We współczesnym świecie, gdy życie stopniowo przenosi się do sieci, coraz większego znaczenia nabierają umowy zawierane z osobami aktywnie uczestniczącymi w przestrzeni wirtualnej. Tym samym chcąc liczyć się na rynku koniecznym będzie nawiązanie współpracy z blogerami, vlogerami, influencerami, youtuberami, czyli tymi którzy brylują w internecie. Każda taka współpraca powinna opierać się na porozumieniu, tj. umowie.  Umowa z  influencerem czy blogerem , którzy przez swoje zasięgi w internecie pozwolą nam na wypromowanie naszej marki jest wtedy konieczna. Tym samym również przedsiębiorca korzystając z pracy blogera wpływa na jego renomę i zwiększa jego zasięgi. Stąd współpraca między firmami a blogerami czy influencerami staje się coraz bardziej powszechna a to dlatego, że może przynosić korzyści każdej stronie takiej umowy.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie warunków jakie powinna spełniać dobra umowa z influencerem. Jakie postanowienia powinna zawierać, czego się wystrzegać przy zawieraniu takiej umowy, tak by przynosiła korzyści zainteresowanym. Postaram się także odpowiedzieć kiedy właściwym będzie zaproponowanie blogerowi współpracy na podstawie umowy barteru.

Umowa z influencerem wzór

Zawierając umowę o współpracę, warto pamiętać, że głównym celem takiej umowy jest osiągnięcie wspólnych celów podmiotów ją zawierających. Powinna określać zasady współdziałania by cele te osiągnąć. Umowa taka jest w pewnym zakresie wyrazem zaufania i lojalności. Szczególnie jeżeli chodzi o wykorzystanie danych poufnych, jak również w zakresie rzetelnego przygotowania publikowanych treści.

Umowa o współpracy tak jak każda umowa powinna zawierać pewne podstawowe postanowienia, które warunkują jej ważność oraz dodatkowe postanowienia, zawierane w interesie poszczególnych stron. W tym zaś zakresie można powiedzieć, że :”sky is the limit”, pamiętajmy jednak, że postanowienia te muszą być zgodne z prawem. W szczególności umowa z influencerem o współpracę, tak jak praktycznie każda umowa, powinna określać:

 • datę zawarcia umowy;
 • strony umowy, z zaznaczeniem czy umowa zawierana jest z osobą fizyczną czy z przedsiębiorcą, a także osób reprezentujących wraz z podstawą umocowania i pełnymi danymi rejestrowymi;
 • przedmiot umowy, czyli określenie czego umowa dotyczy i osiągnięcia jakiego efektu po niej oczekujemy;
 • określenie sposobu wynagradzania i rozliczenia (w tym wystawienia faktury i określenia wysokości świadczenia ze wskazaniem terminów płatności);
 • czas trwania umowy;
 • sposób jej wypowiedzenia, rozwiązania;
 • konsekwencje niewykonania lub nienależytego jej wykonania;
 • formę zmiany warunków umowy;
 • ewentualnie określenie sposobu rozwiązywania sporów powstałych na tle umowy (np. sąd arbitrażowy, lub wybór właściwego sądu powszechnego do rozpatrywania powstałych sporów).

Jeżeli przedmiotem umowy jest umowa z influencerem, vlogerem czy youtuberem warto pamiętać też o następujących kwestiach.

Postanowienia, które powinny się znaleźć:

 • dokładne określenie sposobu promowania marki, wykorzystanie logo, forma promocji;
 • określenie środków za pomocą jakich ma być produkt promowany czy to ma być tekst, zdjęcia, utwór muzyczny itp.;
 • określenie czasu reklamy zarówno w formie określonego wycinka czasu lub np. poprzez osiągnięcie określonego zasięgu mierzonego np. liczbą subskrypcji, lajków, udostępnień itp.;
 • przy użyciu jakich mediów ma nastąpić publikacja;
 • ograniczenia dotyczące promowania innych marek oferujących ten sam lub podobny produkt;
 • określenie zasad zachowania poufności, poprzez określenie jakie informacje przekazane blogerowi są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • określenie zasad przetwarzania danych osobowych blogera;
 • przeniesienie praw autorskich do powstałego dzieła poprzez udzielenie licencji do korzystania z nich lub przeniesienia tych praw ( Należy zaznaczyć i pamiętać o tym, że do przeniesienia praw autorskich konieczna jest forma pisemna umowy. Minimalna forma powinna obejmować wymianę skanów podpisanej własnoręcznie przez strony umowy. Niezachowanie tej formy może skutkować nieważnością takiej umowy);
 • gdy wraz z produktem publikowany jest wizerunek blogera, w przypadku gdy to zamawiający określony materiał sam będzie dokonywał jego rozpowszechniania, należy uzyskać od blogera zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku;
 • określenie kar umownych w razie niewykonania poszczególnych postanowień umownych lub naruszenia zasad współpracy.

Postanowienia, których powinniśmy unikać:

 • narzucania blogerowi określonej treści publikacji;
 • stosowania niesymetrycznych kar umownych;
 • stosowania zbyt ogólnych pojęć (niedookreślenie przedmiotu i warunków umowy);
 • akceptacji treści przed publikacją.

Kary umowne

Pamiętajmy, że pewne postanowienia będą korzystne dla jednej strony a tym samym będą niekorzystne dla strony drugiej. Należy zatem mieć na względzie, szczególnie jeżeli zależy nam na długofalowej współpracy by umowa była możliwie symetryczna, tak by żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona zawarciem takiej umowy. Tutaj warto zaznaczyć, że kary umowne w takiej umowie mogą obejmować głównie opóźnienie w wykonaniu umowy, nieterminową publikację, niewłaściwe ulokowanie materiału promocyjnego, skrócenie czasu publikacji, niezachowanie zasad poufności. 

Wizerunek blogera,  wyłączność

Obecnie coraz częściej wykorzystywanym sposobem rozpowszechniania informacji o produkcie przez firmy jest korzystanie z wizerunku osób działających w internecie. Blogerzy, vlogerzy, influencerzy, osoby, których wpisy i publikacje śledzą dziesiątki a nawet setki tysięcy osób. Wykorzystują do tego media społecznościowe takie jak instagram, facebook, twitter itp. Jest to świetny sposób na promocję produktu. Docelowo podjęcie współpracy z blogerem dotyczy przedstawienia mu do promocji produktów, na których się zna, lub z którymi związany jest główny temat jego działalności. Nie jest to oczywiście regułą czy koniecznością. Jak zatem ma się do tego umowa barteru. Pamiętajmy zatem, że wizerunek blogera jest kluczowy dla promocji naszego produktu. Wobec tego należy pamiętać o aktualnych ograniczeniach w rozpowszechnianiu wizerunku osoby. Tak jak już wcześniej wspomniano, jeżeli przedsiębiorca zleci blogerowi wykonanie materiału reklamowego a następnie sam będzie go rozpowszechniał, to koniecznie należy uzyskać zgodę blogera na publikację jego wizerunku.

Biorąc powyższe pod uwagę wizerunek blogera jest czymś bardzo cennym. Może się jednak zdarzyć, że w umowie będziemy chcieli określić by ta konkretna osoba była związana wyłącznie z naszym produktem (tzw. Umowa na wyłaczność). Decydując się na taki ruch koniecznym będzie przede wszystkim wskazanie w umowie czasu tej wyłączności, czyli określenie, że bloger w danym czasie nie będzie podejmował się innych działań „konkurencyjnych” promując np. inne marki. Jest to oczywiście kwestia, która będzie podlegała dodatkowej opłacie. Czas trwania takiej wyłączności z punktu widzenia ekonomicznego nie powinien być zbyt krótki ale jednocześnie nie może nadmiernie ograniczyć blogera w jego działalności.

Czym jest umowa barteru? Kiedy warto oprzeć na niej współpracę?

Ogólnie mówiąc umowa barteru to umowa, której przedmiotem jest wymiana usługi za usługę, towaru za towar lub towaru za usługę. Ważnym jest, że umowa ta nie została określona przepisami prawa, nie oznacza to jednak, że pewne postanowienia w umowie zawarte nie będą wymagały określonej formy dla swej ważności. Tak samo należy podkreślić, że umowa ta dotyczy transakcji, w której nie sięgamy po gotówkę, czy nie dokonujemy przelewu, to jednak umowa ta ma charakter odpłatny (konieczność wystawienia faktury). Dlatego ważnym jest także by wzajemne świadczenia były zbliżonej wartości. Należy dokładnie określić ich wartość.

W przypadku blogerów najczęściej będziemy mieli do czynienia z wymianą towaru za usługę. Bloger otrzymuje od przedsiębiorcy określone towary, które w zamian są publikowane w internecie wraz z wizerunkiem danego blogera w formie reklamy, testu, recenzji.

Umowa barterowa jest dobrą propozycją dla blogerów rozpoczynających swoją karierę, których zasięgi nie są jeszcze tak szerokie. Musimy liczyć się z tym, że im więcej osób śledzi poczynania określonego blogera tym większego wynagrodzenia będzie oczekiwał za współpracę. Wiadomym jest, że możliwość dotarcia do klienta jest kosztowna, stąd jeżeli oferowane w ramach barteru produkty nie przedstawiają znacznej wartości ekonomicznej ciężko oczekiwać, że bloger prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie zgodzi się na użycie swojego wizerunku w zamian za taki produkt.

Współpraca z blogerem, wymiana barterowa

Obecnie łatwo zauważyć, że podstawowymi formami prowadzonych kampanii reklamowych przez blogerów jest reklama sponsorowana, w której bloger przedstawia określony produkt, druga zaś polega na testowaniu produktu i wyrażaniu opinii na temat produktu, często też w formie porównawczej.  Wymiana barterowa jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji kiedy blogerowi zależy na posiadaniu określonego towaru, którego nie będzie musiał kupić z własnych środków, pod warunkiem, że dokona jego publikacji na swoim blogu.

Ważną kwestią jest by reklamodawca nie narzucał treści, które mają być opublikowane.  Jest możliwe określenie zakresu publikacji, uzyskanie pozytywnej recenzji i weryfikacja materiału przed jego opublikowaniem, jednak jest to podejście mało profesjonalne. Najlepszą metodą uzyskania pozytywnej recenzji jest zaoferowanie produktu o odpowiedniej jakości. Ważnym jest jednak i nie wolno o tym zapominać by możliwie dokładnie określić kwestie jakie publikacje powinna obejmować. Tak samo ważne jest dokładne określenie terminów wykonania umowy i dokonania publikacji.  

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca firmy promującej swoje produkty z blogerami mogą przynieść obopólne korzyści. Zawarcie umowy o współpracę czy też umowy barterowej będzie zależało o tego z kim konkretnie zawieramy umowę. Umowa barterowa będzie bardziej wskazana gdy będziemy współpracować z początkującym blogerem, którego usatysfakcjonuje samo otrzymanie określonych produktów. Pamiętajmy też, że tego typu umowy są tak wizerunkowo pozytywne, jak i ryzykowne. Umowa z influencerem to nie taka prosta sprawa, pamiętajmy że produkt będzie wiązany z osobą blogera zaś bloger z konkretnym produktem a zatem nastąpi wizerunkowe połączenie.  Zatem decyzję o współpracy należy podejmować w sposób przemyślany z odpowiednim wyborem osoby blogera.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!