Pan Nowak prowadzi sklep internetowy – sprzedaje obuwie, ubrania. Jego konkurent pan Kowalski, także prowadzi e-sklep, ale też prowadzi stacjonarny sklep. Ostatnio pana Kowalskiego skontrolowała Izba Skarbowa, stwierdzono brak obowiązkowej kasy fiskalnej. Teraz i pan Nowak boi się, że posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe. Martwi się, że i jego czeka kontrola ze Skarbówki.

W poniższym artykule spróbujemy udzielić odpowiedzi czy pan Nowak ma się o co martwić.

Rozwiązanie problemu pana Nowaka zawarte jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544) , jednak przed dokładną analizą przepisów w nim zawartych konieczne jest wyjaśnienie kilku podstawowych kwestii.

Obowiązek ustawowy, posiadanie kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111. ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) – dalej ustawa o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Z tego przepisu wynikałoby, że w sytuacji gdy dany podatnik dokonuje sprzedaży (choćby pojedynczej) na rzecz osoby fizycznej, charakteryzującej się ww. cechami, jest on obowiązany ewidencjonować w kasie obrót oraz kwoty podatku[1]. Z doświadczenia jednak wiemy, że nie zawsze sprzedający mają kasy fiskalne. Dlaczego? Ponieważ Minister Finansów zwolnił ich z tego obowiązku – szerzej na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Ponadto należy pamiętać, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową.
Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Obejmuje ona transakcje, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur ich dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).[2] Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wskazuje ponadto, że ewidencja ta jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.[3]

Podstawowe pojęcia

Podatnikiem podatku VAT jest podmiot, który samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności. Samodzielnie działalność gospodarczą mogą wykonywać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, itp.).[4]

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów za działalność gospodarczą dla celów VAT uważa się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.[5]

W rozumieniu ustawy o VAT rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Produkty rolne wymienione zostały w załączniku nr 2 do przytoczonej ustawy oraz są to towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, są to np. winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy, orzechy laskowe, orzechy włoskie, chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe, nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, szyszki chmielowe, a nawet choinki świąteczne cięte, a także ryby, mięso wieprzowe i wiele innych (por. Załącznik nr 2).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.) definiuje paragon fiskalny jako wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

W ustawie o VAT za fakturę uznano dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie – szerzej w Dziale XI ustawy.

Czy wszyscy muszą mieć kasy

Jak wspomniano już na wstępie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych od wejścia w życie ustawy o VAT jest ograniczony uprawnieniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych – Ministra Finansów (dalej MF) do zwolnienia z niego, w drodze rozporządzenia, na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności. MF określa warunki korzystania z tego zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Jak stwierdził w uzasadnieniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, celem takiego uregulowania jest możliwość jego stopniowego wprowadzenia.[6] Z powyższego wynika, że nie wszyscy sprzedawcy muszą posiadać kasy fiskalne.

Przeanalizujmy w jakich sytuacjach jest ona zbędna

Jak wyżej wspomniano aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT. Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w formie kasy rejestrującej w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. katalog czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia – zwolnienie ze względu na przedmiot działalności gospodarczej oraz (zwolnienie podmiotowe):

 1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł;
 2. podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 3. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz  rolników  ryczałtowych,  jeżeli  przewidywany  przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku  podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 4. podatników, którzy  dokonują  dostawy  towarów  lub  świadczą  usługi  zwolnione  z  obowiązku  ewidencjonowania, wymienione  w załączniku  do  rozporządzenia,  w  przypadku  gdy  udział  obrotu  z  tytułu  czynności  zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w nim, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników  ryczałtowych był  w  poprzednim  roku  podatkowym  wyższy niż 80%;
 5. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz  rolników  ryczałtowych,  jeżeli  przewidywany  przez podatnika udział procentowy obrotu:
  • za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  • za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

– będzie wyższy niż 80%.

Z powyższego wynika, że jeżeli drugą stroną umowy nie jest osoba fizyczna nieprowadzająca działalności gospodarczej, czy rolnik ryczałtowy, to nie powstanie obowiązek ewidencjowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej[7]. Ponadto pamiętać należy o granicznej kwocie 20 000 zł, po przekroczeniu której (oraz jeżeli drugą stroną umowy jest osoba fizyczna nieprowadzająca działalności gospodarczej, czy rolnik ryczałtowy) posiadanie kasy fiskalnej jest konieczne.

Należy pamiętać, że opisane wyżej zwolnienia zostały wyłączone przez MF w stosunku do niektórych dostaw i usług. Wyłączone są m.in. dostawy gazu płynnego, części do silników, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,  usługi doradztwa podatkowego i inne (szerzej w paragrafie 4 omawianego rozporządzenia).  W tych przypadkach  posiadanie kasy fiskalnej jest konieczne (o ile drugą stroną umowy jest osoba fizyczna nieprowadzająca działalności gospodarczej, czy rolnik ryczałtowy).

Posiadanie kasy fiskalnej, czy sklep ma obowiązek?

Minister Finansów w pkt. 37 rozporządzenia zwolnił z obowiązku ewidencji transakcji przy użyciu kas rejestrujących w tym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika  w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy,  w tym jego adres).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w dniu 22 kwietnia 2015 roku indywidualnej interpretacji podatkowej[8], stwierdził: aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 1. dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
 2. dostawca towaru (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 3. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) oraz
 4. wnioskodawca nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w paragrafie 4 rozporządzenia.

W przypadku, gdy spełnione są wszystkie te przesłanki sklep internetowy nie musi posiadanie kasy fiskalnej.

WAŻNE! Sprzedawco, jeśli boisz się fiskusa uzyskaj indywidualną interpretację podatkową. Zabezpieczy ona Cię i Twój interes. 

Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa

Zgodnie z art. 14b ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.) indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. W praktyce Minister Finansów przekazał kompetencję do ich wydawania Dyrektorom Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Wydaje on głównie interpretacje ogólne, które mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Należy również pamiętać, że w stosunku do podatków samorządowych stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany, jeżeli ma wątpliwości co do zaistniałego u niego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które może powodować konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Co daje interpretacja podatkowa

W doktrynie podkreśla się, że zastosowanie się do interpretacji podatkowej nie może szkodzić temu podmiotowi, który się do niej zastosował[9]  Oznacza to m.in., że jeśli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu, to podmiot, który stosuje się do indywidualnej interpretacji podatkowej i w wyniku tego zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej, nie zostaną naliczone mu odsetki za zwłokę, a nawet zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku [10].

Na podatniku ciąży jednak obowiązek udowodnienia, że opisane w treści fakty lub zdarzenia przyszłe są zbieżne z rzeczywistym stanem faktycznym. Należy pamiętać, że zastosowanie do interpretacji podatkowej nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku w sytuacji wystąpienia skutków podatkowych przed jej opublikowaniem (interpretacji ogólnej) czy doręczeniem (interpretacji indywidualnej). Tylko co do skutków podatkowych zaistniałych po tej chwili postępowanie zgodne z interpretacją podatkową chroni przed podatkiem.

Zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązał wnioskodawcę o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskujący składa ponadto składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. Wnioskujący ponadto wnosi opłatę wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Wniosek składa się do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej.

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia. Należy pamiętać, że nie wydanie w tym terminie interpretacji uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Należy pamiętać, że Dyrektor Izby Skarbowej może nie uznać za prawidłowe stanowiska wnioskodawcy.

Jeśli masz pytanie, to skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy Ci poprawnie wypełnić wniosek i dołożymy wszelkich starań w celu uzyskania przez Ciebie satysfakcjonującej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Podsumowanie

Podsumowując, Minister Finansów zwolnił w tym roku podatkowym, jednak nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku sklepy internetowe z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży. Należy pamiętać o wyżej opisanych warunkach zwolnienia!  Pan Nowak może zatem spać spokojnie. Musi jednak wiedzieć, że gdy otworzy punkt odbioru osobistego, w którym klienci będą mogli płacić gotówką i jego obrót przekroczy 20 000 zł, będzie zobowiązany do posiadanie kasy fiskalnej [11]. Jeśli chce się zabezpieczyć przed nieprzyjemnymi niespodziankami fiskusa, to najlepiej, niech złoży wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz do nas, zostaw komentarz. Odpowiemy na Twoje pytania

 

W niniejszym wpisie korzystaliśmy z:

[1] Bartosiewicz A., Komentarz do art.111 ustawy o podatku od towarów i usług w: VAT. Komentarz, LEX, 2014, [2] Bartosiewicz A., Ibidem, [3] Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 23.04.2015, Sygnatura IBPP3/4512-86/15/MN http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=423176&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=100  (dostęp: 04.05.2015r.), [4] Portal Podatkowy MF: Niezbędnik podatnika, VAT http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/niezbednik-podatnika/vat (dostęp: 04.05.2015r.), [5] Ibidem, [6] „mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjnie nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, a stopniowe jego wprowadzanie.” – uzasadnienie do projektu z dnia 22 lipca 2014 roku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, str. 1, [7] Por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 23.04. Sygnatura IBPP3/4512-86/15/MN, [8] Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 22.04.2015, sygnatura IBPP3/4512-122/15/MN, [9] Gorgol A. w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowe., red. Wójtowicz W., LEX, Warszawa, 2014, [10]  Materiały Ministerstwa Finansów: Masz wątpliwości podatkowe – skorzystaj z pomocy fachowców Pytania i odpowiedzi, http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3acae0e5-93c2-43da-bdef-c3838ced03fd&groupId=1078822 (dostęp: 05.05.2015) , [11] Por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 17.04.2015, sygnatura IBPP3/4512-93/15/AŚ

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!