Zaznacz stronę

Sprzedawco, zajmujesz się sprzedażą akumulatorów lub baterii i chciałbyś sprawdzić czy robisz to zgodnie z prawem. Może pragniesz zająć się ich importem? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W niniejszym wpisie omówimy dla Ciebie podstawowe obowiązki związane z sprzedażą, a także importem, produkcją akumulatorów i baterii.

Podstawa prawna przy sprzedaży akumulatorów i baterii

Na samym wstępie należy wyjaśnić, że wszystkie zasady wprowadzania do obrotu i wymagania dotyczące baterii i akumulatorów, a także zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2015.687). Omawiana ustawa określa m.in. obowiązki przedsiębiorców, którzy zajmują się wprowadzaniem baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, czy też zajmują się ich sprzedażą detaliczną.

Wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane ze sprzedaż akumulatorów i baterii

W art. 6 omawianej ustawy ustawodawca zdefiniował baterię i akumulator jako źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:

 1. pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
 2. wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

Ustawodawca za baterię samochodową, akumulator samochodowy uznaje baterię i akumulator, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.

W omawianej ustawie znalazły się również definicję wprowadzającego baterie lub akumulatory – wprowadzający baterie lub akumulatory – przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:

 1. dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
 2. który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;

Ustawodawca zdefiniował także sprzedawcę detalicznego. Zgodne z ustawą jest nim przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów).

Należy jeszcze wskazać na pojęcie użytkownika końcowego, którym w świetle omawianej ustawy jest podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub akumulatorów.

Rozróżnienie tych pojęć jest niezbędne do przedstawienia obowiązków nałożonych przez ustawę  przy sprzedaży baterii oraz akumulatorów samochodowych.

… przedstawmy niektóre obowiązki dotyczące akumulatorów i baterii samochodowych:

Obowiązki wynikające z ustawy przypisane są różnym podmiotom – przedstawiamy je z punktu widzenia:

1) wprowadzającego baterie lub akumulatory

Przedsiębiorca, który chce wprowadzać na rynek akumulatory musi m. in. uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem działalności wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, czy też zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwe gospodarowanie zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika końcowego potrzeby odbioru zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, z wyjątkiem baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wprowadzający baterie lub akumulatory, który wprowadził je do obrotu, jest obowiązany do odebrania od użytkownika końcowego, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, tych baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

Pokreślić należy, że w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do odebrania ich na własny koszt od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. W przypadku  baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowe kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do dołączenia do nich informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.

Dodajmy, że w przypadkach przewidzianych w ustawie wprowadzający baterie lub akumulatory będzie musiał uiścić tzw. opłatę produktową.

2) użytkownika końcowego

Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii samochodowych i zużytych akumulatorów samochodowych sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych, zbierającemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe.

3) sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Ten punkt powinien zainteresować między inny sprzedawców internetowych. Ustawa nakłada na sprzedawcę detalicznego szereg obowiązków m. in. Jest on zobowiązany do:

 • przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego
 • umieszczenia w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o:
  • warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży;
  • punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.
 • do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej,
 • potwierdzenia pobrania i zwrotu opłaty depozytowej na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej oraz do przechowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
 • w przypadku nieodebranej opłaty depozytowej ciąży na nim obowiązek przekazania odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, a także do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Jak już pewnie zauważyłeś, wskazywane obowiązki dotyczą wyłącznie najpopularniejszego rodzaju baterii i akumulatorów sprzedawanych przez sprzedawców detalicznych – baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Nie spotkaliśmy się poglądem, który nakazywałby objęcie wskazywanymi obowiązkami sprzedawców innych rodzajów akumulatorów. Aczkolwiek w tym zakresie zalecamy bieżącą analizę przepisów.

Część z powyższych obowiązków informacyjnych może być zawarta np. w regulaminie sklepu internetowego.

Sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych a prawo konsumenckie

Należy zastanowić się w jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Na początku należy wskazać wysokość opłaty depozytowej – zgodnie z ustawą wynosi ona 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

Trzeba także pamiętać, że ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w art. 12 nałożyła na sprzedawców szereg obowiązków informacyjnych – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności.

Z uwagi na powyższe można uznać, że sprzedawca w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych ma obowiązek poinformować konsumenta o obowiązku uiszczenia opłaty depozytowej (zalecamy aby sprzedawca informował również o okolicznościach zwrotu tej opłaty), a samą opłatę dodawał do ceny produktu w trakcie składania zamówienia.

Co w przypadku akumulatorów motocyklowych

Kontaktowaliśmy się telefonicznie z różnymi urzędami marszałkowskimi w sprawie obowiązku pobrania opłaty depozytowej od sprzedaży akumulatorów motocyklowych. Przeważający podgląd jest taki, że akumulatory motocyklowe objęte są obowiązkiem wniesienia opłaty depozytowej. Tutaj urzędnicy wskazują, że w ustawie przy definicji baterii i akumulatora samochodowego jest mowa o pojazdach, a nie tylko o samochodzie.

Zgodnie z art. 6 pkt. 4 w/w ustawy: bateria samochodowa, akumulator samochodowy – baterię i akumulator, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;

Zdaniem urzędników takim pojazdem może być także motocykl, mimo iż w samej ustawie mowa o akumulatorach samochodowych. Takie stanowisko wyrazili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, czy w Poznaniu. Odmienne stanowisko usłyszeliśmy od pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Zalecamy, w celu wyjaśnienia zamieszania związanego z akumulatorami motocyklowymi, złożyć wniosek o wydanie interpretacji do właściwego urzędu marszałkowskiego. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, to jesteśmy do dyspozycji.

Obowiązki sprzedawcy w przypadku innych akumulatorów i baterii

W przypadku akumulatorów i baterii innych niż samochodowe należy umożliwić użytkownikowi końcowemu przekazanie do sprzedawcy detalicznego zużytych baterii i zużytych akumulatorów (obowiązek ich przyjęcia wynika z ustawy). Nie ma w tym wypadku tak rozbudowanych obowiązków jak w przypadku akumulatorów i baterii samochodowych.

Podsumowując

Ze względu na specyfikę sprzedaży akumulatorów (w tym oczywiście akumulatorów kwasowo-ołowiowych) trudno wyobrazić sobie sytuację, w której kupujący nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty depozytowej – przekaże sprzedawcy zużyty akumulator. Niewątpliwie oznacza to potrzebą dokonania zmian w regulaminie sklepu internetowego oraz zmodyfikowania ścieżki zamówienia.

Pamiętaj, że w razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.4.75 avg. rating (94% score) - 4 votes

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Szukasz pomocy

przy zwrocie lub reklamacji?

 

Kliknij i dołącz do naszej grupy wsparcia na Facebooku!

Przeczytaj poprzedni wpis:
czesciowy zwrot towaru
Trudne pytania o zwroty i reklamacje w sklepie internetowym – częściowy zwrot, koszty reklamacji, produkty higieniczne

Istnieją sytuacje, w których ustawa o prawach konsumenta nie mówi sprzedawcom wprost, jak powinni się zachować. W takich przypadkach sprzedawcy...

Zamknij