Regulamin sklepu internetowego nie może być tworzony w sposób dowolny. Z naszego artykułu dowiesz się, co musi zawierać prawidłowy regulamin. Wskażemy istotne zmiany prawne, które niekiedy każą traktować przedsiębiorców jako konsumentów, a także poruszymy kwestie RODO. 

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać obowiązkowo: 

1) Dane dotyczące sprzedawcy umożliwiające jego identyfikację.

W tej części regulaminu podajemy dane takie jak nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna, dane siedziby, adresu do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby), numer wpisu do KRS, numer REGON i NIP, adres e-mail

2) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Informacje zawarte w tej części regulaminu powinny być ogólne ale na tyle dokładne, aby klient wiedział co będzie przedmiotem transakcji. Nie zawieramy tutaj szczegółowych danych dotyczących oferowanych produktów– te powinny pojawić się bezpośrednio w ofercie na stronie internetowej sklepu. Trzeba pamiętać, że oprócz sprzedawanych produktów sklep może oferować dodatkowe usługi takie jak np. newsletter, prowadzenie konta klienta, możliwość zamieszczania komentarzy przez klientów dotyczących usług, towaru czy sklepu. Również te kwestie należy opisać w regulaminie

3) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przede wszystkim musimy wskazać jakie wymagania techniczne są kupującemu niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep. Kupujący musi wiedzieć jaki sprzęt, system operacyjny  czy inne wymagania techniczną będą mu niezbędne by w sposób prawidłowy korzystać ze sklepu internetowego. Także tutaj powinna znaleźć się instrukcja rejestrowania i logowania się na stronie sklepu.

4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jest to bardzo istotna część regulaminu, zawierająca dokładne warunki zawieranej umowy, określająca prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego. Musimy w niej bardzo precyzyjnie wskazać, w jaki sposób i kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, jaki jest termin realizacji umowy, w jaki sposób kupujący może dokonać płatności oraz w jakim terminie, jak przedstawiają się sposoby i koszty dostawy towarów. Jeśli sprzedawca nalicza dodatkowe opłaty takie jak cło, to również w tym miejscu należy to wyraźnie wskazać.  W przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług- musimy podać na jaki okres zawierana jest umowa oraz co dzieje się z umową po upływie tego terminu. Jest to także miejsce na poinformowanie klienta o prawie wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy oraz kosztach z tym związanych i osobach zobowiązanych do ich pokrycia.  Także tutaj wskazujemy, czy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie (zagubienie) bądź uszkodzenia lub zniszczenie paczki, czy odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.  Obowiązkowo należy także poinformować klienta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz ze wskazaniem terminu na odstąpienie wraz ze sposobem pokrycia kosztów zwrotu towaru, a w przypadku umów o świadczenie usług, których rozpoczęcie zaczyna się przed upływem ustawowego terminu- o braku możliwości odstąpienia od takiej umowy. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

5) Tryb postępowania reklamacyjnego.

Ważne jest wskazanie w jaki sposób będą rozpatrywane reklamacje. Jeżeli sprzedawca korzysta z internetowego sposobu rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR, obowiązkowo musi zamieścić link do platformy. 

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) jest narzędziem przeznaczonym do  rozstrzygania sporów konsumenckich w branży e-commerce, powołanym do życia przez Komisję Europejską. 

6) Ochrona danych osobowych.

Kluczową częścią regulaminu jest część dotycząca ochrony danych osobowych. Trzeba w niej wskazać kto jest administratorem danych osobowych. Powinna również zawierać klauzulę informacyjną, politykę prywatności oraz plików cookies. Można umieścić w regulaminie linki do poszczególnych dokumentów, jednak kluczowe informacje warto zawrzeć w samym regulaminie. Warto także wskazać, że  dane osobowe umożliwiające identyfikację kupującego, takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU – CZY POTRZEBNE? 

W postanowieniach końcowych regulaminu możemy zawrzeć informacje, które nie mieściły się w poprzednio wymienionych kategoriach. Przykładowo może to być procedura zmian regulaminu, procedura wprowadzania promocji, wycofywania produktów, prawa właściwego, sądu właściwego dla rozpoznania sporów. 

ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM 2021 – KUPUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA TRAKTOWANY JAK KONSUMENT 

Z dniem 1.01.2021 r. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zrównała w pewnych warunkach status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ze statusem konsumenta

Zmiana dotyczy tylko osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Upraszczając – umowa zawarta z takim przedsiębiorcą nie może mieć charakteru zawodowego, związanego z branżą, w jakiej działa tenże przedsiębiorca. Przedsiębiorca spełniający ten warunek uzyskuje ochronę równą ochronie konsumenta w zakresie:

  1. rękojmi za wady, w tym w zakresie terminów reklamacyjnych,
  2. prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  3. klauzul abuzywnych- nieuzgodnionych indywidualnie postanowień umownych, które naruszają prawa i obowiązki kupującego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Wprowadzone zmiany w przepisach wymagają od sprzedawców wprowadzenia zmian w istniejących już regulaminach sklepów internetowych.  Ponieważ przedsiębiorcy nie uzyskują wszystkich praw konsumentów, warto zastanowić się czy ujęte w regulaminie prawa i obowiązki kupujących mają zastosowanie do nowo wprowadzonej grupy podmiotów uprawnionych. 

O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ SPRZEDAWCA  – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Należy pamiętać, że zmiany regulaminu, nie mogą wpływać negatywnie na prawa nabyte konsumenta. Najlepszym zabezpieczeniem jest, aby dla umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Takie postanowienie również można zawrzeć w postanowieniach końcowych regulaminu. 

Warto także mieć na uwadze, aby wprowadzając promocję czy konkurs warto stworzyć dla nich osobny regulamin. I tak jak powyżej, nie zmieniać regulaminów promocji i konkursów wstecz, aby nie naruszyć praw nabytych kupującego. 

Sprzedawca rozpoczynający świadczenie usług drogą elektroniczną musi pamiętać, że jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia kupującego regulaminu i to przed zawarciem umowy. Ponadto, na żądanie kupującego musi udostępnić regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się kupujący. Jest to bardzo istotne, gdyż  kupujący nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w tenże sposób. 

Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione. 

Regulamin jest wzorcem umownym, określającym prawa i obowiązki stron umowy: kupującego i sprzedającego, zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego. Przepisy prawa określają jakie elementy regulaminu są obowiązkowe, jednakże ich treść jest ściśle uzależniona od produktów oferowanych w sklepie, procedurach obowiązujących u sprzedawcy, a także pomysłów na prowadzenie biznesu. Każdorazowo jednak pilnować należy, aby postanowienia regulaminu nie nosiły cech klauzul abuzywnych, gdyż te nie będą obowiązywać konsumenta.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!