Aby udzielić gwarancji wystarczy zamieścić prosty baner przy produkcie lub w reklamie o treści “Gwarancja 3 lata”. W tym momencie konsument będzie mógł już z niej korzystać na domyślnych warunkach wskazanych w Kodeksie cywilnym. Aby jednak dochować wszelkich wymogów prawnych związanych z udzieleniem gwarancji należy sporządzić kartę gwarancyjną, która będzie zawierała wymagane prawem informacje.Czy masz poprawną kartę gwarancyjną?

Boleśnie przekonał się o tym jeden z przedsiębiorców skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który nałożył na przedsiębiorcę za braki w tym zakresie karę finansową w wysokości ponad 12 tysięcy złotych (Decyzja Nr RKT – 28/2013). Poniżej omówimy szczegóły tej decyzji Prezesa UOKiK tak abyś mógł uniknąć podobnych nieprzyjemności w przyszłości.

Brak zastrzeżenia w reklamie podstawą do uznania praktyki za naruszającą interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o uznaniu praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę, za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania.

Przedsiębiorca wbrew obowiązkom prawnym nie stosował zapisu- „Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

Ponadto w postępowaniu wyjaśniającym wyszło na jaw, że zakładka na stronie internetowej przedsiębiorcy była jedynym źródłem informacji dotyczących gwarancji- w regulaminie znajdowało się jedynie odesłanie do tych zapisów, a do zakupionego towaru nie były dołączane żadne dokumenty poza paragonem lub fakturą.

Czy masz poprawną kartę gwarancyjną? – czy dopuszczalna jest jedynie forma papierowa

W pierwszej kolejności Prezes UOKIKu zwrócił uwagę na obowiązujący wówczas przepis art. 13 ust. 4 ustawy o . o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepis ten cytujemy poniżej:

W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.”

Analizie zostało poddane zdanie drugie zacytowanego przepisu. Prezes UOKIKu zauważył, że dokument gwarancyjny nie jest rozumiany jako sensu stricto- dokument w formie papierowej wręczany klientowi. Wskazał on bowiem, że może to być nawet reklama.

Przedsiębiorca miał zatem prawo nie dostarczać osobnych dokumentów gwarancyjnych jeżeli informacje narzucone mu przez ustawę znalazłyby się w reklamie. Wymóg wprowadzenia wspomnianego zastrzeżenia wynika z konieczności poinformowania konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu z tytułu niezgodności towaru z umową- w przeciwnym wypadku mógłby on zostać wprowadzony w błąd.

Jak zmieniła się sytuacja po 25 grudnia 2014 roku w związku z nową ustawą o prawach konsumenta

Powyższa data – 25 grudnia 2014 roku jest datą istotną z punktu widzenia każdego konsumenta i przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż konsumencką. Jest to dzień, w którym w życie weszła nowa Ustawa o Prawach Konsumenta. Równocześnie Ustawa o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej została uchylona.

Oznacza to, że przepisy analizowane przez Prezesa UOKIKu w powyższej decyzją są już nieaktualne. Aczkolwiek przepisy te w bardzo podobnym kształcie zostały przeniesione do nowej ustawy, dlatego rozważania objęte wskazaną decyzją nadal pozostają aktualne.

Nowa ustawa wprowadziła również zmiany do Kodeksu Cywilnego. W zakresie gwarancji były to poniższe przepisy:

„Art. 577[1] . § 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.
§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.
Art. 577[2] . Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).
Art. 577[3] . Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.”

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że analizowane zastrzeżenie niezbędne przy sprzedaży konsumenckiej w dalszym ciągu jest obowiązujące. Istotne jest natomiast to, że uprawnienie z tytułu niezgodności rzeczy towaru z umową zostało zmienione na rękojmię za wady fizyczne i prawne. Pozostałe przepisy wskazują pozostałe podstawowe wymogi dotyczące formułowania karty gwarancyjnej.

Szerzej o zmianach wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta przeczytasz tutaj: Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta

Podsumowanie

Decyzja Prezesa UOKIKu pokazuje, że nie tylko działanie, ale również zaniechanie może zostać uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego i uchylenie poprzedniej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie wpłynęło znacząco na decyzję. Roszczenie z tytułu niezgodności produktu z umową zostało zmienione na rękojmię za wady fizyczne i prawne. Gwarant nadal jest obowiązany zachować wymagane prawem obowiązki informacyjne – w przeciwnym razie ryzykuje nałożeniem przez UOKiK kary finansowej.Czy masz poprawną kartę gwarancyjną? Teraz już znasz odpowiedż!

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!