Regulamin serwisu randkowego i polityka prywatności

Każdy serwis internetowy ma swoją określoną charakterystykę. Wynika z tego, że zawsze, zakładając nowy serwis, należy wziąć pod uwagę, czy jego tematyka nie będzie pociągała za sobą szczególnych wymogów prawnych. Właściciele serwisów randkowych, matrymonialnych czy erotycznych muszą wyjątkowo ostrożnie podchodzić do kwestii sporządzenia regulaminu oraz polityki prywatności. W regulaminie należy uwzględnić wiele kwestii, w szczególności dotyczących odpowiedzialności właściciela za treści dodane w serwisie przez jego użytkowników. Nie obejdzie się zatem bez odpowiednio dopasowanych pod kątem prawnym dokumentów. O czym powinniśmy zatem pamiętać przy tworzeniu serwisu o tematyce randkowej?

 

Rola właściciela serwisu oraz jego odpowiedzialność

W regulaminie serwisu randkowego przede wszystkim należy uregulować kwestie odpowiedzialności jego właściciela, tak aby nie budziło to żadnych wątpliwości. Zazwyczaj serwis taki pozwala swoim użytkownikom na zakładanie wirtualnych profili, które mogą oni uzupełniać o swoje dane, w tym nierzadko również dodając zdjęcia czy inne treści służące scharakteryzowaniu ich osoby, co ma na celu ułatwić nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami serwisu. Serwisy randkowe co do zasady umożliwiają komunikację między użytkownikami za pośrednictwem czatów, wideorozmów czy opcji prywatnych wiadomości. Właściciel serwisu, jako usługodawca, pozostaje tutaj zatem niejako z boku, ponieważ nie ingeruje on w korzystanie przez usługobiorców z funkcji serwisu ani nie pośredniczy w żaden sposób w tym procesie. Oznacza to, że dla usługodawcy takiego serwisu najważniejsze będzie, aby informować użytkowników o zasadach prawidłowego korzystania z serwisu oraz jego usług elektronicznych. Usługodawca powinien jasno określić, że odpowiedzialny jest wyłącznie za prawidłowe działanie samego serwisu, natomiast nie ma wpływu na treść zamieszczanych przez usługobiorców opisów, zdjęć czy innych materiałów. Powinien oczywiście podejmować odpowiednie kroki, jeżeli dodawane w serwisie treści naruszają przepisy prawa, jednak nie jest jego rolą weryfikowanie np. profilów użytkowników pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Każdy usługobiorca powinien zatem we własnym zakresie oceniać, czy osoba, z którą się kontaktuje za pośrednictwem serwisu, wydaje mu się wiarygodna i prawdomówna. Właściciel serwisu udostępnia zatem swoim użytkownikom wyłącznie techniczne narzędzia do znalezienia potencjalnych partnerów.

Usługi elektroniczne świadczone przez właściciela serwisu mogą być odpłatne. Dotyczy to zwłaszcza konta w serwisie, które za odpowiednimi opłatami może dawać usługobiorcy dodatkowe funkcjonalności, zwłaszcza opcję promowania czy wyróżniania swoich zbiórek. Ponadto często sama możliwość gromadzenia i wypłaty darowizn przez użytkownika wiąże się zwykle z pobieraniem przez serwis prowizji. Wszelkie informacje o odpłatności usług i umów zawieranych z usługodawcą powinny być wskazane i uregulowane w samym regulaminie. W szczególności warto zawrzeć informacje o sposobach i terminach płatności, a także terminie wykonania odpłatnych usług, aby nie tworzyć następnie niedomówień mogących prowadzić do konfliktów z usługobiorcami.

 

Usługi elektroniczne w serwisie

Mimo że właściciel serwisu internetowego nie będzie odpowiadał za zgodność ze stanem faktycznym danych, które wprowadzają do serwisu usługobiorcy, to będzie odpowiedzialny za prawidłowość świadczonych przez niego usług elektronicznych. Każdy serwis internetowy, a szczególnie o charakterze randkowym, pozwala usługobiorcom na korzystanie z jakichś funkcjonalności, które wiążą się z pewną interaktywności czy koniecznością wpisywania przez usługobiorców określonych danych do formularzy na stronie. Usługi te powinny być odpowiednio opisane w samym regulaminie serwisu, poczynając od sposobu korzystania z nich, a kończąc na możliwości rezygnacji i zaprzestania świadczenia usługi. Właściciel serwisu powinien informować o zasadach dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych na działanie usług elektronicznych.

W przypadku usług elektronicznych takich jak wirtualny profil, o którym wspomnieliśmy już wcześniej, można mówić o zawarciu umowy między usługobiorcą a usługodawcą o charakterze ciągłym. Jeżeli dodatkowo z daną usługa elektroniczną wiąże się obowiązek uiszczenia płatności, a więc mamy do czynienia z usługą odpłatną, nie może takiej informacji zabraknąć w samym regulaminie. Pozostaje wtedy również przedstawienie możliwych metod płatności oraz terminu realizacji odpłatnej usługi. Biorąc pod uwagę, że regulamin serwisu randkowego dedykowany jest co do zasady osobom fizycznym – konsumentom – należy także poświęcić miejsce na ustawowe prawo odstąpienia od umowy, jakie przysługuje konsumentom w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Kluczowe będzie spełnienie także obowiązku informacyjnego usługodawcy co do pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.

Usługami elektronicznymi, które najczęściej spotykamy w serwisach internetowych o tematyce randkowej, matrymonialnej czy erotycznej są – obok profilu użytkownika – czat elektroniczny, funkcja strumieniowego przesyłania treści wideo z kamerki internetowej dla innych użytkowników, ale też mogą to być mniejsze usługi elektroniczne, takie jak możliwość prowadzenia bloga czy korzystania z wyszukiwarki. Usługi te mogą wiązać się dla usługobiorców z różnego rodzaju ryzykiem. Obowiązkiem usługodawcy będzie więc informowanie w regulaminie o ewentualnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie wiązać się mogą dla usługobiorców z korzystaniem z serwisu i jego usług elektronicznych.

W przypadku takich usług elektronicznych niezbędne będzie umieszczenie odpowiednich checkboxów, które osoba korzystająca z usługi obowiązana będzie zaznaczyć. Przesyłanie danych osobowych formularzami w serwisie wymagać będzie oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności, a założenie profilu – dodatkowo wyraźnej zgody na postanowienia regulaminu serwisu.

 

Pouczenia i zastrzeżenia prawne

Dla serwisu o tematyce randkowej czy matrymonialnej, ale także dla serwisów erotycznych istotny jest charakter treści, jakie dodawane i wyświetlane są jego usługobiorcom na stronie. W związku z tym w regulaminie, ale również poprzez odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia na stronie samego serwisu, należy wyraźnie zaznaczyć, do jakiej kategorii odbiorców przeznaczony jest serwis oraz że korzystanie z niego możliwe jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

W regulaminie powinny znaleźć się pouczenia co do zakazu dostarczania treści bezprawnych  lub mogących zakłócać działanie serwisu przez jego użytkowników. Dotyczy to w szczególności wszelkich miejsc w serwisie, gdzie możliwe jest wpisywanie jakichś danych i treści tekstowych. Korzystanie z serwisu powinno także odbywać się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej. Są to kwestie pozornie oczywiste, jednak na właścicielu serwisu, jako usługodawcy, ciąży obowiązek spełnienia tych obowiązków informacyjnych i pouczenia swoich usługobiorców o tych zasadach.

Regulamin serwisu randkowego nie powinien pomijać kwestii technicznych. Należy wskazać, jakie wymagania powinna spełniać osoba odwiedzająca serwis, aby korzystać z niego w sposób prawidłowy i w pełni funkcjonalny.

Serwis internetowy zawierać może z pewnością wiele treści i elementów graficznych, które stanowią własność intelektualną. W takiej sytuacji również o tym należy wspomnieć w regulaminie, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do charakteru tych treści oraz zakazu ich rozpowszechniania i korzystania z nich poza serwisem.

W razie jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących serwisu usługobiorcy powinni mieć możliwość skontaktowania się z właścicielem strony. Dlatego nie bez znaczenia jest, aby regulamin serwisu randkowego zawierał w szczególności dane identyfikacyjne właściciela serwisu oraz dane kontaktowe takie jak adres poczty elektronicznej czy adres jego siedziby.

 

 

Dane osobowe w serwisie internetowym

W końcu dochodzimy do ostatniej kwestii, którą należy uregulować, gdy sporządza się dokumenty dla każdego serwisu internetowego. W świetle rozporządzenia RODO przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych nabrała jeszcze większego znaczenia niż dawniej. Dlatego właśnie każdy serwis internetowy, nawet jeżeli nie udostępnia swoim użytkownikom wielu podstron czy formularzy, w których mogą podawać swoje dane osobowe, powinien posiadać dostosowaną politykę prywatności.

Polityka prywatności spełnia obowiązki informacyjne, jakie ciążą na administratorze danych osobowych, którym będzie w większości przypadków sam właściciel serwisu i usługodawca. Powinna ona precyzować, kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach serwisu internetowego oraz jak nawiązać z nim kontakt. Jeżeli dana firma wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, to również jego dane identyfikacyjne muszą znaleźć się w regulaminie.

Ponadto nie może zabraknąć informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Każda polityka prywatności powinna precyzować:

  • Cele, dla których gromadzi się dane osobowe w ramach strony;
  • Podstawę prawną celu przetwarzania danych;
  • Zakres danych, czyli jakiego typu dane są w określonym celu gromadzone;
  • Okres przetwarzania, czyli przez jaki czas określone dane będą w tym celu przetwarzane.

Są to podstawowe informacje, na jakie należy zwrócić uwagę, tworząc politykę prywatności serwisu internetowego. Poza tym należy pouczyć osoby, których dane dotyczą, o ich prawach (w szczególności do sprostowania i zmiany danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu).

W serwisie internetowym o charakterze randkowym czy matrymonialnym nieuniknione jest dodatkowo przetwarzanie tzw. szczególnej kategorii danych osobowych (zwanych też danymi wrażliwymi). Będą to wszelkie informacje dotyczące seksualności, w tym orientacji seksualnej oraz płci użytkowników. W związku z tym administrator danych osobowych – właściciel serwisu – powinien jeszcze bardziej zwrócić uwagę na konieczność pozyskania wyraźnych zgód od swoich usługobiorców oraz wdrożenia odpowiednich środków zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem. Może się to wiązać z obowiązkiem zamieszczenia dodatkowego checkboksa przed skorzystaniem przez usługobiorcę z danej usługi elektronicznej (np. konta użytkownika), której świadczenie wymaga przetwarzania danych wrażliwych.

W polityce prywatności powinny się znaleźć informacje o wszelkich wykorzystywanych metodach analitycznych (takich jak narzędzie Google Analytics albo Facebook Pixel) oraz o profilowaniu i remarketingu, jeżeli są przez administratora w serwisie stosowane. Usługobiorcy powinni być świadomi, jakie narzędzia i dlaczego stosuje się do śledzenia ich aktywności w ramach serwisu internetowego.

Polityka prywatności jest również dobrym miejscem na spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego plików cookies. W zasadzie każdy serwis internetowy z tego rodzaju plików korzysta, aby zapamiętywać preferencje użytkowników co do wyglądu serwisu czy podawane przez nich w formularzach dane (np. logowania do konta). Jako że nie ma możliwości wyłączenia używania plików cookies domyślnie dla każdego użytkownika, serwis internetowy powinien informować osoby odwiedzające stronę, najlepiej poprzez widoczny komunikat na stronie głównej, o korzystaniu z plików cookies. Komunikat taki zawierać może odnośnik do polityki prywatności, w której z kolei zagadnienie zostanie omówione szerzej. Powinno znaleźć się tam pouczenie o możliwości ręcznego wyłączenia oraz usunięcia plików cookies przez każdego użytkownika z perspektywy jego przeglądarki internetowej.

 

Dlaczego warto zlecić prawnikowi napisanie regulamin serwisu randkowego i polityki prywatności?

Regulamin serwisu internetowego powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku serwisu randkowego, który zasadniczo będzie dedykowany konsumentom, najważniejsze będzie jednak przestrzeganie obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. Polityka prywatności wiąże się natomiast z uwzględnieniem wielu wymogów, jakie nakłada na administratora danych osobowych rozporządzenie RODO. Serwisy zawierające treści erotyczne będą wymagać szczególnie delikatnego podejścia do kwestii odpowiedzialności usługodawcy za treści zawarte w serwisie oraz obostrzeń dotyczących wieku usługobiorców.

Jak zatem widać, regulacje, które należy uwzględnić, rozsiane są często po wielu różnych aktach prawnych. Właściciel serwisu, nie znając dobrze prawa, może więc napotkać na swej drodze sporo przeszkód.  

Chociaż kuszące jest skopiowanie jednego z dostępnych w sieci wzorów regulaminów, ich jakość zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, a poza tym nie ma pewności, że nie naruszamy wtedy czyichś praw własności intelektualnej. Dlatego lepiej nie ryzykować i zwrócić się z tym problemem do prawnika. Profesjonalny regulamin to coś więcej niż działalność zgodna z prawem – jego wysoki poziom merytoryczny oraz przejrzystość budują wiarygodność serwisu randkowego. Odpowiednio zredagowany przez prawnika regulamin zapewni pozytywny odbiór serwisu oraz będzie dobrze prezentować się na jego stronie.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!