Sprzedawco, jeśli planujesz rozszerzyć działalność swojego sklepu internetowego i sprzedawać w Niemczech, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Opisujemy w nim jeden istotny instrument, na który musisz uważać prowadząc swój sklep internetowy w Niemczech.

Mowa o tzw. Abmahnung czyli upomnieniu, uregulowanym w § 12 I UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Abmahnung – co to jest?

Abmahnung – upomnienie może zostać wystosowane, gdy świadomie narusza się przepisy, ale także, bardzo często, gdy nie uwzględnia się najnowszych zmian prawnych w swoich regulaminach. Istotne jest, że wysłać upomnienie może bardzo szeroki krąg osób określony w § 8 III UWG, m.in.: izby rzemieślnicze, wyspecjalizowane instytucje, zrzeszenia, związki, które działają na rzecz ochrony działalności gospodarczej i przede wszystkim- każdy przedsiębiorca, który działa na tym samym rynku (badane są wówczas ramy czasowe, przestrzenne i przedmiotowe). Jest to właśnie najczęstsza sytuacja, że upomnienia wydają sobie nawzajem przedsiębiorcy internetowi- konkurenci.

Procedura

Wraz z otrzymanym upomnieniem otrzymuje się otrzymuje się pouczenie, iż w razie niezastosowania się do jego treści, zostanie wszczęte postępowanie sądowe. Gdy otrzyma się upomnienie, należy podpisać oświadczenie o zaniechaniu i jednocześnie wyrażeniu zgody na nałożenie wysokich kar, w przypadku, gdy dane działanie bądź zaniechanie powtórzy się w przyszłości – tylko wtedy oświadczenie jest skuteczne. Można oczywiście zignorować upomnienie, jednak nie jest to zalecane, ponieważ jeżeli nie zareaguje się na nie- zostanie wszczęte postępowanie.

Wysokość kar

Jeżeli po raz kolejny sprzedawca dokona naruszenia, egzekwuje się karę umowną. Nie istnieją żadne odgórnie uregulowane kwoty; zasadniczo są one ustalane indywidualnie w każdym przypadku, według swobodnego uznania upominającego (bądź osoby trzeciej), jednak należy uwzględnić wagę naruszenia i cel upomnienia – jakim jest uniknięcie przyszłych naruszeń (BGH, wyrok z dnia 13.11.2013, Az. I ZR 77/12; OLG Karlsruhe, wyrok z dnia 22.01.2014, Az. 6 U 135/10).

Niedopuszczalne jest ustalenie wysokości kary przez sąd (OLG Hamm, wyrok z dnia 22.08.2013). Dłużnik może żądać jednak sprawdzenia adekwatności przez sąd. Wówczas brane są pod uwagę takie kryteria jak: ciężar, rozmiar naruszenia, niebezpieczeństwo dla wierzyciela, winę dłużnika, prawdopodobieństwo dalszych naruszeń (BGH, wyrok z 08.05.2014, Az. I ZR 210/12). Jeżeli w wyniku tej analizy, sąd stwierdzi, że wysokość kary umownej jest niesłuszna, wówczas może samodzielnie określić wysokość kary. Z reguły kary wahają się w przedziale 500 – 1500 €, jednak nierzadko stwierdza się, iż adekwatną kwotą jest od 2.500 do nawet 10.000 € i kary w tej wysokości są także nakładane (OLG Oldenburg, decyzja z dnia 12.08.2009, Az. 1 W 37/09; OLG Celle, wyrok z dnia 05.12.2013, Az. 13 W 77/13).

Niemieckie upomnienie adresowane do zagranicznego przedsiębiorcy działającego na niemieckim rynku

Na takich samych zasadach polski przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy  działający w Niemczech może być adresatem „Abmahnung”. Co więcej, upomnienie nie musi być wydane w języku ojczystym przedsiębiorcy; w pełni skuteczne jest upomnienie w j. niemieckim (LG Karlsruhe; wyrok z dnia 16.12.2011, 14 O 27/11 KfH III).

Argumentuje się to brzmieniem art. 5 Nr 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zgodnie według którego można pozwać osobę w państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. Zastosowanie ma także Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), zgodnie z którym prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu nieuczciwej konkurencji jest prawo państwa, w którym występuje lub jest prawdopodobne wystąpienie naruszenia stosunków konkurencyjnych.

Jak wynika z powyższego, na przedsiębiorcy internetowym ciąży wiele obowiązków, z niedopełnieniem których wiążą się znaczne uciążliwości. Konkurencja niestety czyha na wszelkie uchybienia. Warto zatem, zamierzając rozszerzyć działalność na terytorium Niemiec, zwrócić się do profesjonalnego prawnika, który dopilnuje, by sklep internetowy nie posiadał żadnych sprzecznych przepisów niezgodnych z prawem bądź by nie brakowało wymaganych informacji.

 

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!