Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
21 wizyt
w Zwrot towaru przez użytkownika
Witam;

pracuję w firmie produkującej mebel na wymiar, czyli pod konkretne zamówienie, wymiar ścian , kształt i kolor itp, a mianowicie konkretnie szafy, garderoby, kuchnie itp

sprzedaż najczęściej odbywa się w domu klienta, mimo iż firma posiada swoje salony, jednak trzeba do tego klienta podjechać, pomierzyć pomieszczenie, dopasować kształt, kolor i wielkość do miejsca gdzie dane meble będą stały.

Moje pytanie zatem brzmi, czy w takim wypadku też obowiązuje mnie termin 14 dniowy rezygnacji klienta z zamówienia, skoro umowę podpisuje się dla wygody tegoż klienta w jego domu właśnie.

Większość osób mieszka dość daleko od naszej firmy, w związku z powyższym transakcja sprzedaży odbywa się zatem w miejscu zamieszkania, tylko niejasne są dla mnie te rozporządzenia 10 dniowe dla mebli na wymiar, które jeśli zamówi jeden klient wg swojego gustu i swoich wymiarów, nie sprzedadzą się następnemu klientowi, z przyczyn technicznych, wymiar nie taki, kolor nie taki itp różne łączenia faktur itp

proszę o informację, jak to się ma do takich firm jak moja?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (13.8k)
 
Najlepsza

Dzień dobry,

Ten wyjątek miałby zastosowanie gdyby umowa byłą zawierana na odległość (przez internet), ale nie w przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Odsyłamy w tym zakresie do art. 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

Art.5.Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

1)o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;

2)sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;

3)powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO;

4)o prace budowlane;

5)dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

6)ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;

7)dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

Odsyłamy także do art. 3 powyższej ustawy:

Art.3.1.Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Zwracamy jednak uwagę na zmiany, które wejdą w życie 25 grudnia 2014 r. (więcej o zmianach w bezpłatnym kursie emailowym na http://prawoecommerce.pl/).  Zgodnie z art. 38 nowej ustawy o prawach konsumenta będzie najpewniej można się powołać na jeden z niżej wymienionych wyjątków od prawa odstąpienia od umowy:

Art. 38.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pozdrawiam,

331 pytań

337 odpowiedzi

63 komentarzy

721 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...