Wpis 2020 —> https://prokonsumencki.pl/blog/bdo-i-obowiazek-zlozenia-rocznego-sprawozdania/

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub stacjonarny, najprawdopodobniej dotyczy Cię ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: Ustawa). Nakłada ona szereg obowiązków na przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. sprzedaż, import lub produkcję opakowań oraz produktów w opakowaniach.

W tym artykule przedstawiamy kilka najważniejszych obowiązków związanych z ustawa o gospodarce opakowaniami,

 

Definicja opakowania

 

Kluczowym pojęciem jakim posługuje się ustawa jest „opakowanie”. Obowiązki ustawowe dotyczą przedsiębiorców produkujących, importujących, sprzedających itd. opakowania i produkty w opakowaniach. Pojęcie opakowania jest rozumiane bardzo szeroko. Zgodnie z definicją Ustawową, jest to: „wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych” (art. 3 ust 1 ustawy). Przepisy Ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

 

Jakich sprzedawców dotyczy obowiązek wpisu do rejestru BDO

 

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy objętego ustawą jest wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest częścią Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (Rejestr BDO). Zgodnie z art. 10 Ustawy, obowiązek uzyskania wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorcy:

 1. będącego organizacją odzysku opakowań,
 2. dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (wywożącego produkty w opakowaniach z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE),
 3. eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach (wywożącego opakowania lub produkty w opakowaniach z terytorium Polski poza terytorium UE),
 4. wprowadzającego na rynek opakowania (produkującego opakowania, przywożącego opakowania na terytorium Polski – z UE i spoza UE, wywożącego opakowania z Polski na teren innego państwa UE).
 5. wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach (odpłatnie albo nieodpłatnie udostępniającego – np. sprzedającego – produkty w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium Polski w celu używania lub dystrybucji).

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem opisanej powyżej działalności u marszałka województwa właściwego dla siedziby firmy.

Jak można zauważyć, Przepisy Ustawy stosuje się w szczególności do przedsiębiorców, którzy wykonują działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach. Ustawa doprecyzowuje, że wprowadzeniem produktów do obrotu będzie między innymi:

 • wprowadzenie produktów w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakowanie produktów wytworzonych przez innego przedsiębiorcę i wprowadzanie ich do obrotu,

Jeżeli więc przeciętny sprzedawca internetowy zakupi w hurtowni na terenie kraju produkt, który następnie opakuje we własne opakowanie, to zgodnie z Ustawą powinien wpisać się do rejestru BDO.

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem opisanej powyżej działalności u marszałka województwa właściwego dla siedziby firmy. W przypadku prowadzenia działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, wniosek należy złożyć niezwłocznie.

 

Do kiedy można się zarejestrować w rejestrze BDO?

 

Wpis do rejestru BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem opisanych powyżej działalności u marszałka województwa właściwego dla siedziby firmy.

W przypadku prowadzenia już działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, wniosek należy złożyć niezwłocznie. Do 31 grudnia 2019 roku wniosek możesz złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej, a od roku 2020 jedynie w wersji elektronicznej.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2020 nastąpią zmiany w rejestrze BDO. Przedsiębiorcy, którzy do końca 2019 roku nie zarejestrują się w rejestrze będą musieli liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w tym zakresie. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany do tego czasu w systemie, to nie będzie mógł przekazać tych odpadów odbierającemu, transportować odpadów czy ich przyjmować. Ponadto przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wpisu do rejestru, również od 1 stycznia 2020 będą mieli obowiązek prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

 

Ustawa o gospodarce opakowaniami – obowiązek większości sprzedawców

 

Kolejne obowiązki dotyczą już w praktyce prawie wszystkich sprzedawców. Zgodnie z art. 43 ustawy:

„Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
 2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
  – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.”

Powyższy przepis nie rozróżnia sklepu stacjonarnego i internetowego. Z drugiej strony, wzmianka o „wywieszeniu” informacji sugeruje, że mowa w nim tylko o sklepie stacjonarnym. Przepis nie jest więc do końca jasny. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do Inspekcji Handlowej, która jest organem kontrolującym przestrzeganie powyższego obowiązku. W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu uzyskaliśmy informację, że obowiązek z art. 42 ustawy dotyczy również sklepu internetowego i że może być wykonany np. przez umieszczenie takiej informacji na stronie sklepu w odpowiedniej zakładce.

Na wykształcenie się bardziej oficjalnego poglądu np. w orzecznictwie sądowym będzie trzeba jeszcze poczekać. Bazując jednak na informacjach z Inspekcji, a także na analogii z podobnymi obowiązkami dotyczącymi innych towarów np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego, można zdecydowanie zalecić z umieszczanie tego typu informacji także na stronie sklepu internetowego.

 

Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych – dotyczy tylko sklepów powyżej 2000 m²

 

Warto wspomnieć o obowiązku dotyczącym sprzedawców prowadzących: „jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m 2 ”. Ustawa nakazuje aby prowadzili:
„na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady” (art. 44 ustawy). Jeśli chodzi o sprzedawców internetowych, są oni zobligowani do prowadzenie takiego zbierania odpadów tylko wtedy, jeśli prowadzą również sklep stacjonarny o określonej wyżej powierzchni. W takim przypadku należy przyjąć, że powinni bezpłatnie przyjmować odpady, niezależnie od tego czy osoba przekazująca te odpadu jest klientem ich sklepu stacjonarnego lub internetowego.

Jednak obowiązek prowadzenia zbiórki odpadów dotyczy tylko odpadów po opakowaniach produktów jakie można kupić w danym sklepie. Sprzedawca nie musi więc przyjmować opakowań zupełnie innego typu, niż te, w których sprzedaje swoje produkty.

 

Obowiązek sprzedawcy przyjmowania odpadów po środkach ochrony roślin

 

Wreszcie warto wspomnieć o wymogu odnoszącym się wyłącznie do sprzedającego środki ochrony roślin zakwalifikowane jako niebezpieczne. Taki przedsiębiorca ma obowiązek przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po tych środkach. Tak jak w przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, obowiązek jest niezależny od prowadzenia działalności w formie sklepu stacjonarnego lub internetowego.

Na użytkownikach z kolei ciąży obowiązek zwracania sprzedawcy odpadów po tych towarach (art. 43 ustawy). O uznaniu danego środka ochrony roślin za niebezpieczny decydują przepisy szeregu aktów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.).

 

Podsumowanie

 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczy przede wszystkim producentów oraz importerów opakowań i produktów w opakowaniach. Mają oni znacznie więcej obowiązków, niż opisane w tym artykule. Będąc wyłącznie sprzedawcą produktów w opakowaniach również masz obowiązki związane z gospodarką opakowaniami i możesz podlegać pod obowiązek wpisu do rejestru BDO.

Jeśli masz wątpliwości czy prowadzona przez ciebie działalność podlega wpisowi do rejestru BDO bądź zastanawiasz się jakie masz obowiązki związane z gospodarką opakowaniami i odpadami, zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań
.

 

4.73 avg. rating (94% score) - 11 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!