W ostatnim czasie powstaje wiele nowych sklepów internetowych, a istniejące notują wzrosty sprzedaży. Być może zastanawiasz się więc nad założeniem swojego sklepu internetowego albo poszerzeniem oferty swojego sklepu stacjonarnego poprzez stworzenie jego internetowego odpowiednika. Jedną z pierwszych rzeczy, o których warto w takim przypadku pomyśleć jest dobrze napisany regulamin sklepu internetowego wraz z polityką prywatności i cookies. W tym artykule wyjaśniamy dlaczego jest to ważne i jakie elementy powinny zawierać te dokumenty. Odpowiemy także na pytanie, czy można skopiować regulamin sklepu internetowego? 

 

Czy opłaca się skopiować regulamin sklepu internetowego

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na kluczowe pytanie, to jest czy można skopiować regulamin sklepu internetowego? Od strony technicznej oczywiście nie jest to trudne – wystarczy wejść na stronę konkurencji, przekopiować treść, podmienić dane i gotowego. Od strony prawnej wygląda to już jednak zupełnie inaczej:

  • jest to działanie nielegalne, które narusza prawa autorskie – skopiowanie cudzego regulaminu to naruszenie praw autorskich i co się z tym wiąże m.in. konieczność naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 
  • inne możliwe żądania związane z naruszeniem praw autorskich to m.in. żądanie usunięcia regulaminu sklepu internetowego, wydania uzyskanych korzyści, a dodatkowo uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  • w przypadku naprawdę opornych kopiujących możliwe jest nawet zastosowanie przepisow karnych z ustawy o prawie autorskim – przykładowo Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Idąc dalej – poza naruszeniami z ustawy o prawie autorskim równie ważne, a nawet i ważniejsze może być powielanie cudzych błędów zawartych w regulaminie sklepu internetowego – z naszego doświadczenia wynika, że nadal bardzo dużo regulaminów zawiera błędy – często są to nieświadome działania Sprzedawców, ale i co raz częściej zdarzają się błędy i klauzul niedozwolone, które w pełni świadomie znajdują się w regulaminie – Sprzedawca w danym przypadku skalkulował ryzyko posiadania błędnego lub niedozwolonego zapisu i mimo to zdecydował się na jego pozostawienie w regulaminie. Przypomnijmy, że:

  • stosowanie klauzul niedozwolnych w regulaminie sklepu internetowego, to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, za które Prezes UOKIK może nałożyć na Sprzedawcę karę finansową do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy (przy znacznych obrotach może to być na prawdę ogroma kara)

Na koniec warto dodać, że dobry regulamin sklepu internetowego powinien przede wszystkim odpowiadać potrzebom konkretnego Sprzedawcy i zabezpieczać jego interesy, ale jednocześnie minimalizować ryzyka z tym związane. Regulamin uszyty na miarę potrzeb konkretnego Sprzedawcy zarobi na siebie znacznie więcej niż pozorny zysk uzyskany podczas skopiowania regulaminu konkurencji. 

 

Jak napisać regulamin sklepu internetowego

Warto spojrzeć na regulamin, jako na dokument regulujący zawierane w Twoim sklepie umowy. Z pewnością chcesz, aby każda ze stron zawieranej umowy sprzedaży wiedziała dokładnie co wchodzi w jej skład, w jakiej dokładnie chwili jest ona zawarta, jakie są terminy jej wykonania i czy da się taką umowę rozwiązać. Wszystkie te kwestie powinny być uregulowane w regulaminie. Jak napisać regulamin sklepu internetowego, co powinien zawierać – o tym piszemy dalej. 

Klienci Twojego sklepu mogą składać reklamacje, a klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Uregulowanie w jasny sposób w regulaminie procedury postępowania w takich przypadkach pozwala klientowi na łatwiejsze skorzystanie z jego praw, a Tobie na większą pewność, że klient zachowa się w przewidywalny sposób. Wtedy możesz oczekiwać, że wewnętrzne procedury w Twojej formie będą wystarczające do radzenia sobie z takimi sytuacjami i żadna reklamacja nie zostanie przeoczona.

Wreszcie, w przypadku klientów niebędących konsumentami, możesz wprowadzić do regulaminu wiele zapisów, które będą korzystne dla Ciebie i będą pomagały Ci w razie ewentualnych sporów z takimi klientami. Na przykład, w stosunku do klientów niebędących konsumentami, możesz wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Więcej o tym wyłączeniu piszemy tutaj:

Jak regulamin sklepu internetowego od Prokonsumencki.pl pomaga Sprzedawcy? # 1 Wyłączenie rękojmi w sprzedaży między przedsiębiorcami

Jako. że poza odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, możesz odpowiadać wobec klienta według tzw. zasad ogólnych, możesz również w stosunku do klient niebędącego konsumentem ograniczyć swoją odpowiedzialność w razie ewentualnych roszczeń klienta z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. Więcej o takim zapisie piszemy w poniższym artykule:

Jak regulamin sklepu internetowego od Prokonsumencki.pl pomaga Sprzedawcy? # 5 Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy w stosunku do klientów biznesowych

 

Regulamin sklepu internetowego wypełnia obowiązki informacyjne wobec konsumentów

Regulaminu sklepu internetowego potrzebujesz nie tylko w celu uregulowania w korzystny sposób umów sprzedaży, ale również po to, aby spełnić liczne obowiązki informacyjne narzucone przez ustawę o prawach konsumenta i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta nakazuje poinformowanie konsumenta m.in. o: danych Twojej firmy, Twoim adresie siedziby lub miejsca prowadzenia działalności oraz o adresie do doręczeń i do składania reklamacji, sposobie i terminie płatności z tytułu umowy sprzedaży,  sposobie i terminie dostarczenia zakupionego przez klienta produktu (tu trzeba podać maksymalny termin dostawy), stosowanej przez Ciebie procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i o wzorze formularza odstąpienia od umowy, a także o braku prawa odstąpienia od umowy jeżeli jest ona objęta jednym z wyjątków od tego prawa.

Z kolei ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakazuje sprzedawcy internetowemu posiadanie regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną. Najczęściej w sklepie internetowym takie usługi to konto czy newsletter. Regulamin sklepu internetowego powinien zatem zawierać warunki skorzystania z tych usług, a także procedurę reklamacyjną, jeżeli klient miałby jakiekolwiek problemy z korzystaniem z nich.

 

Polityka prywatności spełnia obowiązki informacyjne z RODO oraz przepisów o plikach Cookies

Polityka prywatności, będąca najczęściej osobnym dokumentem w stosunku do regulaminu, ma przede wszystkim znaczenie informacyjne. Zawiera ona informacje o przetwarzaniu przez Ciebie danych osobowych klientów i osób odwiedzających sklep oraz informacje o stosowanych na Twojej stronie plikach Cookies. Rozporządzenie RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wymaga, abyś przekazał osobie, której dane przetwarzasz m.in. następujące informacje: następujące informacje: dane Twoje formy lub ewentualnie jej przedstawiciela, swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela, dane kontaktowe inspektora ochrony danych – jeżeli jest on wyznaczony w Twojej firmie, cele przetwarzania przez Ciebie danych osobowych osób odwiedzających sklep oraz podstawy prawne przetwarzania, informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, a także informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Z kolei polityka Cookies, będąca najczęściej jednym z rozdziałów polityki prywatności wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z przepisów regulujących korzystanie z plików Cookies. Te przepisy to przede wszystkim ustawa Prawo telekomunikacyjne oraz akty prawa unijnego. Zgodnie z tymi przepisami, korzystając na stronie z plików Cookies, musisz poinformować osoby odwiedzające stronę Twojego sklepu m.in. o celach stosowania plików Cookies, okresie funkcjonowania plików Cookies oraz o wszelkich dodatkowych informacjach, takie jak informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp plików Cookies, które są wysyłane przez stronę internetową administratora), o ile, uwzględniając szczególne okoliczności, w których dane są gromadzone, takie dodatkowe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą. W ostatnim czasie ilość obowiązków informacyjnych dotyczących plików Cookie wzrosła, w wyniku pojawienia się nowych obowiązujących interpretacji przepisów unijnych. Więcej o nowych wymogach piszemy w innym naszym artykule:

Zmiany w polityce cookies: nowe obowiązki informacyjne w zakresie stosowania plików Cookies

https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-cookies/

 

Podsumowanie

 

Regulamin i polityka prywatności są jednymi z pierwszych kwestii, o które warto pamiętać zakładając sklep internetowy lub przenosząc część sprzedaży stacjonarnej do internetu. Posiadanie dobrze  napisanych dokumentów dla Twojego sklepu internetowego pozwoli Ci nie tylko spełnić wszystkie wymogi informacyjne i uniknąć nieprzyjemności i kar w razie ewentualnej kontroli ze strony UOKiK lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powoli Ci to również na przejrzyste i korzystne dla Ciebie uregulowanie zawieranych w Twoim sklepie umów sprzedaży.

Służymy pomocą we wszystkich kwestiach opisanych w tym artykule. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności sklepu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@prokonsumencki.pl. 

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!