Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, na pewno wiesz jak ważny jest zgodny z prawem regulamin. Regulamin sklepu internetowego pełni kilka ważnych funkcji: pozwala między innymi spełnić wymogi informacyjne wymagane przez przepisy dotyczące konsumentów oraz odpowiednio uregulować zawierane umowy. Posiadanie regulaminu sklepu internetowego jest również wymagane przez operatorów szybkich płatności. Jeżeli zatem dopiero zakładasz sklep internetowy, nie będziesz mógł udostępnić klientom tego rodzaju płatności, zanim nie zamieścisz na stronie sklepu jego regulaminu. Nie wystarczy jednak zamieszczenie jakiegokolwiek regulaminu, np. wzoru ściągniętego z internetu. Wielu operatorów ma konkretne wymogi prawne co do określonych treści, które muszą znaleźć się w takim dokumencie.

 

Wymogi prawne

Zacznijmy od podstaw – konsument powinien najpóźniej w chwili zawarcia umowy otrzymać informacje o sklepie i o samej sprzedaży. Klient musi wiedzieć m.in. o:

  • istotnych cechach rzeczy, którą kupuje,
  • kosztach, które obowiązany będzie uiścić w związku z realizacją umowy,
  • czasie realizacji umowy,
  • danych rejestrowych firmy,
  • adresie poczty elektronicznej,
  • adresie pod którym konsument może składać reklamacje oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
  • pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów sprzedawca – konsument,
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy,
  • braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach w którym konsument traci to prawo, na podstawie ustawy o prawach konsumenta, a także zamieścić wzór formularza odstąpienia od umowy.

Te informacje, które są wspólne dla wszystkich produktów w sklepie, powinny znaleźć się właśnie w regulaminie sklepu.

Informacje, które dotyczą tylko konkretnego produktu jak opis rzeczy czy ewentualny krótszy niż ogólny termin dostawy powinny się znaleźć na stronie konkretnego produktu. Warto też utworzyć na stronie sklepu zakładki informacyjne odnoszące się do poszczególnych kwestii m.in.: reklamacji, prawa odstąpienia od umowy, kosztów i terminów dostawy, danych kontaktowych sprzedawcy. Ważnym wymogiem jest czytelność tych informacji. Na przykład, wiadomość mailowa potwierdzają zakup powinna zawierać dane sprzedawcy, regulamin i informację o tym, że konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Z kolei przycisk, którego naciśnięcie powoduje zawarcie umowy sprzedaży powinien być tak oznaczony, aby nie wzbudzał wątpliwości u klienta.

 

Wymogi prawne pośredników płatności

Posiadanie odpowiedniego regulaminu sklepu jest wymagane nie tylko przez przepisy prawne, które obowiązują każdego sprzedawcę, ale również przez umowy i regulaminy pośredników płatności, które obowiązują Cię w momencie, kiedy chcesz skorzystać z ich pośrednictwa przy płatnościach szybkich płatnościach internetowych. Oznacza to, że bez odpowiednio napisanego regulaminu, nie będziesz mieć możliwości udostępnienia swoim klientom np. płatności kartą płatniczą w swoim sklepie internetowym.

Podstawowym wymogiem jest posiadanie regulaminu sklepu internetowego. Operatorzy szybkich płatności formułują jednak również bardziej szczegółowe wymogi. Niekiedy ich wymagania co do treści regulaminu powtarzają obowiązki ustawowe. Niektóre treści wymagane w regulaminach przez poszczególnych pośredników płatności wykraczają jednak poza wymogi ustawowe. Przygotowanie odpowiedniego regulaminu sklepu będzie zatem wymagało każdorazowo przeanalizowania umów zawartych z poszczególnymi operatorami płatności w celu sprawdzenia czy regulamin spełnia nie tylko wymogi prawne ale również wymogi operatorów. Poniżej omawiamy przykładowe wymogi kilku najpopularniejszych pośredników płatności internetowych.

 

Wymogi prawne DotPay:

Zgodnie z „Regulaminem współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay”:

„Akceptant zobowiązuje się dokonać zmian w Sklepie, jeżeli nie spełnia on wymagań Organizacji płatniczych lub Instytucji pośredniczących, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wystosowania przez Dotpay takiego żądania.”

Powyższe postanowienie sygnalizuje, że może być konieczne wprowadzenie zmian w regulaminie sklepu w sytuacji, gdy którakolwiek z instytucji płatniczych, z którymi współpracuje Dotpay przy obsłudze płatności zmieni swoje wymagania. Z punktu widzenia regulaminu wymaga to określenia odpowiedniej przyczyny zmiany regulaminu. Zgodnie z kodeksem cywilnym regulamin jest tzw. wzorcem umownym. Taki wzorzec umowny może ulegać zmianie tylko z ważnych przyczyn, które powinny być określone z góry. Jedną z takich przyczyn mogą oczywiście być zmiany w wymaganiach instytucji płatniczych co do treści regulaminu, wymaga to jednak wpisania do regulaminu tej podstawy jego zmiany.

„Akceptant jest zobowiązany do zamieszczenia na stronie Sklepu następujących informacji:
a. danych teleadresowych Akceptanta (zawierających co najmniej adres pocztowy oraz numer telefonu),
b. politykę lub regulamin ochrony danych osobowych klientów Sklepu,
c. regulamin dokonywania zakupu towarów i usług,
d. politykę lub regulamin dokonywania zwrotów zakupionych towarów i usług.”

Powyższy zapis jest przykładem powtórzenia wymogów informacyjnych zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Konkretnie mowa tutaj o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Regulamin, który spełnia wymogi tej ustawy będzie zatem spełniał również powyższy wymóg DotPay. Jeżeli chodzi o kwestie związane z danymi osobowymi, najczęściej ujmowane są one w osobnej polityce prywatności, która również znajduje się na stronie sklepu. W ten sposób również spełniony jest wymóg pośrednika płatności.

„Akceptant zobowiązuje się do realizowania zwrotów Płatności do Kupujących, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Dotpay, w odniesieniu do Płatności realizowanych z wykorzystaniem kanału płatności: kart płatniczych oraz innych metod, o których Dotpay poinformuje Akceptanta.”

Ten zapis jest częściowo powtórzeniem ustawowego wymogu dotyczącego konsumenckiego odstąpienia od umowy. Ustawodawca wymaga aby zwrot środków wpłaconych przez klienta odbywał się w takim przypadku w taki sam sposób, w jaki klient dokonała płatności. Warto zwrócić uwagę, że to postanowienie narzuca taki sam sposób postępowania w stosunku do wszystkich zwrotów, a więc również zwrotów w ramach reklamacji na podstawie rękojmi. W regulaminie sklepu wymaga to zawarcia odpowiedniego zapisu o charakterze informacyjnym w kwestii sposobu zwrotu środków.

 

Wymogi prawne PayU.pl:

Podobnie jak DotPay, PayU wymaga zawarcia w regulaminie podstawowych informacji o sprzedawcy oraz o zawieranych w sklepie umowach:

„Podczas procesu składania zamówień (w tym na stronie płatności) Akceptant musi jasno ujawnić na rzecz wszystkich swoich Klientów poniższe informacje:
(a) numer telefoniczny biura obsługi klienta,
PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań T: +48 61 628 45 05 E: help@payu.pl
(b) warunki każdej sprzedaży,
(c) długość każdego okresu próbnego,
(d) dzień, od którego rozpocznie się pobieranie opłat,
(e) warunki rezygnacji,
(f) kraj siedziby;”

oraz:

„Akceptant ma obowiązek przedstawić Klientom w Serwisie następujące informacje:
a. wyczerpujący opis oferowanych dóbr, usług oraz treści, wraz z podaniem ceny na zasadach określonych przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b. procedurę w zakresie składania i rozpatrywania reklamacji oraz politykę zwrotu towarów (w tym określenie
okresu, w którym produkt może zostać zwrócony) i otrzymania przez Klienta zwrotu Płatności stosowaną przez Akceptanta,
c. dane kontaktowe dla celów obsługi Klientów, w tym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
d. pełny adres stałej siedziby Akceptanta,
e. walutę Płatności,
f. ograniczenia eksportowe i prawne, jeżeli są znane,
g. politykę dotyczącą sprzedaży i dostaw,
h. informację o zasadach aktywowania zakupionych usług,
i. politykę dotyczącą ochrony danych osobowych i prywatności,
j. stosowaną przez Akceptanta metodę zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Serwisie oraz
transmisji danych, w szczególności politykę transmisji danych kartowych (jeśli akceptuje płatności z
wykorzystaniem kart płatniczych),
k. termin, w jakim nastąpi obciążenie / obciążenia,
l. wszelkich informacji, do których podania Akceptant jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.”

Niektóre z tych wymogów dotyczą innych transakcji niż zwykła umowa sprzedaży. Pozostałe elementy zasadniczą powtarzają obowiązki informacyjne określone w ustawie o prawach konsumenta.

„Akceptant ma obowiązek przyjmować od Klientów reklamacje dotyczące Płatności. Akceptant zobowiązany jest poinformować Klientów o trybie składania reklamacji.”

Zgodnie z tym wymogiem, należy poinformować klienta, że może składać reklamacje dotyczące płatności. Jeżeli wystąpi jakikolwiek problem związany z szybkimi płatnościami, zgodnie z tym wymogiem, należy udostępnić klientowi możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy. Taka informacja powinna zatem znaleźć się w regulaminie sklepu.

 

Wymogi prawne Bluemedia.pl:

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez BlueMedia, sprzedawca powinien spełnić następujące wymogi, co do treści:
„Wprowadzenie w regulaminie Państwa e-Sklepu następującej informacji: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

W regulaminie sklepu internetowego trzeba zatem wskazać konkretnie na podmiot pośredniczący przy szybkich płatnościach. Nie wystarczy więc wskazać dostępnych w sklepie płatności, trzeba podać również na nazwy spółek prowadzących serwisy będące pośrednikami płatności.

„Dodanie informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach płatności:
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Jest to przykładowa informacja od BlueMedia dotyczące konkretnych treści w przypadku udostępniania płatności kartą płatniczą. W przeciwieństwie do niektórych innych operatorów płatności, BlueMedia wymaga zatem, aby w regulaminie zostały określone nie tylko formy płatności w ramach płatności oferowanych przez ten serwis, ale również nazwy konkretnych kart płatniczych, którymi można będzie dokonać płatności w przypadku wybrania płatności kartą.

„Dodanie informacji nt. formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.].”

W regulaminie sklepu, w którym jest dostępna płatność za pośrednictwem BlueMedia będzie trzeba wyraźnie określić w jaki sposób sprzedawca dokona zwrotu środków w sytuacji, gdy klient odstąpi od umowy. W przypadku, gdy płatność była dokonana kartą płatniczą, regulamin sklepu powinien więc wyraźnie wskazywać, że zwrot środków nastąpi na rachunek przypisany do danej karty.

„Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.”

Ten wymóg wiąże się z ustawowy wymogiem określenia terminu wykonania umowy, w więc terminu dostawy produktu. BlueMedia wskazuje tutaj, że początek tego terminu (tutaj określony jako „czas realizacji” powinien być w regulaminie określony na moment uzyskania autoryzacji płatności kupującego.

 

Wymogi prawne Tpay

W swoich warunkach świadczenia usług płatniczych, Tpay skupia się na wyegzekwowaniu spełnienia przez sprzedawcę obowiązków informacyjnych w ustawy o prawach konsumenta. Wymaga również podania szczegółowych danych o samym serwisie Tpay:

“Akceptant [sprzedawca] przez cały czas trwania umowy, w ramach wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu, o ile Strony nie postanowią inaczej:

a. informacji, że Płatności w Portalu Akceptanta obsługuje serwis Tpay.com;
b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy Tpay.com, w szczególności logotypu Tpay.com połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://tpay.com (…).

Akceptant jest zobowiązany do udostępniania w Portalu następujących informacji i dokumentów:

a. pełnych danych Akceptanta (co najmniej: pełnej nazwy (firmy), adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu),
b. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną określającego w szczególności:
i. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
ii. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
• wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu,
• zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
iii. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
iv. tryb postępowania reklamacyjnego.
c. polityki lub regulaminu ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu,
d. wszelkich innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy o ochronie konsumentów.”

W przypadku wymogów Tpay, dobrze napisany regulamin sklepu internetowego zawierający wszystkie wymagane ustawowo informacje oraz odpowiednia polityka prywatności sprawią że sprzedawca spełni większośc wymogów pośrednika płatności. Dodatkowo, w regulaminie należy umieścić informację o możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Tpay, a na stronie sklepu materiały graficzne dotyczące tego pośrednika płatności.

 

Wymogi prawne Przelewy24

Bardzo popularnym pośrednikiem płatności jest również portal Przelewy24.pl. Warto zwrócić uwagę, że wzór umowy ze sprzedawcą chcącym korzystać z usług tego pośrednika płatności, nie zawiera dodatkowych wymogów informacyjnych w stosunku do wymogów wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych właściwych aktów prawnych. Pośrednik Przelewy24 wymaga oczywiście, aby na stronie internetowej sprzedawcy znajdował się odpowiedni regulamin.

Portal pośrednika płatności zawiera dodatkową sekcję zatytułowaną ”Obowiązki informacyjne sprzedawcy”, w której wyszczególnione są najważniejsze obowiązki informacyjne sprzedawcy. W połączeniu z postanowieniem umowy, zgodnie z którym na stronie wymagany jest regulamin, należy rozumieć tę sekcję jako sugestię dotyczącą treści regulaminu sklepu internetowego sprzedawcy, który chce współpracować w Przelewy24.

 

Podsumowanie

Dobrze napisany regulamin sklepu internetowego powinien spełniać nie tylko wymogi wynikające z szeregu ustaw, ale również te określane przez kontrahentów sprzedawcy, którymi są pośrednicy płatności. Wymogi umowne, wskazywane w regulaminach i umowach podpisywanych w tymi pośrednikami, często okazują się równie ważne jak wymogi ustawowe. Bez ich spełnienia sprzedawca może nie mieć możliwości zaoferowania szybkich płatności swoim klientom. Dlatego tak ważne jest , aby posiadać regulaminu indywidualnie dopasowany do konkretnego sklepu internetowego.

Dlatego też służymy pomocą we wszystkich kwestiach opisanych w tym artykule. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności Twojego sklepu, sformułowaniu właściwych checkboxów, czy też przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@prokonsumencki.pl.

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!