do każdej umowy. Prowadzenie sklepu choć teraz dość utrudnione jest możliwe do przebrnięcia.

Bardzo prosimy o przejrzenie podpisanych przez Was umów – np. kluczowymi dostawcami, kontrahentami itd. Bardzo często zawarte umowy zawierają w swojej treści klauzule, które definiują pojęcie siły wyższej oraz wskazują na specjalną procedurę postępowania w przypadku jej wystąpienia. Zdecydowanie rekomendujemy zatem, aby czym prędzej dokonać przeglądu swoich głównych kontraktów pod kątem okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. Może się bowiem okazać, że umowy wymagają od nas wykonania określonych działań aby móc później powołać się na siłę wyższą. Powyższe uwagi tak samo odnoszą się do Państwa kontrahentów, dostawców i wykonawców – oni także mogą próbować powoływać się na siłę wyższą. Natomiast proszę pamiętać, że każdy taki przypadek wymaga analizy i nie ma tutaj automatyzmu. 

W ocenie, czy mamy do czynienia z siłą wyższą pomocne może być ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. Ogłoszenie to zostało dokonane na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433). Oczywiście nie możemy przełożyć tego faktu 1 do 1 na siłę wyższą, ale może to być przydatne w przyszłej argumentacji.

Aktualizacja 23.03.2020 r. 

20 marca 2020 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – rozporządzenie stanowi, że w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Rozporządzenie nakłada dalsze ograniczenia w stosunku do poprzedniego dotyczącego stanu zagrożenia epidemicznego. Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Z ważniejszych ograniczeń należy wskazać na rozszerzenie zakazu handlu w galeriach handlowych – zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
c) artykułów toaletowych,
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3) ), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) gazet,
i) artykułów budowlanych lub remontowych,
j) artykułów dla zwierząt domowych lub
k) paliw;

2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych

Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie potrzebowali pomocy prawnika w procesie oceny skutków koronawirusa na konkretne zobowiązania umowne, to jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji.

 

# 3 Zawieszenie biegu terminów przedawnienia roszczeń z powodu siły wyższej

O sile wyższej w kontekście umów pisaliśmy wyżej, tutaj chcemy zwrócić na jeszcze jeden aspekt zastosowania siły wyższej – zgodnie z art. 121 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu m.in. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody:

Art. 121 [Zawieszenie] Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Istotne w tej sprawie będzie wykazanie od kiedy mamy do czynienia z siłą wyższą oraz czasu jej trwania. Trudno jednoznacznie ocenić, czy w konkretnym przypadku mamy już do czynienia z siłą wyższą (pisząc te słowa 19 marca 2020 r.), czy jeszcze nie. Wiadome jest, że każda taka sytuacja będzie badana indywidualnie i już teraz warto się na to przygotować – np. jeżeli nie możesz wrócić z zagranicy albo jesteś poddany przymusowej kwarantannie albo nie masz dostępu do dokumentacji z różnych powodów, to staraj się na tę okoliczność zabezpieczyć jakiekolwiek dodowy – za jakiś czas może to być bardzo przydatne. Prowadzenie sprzedaży wymaga od ciebie dodatkowych zabezpieczeń.

W ocenie okresu trwania przeszkody pomocne może być ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. Ogłoszenie to zostało dokonane na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433). Oczywiście nie możemy przełożyć tego okresu 1 do 1 na wskazany wyżej przepis Kodeksu Cywilnego, ale może to być przydatne w przyszłej argumentacji.

Aktualizacja 23.03.2020 r. – patrz wyżej na aktualizację dotyczącą ogłoszenia stanu epidemii. 

 

# 4 Zapisy zwiększające ochronę Sprzedawcy w regulaminie sklepu internetowego przygotowanym przez naszych prawników 

Tworząc regulaminy dla naszych Sprzedawców oczywiście nie przewidywaliśmy pandemii koronawirusa, natomiast w większości przygotowanych przez nas regulaminów znajdziecie dedykowane zapisy do umów B2B (to jest, gdy kupującym jest firma, a nie konsument), które mogą pozwolić Wam skorzystać z dodatkowych rozwiązań poza siłą wyższą. 

Zapisy, które mogą się Wam przydać, to m.in.:

 • zapisy umożliwiające na odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy zawartej z klientem niebędącym konsumentem (w ciągu 14 dni na tej podstawie możecie odstąpić od umowy, jeżeli nie jesteście w stanie jej zrealizować) 
 • zapisy dot. zmiany sposobów płatności (np. wymóg uprzedniej przedpłaty zamiast pobrania) 
 • ogólne ograniczenie odpowiedzialności do ceny zakupionego towaru (np. w przypadku braku możliwości dostarczenia w terminie towaru, ryzyko szkody po stronie klienta itd.) 

Proszę jednak pamiętać, że są to zapisy, których nie możemy stosować do konsumentów – w ich wypadku pozostaje korzystanie z siły wyższej. Zalecamy w takim wypadku także spróbować ustalić z kupującym późniejszy termin realizacji lub inne warunki umowy – musimy tutaj jednak uzyskać zgodę kupujaćego, a w razie jej braku należy rozważyć skorzystanie z siły wyższej. 

Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie potrzebowali pomocy prawnika w procesie oceny skutków koronawirusa na konkretne zobowiązania umowne, to jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji.

 

# 5 Klauzula rebus sic stantibus – nadzwyczajna zmiana stosunków – argument przy renegocjowaniu umów  

Mamy sytuację nadzwyczajną, więc konieczne może być także skorzystanie przez niektórych z Was z przepisów przygotowanych na szczególne sytuację – mamy tutaj na myśli tzw. klauzulę rebus sic stantibus – nadzwyczajna zmiana stosunków. Klauzula ta jest uregulowana w art. 357[1] Kodeksu cywilnego i brzmi:

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Tutaj zwracamy jednak uwagę, że to Sąd decyduje o zmianach lub rozwiązaniu umowy. Natomiast na pewno ten zapis może być pomocny przy prowadzeniu negocjacji z naszym kontrahentem – klasycznym przykładem może być tutaj renegocjacja warunków umowy najmu lokalu w galerii handlowej, która została aktualnie zamknięta z powodu epidemii koronawirusa. 

Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie potrzebowali pomocy prawnika w procesie oceny skutków koronawirusa na konkretne zobowiązania umowne, to jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji.

 

# 6 Gwarancja stałej dostawy i odpowiedzialność za straty w przypadku niewywiązania się z umowy 

W tych niespokojnych czasach mimo wszystko część z Was i Waszych dostawców jest w stanie zapewnić ciągłość dostaw posiadając chociażby spore zapasy towaru. W takim wypadku aby uspokoić swoich kontrahentów warto pomyśleć nad zawarciem dodatkowej umowy gwarancji dostaw i współpracy – tak aby obie strony miały możliwe zabezpieczenie z jednej strony dostaw, z drugiej płatności. Umowa powinna także regulować odpowiedzialność za straty w przypadku niewywiązania się z umowy, co jeszcze mocniej uwiarygodni strony takiej umowy. Umowa może zawierać także dodatkowe zabezpieczenia stron, jak np. zastrzeżenie własności towaru, czy bardziej elastyczne warunku płatności. 

Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie potrzebowali pomocy prawnika w procesie przygotowania umowy gwarancji stalej dostawy lub oceny innych skutków koronawirusa na konkretne zobowiązania umowne, to jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji.

 

# 7 Prośba o śledzenie na bieżąco informacji dla przedsiębiorców o pandemii koronawirusa   

Bardzo prosimy o bieżące śledzenie ważnych dla Państwa informacji, polecamy szczególnie ogólną stronę informacja dla przedsiębiorców dot. koronawirusa (w tym m.in. informacje o planowanych zmianach w przepisach majacych na celu złagodzenie skutkow pandemii): https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

Polecamy także zalecenia dla branż przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Poniżej najważniejsze zalecenia Ministerstwa Rozwoju opracowane we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

 

# 8 Tarcza Antykryzysowa przesuwa termin wejścia zmian dot. poszerzenia praw konsumenta na niektóre firmy na 1 stycznia 2021 r.

Tarcza Antykryzysowa, która weszła w życie 31 marca 2020 r. wśród wielu zmian wprowadziła m.in. istotne dla Sprzedawców internetowych zmiany dotyczące wejścia w życie poszerzenia praw konsumenta na niektóre jednoosobowe firmy. Tarcza Antykryzysowa zmieniła dotychczasowy termin wejścia zmian z 1 czerwca 2020 r. na 1 styczcznia 2021 r.! Szczegółowo o samych zmianach piszemy tutaj:

WAŻNE! Zmiany w prawie dotyczące poszerzenia ochrony konsumenckiej na jednoosobowe firmy i wymóg aktualizacji regulaminów oraz OWS

W praktyce oznacza to, że Przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 6 miesięcy na dostosowanie swoich biznesów, a szczegolnie regulaminów, OWS i innych umów do zmian. Zmianę należy ocenić pozytywnie – wprowadzenie tak rozbudowanych zmian w obecnej sytuacji byłoby niepotrzebnym dodatkowym obciążeniem przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się ze skutkami epidemii na swoją działalność gospodarczą.

 

Prowadzenie sklepu podczas koronawirusa.

Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, liczymy że pandemia tak samo szybko jak się zaczęła, tak samo szybko się skończy. Rozsądne i odpowiedzialne podejście do tej sytuacji pozwoli wszystkim zaoszczędzić dodatkowych kosztów i stresu. Dlatego też jesteśmy do Waszej dyspozycji i w miarę naszych możliwości staramy się Wam pomóc. Artykuł będziemy się starali na bieżąco aktualizować tak aby zawierał możliwe aktualne informacje i wytyczne oraz nasze rekomendacje – celem wszystkich naszych działań jest minimalizacja negatywnych skutków pandemii dla naszych Sprzedawców.

Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w tym zakresie, bądź będziecie zainteresowani dostępem do platformy szkoleniowej, to jesteśmy do dyspozycji i czekamy na kontakt. 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia!

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!