Prowadząc sprzedaż na Allegro musisz pamiętać, że masz do spełnienia praktycznie takie same  obowiązki jak w standardowym sklepie internetowym. Musisz zwrócić uwagę nie tylko na spełnienie obowiązków informacyjnych względem konsumentów i faktyczną możliwość wykazania spełnienia tych obowiązków, ale także wszystkie wymogi wynikające z RODO. Ponadto, jeżeli chodzi o konta firmowe – podanie informacji m.in. dotyczących reklamacji i zwrotów jest obowiązkowe, a brak dodania określonych treści może zupełnie uniemożliwić prowadzenie sprzedaży.

Jak  legalnie prowadzić sprzedaż na Allegro mając na uwadze wszystkie obowiązki informacyjne oraz wymogi wynikające z RODO? W dzisiejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty jakie dotyczącą sprzedawców na Allegro – uwzględniamy stan prawny na rok 2019. Zapraszamy do lektury!

 

Zacznij od kompleksowego regulaminu sprzedaż na Allegro

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na konieczność posiadania kompleksowego regulaminu sprzedaży na Allegro. Bez takiego dokumentu nie będziesz w stanie w pełnym zakresie wypełnić wszystkich obowiązków informacyjnych.

Oczywiście mając na uwadze specyfikę tej platformy sprzedażowej – wskazując na „regulamin” mamy na myśli kompleksowy dokument, składający się z wszystkich niezbędnych informacji, a z którego określone treści należy dodać do odpowiednich zakładek w ramach konta na Allegro. Przygotowany pod aktualne nazewnictwo zakładek regulamin należy zamieścić w ramach swojego konta w serwisie Allegro zgodnie z udostępnianymi przez ten serwis możliwościami.

Pamiętaj, że masz obowiązek potwierdzić obowiązki informacyjne także na trwałym nośniku. Dlatego zachęcamy Cię także do załączania do wiadomości dla kupującego po zakończeniu transakcji regulaminu w formacie PDF. Dzięki temu w łatwy sposób będziesz mógł wykazać spełnienie tego obowiązku. Możliwość przesłania automatycznej wiadomości po zakupie razem z załącznikiem w formie PDF udostępnia także sam serwis Allegro.

Szczegółowe informacje i treści, które należy dodać do aktualnych zakładek na Allegro omówimy w punktach 1-5 w  dalszej części artykułu.

 

1)  Wszystkie informacje o sprzedającym należy umieścić w zakładce: „MOJA SPRZEDAŻ/ USTAWIENIA SPRZEDAŻY/ O SPRZEDAJĄCYM”

 

Od 12 września 2017 r. zakładka  „Informacje od sprzedającego„ przestała być widoczna na stronie danej oferty – w zamian pojawiły się dodatkowe zakładki informacyjne – jak np. warunki zwrotów i warunki reklamacji.

Informacje widoczne w tych dodatkowych zakładkach będą jednak widoczne dopiero po podaniu ich w formularzach dostępnych w zakładce MOJA SPRZEDAŻ / USTAWIENIA SPRZEDAŻY.

Przejdź do zakładki Moja Sprzedaż:

A następnie Ustawienia Sprzedaży:

W ramach następnych opcji dostępnych w tej zakładce podajemy m.in. dane kontaktowe Sprzedawcy: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dni i godziny pracy. W kolejnej pojawiającej się opcji zgodnie z powyższą instrukcją wskazujemy informacje odnośnie firmy Sprzedawcy wraz z nr NIP, REGON, adresami.

 

2) W zakładce „POZOSTAŁE INFORMACJE” zalecamy dodać wszystkie dodatkowe treści, które są wymagane prawem

 

Do tej zakładki zalecamy dodać wszystkie te informacje, które są bardzo istotne i wymagane prawem, a których podania w odrębnych zakładkach Allegro nie przewiduje, a mianowicie informacje o płatnościach, dostawie, a także wszystkie wymogi informacyjne wynikające z RODO.

Dodatkowo warto w tej zakładce wyraźnie odesłać kupujących do szczegółowych informacji dotyczących danego towaru oraz transakcji w opisie danej aukcji.

 

3) Do zakładki „MOJA SPRZEDAŻ/ USTAWIENIA SPRZEDAŻY/INFORMACJE O GWARANCJACH” można dodać wszystkie informacje dotyczące udzielonej gwarancji (nie jest to obowiązkowe)

Zgodnie z przepisami udzielenie gwarancji zarówno przez sprzedawcę, jak i producenta nie jest obowiązkowe. Ponadto nie ma ustalonej jednej treści gwarancji – to gwarant w największym stopniu określa jej treść. Gwarantem może być np. sprzedawca lub producent. Ustawa o prawach konsumenta wymaga jednak aby informować (i to jeszcze przed zakupem) o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

Opis tej zakładki należy zatem każdorazowo dostosować do sprzedawanych produktów przez Sprzedającego – w przypadku, jeżeli została na nie udzielona gwarancja, to należy o poinformować o jej treści – w tym wypadku należy uzupełnić pola formularza dostępnego w tej zakładce. Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych gwarancji dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść gwarancji. Allegro udostępnia tutaj formularz ułatwiający określenie warunków gwarancji, a także załączenie PDF – warto to wykorzystać do załączenia skanu karty gwarancyjnej.

W przypadku jeżeli Allegro będzie wymagało uzupełnienia tej zakładki mimo braku udzielanej gwarancji, to zalecamy ją uzupełnić informując, że sprzedawane produkty nie są objęte gwarancją.

 

4) W zakładce: „MOJA SPRZEDAŻ / USTAWIENIA SPRZEDAŻY / WARUNKI REKLAMACJI” wskazujemy wszystkie informacje dot. odpowiedzialności sprzedawcy z tyt. rękojmi

 

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar m.in. na podstawie rękojmi – jest to odpowiedzialność na podstawie ustawy, uregulowana w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca nie może swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani ograniczyć ani wyłączyć. Takie ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności możliwe jest natomiast w przypadku sprzedaży przedsiębiorcom. Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych warunków reklamacji dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść warunków reklamacji – naszym zdaniem to rozwiązanie nie będzie często stosowane z uwagi na ograniczone możliwości zmiany warunków reklamacji w przypadku konsumentów. 

Sprzedający ma możliwość wprowadzenia wymaganych informacji poprzez kliknięcie pola „DODAJ WARUNKI REKLAMACJI”. Z kolei w polu „Opis procedury reklamacyjnej” zalecamy podać podstawy odpowiedzialności z tyt. rękojmi, sposoby złożenia reklamacji wraz z adresem, na który Kupujący jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar. W tym miejscu zalecamy także wprowadzić dodatkowe zapisy zabezpieczające interesy Sprzedającego w przypadku sprzedaży B2B. Obowiązkowo nie można zapomnieć w zakładce „Warunki reklamacji” o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wraz ze wskazaniem platformy ODR.

 

5) Do zakładki MOJA SPRZEDAŻ / USTAWIENIA SPRZEDAŻY / WARUNKI ZWROTÓW” dodaj treści poświęcone prawie odstąpienia od umowy

 

W przypadku sprzedaż na Allegro konsumenckiej Sprzedający obowiązany jest zapewnić kupującym prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny. Prawo to uregulowane jest w ustawie o prawach konsumenta i zasadniczo pozwala na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.

Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych warunków zwrotów dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść warunków zwrotów – jest to przydatna funkcja w przypadku oferowania produktów standardowych oraz wielkogabarytowych – w przypadku tych ostatnich musimy informować o szacunkowych kosztach zwrotu takiego towaru przez konsumenta pod rygorem poniesienia tych kosztów przez sprzedawcę.

Sprzedający ma możliwość wprowadzenia wymaganych informacji poprzez kliknięcie pola „DODAJ WARUNKI ZWROTU”. W przypadku sprzedaży produktów nietypowych – np. treści cyfrowych, usług lub produktów wielkogabarytowych zalecamy kontakt z naszymi prawnikami i konsultację dokładnej treści niniejszej zakładki.

W polu „Czas na odstąpienie od umowy” można pozostawić wpisane domyślnie 14 dni – jest to termin ustawowy bądź podać dłuższy termin na zwrot. Termin ten może ulec wydłużeniu, ale nigdy skróceniu – w przypadku jego skrócenia taki zapis mógłby być uznany za klauzulę niedozwoloną.

 

RODO i sprzedaż na Allegro – jako sprzedawca na Allegro w pełnym zakresie odpowiadasz za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych swoich klientów

 

Prowadząc sprzedaż na Allegro jesteś jednocześnie administratorem danych osobowych kupujących biorących udział w Twoich transakcjach. Dane osobowe kupujących otrzymujesz od Grupy Allegro i w pełni odpowiadasz za ich prawidłowe przetwarzanie. Masz w związku z tym między innymi obowiązek:

 • Weryfikacji w jakich sytuacjach oraz w jakim zakresie przetwarzasz dane osobowe swoich klientów
 • Przetwarzania danych osobowych klientów, jedynie, gdy istnieje wyraźna podstawa prawna
 • Zawarcia umów powierzenia w przypadku przekazywania danych osobowych klienta zewnętrznym podmiotom
 • Realizacji szeregu uprawnień klientów wynikających z RODO – m.in. prawa żądania dostępu do danych, cofnięcia wyrażonych zgód, prawo wniesienia sprzeciwu czy wniesienia skargi.

Wszystkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy zamieścić w zakładce „Pozostałe informacje”

Informacje wymagane przez Rozporządzenie RODO, a które powinny się znaleźć się w z tej zakładce są następujące:

 • dane administratora – nazwa firmy, imię i nazwisko administratora (w przypadku firm
 • jednoosobowych), dane kontaktowe np. adres miejsca prowadzenia
 • działalności/siedziby, adres e-mail;
 • jeżeli wyznaczyłeś w firmie inspektora ochrony
 • danych – dane kontaktowe tej osoby;
 • cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie odbiorców danych osobowych;
 • przekazywanie danych osobowych klientów do państwa będącego poza Europejskim Obszarem
 • Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz
 • Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej
 • siedzibę poza EOG;
 • konkretny okres przechowywania określonych danych
 • osobowych lub kryteria ustalenia takiego okresu;
 • prawa osoby, której dane są przetwarzane;
 • czy wymóg podania danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy w sklepie oraz jakich danych i jakich sytuacji taki wymóg dotyczy

 

Stanowisko Allegro i obowiązki sprzedawcy związane z RODO

 

Wyżej wskazane kwestie, na które chcemy zwrócić Twoją uwagę wynikają zarówno z  rozporządzenia RODO jak i z naszego długoletniego doświadczenia i praktyki. Zachęcamy jednak do zapoznania się ze stanowiskiem Allegro w kontekście omawianych w tym artykule kwestii.

Allegro zajęło niedawno stanowisko w sprawie m.in. obowiązków wynikających  RODO czy umów powierzenia w artykule dostępnym w serwisie.

Jeżeli chodzi o konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Allegro, spółka stoi na stanowisku, że jako sprzedawca nie masz takiego obowiązku. Klient serwisu zdaniem Allegro przekazuje spółce swoje dane osobowe w celu wykonania umowy tj. realizacji przez Allegro usług związanych z możliwością korzystania z tej platformy i w tej sytuacji nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, Allegro wyraźnie wskazało – nie wspiera sprzedawców w wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z RODO, jesteś jako administrator danych osobowych klientów odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie.

Stanowisko Allegro z jednej strony potwierdza omówione przez nas w tym artykule kwestie, w tym konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych samodzielnie, z drugiej strony wskazujemy, że pomimo zaleceń Allegro zawsze należy być ostrożnym i samodzielnie zadbać o zgodność prawem prowadzonej sprzedaży.

 

Podsumowanie

 

Przygotowany regulamin należy zamieścić w ramach swojego konta w serwisie Allegro zgodnie z udostępnianymi przez ten serwis możliwościami. Dzięki temu masz większą pewność, że skutecznie poinformujesz konsumenta i tym samym spełnisz ustawowe obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

Ważne! Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Allegro w przypadku kont firmowych obowiązkowe jest podanie m.in. informacji dotyczących reklamacji i zwrotów – brak tych informacji może uniemożliwić prowadzenie sprzedaż na Allegro.

Od 12 września 2017 r. zniknęła także dotychczasowa zakładka „Informacje od sprzedającego” i treści wcześniej tam się znajdujące należy zamieszczać obecnie w zakładce MOJA SPRZEDAŻ / USTAWIENIA SPRZEDAŻY.

Pamiętaj, że masz obowiązek potwierdzić obowiązki informacyjne także na trwałym nośniku. Dlatego też zachęcamy Cię, aby załącznikiem do wiadomości dla kupującego po zakończeniu transakcji był przygotowany przez Ciebie regulamin w formacie PDF. Dzięki temu w łatwy sposób będziesz mógł wykazać spełnienie tego obowiązku. Możliwość przesłania automatycznej wiadomości po zakupie razem z załącznikiem w formie PDF udostępnia także sam serwis Allegro.

Pamiętaj, że regulamin to nie wszystkie Twoje obowiązki prawne wobec konsumentów. Równie ważne jest zadbanie o opis produktu.

W związku z tym, iż regulamin na Allegro powinien być dostosowany do Twojej działalności  oraz mając na uwadze fakt, iż obowiązków informacyjnych może być znacznie więcej, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy chętnie pomogą w tym zakresie. Przygotowywany przez naszych prawników regulamin oprócz wszystkich wymaganych prawem kwestii, zawiera szczegółową instrukcję dodawania danej treści do określonej zakładki na Allegro.

 

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!